Konferans Jeneral
Soutyen Otorite Jeneral yo, Swasanndis Entèrejyon yo, ak Ofisye Jeneral yo

Soutyen Otorite Jeneral yo, Swasanndis Entèrejyon yo, ak Ofisye Jeneral yo

Frè m ak sè m yo, kounyea mwen pral prezante nou Otorite Jeneral yo, Swasanndis Otorite Zòn/Rejyonal/Entèrejyon yo, ak Prezidans Jeneral Oksilyè yo nan Legliz la pou vòt soutyen nou.

Tanpri eksprime vòt nou yo nan fason abityèl la kèlkeswa kote nou ye. Si gen nan pami nou ki gen avi kontrè pou pwopozisyon yo prezante nou yo, n ap mande nou pou nou kontakte prezidan pieu nou.

Yo pwopoze pou nou soutni Russell Marion Nelson kòm pwofèt, vwayan, revelatè ak Prezidan Legliz Jezikri pou Sen Dènye Jou yo; Dallin Harris Oaks kòm Premye Konseye nan Premyè Prezidans lan; ak Henry Bennion Eyring kòm Dezyèm Konseye nan Premyè Prezidans lan.

Moun ki dakò yo ka manifeste sa.

Moun ki gen avi kontrè, si genyen, ka manifeste sa.

Yo pwopoze pou nou soutni Dallin Harris Oaks kòm Prezidan Kolèj Douz Apot ak Melvin Russell Ballard kòm Prezidan Sipleyan Kolèj Douz Apot yo.

Moun ki anfavè, tanpri montre sa.

Moun ki opoze yo kapab manifeste sa.

Yo pwopoze pou nou soutni moun sa yo kòm manm Kolèj Douz Apot yo: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit W. Gong, ak Ulisses Soares.

Moun ki anfavè, tanpri manifeste sa.

Moun ki opoze yo kapab endike sa.

Yo pwopoze pou nou soutni konseye yo nan Premyè Prezidans la ak Kolèj Douz Apot yo kòm pwofèt, vwayan, ak revelatè.

Tout moun ki dakò, silvouplè manifeste sa.

Avi kontrè, si genyen, pa menm siy nan.

Pou enfòmasyon nou, Èldè Robert C. Gay ak Terence M. Vinson ap relve nan sèvis yo kòm manm Prezidans Swasanndis la, efektif 1e Out 2021.

Moun ki vle mete avèk nou pou eksprime apresyasyon yo pou Frè sa yo pou sèvis remakab yo ka leve men yo pou manifeste sa.

Swasanndis Entèrejyon sa yo te relve: Èldè Sean Douglas, Michael A. Dunn, Clark G. Gilbert, Alfred Kyungu, Carlos G. Revillo Jr., ak Vaiangina Sikahema.

Moun ki vle mete avèk nou pou eksprime apresyasyon yo pou sèvis ekselan moun sa yo, silvouplè manifeste sa.

Nou relve Prezidans Jeneral Primè a konsa: Joy D. Jones kòm Prezidant, Lisa L. Harkness kòm Premyè Konseyè, ak Cristina B. Franco kòm Dezyèm Konseyè.

Tout moun ki ta renmen mete avèk nou pou eksprime rekonesans nou pou frè sa yo pou sèvis remakab yo, tanpri manifeste sa.

Yo pwopoze pou nou soutni Èldè Paul V. Johnson ak Èldè S. Mark Palmer pou yo sèvi nan Prezidans Swasanndis la, efektif 1e Out 2021.

Moun ki dakò yo ka manifeste sa.

Nenpòt moun ki opoze, fè menm siy nan.

Yo pwopoze pou nou soutni moun sa yo kòm Swasanndis Otorite Jeneral: Sean Douglas, Michael A. Dunn, Clark G. Gilbert, Patricio M. Giuffra, Alfred Kyungu, Alvin F. Meredith III, Carlos G. Revillo Jr., ak Vaiangina Sikahema.

Tout moun ki dakò, silvouplè manifeste sa.

Moun ki opoze, pa menm siy nan.

Yo pwopoze pou nou soutni nouvo Prezidans Rejyonal sa yo jan Legliz la te anonse sa nan kòmansman semèn sa a.

Moun ki anfavè, tanpri manifeste sa.

Nenpòt moun ki opoze, fè menm siy nan.

Yo pwopoze pou nou soutni kòm nouvo Prezidans Jeneral Jènjan Steven J. Lund kòm Prezidan, Ahmad Saleem Corbitt kòm Premye Konseye, ak Bradley Ray Wilcox kòm Dezyèm Konseye.

Moun ki anfavè, tanpri manifeste sa.

Avi kontrè pa menm siy nan.

Yo pwopoze pou nou soutni lòt Otorite Jeneral yo, Swasanndis Entèrejyonal yo, ak prezidans oksilyè jeneral yo jan yo prezantman konstitiye a.

Tout moun ki dakò, silvouplè manifeste sa.

Avi kontrè, si genyen.

Yon fwa ankò, nou envite moun ki gen avi kontrè pou pwopozisyon sa yo pou yo kontakte prezidan pieu yo.

Nou remèsye nou pou lafwa w ak lapriyè san rete nou an favè dirijan Legliz yo.