2010–2019
Personal nga Pagpadayag ug Pagpamatuod
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Personal nga Pagpadayag ug Pagpamatuod

Kon kita matinud-anong mosunod sa mga sugo ug mangayo diha sa hugot nga pagtuo, ang mga tubag moabut sa kaugalingong paagi sa Ginoo ug sa Iyang panahon.

Daghang tuig na ang milabay niadtong estudyante pa ko sa kolehiyo, naminaw ko sa kinatibuk-ang komperensya sa radyo tungod kay kami walay TV sa among gamay nga apartment.Ang mga mamumulong sa komperensya nindot kaayo, ug ako nalipay sa kusog nga pagbati gikan sa Espiritu Santo.

Akong nahinumduman ang usa ka General Authority nga namulong mahitungod sa Manluluwas ug sa Iyang pangalagad ug unya kinasingkasing nga mipamatuod, ang Espiritu Santo mipamatuod ngari sa akong kalag nga iyang gisulti ang kamatuoran. Niana nga higayon ako walay pagduda nga ang Manluluwas buhi.Wala usab akoy pagduda nga ako nakasinati og personal nga pagpadayag nga mipamatuod ngari nako “nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios.”1

Otso anyos ko sa dihang gibunyagan ug gikumpirmahan ug gidawat ang gasa sa Espiritu Santo.Kini usa ka nindot kaayo nga panalangin apan kini nagkaimportante samtang nagkadako ko ug nasinati ang gasa sa Espiritu Santo sa daghang mga paagi sukad niadto.

Kasagaran samtang kita nagtubo gikan sa pagkabata ngadto sa pagkahingkod ug ngadto sa pagkahamtong, kita dunay mga hagit ug kasinatiang maagian diin maoy hinungdan nga atong masayran nga kita nagkinahanglan sa balaang panabang pinaagi sa Balaang Espiritu.Kon moabut ang mga kalisdanan, kita makapangutana sa atong kaugalingon, “Unsa ang tubag sa akong problema?” ug “Unsaon nako pagkahibalo kon unsay buhaton?”

Kanunay nakong mahinumduman ang asoy sa Basahon ni Mormon mahitungod ni Lehi nga nagtudlo sa iyang pamilya sa ebanghelyo.Siya mipakigbahin uban kanila og daghang mga pagpadayag ug mga pagtulun-an sa mga butang nga mahitabo sa ulahing mga adlaw.Si Nephi nangayo sa giya sa Ginoo aron makasabut sa hingpit sa mga pagtulun-an sa iyang amahan.Siya nabayaw, napanalanginan, ug nadasig nga iyang nasayran nga ang mga pagtulun-an sa iyang amahan tinuod.Kana nakahimo ni Nephi sa pagsunod gayud sa mga sugo sa Ginoo ug sa pagpuyo og matarung nga kinabuhi.Nadawat niya ang personal nga pagpadayag aron makagiya kaniya.

Sa laing bahin, ang iyang mga kaigsoonan naglantugi sa usag usa tungod kay wala nila masabti ang mga pagtulun-an sa ilang amahan.Niana si Nephi nangutana og importante kaayo nga pangutana: “Nangutana na ba kamo sa Ginoo?”2

Ang ilang tubag huyang: “Kami wala; kay ang Ginoo wala magtug-an sa ingon nga butang nga mahibaloan ngari kanamo.”3

Gipahimudsan ni Nephi ang higayon sa pagtudlo sa iyang mga igsoon kon unsaon pagdawat og personal nga pagpadayag.Miingon siya: “Wala ba kamo mahinumdom sa mga butang diin gisulti sa Ginoo?—Kon dili kamo mopatig-a sa inyong mga kasingkasing, ug mangayo kanako pinaagi sa hugot nga pagtuo, motuo nga kamo makadawat, uban sa kakugi sa paghupot sa akong mga sugo, sa pagkatinuod kini nga mga butang ipahibalo nganha kaninyo.”4

Ang paagi sa pagdawat og personal nga pagpadayag sa tinuod tataw.Kinahanglan natong tinguhaon ang pagdawat og pagpadayag, dili kita magpatig-a sa atong mga kasingkasing, ug dayon mangayo kita pinaagi sa hugot nga pagtuo, tinuod nga motuo nga atong madawat ang tubag, ug dayon matinud-anong mosunod sa mga sugo sa Dios.

