2010–2019
Ang Panahon Moabut
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Panahon Moabut

Uban ninyo, nagbarug ko sa katingala niini nga buhat nga nag-uswag sa milagroso, kahibulungan, ug sa dili mapugngan nga paagi.

Miserbisyo ako isip usa ka batan-ong misyonaryo mga pipila ka bulan sa sentral nga mga dapit sa Lima, Peru.Agig resulta, akong gitabok ang Plaza de Armas sa Lima sa makadaghan.Ang Government Palace, ang opisyal nga pinuy-anan ug opisina sa presidente sa Peru, nag-atubang sa plasa.Ang akong mga kompanyon ug ako miimbitar og mga tawo sa plasa, sa pagpamati sa gipahiuli nga ebanghelyo.Kanunay kong naghunahuna kon sama sa unsa kaha ang pagsulod sa palasyo, apan ang hunahuna sa pagbuhat niana ingon og dili gayud mahitabo.

Sa miaging tuig, si Elder D. Todd Christofferson sa Korum sa Napulog Duha, uban sa pipila, ug ako nakighimamat ni Alan Garcia, ang presidente kaniadto sa Peru, didto sa Government Palace.Gipakita kami sa matahum nga mga lawak niini ug maabiabihong gidawat ni Presidente Garcia.Ang akong kahibulong isip batan-ong misyonaryo mahitungod sa palasyo natubag sa paagi nga wala gayud damha nga posible niadtong 1970.

Ang mga butang nausab didto sa Peru sukad sa akong pagkamisyonaryo, ilabi na alang sa Simbahan.Dihay mga 11,000 ka mga miyembro sa Simbahan kaniadto ug usa lamang ka stake.Karon adunay labaw pa sa 500,000 ka mga miyembro ug hapit 100 ka mga stake.Sa mga lungsod diin dihay gagmay lamang nga mga grupo sa mga miyembro, aktibong mga stake ug nindot nga mga meetinghouse karon nagpanindot sa yuta.Sama nga mga butang ang nahitabo sa daghang mga nasud sa tibuok kalibutan.

Kining talagsaong pagtubo sa Simbahan angay og katin-awan.Atong sugdan uban sa panagna sa Daang Tugon.

Si Daniel usa ka Hebreohanong ulipon sa Babelonia.Gihatagan siya og oportunidad sa paghubad sa damgo ni Hari Nabucodonosor.Mihangyo si Daniel sa Dios sa pagpadayag kaniya sa damgo ug ang hubad niini, ug ang iyang pag-ampo gitubag.Gisultihan niya si Nabucodonosor, “Adunay usa ka Dios sa langit nga mopadayag sa mga tinago, ug siya nagpahibalo kang hari Nabucodonosor sa mga butang manghitabo sa ulahing mga adlaw.… Ang mga panan-awon sa imong ulo sa ibabaw sa imong higdaanan, mao kini.” Miingon si Daniel nga ang hari nakakita og makalilisang nga imahe nga dunay ulo, torso, mga bukton, mga bitiis, ug mga tiil. Usa ka bato gisapsap gikan sa bukid nga walay mga kamot ug inanay nga nagtubo ang gidak-on.Ang bato minglapdos sa larawan, nagdugmok niini, “ug ang bato nga naglapdos sa larawan nahimong usa ka dakong bukid, ug gipuno niini ang tibuok kalibutan.”

Mipasabut si Daniel nga ang larawan nagrepresentar sa umaabut nga politikal nga mga gingharian ug “sa mga adlaw nianang [kadtong umaabut] mga haria, ang Dios sa langit magatukod og usa ka gingharian, nga dili gayud malumpag: … apan kini magadugmok” ug magaut-ut niining tanan nga mga gingharian. “Ug kini molungtad sa walay katapusan.”1

Moadto kita karon sa mas bag-ong mga panahon.Si anghel Moroni unang mipakita ni Joseph Smith niadtong 1823 ug misulti niya “nga ang Dios adunay ipabuhat [kaniya]; ug nga ang [iyang] ngalan pagagamiton alang sa maayo ug sa dautan diha sa tanan nga mga kanasuran, mga kaliwatan, ug mga pinulongan.”2 Ang mensahe ni Moroni tingali nakapahingangha gayud ni Joseph, nga 17 anyos pa lang.

