2010–2019
Higugmaa ang Iyang Inahan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Higugmaa ang Iyang Inahan

Unsaon sa amahan pag-amuma og malipayon, tarung nga anak nga babaye sa nagkapeligro nga kalibutan karon?Ang tubag gitudlo na pinaagi sa mga propeta sa Ginoo.

Walay pulong nga ikahulagway sa sagradong okasyon samtang ang usa ka bag-ong amahan nagkugos sa iyang masuso nga batang babaye sa unang higayon. Niining tuiga tulo sa among anak nga mga lalaki nahimong bag-ong mga amahan sa masuso nga batang mga babaye. Samtang akong gitan-aw ang among isug, kusgang anak nga lalaki nga tigdula og rugby, si Jon, nga nagkugos sa iyang unang masusong batang babaye, siya mitan-aw niya sa kalumo ug unya mitan-aw siya nako nga daw nag-ingon, “Unsaon ko sa pag-amuma ang usa ka batang babaye?”

Niining buntaga gusto kong mamulong sa among anak nga mga lalaki ug sa tanang mga amahan. Unsaon sa amahan pag-amuma og malipayon, tarung nga anak nga babaye sa nagkapeligro nga kalibutan karon? Ang tubag gitudlo na pinaagi sa mga propeta sa Ginoo. Usa kini ka yano nga tubag, ug tinuod kini—“Ang pinaka-importanting butang nga mahimo sa amahan alang sa iyang [anak nga babaye] mao ang paghigugma sa inahan [inahan sa bata].”1 Sa pamaagi sa inyong paghigugma sa iyang inahan, matudloan ninyo ang inyong anak nga babaye mahitungod sa kalumo, kamaunungon, pagtahud, kamanggiloy-on, ug debosyon. Makakat-on siya gikan sa inyong ehemplo kon unsa ang malauman gikan sa batan-ong mga lalaki ug unsa nga mga kalidad ang pangitaon sa umaabut nga kapikas. Makapakita kamo sa inyong anak nga babaye pinaagi sa inyong paghigugma ug pagtahud sa inyong asawa nga siya kinahanglan makigminyo og tawo kinsa mohigugma ug motahud kaniya.Ang inyong ehemplo motudlo sa inyong anak nga babaye sa paghatag og bili sa pagkababaye. Nagpakita kamo kaniya nga siya anak sa atong Langitnong Amahan, kinsa nahigugma kaniya.

Higugmaa pag-ayo ang iyang inahan aron ang inyong kaminyoon celestial. Ang kaminyoon sa templo alang sa karon ug sa kahangturan takus sa imong labing dako nga paningkamot ug labing taas nga prayoridad. Diha pa lamang nga nakompleto na ni Nephi ang templo sa kamingawan nga siya miingon, “Ug … kami mipuyo subay sa matang sa pagkamalipayon.” 2 Ang “matang sa pagkamalipayon” makita sa templo. Kini mao ang pagtuman sa pakigsaad. Ayaw itugot nga mosulod sa inyong kinabuhi o panimalay ang bisan unsa nga impluwensya nga makakompromiso sa inyong mga pakigsaad o sa inyong pasalig ngadto sa inyong asawa ug pamilya.

Diha sa Young Women kami nagtabang sa inyong anak nga babaye nga makasabut sa iyang pagkatawo isip anak nga babaye sa Dios ug sa importansya nga magpabiling mahiyason ug takus sa pagdawat sa mga panalangin sa templo ug sa kaminyoon sa templo. Kami nagtudlo sa inyong anak nga babaye sa importansya sa paghimo ug pagtuman sa sagradong mga pakigsaad. Kami nagtudlo kaniya nga mopasalig karon sa pagpakabuhi aron siya kanunay nga mahimong takus sa pagsulod sa templo ug sa dili pagtugot sa bisan unsa nga paglangan, pagbalda, o dili angayan niana nga tumong. Ang inyong ehemplo, isip iyang amahan, labaw nga maka-impluwensya kay sa importante namong gipamulong. Ang batan-ong mga babaye nabalaka sa ilang mga amahan. Daghan ang nagpahayag nga ang ilang labing dakong tinguha mao ang pagkahiusa sa kahangturan isip pamilya. Gusto nila nga kamo atua didto kon sila moadto sa templo o magminyo sa templo. Pakigsuod sa inyong anak nga babaye ug tabangi siya nga maandam ug magpabiling takus alang sa templo. Kon siya mag-edad na og 12, iuban ninyo siya kanunay ngadto sa templo sa pagpahigayon og mga bunyag alang sa inyong mga katigulangan ug sa uban. Handumon niya kini nga mga panumduman sa hangtud.

