2010–2019
Kamo Importante ngadto Kaniya
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kamo Importante ngadto Kaniya

Ang Ginoo naggamit og timbangan nga lahi kaayo sa kalibutan aron pagtimbang sa bili sa usa ka kalag.

Si Moises, usa sa bantugang mga propeta nga nailhan sa kalibutan, gipadako sa anak sa Paraon ug migahin og 40 ka tuig sa iyang kinabuhi sa halangdong panimalay sa Ehipto.Nasayud gayud siya sa kanindot ug katahum sa karaang gingharian.

Mga tuig ang milabay, sa tumoy sa bukid, layo kaayo sa kanindot ug kahalangdon sa gamhanang Ehipto, si Moises mibarug sa atubangan sa Dios ug nakigsulti Kaniya nawong sa nawong sama sa usa ka tawo nga nakigsulti sa iyang higala.1Atol niana nga pagbisita, ang Dios mipakita ni Moises sa binuhat sa Iyang mga kamot, naghatag kaniya og daklit nga pagtan-aw sa Iyang buhat ug himaya.Sa dihang ang panan-awon natapos, si Moises natumba sa yuta sulod sa daghang oras.Sa dihang ang iyang kalig-on nahibalik na, dunay butang nga iyang naamgohan nga, sa iyang tibuok katuigan sa gingharian sa Paraon, wala mosantup sa iyang hunahuna sukad.

“Ako nasayud,” miingon siya, “nga ang tawo walay bili.”2

Kita Ubos Kay sa Atong Gituohan

Kon kita mas daghang mahibaloan kabahin sa universe, mas masabtan nato—bisan gamay nga bahin—unsay nasayran ni Moises.Ang universe dako kaayo, misteryuso, ug mahimayaon nga kini dili masabtan sa tawhanong hunahuna.“Mga kalibutan nga dili maihap Ako milalang,” ang Dios miingon kang Moises.3Ang pagka-katingalahan sa panganod sa kagabhion matahum nga pagpamatuod niana nga kamatuoran.

Adunay pipila ka mga butang nga mipuno nako nianang daghang katingalahan samtang naglupad sa ngitngit nga kagabhion tabok sa kadagatan ug kontinente ug nagtan-aw sa akong bintana sa eroplano sa dili maihap nga kidlap sa minilyon ka bitoon.

Ang mga astronomo misulay sa pag-ihap sa gidaghanon sa mga bitoon sa universe.Usa ka grupo sa mga scientist mibana-bana nga ang gidaghanon sa bitoon nga maabut sa atong teleskopyo mas daghan og 10 ka pilo kay sa tanang mga lusok sa kabalasan sa mga baybayon ug mga disyerto sa kalibutan.4

Kini nga konklusyon adunay talagsaong pagkasusama sa pamahayag sa karaang propeta nga si Enoch: “Kon kini mahimo nga ang tawo makaihap sa mga butang sa yuta, oo, minilyon nga mga yuta sama niini, kini dili usa ka sinugdanan sa gidaghanon sa imong mga gilalang.”5

Kon ikonsiderar ang kadaghan sa gilalang sa Dios, dili ikatingala nga ang bantugan nga si Haring Benjamin mitambag sa iyang katawhan sa “kanunay magpabilin sa inyong panumduman, ang pagkahalangdon sa Dios, ug ang inyong kaugalingon nga pagkawalay hinungdan.”6

Kita Mas Taas Kay sa Atong Gituohan

Apan bisan kon ang tawo walay bili, mipuno kini kanako sa katingala ug kahibulong sa paghunahuna nga “ang bili sa mga kalag mahinungdanon sa panan-aw sa Dios.”7

Ug samtang magtan-aw kita sa kadako sa universe ug moingon, “Unsa ra man ang tawo kon itandi sa kanindot sa gilalang?” Ang Dios mismo nag-ingon nga kita ang hinungdan nga Iyang gilalang ang universe!Ang Iyang buhat ug himaya—ang katuyoan niining nindot nga universe—mao ang pagluwas ug paghimaya sa katawhan.8Sa laing pagkasulti, ang kalapad sa kahangturan, ang mga himaya ug mga misteryo sa walay kinutuban nga gidak-on ug panahon tanan gimugna alang sa kaayohan sa ordinaryo nga mortal sama ninyo ug nako.Ang atong Langitnong Amahan milalang sa universe aron atong makab-ot unta ang atong potensyal isip Iyang mga anak.

Kini ang kalainan sa tawo: itandi ngadto sa Dios, ang tawo walay bili; apan kita ang tanan alang sa Dios.Kon itandi sa walay kinutuban nga paglalang kita morag walay bili, kita adunay tinipik sa mahangturong kalayo nga nagdilaab sulod kanato.Kita adunay dili masabtan nga saad sa kahimayaan—mga kalibutan nga walay katapusan—nga makab-ot ra nato.Ug dako ang tinguha sa Dios sa pagtabang nato nga makab-ot kini.