Niadtong 1831, ang Ginoo miingon kang Joseph nga ang mga yawe sa gingharian sa Dios nahimo na usab nga “gitugyan ngadto sa tawo sa yuta.”Misulti siya nga ang “ebanghelyo [mahimong] mokaylap ngadto sa mga kinatumyan sa yuta, ingon sa bato nga gipikas gikan sa bukid nga walay gigamit nga mga kamot …, hangtud kini mopuno sa tibuok yuta,”3 sama gyud sa gisulti ni Daniel kang Nabucodonosor.

Niadtong 1898, si Presidente Wilford Woodruff mibalik og istorya sa iyang kasinatian isip bag-ong miyembro sa 1834 sa miting sa priesthood duol sa Kirtland.Siya misaysay: “Ang Propeta mitawag sa tanan nga naghupot sa Priesthood nga magpundok ngadto sa gamay nga eskwelahan nga kahoy didto.Gamay kini nga balay, tingali mga 14 pye kwadrado.… Sa nagkapundok na kami ang Propeta mitawag sa mga Elder sa Israel … sa pagpamatuod niini nga buhat. … Sa dihang nahuman na sila ang Propeta miingon, ‘Mga kaigsoonan nalig-on ako pag-ayo ug natudloan sa inyong mga pagpamatuod karong gabhiona, pero gusto kong mosulti ninyo sa atubangan sa Ginoo, nga kamo walay nahibaloan mahitungod sa padulngan niini nga Simbahan ug gingharian kay sa usa ka bata sa sabakan sa iyang inahan.Wala kamo makasabut niini.… Gamay ra nga mga Priesthood ang inyong nakita karong gabhiona, pero kini nga Simbahan molukop sa Amihanan ug Habagatang Amerika—molukop kini sa kalibutan.’”4

Kini mga panagna nga:

  • ang gingharian sa Dios sama sa usa ka bato nga gisapsap gikan sa bukid nga molukop sa kalibutan;

  • ang pangalan nga Joseph Smith mailhan sa kalibutan; ug

  • ang Simbahan molukop sa Amerika ug molukop sa kalibutan

tingali ingon og kataw-anan mga 170 na ka tuig ang milabay.Ang gamay nga pundok sa mga tumutuo, nanginabuhi sa walay nagpuyo nga yuta sa Amerika ug namalhin sa pag-eskapo sa pagpanggukod ingon og dili pundasyon sa hugot nga pagtuo nga molatas sa internasyonal nga mga utlanan ug motuhop sa mga kasingkasing sa tanang dapit.

Apan kana mao gyud ang nahitabo.Tuguti ko sa paghatag og ehemplo.

Sa Adlaw sa Pasko 1925 sa Buenos Aires, si Elder Melvin J. Ballard mipahinungod sa tibuok kontinente sa Habagatang Amerika alang sa pagsangyaw sa ebanghelyo.Pagka Agosto 1926 pipila ka mga kinabig nabunyagan.Sila ang unang mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga nabunyagan sa tanang Habagatang Amerika.Kadto 85 ka tuig na ang milabay, mahimong buhi pa ang kadaghanan kanila nga naminaw sa komperensya karon.

Adunay 23 ka mga stake sa Zion sa Buenos Aires karon, uban sa dinosenang mga stake ug napulo ka liboang mga miyembro sa Simbahan diha sa mga siyudad ug mga lungsod sa tibuok Argentina.Karon adunay labaw sa 600 ka mga stake ug minilyon nga mga miyembro sa Simbahan sa tibuok Habagatang Amerika.Samtang kita nagtan-aw, ang gingharian sa Dios nagpuno sa kontinente, ug ang pangalang Joseph Smith gimantala pinaagi kanato ug pinaagi sa iyang mga kaaway diha sa mga nasud tingali wala niya madunggi sa panahon sa iyang kinabuhi.

Adunay dul-an sa 3,000 ka mga stake sa Simbahan sa tibuok kalibutan karon, gikan sa Boston ngadto sa Bangkok ug Mexico City ngadto sa Moscow.Kita nagkaduol sa 29,000 ka mga ward ug mga branch.Sa daghang mga nasud adunay dugay na nga mga stake, uban sa mga miyembro kansang mga katigulangan mga kinabig.Sa uban, gagmay nga mga grupo sa bag-ong mga miyembro nagmiting sa gamay nga mga branch sa Simbahan sa inabangan nga balay.Kada tuig ang Simbahan nagkaanam og kadaghan sa tibuok kalibutan.