Ang nabantug nga kultura karon nagsulay sa pagguba ug pagpakubos sa inyong mahangturon nga tahas isip patriarch ug amahan ug nagpaminus sa inyong pinaka-importanting mga responsibilidad. Kini gihatag nganha kaninyo “pinaagi sa balaan nga plano,” ug isip mga amahan kamo “mao ang mangulo sa [inyong] mga pamilya diha sa gugma ug sa pagkamatarung ug may kapangakohan sa pagsangkap sa mga kinahanglanon sa kinabuhi ug sa pagpanalipod sa [inyong] mga pamilya.”3

Mga amahan, kamo ang tigbalantay sa inyong panimalay, sa inyong mga asawa, ug inyong mga anak. Sa karon, “dili sayon nga butang ang pagpanalipod sa pamilya batok sa mga pagpanghulhog sa dautan ngadto sa [ilang] mga hunahuna ug mga espiritu.… Kini nga mga impluwensya makahimo ug dali ra nga makasulod sa panimalay. Si Satanas [alisto kaayo]. Dili niya kinahanglang gub-on ang pultahan.”4

Kinahanglan nga kamo ang mga tigbalantay sa hiyas. “Ang naghupot og priesthood mahiyason.Ang mahiyason nga pamatasan nagpasabut nga [kamo adunay] putli nga mga hunahuna ug limpyo nga mga lihok. … Ang hiyas maoy … usa ka kinaiya sa pagkadiosnon.”Kini “susama sa pagkabalaan.”5 Ang mga mithi sa Young Women mga sama kang Kristo nga mga hiyas nga naglakip sa bili sa hiyas. Kami nagtawag kaninyo karon sa pakig-uban kanamo sa paggiya sa kalibutan sa usa ka pagbalik ngadto sa hiyas.Aron sa pagbuhat niini, kamo “kinahanglan nga mopalambo og hiyas ug pagkabalaan”6 pinaagi sa pagwagtang diha sa inyong kinabuhi sa bisan unsa nga dautan ug wala mahiuyon ngadto sa usa kinsa naghupot sa balaang priesthood sa Dios. “Himoa ang hiyas nga modayan-dayan sa inyong mga hunahuna nga walay paghunong; unya ang imong pagsalig mosamot pagkalig-on diha sa atubangan sa Dios; ug … ang Espiritu Santo mao ang inyong kauban sa kanunay.”7 Busa pagmatngon kamo sa unsa man ang inyong tan-awon sa kalingawan sa media o mga basahon. Ang inyong personal nga hiyas maoy makita sa inyong anak nga mga babaye, ug usab sa inyong anak nga mga lalaki, kon unsa ang tinuod nga kalig-on ug moral nga kaisug. Pinaagi sa pagka-tigbalantay sa hiyas sa kaugalingon ninyong kinabuhi, sa inyong panimalay, ug sa mga kinabuhi sa inyong mga anak, kamo nagpakita sa inyong asawa ug anak nga mga babaye kon unsa gayud ang tinuod nga gugma. Ang inyong personal nga kaputli mohatag kaninyo og gahum.

Kamo ang tigbalantay sa inyong anak nga babaye labaw pa kay sa legal nga panghunahuna. Pagpakaanaa sa kinabuhi sa inyong anak nga babaye. Pahibaloa siya sa inyong mga sumbanan, sa inyong mga gipaabut, inyong mga paglaum ug mga damgo alang sa iyang kalampusan ug kalipay.Interbyuha siya, ilha ang iyang mga higala ug, kon ang panahon moabut, ang iyang mga hinigugma. Tabangi siya nga makasabut sa importansya sa edukasyon. Tabangi siya nga makasabut nga ang prinsipyo sa kaligdong usa ka proteksyon. Tabangi siya nga mopili og musika ug media nga nagdapit sa Espiritu ug nahiangay sa iyang balaang pagkatawo. Himoa nga aktibo ka nga bahin sa iyang kinabuhi. Ug kon sa katuigan sa iyang pagkatin-edyer dili man siya mauli gikan sa usa ka date sa tukmang oras, lakaw kuhaa siya. Mosupak siya ug moingon nga gidaot ninyo ang iyang sosyal nga kinabuhi, apan siya sa hilum nahibalo nga gihiguma ninyo siya ug nga kamo nag-amuma kaniya igo nga mahimo niyang tigbalantay.

Dili kamo ordinaryong mga lalaki. Tungod sa inyong pagkawalay kahadlok didto sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta, naapil kamo nga mahimong mga lider ug makabaton og gahum sa priesthood. Didto nagpakita kamo og “naghingapin nga hugot nga pagtuo ug maayo nga mga buhat,” ug kamo ania karon dinhi sa pagbuhat sa samang butang.8Ang inyong priesthood nagpalahi kaninyo.