Ang Kabuang sa Garbo

Ang banggiitang tiglingla nasayud nga ang usa sa iyang epektibo nga mga himan sa pagpahisalaag sa mga anak sa Dios mao ang pagpakita sa kinaubsan sa kalainan sa tawo.Ngadto sa uban, siya mopakita sa ilang magarbuhong mga kalagmitan, modasig nila ug moawhag nila sa pagtuo sa pantasya sa kaimportante sa ilang kaugalingong ug pagkadili-mabuntog.Mosulti siya nila nga sila nakalampas na sa ordinaryo ug nga tungod sa abilidad, katungod sa pagkatawo [birthright], o sosyal nga kahimtang, lahi sila sa komon nga kinaiya sa tanan nga naglibut kanila.Siya modala nila sa konklusyon nga tungod niana dili sila magpaubos sa balaod ni bisan kinsa ug dili magpasamok sa problema ni bisan kinsa.

Si Abraham Lincoln giingon nga ganahan sa balak nga mabasa:

O ngano nga ang espiritu sa tawo mapagarbuhon?

Sama sa usa ka paspas molupad nga meteor, sa usa ka nagdagan nga kapanganuran,

Sa usa ka kilat, sa usa ka nabungkag nga kabaluran,

Ang tawo mamatay aron mopahulay sa iyang lubnganan.9

Ang mga disipulo ni Jesukristo nakasabut nga kon itandi sa kahangturan, ang atong kinabuhi dinhi sa yuta “mubo nga higayon” lang sa hugna ug panahon.10 Nasayud sila nga ang tinuod nga bili sa usa ka tawo wala kaayoy kalambigitan sa unsay gihatagag bili sa kalibutan.Nasayud sila nga makatumpi-tumpi kamo sa mga kwarta sa tibuok kalibutan ug dili kini makapalit sa usa ka pirasong tinapay didto sa tindahan sa langit.

Kadtong kinsa “makapanunod sa gingharian sa Dios”11mao kadtong mahimong “ingon sa usa ka bata, manunuton, maaghup, mapainubsanon, mapailubon, puno sa gugma.”12 “Kay ang matag usa nga magapahitaas sa iyang kaugalingon igapaubos; apan ang magapaubos sa iyang kaugalingon igapahitaas.”13 Kana nga mga disipulo nakasabut usab “nga kon kamo anaa sa pag-alagad sa inyong mga isigkatawo kamo anaa lamang sa pag-alagad sa inyong Dios.” 14

Wala Kita Kalimti

Laing paagi nga si Satanas molingla mao ang pagpawala sa kadasig.Mosulay siya sa pag-focus sa atong panan-aw sa atong pagkawalay pulos hangtud nga magsugod na kita sa pagduhaduha nga kita adunay dakong bili.Mosulti siya nato nga sobra ra kita ka walay hinungdan para mamatikdan sa uban, nga kita nakalimtan—ilabi na sa Dios.

Akong ipakigbahin kaninyo ang personal nga kasinatian nga tingali makatabang niadtong mibati nga walay pulos, nakalimtan, o nag-inusara.

Daghang tuig ang milabay mitambong ko sa pagbansay sa mga piloto sa Air Force sa Estados Unidos.Layo kaayo ko sa akong panimalay, usa ka batan-ong sundalo nga West German, natawo sa Czechoslovakia, nagtubo sa East Germany ug naglisud sa paglitok og Iningles.Klaro nakong nahinumduman ang akong biyahe paingon sa training base sa Texas.Nagsakay ko og eroplano, naglingkod tupad sa usa ka pasahero nga klaro kaayog Southern accent.Dili kaayo nako masabtan ang iyang gisulti.Gani naghunahuna ko kon natudloan ba ko og sayop nga pinulongan.Nahadlok kong naghunahuna nga makigkompetensya ko sa gikagubtan nga unang mga dapit sa pagbansay sa pagka-piloto batok sa mga estudyante nga Iningles og sinultihan.

Pag-abut nako sa air base sa gamayng lungsod sa Big Spring, Texas, nangita ko ug nakakaplag og branch sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nga adunay pipila ka buotang mga miyembro nga nagpundok sa giabangan nga mga lawak sa air base mismo.Ang mga miyembro nagtukod pa lang og gamayng meetinghouse nga magsilbing permanenteng luna para sa Simbahan.Niadtong panahona ang mga miyembro ang kasagarang motrabaho sa bag-ong mga building.

