2010–2019
Tambag ngadto sa mga Kabatan-onan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Tambag ngadto sa mga Kabatan-onan

Bisan pa man sa pagsupak, pagsulay, ug pagtintal, dili kamo kinahanglang mapakyas o mahadlok.

Mamulong ako sa kabatan-onan sa personal kay sa akong gihimo sa kasagaran, motandi sa akong kabatan-on sa inyong kabatan-on.

Bililhon gyud mo kaayo.Nakakita ko ninyo sa daghan kaayong mga nasud ug sa matag kontinente.Mas maayo pa mo kay kanamo niadtong batan-on pa mi.Mas nasayud pa mo sa ebanghelyo.Mas hingkod pa mo ug mas matinud-anon.

Ako karon 87 anyos na.Tingali maghunahuna mo, nga sa akong pangedaron unsay akong matampo sa inyong kinabuhi.Miagi nako kon asa kamo karon ug nahibalo kon asa kamo paingon.Apan wala pa mo kaabut kon asa ako karon. Mokutlo ko og pipila ka linya sa usa ka walay paglubad nga balak:

Ang tigulang nga uwak nagkaluya na.

Ang batan-ong uwak abtik pa.

Unsay wala pa mahibaloi sa batan-ong uwak

Ang tigulang nga uwak daghan og nasayran.

Sa pagkasayud sa mga butang ang uwak nga tigulang

Mao gihapon ang agalon sa uwak nga batan-on.

Unsay wala pa mahibaloi sa tigulang nga uwak?

—Unsaon paglupad nga paspas.

Ang batan-ong uwak molupad sa taas, sa ubos,

Ug magtuyok-tuyok sa luya nga tigulang nga uwak

Unsay wala mahibaloi sa paspas nga batan-ong uwak?

—Kon asa ang padulngan.1

Dili sinulat ni Wordsworth apan wala gihapoy paglubad nga balak!

Sa tanang nanghitabo sa kalibutan, sa pagkunhod sa moral nga mga sumbanan, kamong mga batan-on nagdako sa teritoryo sa kaaway.

Atong nasayran gikan sa mga kasulatan nga may gubat sa langit ug nga si Lucifer nakigbatok ug, uban sa iyang sumusunod, “gitambog ngadto sa yuta.”2Determinado siya sa pagbalda sa plano sa atong Langitnong Amahan ug nagtinguha sa pagkontrolar sa mga hunahuna ug lihok sa tanan. Kini nga impluwensya espirituhanon, ug siya “anaa sa tanan nga bahin niini nga yuta.”3

Apan bisan pa man sa pagsupak, pagsulay, ug pagtintal, dili kamo kinahanglang mapakyas o mahadlok.

Dihang 17 anyos pa ko, hapit na mogradwar sa high school nga kasarangan ra kaayo nga estudyante nga may mga kahuyang, sa akong hunahuna, tanan sa among palibut nausab usa ka Dominggo sa buntag niana.Pagkasunod adlaw gipatawag kami ngadto sa high school auditorium.Sa entablado may lingkuranan nga may gamayng radyo.Ang prinsipal mipatingog sa radyo.Amo dayong nadungog ang tingog ni Presidente Franklin Delano Roosevelt samtang iyang gipahibalo nga ang Pearl Harbor gibombahan.Ang Estados Unidos nakiggubat sa Japan.

Wala madugay kana nga talan-awon nasubli.Tingog na usab ni Presidente Roosevelt, niining higayuna nagpahibalo nga ang among nasud nakiggubat sa Germany.Ang Ikaduhang Gubat miulbo na sa tibuok kalibutan.

Diha-diha ang among kaugmaon wala nay kasiguroan.Wala kami masayud kon unsay anaa sa umaabut.Mabuhi pa ba kami aron maminyo ug makabaton og pamilya?

Karon adunay “mga gubat ug mga hungihong sa mga gubat, ug ang tibuok yuta [n]agkaguliyang.”4 Kamo, among kabatan-onan, mahimong mobati og kawalay kasiguroan ug kawalay seguridad sa inyong kinabuhi. Ganahan kong motambag ug motudlo ug mohatag ninyo og pasidaan sa pipila ka mga butang nga buhaton ug dili angayng buhaton.

Ang plano sa ebanghelyo mao “ang mahinungdanon nga laraw sa kalipay.”5 Ang pamilya mao ang sentro niana nga plano.Ang pamilya nagdepende sa takus nga paggamit niadtong mga gahum sa paglalang og kinabuhi nga anaa sa inyong lawas.

Sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan,” usa ka dinasig nga dokumento nga giisyu sa Unang Kapangulohan ug sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, atong nahibaloan nga sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta “ang tanan nga mga tawo—lalaki ug babaye—gilalang diha sa hitsura sa Dios.Ang matag usa hinigugmang espiritu nga anak nga lalaki o babaye sa langitnong mga ginikanan, ug, sa ingon, matag usa adunay mga kinaiya sa pagkadios ug kalagmitan nga mahimong usa ka dios. Ang pagkalalaki ug pagkababaye usa ka mahinungdanon nga kinaiya [ug namugna sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta]. …

“… Kami sa dugang mopahayag nga ang Dios misugo nga ang sagrado nga mga gahum sa paglalang pagagamiton lamang tali sa lalaki ug babaye, kinsa legal nga naminyo isip bana ug asawa.”6

Ang dakong silot nga napahamtang ngadto ni Lucifer ug sa iyang mga sumusunod mao nga sila gihikawan nga makabaton og mortal nga lawas.

Daghan sa mga pagtintal nga inyong sagubangon, sigurado nga mao ang labing grabe, adunay kalabutan sa inyong lawas.Wala lang kamo hatagi og gahum sa paglalang og mga lawas alang sa bag-ong kaliwatan, apan kamo usab adunay kabubut-on.

Si Propeta Joseph Smith nagtudlo, “Ang tanang mga tawo kinsa adunay mga lawas adunay gahum niadtong wala.”7 Busa ang matag buhi nga tawo nga may pisikal nga lawas sa tinud-anay may gahum batok sa kaaway. Mag-antus kamo og mga pagtintal tungod sa inyong pisikal nga kahimtang, apan kamo may gahum batok niya ug sa iyang mga anghel.

Sa paggradwar namo sa high school, daghan sa among mga kauban sa klase miadto sa gubat, ang pipila nila wala na gyud makabalik.Ang nahabilin namo sa wala madugay mosulod na sa militar.Wala mi masayud sa among kaugmaon.Makalahutay kaha mi sa gubat?May maabtan pa kaha mi inigbalik namo?

Kay nakasigurado ko nga kuhaon gyud ko sa army, miapil ko sa air force.Wala madugay didto na ko sa Santa Ana, California, alang sa preflight training.

Wala pa koy lig-on nga pagpamatuod nianang higayuna nga ang ebanghelyo tinuod, apan nasayud ko nga ang akong mga magtutudlo sa seminary, sila ni Abel S. Rich ug John P. Lillywhite, nasayud nga kadto tinuod.Ako silang nadunggan nga mipamatuod, ug mituo ko nila.Naghunahuna ko sa akong kaugalingon, “Magdepende una ko sa ilang mga pagpamatuod hangtud nga makabaton ko og akoa.” Mao gyud to ang akong gibuhat.

Nakadungog ko sa patriyarkal nga mga panalangin apan wala pa makadawat niini.Sa matag stake may giordinahan nga patriyark nga may espiritu sa pagpanagna ug espiritu sa pagpadayag.Awtorisado siya nga mohatag og personal ug pribado nga mga panalangin niadtong moduol kinsa girekomendar sa ilang mga bishop.Misulat ko sa akong bishop alang sa usa ka recommend.

Si J. Roland Sandstrom mao ang naordinahan nga patriyark nga nagpuyo sa Santa Ana Stake.Wala siyay nahibaloan mahitungod nako ug wala pa gyud makakita nako kaniadto, apan gihatagan ko niya sa akong panalangin.Niini ako nakakaplag og mga tubag ug panudlo.

Bisan tuod nga ang patriyarkal nga mga panalangin pribado kaayo, mopakigbahin ko og mubo nga kinutlo gikan sa akong panalangin: “Ikaw pagagiyahan pinaagi sa mga hunghong sa Balaang Espiritu ug ikaw pagapasidan-an sa mga kakuyaw.Kon mopatalinghug ka niining mga pasidaan, ang atong Langitnong Amahan mopanalangin nimo aron ikaw mahiusa pag-usab sa imong mga minahal sa kinabuhi.”8

Kana nga pulong nga kon,bisan og gamay ra nga pagkasulat, daw ingon kini ka dako sa tibuok papel.Mapanalanginan ako nga makabalik gikan sa gubat kon mosunod ko sa mga sugo ug kon mopatalinghug ko sa mga aghat sa Espiritu Santo.Bisan tuod nga kana nga gasa gihatag ngari nako atol sa bunyag, wala pa ko masayud kon unsa ang Espiritu Santo o kon sa unang paagi ang aghat molihok.

