2010–2019
Pilia ang Kinabuhing Dayon
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pilia ang Kinabuhing Dayon

Ang mahangturon ninyong padulngan dili resulta sa sulagma lamang apan tungod sa pagpili. Dili pa gayud ulahi ang pagsugod sa pagpili sa kinabuhing dayon!

Mga tuig nang milabay, samtang didto sa dagat uban sa akong pamilya, nakabantay kog mga timailhan ug bandila nga nagpasidaan kanamo sa usa ka kusog nga sulog, baluron nga dagat.Dili makita sa wala mabansay nakong mga mata apan daling mamatngunan sa mga tigbantay nga naa sa duol nga tore, ang kusog nga sulog peligro sa tanan nga mobiya sa baybayon ug moadto sa tubig.Nakahinumdom kong nangatarungan, “Maayo kong molangoy.Ang paglangoy usa ka maayo nga ehersisyo.Luwasra ko sa mabaw nga tubig.”

Sa pagbaliwala sa mga pasidaan ug sa masaligon nga pagbati sa kaugalingon nakong paghukom, miadto ko sa tubig aron motagamtam sa “pangpabugnaw” nga paglangoy.Human sa pila ka minutos mihangad ko sa pagpangita sa akong pamilya sa duol nga beach, apan ang beach wala na sa duol!Ang makalingla nga sulog diin ako gipasidan-an midakop kanako ug daling mianod kanako palayo sa akong pamilya.

Masaligon sa sinugdanan ug dayon nawad-an sa paglaum, misulay ko og langoy padulong sa baybayon, apan ang sulog mianod kanako sa lawom, mas baluron nga tubig.Naluya ko ug natuk-an og sugod sa nahingos nga tubig.Ang pagkalumos posibling nang mahitabo.Sa katapusan dihang nahutdan kogkusog, misinggit gyud ko og tabang.

Milagro, ang tigbantay diha dayon sa akong kilid.Wala ko kabantay nga nagbantay na diay siya sa pag-ubog nako sa tubig.Nahibalo siya nga ang sulog moanod nako, ug nahibalo siya kon asa ako dad-a niini.Paglikay sa sulog, milibut siya sa paglangoy ug sa dapit gayud diin ako naglisud, dayon mapailubon nga naghulat sa akong pagsinggit og tabang.Luya na nga molangoy nga ako ra padulong sa baybayon, nagpasalamat ko sa iyang pagluwas.Kon wala ang iyang tabang dili na gyud ko makabalik sa akong pamilya.

Nianang adlawa nakapili ko og dili maayo nga nakahatag og grabeng sangputanankanako ug sa akong pamilya.Sa atong pagkonsiderar karon sa gasa sa pagpili, manghinaut ko nga ang Espiritu Santo motabang sa matag usa nato nga matimbang-timbang ang mga pagpili nga atong himoon.

Ang atong pinalanggang propeta, si Presidente Thomas S. Monson, mitudlo: “Dili gyud ko makaingon nga ang mga pagdesisyon modeterminar sa padulngan.Dili kamo makahimo og mahangturong mga desisyon nga walay mahangturong mga sangputanan.”1

Matag usa kaninyo;sama sa gitudlo na kanato niini nga komperensya;usa ka pinalanggang espiritu nga anak nga lalaki o babaye sa langitnong mga ginikanan. Kamo may diosnong kinaiyahan ug padulngan.2Sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta nakakat-on kamo sa paghigugma sa kamatuoran.Mihimo kamo og sakto nga mahangturong mga pagpili.Nahibalo kamo nga dinhi sa mortalidad, dunaykasakit ug kalisdanan, kasubo ug pag-antus, mga pagsulay nga makatabang ninyo nga motubo ug molambo.Nahibalo sab kamo nga makapadayon kamo sa paghimo og saktong pagpili, maghinulsol sa sayop nga pagpili, ug pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo, makaangkon og kinabuhing dayon.

Unsay gitudlo ni propeta Lehi kabahin sa pagpili?Kay aduna niini kita “gawasnon sa pagpili og kalingkawasan ug kinabuhi nga dayon, pinaagi sa halangdon nga Tigpataliwala sa tanan nga mga tawo, o sa pagpili sa pagkabihag ug sa kamatayon, sumala sa pagkabihag ug sa gahum sa yawa.”Mimando dayon siya, “Kamo mosalig sa halangdon nga Tigpataliwala, ug mopatalinghug ngadto sa iyang mahinungdanon nga mga sugo; ug magmatinud-anon sa iyang mga pulong, ug mopili sa kinabuhi nga dayon.3

Sa unsay gipili natong hunahunaon, bation, ug buhaton, kamo ba ug ako nagpili sa kinabuhing dayon?

Ang among mga apo nagkat-on nga kon sila mopili, gipili usab nila ang mga sangputanan niini.Bag-ohay lang usa sa among tres anyos nga apong babaye midumili sa pagkaon sa iyang panihapon.Ang iyang mama mipasabut, “Hapit na ang tingkatulog.Kon pilion nimo ang pagpanihapon, gipili sab nimo ang ice cream nga pang-desert.Kon pilion nimo nga dili mokaon sa panihapon, imong gipili nga matulog na karon, nga walay ice cream.” Ang among apong babaye mikonsiderar sa iyang duha ka mga kapilian ug dayon mapugsanong namahayag, “Ganahan ko niini nga pagpili—magdulaug mokaon lang og ice cream ug dili matulog.”

Nangandoy ba kita nga makadula, mokaon lang og ice cream, dili matulog, ug unya makalikay sa sangputanan sama sa malnutrisyon ug pagkaluya?