Kini mga panagna mahitungod sa pagpuno sa kalibutan ug nabantug sa tibuok kalibutan: Dili katuohan?Tingali.Daw dili mahitabo?Sa walay pagduha-duha.Imposible?Sa pagkatinuod dili. Kini nahitabo na nga atong nasaksihan.

Naobserbahan ni Presidente Gordon B. Hinckley:

“Ginaingon nga sa usa ka higayon ang adlaw wala gayud mosalop sa British Empire.Kana nga gingharian nagkagamay na karon.Pero tinuod nga ang adlaw wala gayud mosalop diha sa buhat sa Ginoo ingon nga kini nagtandog sa mga kinabuhi sa mga tawo sa tibuok kalibutan.

“Ug kini mao lang ang sinugdanan.Gamay pa kaayo ang atong natandog sa ibabaw.… Ang atong buhat walay giilang mga utlanan.… Kadtong mga nasud nga karon kanato sirado moabut ang panahon nga moabli ra.”5

Karon atong makita ang katumanan sa panagna diha sa Basahon ni Mormon nga nagkaduol na:

“Ug … mahinabo nga ang mga hari motak-um sa ilang mga ba-ba; kay kana nga wala pa ikasulti ngadto kanila sila makakita; ug kana nga wala nila madungog sila makasabut.

“Kay niana nga adlaw, tungod kanako ang Amahan mobuhat og usa ka buhat, nga mahimo nga usa ka mahinungdanon ug usa ka kahibulongan nga buhat taliwala kanila.”6

Kini nga buhat sa Ginoo mahinungdanon ug kahibulongan, apan kini nagpaingon sa unahan nga sa tinud-anay wala mamatikdi hapit sa daghang politikal, kultura ug edukasyonal nga mga lider sa katawhan.Kini nagpalambo og nagkahiusang kasingkasing ug pamilya sa matag higayon, sa hilum ug sa kaligdong, ang sagradong mensahe nagpanalangin sa mga tawo bisan asa.

Usa ka bersikulo diha sa Basahon ni Mormon naghatag og yawe sa milagrosong pagtubo sa Simbahan karon:“Ug dugang pa, ako moingon nganha kaninyo, nga ang panahon moabut diin ang kasayuran sa usa ka Manluluwas mokaylap sa matag nasud, kaliwat, pinulongan, ug mga katawhan.”7

Ang atong labing importante nga mensahe, nga kita balaan nga gihatagan og awtoridad ug gisugo sa pagdala bisan asa sa kalibutan, mao nga adunay usa ka Manluluwas.Siya nabuhi sa kinatung-an sa panahon.Siya mitubos sa atong mga sala, gilansang sa krus, ug nabanhaw.Kanang dili hitupngan nga mensahe, nga atong gipahayag uban sa awtoridad sa Dios, mao ang tinuod nga rason sa pagtubo niini nga Simbahan.

Ako mopamatuod nga Siya nagpakita uban sa Iyang Amahan ngadto ni Joseph Smith.Ubos sa direksyon sa Amahan, giestablisar Niya ang Iyang ebanghelyo pag-usab dinhi sa yuta.Mipadala siya og mga apostoles, mga propeta, ug mga yawe sa priesthood nganhi sa yuta pag-usab.Naggiya Siya sa Iyang Simbahan pinaagi sa usa ka buhing propeta, si Presidente Thomas S. Monson.Ang Iyang Simbahan mao kanang bato nga gisapsap gikan sa bukid nga walay mga kamot nga mopauswag ngadto sa tibuok kalibutan.

Kita mapasalamaton ni Joseph Smith, ug nagtan-aw uban sa kahibulong samtang ang iyang pangalan gitahud ug, oo, gani labaw nga gisaway og maayo sa tibuok kalibutan.Apan atong hingpit nga giila kining gamhanan nga buluhaton sa ulahing mga adlaw dili mahitungod kaniya.Kini mao ang buluhaton sa Makagagahum nga Dios ug sa Iyang Anak, ang Prinsipe sa Kalinaw.Ako mopamatuod nga si Jesukristo mao ang Manluluwas, ug uban ninyo, nagbarug ko sa katingala niini nga buhat nga nag-uswag sa milagroso, kahibulungan, ug sa dili mapugngan nga paagi.Sa pagkatinuod, “ang panahon moabut diin ang kasayuran sa Manluluwas … mokaylap sa matag nasud, kaliwat, pinulongan, ug mga katawhan.”Mopamatuod ako Kaniya, ang Manluluwas sa tanang katawhan, ug niining buhat sa pangalan ni Jesukristo, amen.