Ang pagsunod niini nga sumbanan wala magpasabut nga sa matag higayon nga kita mangutana sa Dios, ang tubag moabut dayon uban sa tanang detalye kon unsa ang buhaton.Hinoon, kini nagpasabut nga kon kita matinud-anong mosunod sa mga sugo ug mangayo diha sa hugot nga pagtuo, ang mga tubag moabut sa kaugalingong paagi sa Ginoo ug sa Iyang panahon.

Sa bata pa ko nagtuo ko nga ang personal nga pagpadayag o mga tubag sa mga pag-ampo moabut ingon og madungog nga tingog.Sa tinuod, ang pipila ka mga pagpadayag moabut pinaagi sa pagkadungog sa aktwal nga tingog.Apan, akong nakat-unan nga ang Espiritu nagsulti sa daghang mga paagi.

Sa Doktrina ug Mga Pakigsaad, seksyon 6, nagpasabut sa daghang mga paagi nga kita makadawat og pagpadayag:

“Ikaw nagpakisayud kanako, ug tan-awa, sa makadaghan nga ikaw nagpakisayud ikaw nakadawat og panudlo sa akong Espiritu.”5

“Ako milamdag sa imong panumduman.”6

“Wala ba Ako magsulti og kalinaw nganha sa imong hunahuna mahitungod niini nga butang?”7

Sa ubang mga kasulatan daghan pa ang atong nakat-unan mahitungod sa pagdawat og pagpadayag:

“Ako mosulti kanimo diha sa imong hunahuna ug sa imong kasingkasing, pinaagi sa Espiritu Santo, nga moabut diha kanimo ug nga mopuyo diha sa imong kasingkasing.Karon, tan-awa, kini mao ang espiritu sa pagpadayag.”8

“Ako mohimo sa imong dughan nga moinit diha sulod kanimo; busa, imong mabati nga kini husto.”9

“Ako mohatag nganha kanimo sa akong Espiritu, nga mohatag og kahayag sa imong hunahuna, nga mopuno sa imong kalag uban sa hingpit nga kalipay.”10

Sa kasagaran ang personal nga pagpadayag moabut samtang kita nagtuon sa mga kasulatan, naminaw ug nagsunod sa tambag sa mga propeta ug sa ubang mga lider sa Simbahan, ug naninguha sa pagpuyo og matinud-anon, matarung nga mga kinabuhi.Usahay ang inspirasyon moabut gikan sa usa ka bersikulo sa kasulatan o gikan sa usa ka linya sa pakigpulong sa komperensya.Tingali ang inyong tubag moabut kon ang mga bata sa Primary nagkanta og maanindot nga awit.Kining tanan mga matang sa pagpadayag.

Sa unang mga adlaw sa Pagpahiuli, daghang mga miyembro ang makugihong nangayo og pagpadayag ug napanalanginan ug nadasig sa pagkahibalo kon unsay buhaton.

Si Sister Eliza R. Snow gihatagan og responsibilidad sa propeta nga si Brigham Young sa pagtabang og awhag ug pagtudlo sa mga sister sa Simbahan.Siya “mitudlo nga ang tinagsa nga mga babaye makadawat og inspirasyon aron mogiya kanila sa personal nilang kinabuhi, sa ilang mga pamilya, ug sa ilang mga responsibilidad sa Simbahan.Siya miingon: “Sultihi ang mga sister sa pag-adto ug sa pagbuhat sa ilang mga katungdanan, diha sa pagpaubos ug kamatinud-anon ug ang Espiritu sa Dios maanaa kanila ug sila panalanginan sa ilang mga paghago.Papangitaa sila og kaalam imbis gahum ug makaangkon sila sa tanang gahum sa kaalam nga anaa kanila nga ilang magamit.”’”11

Gitudloan ni Sister Snow ang mga sister sa pagtinguha og giya gikan sa Espiritu Santo.“Miingon siya nga ang Espiritu Santo ‘nagtagbaw ug mopuno sa matag pangandoy sa tawhanong kasingkasing, ug mopuno sa tanang kahaw-ang.Kon ako mapuno sa Espiritu, … ang akong kalag matagbaw.’”12