Sa pagkatinuod kita dunay duha lamang ka mahangturong kapilian, ang matag usa may mahangturong sangputanan: pagpili sa pagsunod sa Manluluwas sa kalibutan ug sa ingon pagpili sa kinabuhing dayon uban sa Dios o pagpili sa pagsunod sa kalibutan ug sa ingon pagpili sa pagpalayo sa atong kaugalingon gikan sa Dios sa hangtud.

Dili kita magmalampuson nga mopili sa duha sa kasiguroan tungod sa pagkamatarung ug sa peligro sa pagkakalibutanon.Ang pagkakalibutanon ingon og walay dalang problema, apan mao usab sa akong “pangpabugnaw” nga paglangoy!

Sama sa sulog nga unta mousab sa dagan sa kinabuhi sa akong pamilya, ang mga sulog karon sa pagkakalibutanon, ang malinglahon nga mga pilosopiya, sayop nga mga pagtulun-an, ug naghitak nga imoralidad nagtinguha sa pagbira nato palayo ug sa hangtud mobulag nato gikan sa atong pamilya ug gikan sa atong Langitnong Amahan.

Ang buhi natong mga propeta, manalagna, ug tigpadayag nakakita ug nagtinguha sa pagpasidaan nato sa sagad nga dili kaayo apan peligro nga kalibutanong mga sulog nga naghulga nato.Mahigugmaon silang nagdapit, nag-awhag, nagtudlo, nagpahinumdom, ug nagpasidaan kanato.Nahibalo sila nga ang atong kasiguroan nag-agad sa pagpili nga sundon (1) ang mga pagtulun-an nga atong naangkon sa inadlaw nga pagtuon sa kasulatan ug pag-ampo, (2) ang giya sa Espiritu Santo, ug (3) ang ilang mapanagnaong tambag.Nahibalo sila nga adunay kasiguroan ug sa katapusan kalipay diha lamang ug pinaagi sa atong Manluluwas, si Jesukristo, ug pagpuyo sa Iyang ebanghelyo.Sama sa gitudlo ni Elder Dallin H. Oaks, ang atong Manluluwas namahayag, “Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi: walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan, gawas kon pinaagi kanako.”4

Atol sakalisud ug pag-antus didto sa post-Soviet Russia, si Anatoly ug Svetlana Reshetnikov mipili sa pagkamatarung batok sa pagkakalibutanon.Human magpasakop sa Simbahan, sila gipanglutos.Gipaubsan ang iyang ranggo sa trabaho.Maisugon silang naghunahuna, “Karon may dako na kitang panahon sa pagserbisyo sa Dios!” Kanunay silang nakadawat og mga hulga, bisan pa niana gipili nilang magpuyo og kinabuhi nga nagsentro sa ebanghelyo.Si Elder Anatoly Reshetnikov gitawag isip unang Area Seventy nga taga-Russia.Pinaagi sa ilang mga pagpili, ang mga Reshetnikovs padayon nga mipili sa kinabuhing dayon.

Kitang tanan moatubang og mga kalisdanan.Kitang tanan may mga tintasyon.Kitang tanan nakahimo og sayop.Dili gayudlisud o ulahiang paghimo og saktong mga pagpili.Ang paghinulsol mao ang usa sa sakto nga mga pagpili.

Si Presidente Dieter F. Uchtdorf mitudlo:

“Ang gagmayng mga sayop ug ginagmay pagpalayo sa doktrina sa ebanghelyo ni Jesukristo makahataag og masulub-ong sangputanan sa atong kinabuhi.Busa importante kaayo nga kita magbaton og disiplina nga makahimo og sayo ug mahinungdanon nga kausaban nga mahibalik sa husto nga dalan ug dili maghulat o maglaum nga ang mga sayop sa laing paagi mousab sa iyang kaugalingon.

“Ang dugay natong paglangay-langay sa kausaban sa atong lihok, mas magkadako ang panginahanglan sa paghimo og kausaban ug mas dugay ang pagbalik sa husto nga tumong—gani hangtud moabut sa punto diin ang dautang hitabo mopatim-aw.”5

Ang mga bukton sa kalooy sa Manluluwas kanunay nga gitunol ngadto sa matag usa kanato.6Kon kita sinsero ug hingpit nga maghinulsol, mapasaylo kita sa hingpit sa atong mga sayop ug ang Manluluwas dili na mahinumdom niini.7

Sa pagtimbang-timbang sa inyong mga pagpili ug mga sangputanan, tingali mangutana mo sa inyong kaugalingon:

  • Nagtinguha ba ako sa balaan nga direksyon pinaagi sa inadlaw nga pagtuon sa kasulatan ug pag-ampo, o ako ba mipili nga mahimong busy owalay interes sa paggahin og panahon sa pagtuon sa mga pulong ni Kristo ug pagpakigsulti sa akong Langitnong Amahan?

  • Ako ba nagpili nga mosunod sa tambag sa buhing mga propeta sa Dios, o ako ba nagsunod sa kalibutanong mga paagi ug nagsupak sa mga opinyon sa uban?

  • Ako ba nagtinguha sa giya sa Espiritu Santo matag adlaw sa unsay akong gipili nga hunahunaon, bation ug, buhaton?

  • Padayon ba ang akong pagtabang, pagserbisyo o pagluwas sa uban?

Minahal kong mga kaigsoonan, ang mahangturon ninyong padulngan dili resulta sa sulagma lang apan sa pagpili.Dili pa gayud ulahi ang pagsugod sa pagpili sa kinabuhing dayon!

Mohatag ako sa akong pagsaksi nga tungod sa talagsaong plano sa kalipay sa Langitnong Amahan, ang matag usa kanato mahimong hingpit pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo.Uban sa atong mga pamilya, makapuyo kita uban sa Langitnong Amahan sa kahangturan ug makadawat og hingpit nga kalipay.Niining mga butanga ako mopamatuod sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.