Sa pipila ka mga semana ang among tulo ka anak nga mga lalaki makahatag na og pangalan ug panalangin sa ilang masuso nga batang mga babaye. Ako nanghinaut nga kini ang una sa daghang priesthood nga mga panalangin nga ilang madawat gikan sa ilang mga amahan, tungod kay sa kalibutan diin sila magtubo, ilang gikinahanglan kini nga mga panalangin. Ang inyong anak nga babaye magmanggad sa priesthood ug mohukom diha sa iyang kasingkasing nga kini mao ang iyang gusto sa iyang umaabut nga panimalay ug pamilya. Timan-i sa kanunay “nga ang katungod sa pagkapari dili mabulag gikan sa mga gahum sa langit” ug “madumala … lamang diha sa mga baruganan sa pagkamatarung.”9

Mga amahan, kamo ang bayani sa inyong anak nga babaye. Ang akong amahan mao ang akong bayani. Sagad akong maghulat sa tikanganan sa among balay alang sa iyang pag-abut matag gabii. Iya akong alsahon ug ituyok ug dayon ipabutang ang akong mga tiil ibabaw sa iyang dakong sapatos ug iya akong isayaw padulong sa balay. Nagustuhan ko ang hagit sa pagsulay nga mosunod sa iyang kada lakang. Sa gihapon gusto ko kini.

Nasayud ba kamo nga ang inyong pagpamatuod adunay gamhanang impluwensya sa inyong mga anak. Ako nahibalo nga ang akong amahan adunay pagpamatuod. Ako nahibalo nga iyang gihigugma ang Ginoo. Ug tungod kay ang akong amahan nahigugma sa Ginoo, gibuhat ko sab kini. Ako nahibalo nga mibati siya sa mga biyuda tungod kay gigamit niya ang iyang bakasyon sa pagpintal sa panimalay sa usa ka biyuda kinsa nagpuyo sa sunod nga balay. Nakaingon ako nga kadto mao ang labing nindot nga bakasyon sa among pamilya sukad tungod kay gitudloan ko niya unsaon sa pagpintal. Mapanalanginan ninyo ang kinabuhi sa inyong anak nga babaye sa mga katuigang moabut kon mangita mo og mga paagi sa paghatag og panahon kaniya ug sa pagpakigbahin sa inyong pagpamatuod ngadto niya.

Sa Basahon ni Mormon, si Abish nakabig pinaagi sa pagpakigbahin sa iyang amahan ngadto kaniya sa talagsaong niyang panan-awon. Sa daghang katuigan human niana, iyang gihuptan ang iyang pagpamatuod diha sa iyang kasingkasing ug mipuyo nga matarung sa dautan nga katilingban. Unya miabut ang panahon nga dili na gayud siya mahimutang, ug midagan siya gikan sa usa ka balay ngadto sa laing balay sa pagpakigbahin sa iyang pagpamatuod ug sa mga milagro nga iyang nasaksihan diha sa balay sa hari. Ang gahum sa pagkakabig ug pagpamatuod ni Abish nahimong himan sa pagkausab sa tibuok katilingban. Ang mga tawo kinsa nakadungog kaniya nga nagpamatuod nahimong mga tawo kinsa “nakabig ngadto sa Ginoo, [ug] wala gayud mobiya,” ug ang ilang anak nga mga lalaki nahimong mga batan-ong manggugubat!10

Sama sa giingon sa himno, “Barug, O katawhan sa Dios [Rise up, O men of God]!”11 Usa kini ka pagtawag kaninyo, mga tawo nga nagdala sa balaang priesthood sa Dios. Hinaut nga masulti kini nganha kaninyo ingon sa nasulti kabahin ni Kapitan Moroni:

“[Siya] usa ka kusgan ug gamhanan nga tawo; … usa ka tawo nga hingpit ang salabutan; … usa ka tawo nga malig-on diha sa hugot nga pagtuo kang Kristo. …

“… Kon ang tanan nga mga tawo maingon, ug naingon, ug maingon bisan kanus-a, sama ngadto kang Moroni, tan-awa, ang mga gahum gayud sa impyerno nauyog na unta sa kahangturan; … ang yawa wala untay gahum ibabaw sa mga kasingkasing sa mga katawhan.”12

Mga kaigsoonan, mga amahan, batan-ong mga lalaki, “Unong ngadto sa pagkaharianon nga anaa kaninyo.”13

Busa unsaon ninyo sa pag-amuma ang usa ka batang babaye?Higugmaa ang iyang inahan. Giyahi ang inyong pamilya ngadto sa templo, magpaka-tigbalantay sa hiyas, ug ipalambo ang inyong priesthood. Mga amahan, gisalig kaninyo ang harianong anak nga mga babaye sa atong Langitnong Amahan. Sila mahiyason ug pinili. Kini akong pag-ampo nga kamo magbantay kanila, maglig-on kanila, magpasunod og mahiyasong pamatasan, ug magtudlo kanila sa pagsunod sa matag tunob sa Manluluwas—tungod kay Siya buhi! Sa pangalan ni Jesukristo, amen.