Konferans Jeneral
Rapò Depatman Odit Legliz la pou 2020

Rapò Depatman Odit Legliz la pou 2020

Pou Premye Prezidans Legliz Jezikri pou Sen Dènye Jou yo

Chè Frè m yo: Dirije pa revelasyon, jan sa anrejistre nan seksyon 120 Doktrin ak Alyans yo, se Konsèy pou Dispozisyon Dim yo—ki konpoze pa Premye Prezidans lan, Kolèj Douz Apot yo, ak Episkopa Prezidan an—ki otorize depans ki fèt nan fon Legliz la. Antite yo nan Legliz la depanse fon yo an konfòmite avèk bidjè, règ, ak pwosedi ki apwouve.

Depatman Odit Legliz la, ki konpoze pa pwofesyonèl ki sètifye e ki endepandan de tout lòt depatman ak antite nan Legliz la, gen responsabilite pou l fè odit, nan bi pou l ka bay asirans rezonab konsènan kontribisyon ki te resevwa yo, depans ki te fèt yo, ak pwoteksyon byen Legliz la.

Baze sou odit ki fèt yo, Depatman Odit Legliz la estime ke, nan tout aspè materyèl, kontribisyon yo te resevwa yo, depans ki te fèt yo, ak byen Legliz la pou ane 2020 an te anrejistre ak administre an konfòmite avèk bidjè, règ, ak pratik kontablite ke Legliz la apwouve. Legliz la suiv prensip li anseye manm li yo pou yo viv nan limit yon bidjè, evite dèt, ak fè ekonomi pou lè yo nan bezwen.

Soumèt avèk respè,

Depatman Odit Legliz la

Jared B. Larson

Direktè Jeneral