Si Presidente Dieter F. Uchtdorf mitudlo nga ang “pagpadayag ug pagpamatuod dili kanunay moabut uban sa dakong gahum.Alang sa kadaghanan, ang pagpamatuod moabut sa hinay-hinay—ginagmay kada higayon.” Mipadayon siya sa pag-ingon: “Matinguhaon kita nga mangita sa kahayag sa personal nga inspirasyon.Mangamuyo kita sa Ginoo sa pagtuga sa atong hunahuna ug kalag sa kidlap sa pagtuo nga makahimo kanato sa pagdawat ug pag-ila sa balaanon nga pagpangalagad sa Balaang Espiritu.”13

Ang atong mga pagpamatuod makalig-on kanato samtang nag-atubang kita sa mga hagit matag adlaw sa atong kinabuhi.Ubang mga tawo nakigbisog sa malisud nga mga problema sa panglawas; ang uban nagsinati og pinansyal nga mga problema; ang uban adunay mga hagit sa ilang kaminyoon o sa ilang mga anak; ang uban nag-antus sa kamingaw o wala makab-ot nga mga pangandoy ug damgo. Ang atong pagpamatuod, uban sa atong hugot nga pagtuo ni Ginoong Jesukrito ug sa atong kahibalo sa plano sa kaluwasan, nga nagtabang nga atong malampasan kining mga panahon sa pagsulay ug kalisud.

Diha sa basahon nga Anak nga mga Babaye sa Akong Gingharian, kita makabasa kabahin ni Sister Hedwig Biereichel, usa ka babaye sa Germany kinsa nag-antus og tumang kaguol ug kawad-on atol sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan.Tungod sa iyang gugma ug manggihatagon nga kinaiya, ug bisan sa iyang kaugalingong dako nga panginahanglan, siya andam nga mipakigbahin sa iyang pagkaon uban sa gigutom nga binilanggo sa gubat.Sa wala madugay, dihang gipangutana kon giunsa niya sa “paghupot sa pagpamatuod panahon [niadto] nga mga pagsulay,” siya mitubag, “Wala ako maghupot og pagpamatuod latas niadto nga mga panahon—ang pagpamatuod ang naghupot kanako.”14

Tungod kay kita adunay lig-on nga pagpamatuod wala magpasabut nga kanunay kining ingon niana.Kinahanglan nga atong amumahon ug lig-unon kini aron nga kini adunay igong gahum sa pagsangga kanato.Kana usa ka katarungan kon ngano nga kita “nagtigum kanunay”—aron kita makaambit sa sakrament, makabag-o sa atong mga pakigsaad, ug “maamumahan pinaagi sa maayo nga pulong sa Dios.” Ang maayong pulong sa Dios mao ang naghupot kanato “sa kanunay nga mabinantayon ngadto sa pag-ampo, mosalig lamang diha sa mga maayo nga buhat ni Kristo, kinsa mao [ang] tigpasiugda ug ang tighingpit sa [atong] hugot nga pagtuo.”15

Si Elder David A. Bednar mitudlo kanato: “Samtang kamo sa husto nagsiksik ug naggamit sa espiritu sa pagpadayag, nagsaad ako nga kamo ‘magsunod diha sa kahayag sa Ginoo’(Isaias 2:5;2 Nephi 12:5).Usahay ang espiritu sa pagpadayag molihok diha-diha dayon ug sa hilabihan, sa uban nga mga panahon sa hinay ug inanay, ug sa kasagaran sa malumo nga kamo mahimo nga dili gani makamatikod niini.Apan sa walay pagsapayan sa sumbanan diin kini nga panalangin nadawat, ang kahayag nga gihatag niini mosanag ug mopatubo sa inyong kalag, molamdag sa inyong salabutan (tan-awa sa Alma 5:7; 32:28), ug motudlo ug mopanalipod kaninyo ug sa inyong pamilya.16

Ang Ginoo nagtinguha sa pagpanalangin kanato og paggiya, kaalam, ug direksyon sa atong mga kinabuhi.Siya nagtinguha sa pagbu-bu sa Iyang Espiritu ngari kanato.Usab, alang sa personal nga pagpadayag kinahanglang magtinguha ta sa pagdawat niini, dili kita magpagahi sa atong mga kasingkasing, ug mangayo kita sa hugot nga pagtuo, sa tinuoray nagtuo nga kita makadawat og tubag, ug dayon makugihong magsunod sa mga sugo sa Dios.Dayon samtang kita mangita sa mga tubag sa atong mga pangutana, mopanalangin Siya kanato uban sa Iyang espiritu.Kalabut niini ako mopamatuod diha sa pangalan ni Jesukristo, amen.