Matag adlaw motambong ko sa akong pagbansay sa pagka-piloto ug magtuon og maayo kutob sa akong mahimo ug dayon mogahin sa akong libre nga oras sa pagtrabaho sa bag-ong meetinghouse.Didto akong nakat-unan nga ang dos por kwatro dili diay usa ka sayaw kondili usa ka piraso nga kahoy.Nakat-unan usab nako ang importante nga kahanas sa pagpaningkamot nga dili maigo ang akong kumagko sa pagdukdok sa lansang.

Nakagahin ko og daghan kaayong oras sa pagtrabaho sa meetinghouse nga ang presidente sa branch—kinsa usa usab sa among flight instructor—mipahayag og kabalaka nga tingali kinahanglan kong mogahin og dugang nga oras sa pagtuon.

Ang akong mga higala ug kaubanan nga estudyante nga mga piloto miapil usab og mga kalihokan sa libreng mga oras, bisan sa akong hunahuna maayong isulti kini nga pipila niadto nga mga kalihokan wala nahaum sa pamphlet karon nga Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan.Sa akong bahin, nalingaw ko sa aktibong pag-apil niining gamayng branch sa kasadpan sa Texas, nagpraktis sa akong bag-ong nakat-unan nga kahanas sa pagpamanday, ug nagpalambo sa akong Iningles samtang akong gituman ang akong mga calling sa pagtudlo sa elders quorum ug sa Sunday School.

Nianang panahona, ang Big Spring, bisan pa man sa pangalan niini, usa ka gamay, dili importante, ug wala mailhi nga dapit.Ug kanunay ko nga mobati sa samang paagi bahin sa akong kaugalingon—dili importante, wala mailhi, ug medyo nag-inusara.Bisan pa man, wala gayud ako maghunahuna kon ang Ginoo nakalimot ba nako o kon makit-an ba ko Niya didto.Nasayud ko nga dili mahinungdanon sa Langitnong Amahan kon asa ko, unsa ang akong ranggo sa akong klase sa pagbansay sa pagka-piloto, o unsay akong calling sa Simbahan.Ang mahinungdanon Kaniya mao nga akong gihimo ang akong labing maayo, nga Siya akong gihigugma, ug andam ko sa pagtabang niadtong anaa sa akong palibut.Nasayud ko nga kon akong gihimo ang labing maayo nga akong mahimo, mamaayo ra ang tanan.

Ug ang tanan maayo ra.15

Ang Maulahi Mao ang Mag-una

Ang Ginoo wala magsapayan kon atong igahin ang atong panahon sa pagtrabaho og marmol nga hawanan o payag nga pasungan.Nasayud Siya kon asa kita, bisan unsa pa ka ubos ang atong mga kahimtang.Siya mogamit—sa Iyang kaugalingong paagi ug sa Iyang balaang katuyoan—niadtong nahigugma Kaniya.

Ang Dios nasayud nga ang pipila sa mahinungdanong mga tawo nga nabuhi sukad mao kadtong dili gayud makita sa rekord sa kasaysayan.Sila ang bulahan, mapaubsanong mga tawo nga nagsunod sa ehemplo sa Manluluwas ug naggahin sa panahon sa ilang kinabuhi sa paghimog mga kaayohan.16

Usa sa maong magtiayon, mga ginikanan sa akong higala, mipakita nako og maayong ehemplo niini nga baruganan.Ang bana nagtrabaho sa tunawanan og puthaw sa Utah.Atol sa paniudto mokuha siya sa iyang kasulatan o magasin sa Simbahan ug magbasa.Dihang ang ubang mga trabahante nakakita niini, ila siyang gibugalbugalan ug mihagit sa iyang gituohan.Sa higayon nga buhaton nila kini, mosulti siya nila nga may pagkamabination ug pagsalig.Wala niya tuguti ang ilang walay pagrespeto nga makapasuko o makasagmuyo niya.

Mga tuig ang milabay usa sa mas bokal nga tigbugalbugal nasakit.Sa wala pa siya mamatay mihangyo siya nga kining mapaubsanong tawo mamulong sa iyang haya—nga iyang gibuhat.

Kining matinud-anong miyembro sa Simbahan walay sosyal nga kahimtang o katigayunan, apan nakaimpluwensya gayud siya sa tanang nakaila niya.Namatay siya sa industriyal nga aksidente samtang mihunong aron tabangan ang laing trabahante nga natanggong sa snow.

Sulod sa usa ka tuig ang iyang biyuda kinahanglang mopaubos og operasyon sa utok, nga maoy nakaingon nga dili na siya makalakaw.Apan ganahan ang mga tawo nga mogahin og panahon uban niya kay maminaw siya.Siya makahinumdom.Siya nagpakabana.Kay dili makasulat, gimemorya niya ang mga numero sa telepono sa iyang mga anak ug mga apo.Mahigugmaon siyang mohinumdom sa mga birthday ug mga anibersaryo.

