2010–2019
Sa Atong Pagkita og Usab
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Sa Atong Pagkita og Usab

Akong pag-ampo nga unta mapuno kita sa Espiritu sa Ginoo samtang naminaw kita sa mga mensahe karon ug ugma ug makakat-on niadtong mga butang nga buot sa Ginoo nga atong mahibaloan.

Pagkanindot, mga kaigsoonan, sa pag-abiabi kaninyo sa Ika-181 nga Tunga sa Tuig nga Kinatibuk-ang Komperensya sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Kini nga komperensya nagtimaan sa 48 ka tuig—hunahunaa kana, 48 ka tuig—sukad ako gitawag sa Kurom sa Napulog Duha ka mga Apostoles ni Presidente David O. Mckay.Oktubre kadto sa 1963. Ingon og imposible nga daghang katuigan ang nanglabay sukad niana.

Kon kita nagkapuliki, ang panahon dali kaayong molabay, ug ang miaging unom ka bulan labut gyud ko niana.Usa sa pinakanindot nianang panahona mao ang oportunidad nga ako mopahinungod pag-usab sa Templo sa Atlanta Georgia niadtong Mayo 1. Giubanan ako ni Elder ug Sister M. Russell Ballard, Elder ug Sister Walter F. González, ug Elder ug Sister William R. Walker.

Atol sa selebrasyon sa kultura nga giulohan og “Habagatang mga Kahayag,” nga gipahigayon pagkagabii sa wala pa ang pagpahinungod pag-usab, nanan-aw kami sa 2,700 ka batan-ong mga lalaki ug mga babaye gikan sa tibuok distrito sa templo nga nagpasundayag.Kadto usa sa labing nindot nga mga programa nga akong nakita ug nakapabarug sa mananan-aw og kadaghan alang sa masipang pakpak.

Sa sunod nga adlaw ang templo gipahinungod pag-usab sa duha ka sesyon, diin ang Espiritu sa Ginoo nakig-uban namo.

Sa ulahing bahin sa Agosto, si Presidente Henry B. Eyring mipahinungod sa Templo sa San Salvador El Salvador.Giubanan siya ni Sister Eyring ug nila ni Elder ug Sister D. Todd Christofferson, Elder ug Sister William R. Walker, ug Sister Silvia Allred sa kinatibuk-ang kapangulohan sa Relief Society ug sa iyang bana, si Jeffry.Mireport si Presidente Eyring nga kadto usa ka labing espirituhanong hitabo.

Sa ulahing bahin niining tuiga, si Presidente Dieter F. Uchtdorf ug Sister Uchtdorf mobiyahe kauban sa ubang mga General Authority ngadto sa Quetzaltenango, Guatemala, diin siya mopahinungod sa atong templo didto.

Ang pagtukod og mga templo nagpadayong walay hunong, mga kaigsoonan.Karon akong pribilehiyo sa pagpahibalo sa daghang bag-ong mga templo.

Una, mahimo bang mosulti ako nga walay tinukod nga building sa Simbahan nga labaw ka importante kay sa templo.Ang mga templo mga dapit diin ang mga relasyon gibugkos nga molungtad hangtud sa mga kahangturan.Mapasalamaton kita sa daghang mga templo sa tibuok kalibutan ug alang sa panalangin niini sa kinabuhi sa atong mga miyembro.

Sa ulahing bahin sa miaging tuig ang Provo Tabernacle sa Utah County grabing nadaot sa sunog.Kining talagsaon nga building, gimahal sa daghang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, naguba nga ang mga bong-bong lang sa gawas ang nahibilin.Human sa makuting pagtuon, nakahukom mi sa pagtukod niini pag-usab sa pagpreserbar sa hingpit ug pagpahiuli sa gawas nga bahin, nga mahimong ikaduhang templo sa Simbahan sa siyudad sa Provo.Ang templo karon sa Provo mao ang usa sa labing nagkapuliki sa Simbahan, ug ang ikaduhang templo didto makatabang sa nagkadaghang matinud-anong mga miyembro sa Simbahan nga nagtambong sa templo gikan sa Provo ug sa naglibut nga mga komunidad.

Malipayon usab akong mopahibalo sa mosunod nga lokasyon: Barranquilla, Colombia; Durban, South Africa; Kinshasa sa Domocratic Republic sa Congo; ug Star Valley, Wyoming.Dugang pa, mopadayon kita sa plano sa pagtukod og templo sa Paris, France.

Ang detalye niini nga mga templo ihatag sa umaabut sama sa dapit tukuranan ug ubang gikinahanglang pagtugot nga makuha na.

Akong nasulti sa miaging mga komperensya ang kauswagan nga atong nahimo sa pagbutang og mga templo nga maduol sa atong mga miyembro.Bisan tuod og kini andam nga maggamit sa daghang mga miyembro sa Simbahan, aduna pay mga dapit sa kalibutan diin ang mga templo layo kaayo sa atong mga miyembro nga sila dili makabayad sa biyahe aron makaadto.Sa ingon sila dili makaambit sa sagrado ug mahangturong mga panalangin nga ihatag sa templo.Sa pagtabang niini, kita adunay gitawag og General Temple Patron Assistance Fund [Kinatibuk-ang Pundo nga Tabang sa Patron sa Templo].Kini nga pundo naghatag og usa ka higayong pagbisita sa templo niadtong kinsa dili makaadto sa templo ug gani naghandum og maayo niana nga oportunidad.Si bisan kinsang ganahan nga mohatag niini nga pundo makasulat lamang diha sa impormasyon sa naandang contribution slip nga ihatag sa bishop kada bulan.

Karon, mga kaigsoonan, akong pag-ampo nga unta mapuno kita sa Espiritu sa Ginoo samtang naminaw kita sa mga mensahe karon ug ugma ug makakat-on niadtong mga butang nga buot sa Ginoo nga atong mahibaloan.Kini akong pag-ampo sa pangalan ni Jesukristo, amen.