Ang gikinahanglan nakong masayran bahin sa mga aghat akong nakita sa Basahon ni Mormon.Akong nabasahan nga ang “mga anghel mamulong pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo; busa, sila namulong sa mga pulong ni Kristo.Busa, … pagbusog sa mga pulong ni Kristo; kay tan-awa, ang mga pulong ni Kristo magtug-an kaninyo sa tanan nga mga butang nga inyong buhaton.”9

Tingali ang usa ka butang nga mahinungdanon kaayo nga akong nakat-unan sa pagbasa sa Basahon ni Mormon mao nga ang tingog sa Espiritu moabut sama sa usa ka pagbati imbis usa ka tingog.Kamo makakat-on, sama nako, sa “pagpaminaw” niana nga tingog nga mabati imbis nga madungog.

Si Nephi mibadlong sa iyang magulang nga igsoong mga lalaki, nag-ingon, “Kamo nakakita og usa ka anghel, ug siya namulong nganha kaninyo; oo, kamo nakadungog sa iyang tingog matag karon ug unya; ug siya nakapamulong nganha kaninyo sa usa ka hinay nga hinagawhaw nga tingog, apan kamo ingon sa walay pagbati, mao nga kamo dili makabati sa iyang mga pulong.”10

Ang ubang mga kritiko miingon nga kining mga bersikulo sayop tungod kay makadungog kamo og mga pulong; dili kamo mobati niini.Apan kon nasayud kamo sa espirituhanong komunikasyon, nasayud mo nga ang pinakamaayong pulong nga mohulagway kon unsay nahitabo mao ang pulong nga pagbati.

Ang gasa sa Espiritu Santo, kon kamo mouyon, mogiya ug manalipod, ug gani mokorihir sa inyong mga lihok.Usa kini ka espirituhanong tingog nga mosantup sa inyong hunahuna samtang ang panabut o pagbati ibutang sa inyong kasingkasing.Si propeta Enos miingon, “Ang tingog sa Ginoo midangat sa akong hunahuna.”11 Ug ang Ginoo misulti kang Oliver Cowdery, “Tan-awa, Ako mosulti kanimo diha sa imong hunahuna ug sa imong kasingkasing, pinaagi sa Espiritu Santo, nga moabut diha kanimo.”12

Wala paabuta nga moagi mo niining kinabuhia nga dili masayop, apan dili mo makahimo og dagkong sayop nga wala mapasidan-i daan pinaagi sa mga aghat sa Balaang Espiritu.Kini nga saad magamit sa tanang mga miyembro sa Simbahan.

Ang uban makahimo og grabe nga mga sayop, molapas sa mga balaod sa ebanghelyo.Karon ang panahon sa pagpahinumdom ninyo sa Pag-ula, paghinulsol, ug hingpit nga kapasayloan aron kamo maputli pag-usab.Ang Ginoo miingon, “Tan-awa, siya kinsa naghinulsol sa iyang mga sala, ang mao gipasaylo, ug Ako, ang Ginoo, dili na mahinumdom kanila.”13

Kon ang kaaway mohimo kaninyong binilanggo tungod sa sala, pahinumduman ko kamo nga anaa ninyo ang yawe nga moabli sa pultahan sa bilanggoan gikan sa sulod.Mahimo mong hugasan aron malimpyo pinaagi sa maulaong sakripisyo sa Manluluwas nga si Jesukristo.

Tingali maghunahuna mo nga sa panahon sa problema dili mo angayang luwason kay nakahimo mo og mga sayop, dako o gamay, ug naghunahuna nga karon nahisalaag na mo.Dili gyud na tinuod!Ang paghinulsol lang ang makaayo kon unsay nakapasakit.Apan ang paghinulsol makaayo kon unsay nakapasakit, bisan unsa pa kini.

Kon nakahimo mo og mga butang nga dili unta angay, o kon nakigkauban mo sa mga tawo nga nagganoy ninyo sa sayop nga padulngan, mao kana ang panahon sa pagpakita sa inyong pagka-gawasnon, sa inyong kabubut-on.Paminawa ang tingog sa Espiritu, ug dili kamo mahisalaag.