Kadtong mobisita niya mobiya nga mobati og mas maayo bahin sa kinabuhi ug sa ilang kaugalingon.Sila mobati sa iyang gugma.Sila nasayud nga siya nagpakabana.Wala gayud siya moreklamo apan naggahin sa iyang panahon sa pagpanalangin sa kinabuhi sa uban.Usa sa iyang mga higala miingon nga kini nga babaye usa sa pipila ka tawo nga iyang nailhan nga tinuod nga nagpakita sa gugma ug kinabuhi ni Jesukristo.

Kining magtiayon una siguro nga moingon nga dili kaayo sila importante niini nga kalibutan.Apan ang Ginoo naggamit og timbangan nga lahi kaayo sa kalibutan aron pagtimbang sa bili sa usa ka kalag.Siya nakaila niining matinud-anong managtiayon; Siya nahigugma nila.Ang ilang mga binuhatan mga buhing pagsaksi sa ilang lig-ong pagtuo Kaniya.

Kamo Importante ngadto Kaniya

Mga kaigsoonan, tingali tinuod nga ang tawo walay bili kompara sa kadako sa universe.Usahay mobati tingali kita nga dili importante, dili makita, nag-inusara, o nakalimtan.Apan hinumdumi kanunay—kamo importante ngadto Kaniya!Kon nagduda gayud kamo niana, hunahunaa kining upat ka balaang mga baruganan:

Una, ang Dios nahigugma sa mapaubsanon ug maaghup, kay sila mao ang “labing dako sa gingharian sa langit.”17

Ikaduha, gisalig sa Ginoo “ang kahingpitan sa [Iyang] ebanghelyo [nga] mahimo tingali ikapahayag pinaagi sa mahuyang ug yano ngadto sa mga lumulupyo sa kalibutan.”18 Iyang gipili “ang mahuyang nga mga butang sa kalibutan [nga] moabut ug mopukan sa gamhanan ug mga malig-on”19 ug aron sa pagpakaulaw “sa mga kusgan.”20

Ikatulo, bisan asa pa kamo nagpuyo, bisan unsa pa ka ubos ang inyong kahimtang, unsa pa ka kulang ang inyong trabaho, unsa ka limitado ang inyong mga abilidad, unsa ka ordinaryo ang inyong pamustura, o unsa ka gamay ang inyong calling sa Simbahan, kamo nakita sa inyong Langitnong Amahan.Siya nahigugma kaninyo. Siya nasayud sa inyong mapaubsanong kasingkasing ug sa inyong buhat sa gugma ug kamabination.Kon magkauban, kini makamugna og malungtarong pagpamatuod sa inyong kamatinud-anon ug pagtuo.

Ikaupat ug katapusan, palihug sabta nga unsay inyong nakita ug nasinati karon dili maoy mahitabo hangtud sa hangtud.Dili kamo mobati og kamingaw, kaguol, kasakit, o kasagmuyo hangtud sa hangtud.Kita adunay matinud-anong saad sa Dios nga dili gayud Siya makalimot ni mosalikway niadtong nahigugma Kaniya.21Pagbaton sa paglaum ug pagtuo niana nga saad.Pagkat-on sa paghigugma sa inyong Langitnong Amahan ug magmahimong Iyang disipulo sa pulong ug buhat.

Pagmasaligon nga kon molahutay lang kamo, motuo Kaniya, ug magpabiling matinud-anon sa pagtuman sa mga sugo, usa ka adlaw makasinati kamo sa mga saad nga gipadayag kang Apostol Pablo: “Ang wala makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, ni mosantop sa kasingkasing sa tawo, ang gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya.”22

Mga kaigsoonan, ang labing gamhanang Nilalang sa universe mao ang Amahan sa inyong espiritu.Siya nakaila kaninyo.Siya nahigugma kaninyo sa hingpit.

Ang Dios nagtan-aw kaninyo dili lang isip mortal nga nilalang sa gamayng planeta nga mabuhi sa mubong panahon—Siya nagtan-aw kaninyo isip Iyang anak.Siya nagtan-aw kaninyo isip ang nilalang nga kamo makahimo ug giplanohan nga mahimo.Siya gusto nga kamo masayud nga kamo importante ngadto Kaniya.

Hinaut nga kita motuo, mosalig, ug mopahiangay sa atong kinabuhi aron makasabut kita sa atong tinuod nga mahangturong bili ug potensyal.Hinaut mahimo kitang takus sa bililhong mga panalangin nga giandam sa atong Langitnong Amahan alang kanato mao ang akong pag-ampo sa pangalan sa Iyang Anak, bisan si Jesukristo, amen.