Moingon ko pag-usab nga ang kabatan-onan karon gipadako diha sa teritoryo sa kaaway nga adunay nagkakunhod nga sumbanan sa moralidad.Apan isip sulugoon sa Ginoo, ako mosaad nga kamo mapanalipdan ug maprotektahan gikan sa pagpangataki sa kaaway kon mopatalinghug mo sa mga aghat nga gikan sa Balaang Espiritu.

Pagsinina og tarung; pagmatinahuron sa pagsulti; paminaw sa makadasig nga musika.Likayi ang tanang pagka-imoral ug mga binuhatan nga makadaut sa pagkatawo.Kontrolaha ang inyong kinabuhi ug mandoi ang inyong kaugalingon nga magmatinud-anon.Tungod kay nagdepende gyud mi ninyo, mapanalanginan mo sa talagsaong paagi.Ang inyong mahigugmaong Langitnong Amahan kanunay nga nagbantay ninyo.

Ang kalig-on sa akong pagpamatuod nausab sukad nga akong gibati nga magsalig una sa mga pagpamatuod sa akong mga magtutudlo sa seminary.Karon magsalig ko sa uban kon molakaw ko tungod sa pangidaron ug polio sa pagkabata pa nako apan dili gikan sa pagduha-duha sa mga butang nga espirituhanon.Ako nakahimo sa pagtuo, sa pagsabut, ug sa pagkasayud sa bililhong kamatuoran sa ebanghelyo ug sa Manluluwas nga si Jesukristo.

Isip usa sa Iyang linain nga mga saksi, ako mopamatuod nga ang resulta niining gubat nga nagsugod sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta sigurado.Si Lucifer mapildi.

Naghisgut kita ganina bahin sa mga uwak.Kamong batan-ong mga uwak dili kinahanglang magpataka lang og lupad, nga dili sigurado sa dalan nga padulngan.Naa kadtong nahibalo sa agianan.“Sa pagkatinuod ang Ginoong Dios dili magabuhat sa bisan unsa, gawas kon ang iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad ang mga manalagna.”14 Ang Ginoo miorganisar sa Iyang Simbahan diha sa baruganan sa mga yawe ug mga konseho.

Sa kapangulohan sa Simbahan naa ang 15 ka mga lalaki nga gipaluyohan isip mga propeta, mga manalagna, ug mga tigpadayag.Matag usa sa Unang Kapangulohan ug Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles naghupot sa tanang mga yawe sa priesthood nga kinahanglan alang sa pagdumala sa Simbahan.Ang senior nga Apostol usa ka propeta si Presidente Thomas S. Monson, kinsa mao lang ang awtorisado sa paggamit sa tanang mga yawe.

Ang mga kasulatan nagkinahanglan nga ang Unang Kapangulohan ug Korum sa Napulog Duha maglihok diha sa mga konseho ug ang mga desisyon sa konseho kinahanglang magkahiusa.Ug mao gyud na ang nahitabo.Kami nasayud nga ang Ginoo mogiya sa dalan ug magtinguha lang sa pagbuhat sa Iyang kabubut-on.Kami nasayud nga mibutang Siya og dakong pagsalig ngari namo, sa tagsa-tagsa ug sa kinatibuk-an.

Kinahanglan gyud mong magkat-on nga “mosalig sa Ginoo sa bug-os mong kasingkasing; ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan.”15 Kinahanglan mong masaligan ug mopalibut sa inyong kaugalingon og mga higala nga nagtinguha nga mahimong ingon niana.

Usahay matintal mo sa paghunahuna sama nako sa matag karon ug unya sa akong kabatan-on: “Tungod sa dagan sa mga panghitabo, matapos na ang kalibutan.Ang katapusan sa kalibutan mahitabo sa dili pa nako mahuman ang kinahanglan nakong humanon.” Dili baya!Makapaabut ka sa pagbuhat niini sa husto—magminyo, makabaton og pamilya, makakita sa inyong mga anak ug mga apo, basin mga apo pa sa tuhod.

Kon inyong sundon kini nga mga baruganan, kamo pagabantayan ug kamo mismo masayud pinaagi sa mga aghat sa Espiritu Santo kon asa moadto, kay “pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo kamo mahimo nga masayud sa kamatuoran sa tanan nga mga butang.”16 Ako mosaad nga kini mahitabo ug mopanalangin kaninyo, atong talagsaong mga batan-on, sa ngalan ni Jesukristo, amen.