2010–2019
Ang Pribilehiyo sa Pag-ampo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Pribilehiyo sa Pag-ampo

Ang pag-ampo usa sa labing bililhong mga gasa sa Dios sa tawo.

Akong minahal nga mga kaigsoonan, ang Dios nga atong Amahan dili usa ka pagbati o ideya o pwersa. Usa Siya ka balaan nga tawo kinsa, sama sa gitudlo sa mga kasulatan, adunay nawong ug mga kamot ug usa ka mahimayaon nga imortal nga lawas. Tinuod Siya, nakaila Siya sa matag usa kanato, ug Siya nahigugma sa matag usa kanato. Gusto Siya nga mopanalangin kanato.

Si Jesus miingon:

“Kinsa bang tawhana diha kaninyo, nga kon ang iyang anak mangayog tinapay, hatagan hinoon niyag bato?

“Ug kon kini mangayog isda, hatagan hinoon niyag bitin?

“Busa kon kamo, bisan sa inyong pagkadautan, mahibalo man ganing mohatag og mga maayong gasa ngadto sa inyong mga anak, unsa pa gayud ka labaw pa sa inyong Amahan nga anaa sa langit nga mohatag og mga maayong butang ngadto sa mga nagapangayo kaniya?” (Mateo 7:9–11).

Tingali ang usa ka personal nga kasinatian makatabang aron sa pagpakita sa punto. Sa batan-on pa kong residente nga doktor sa Boston Children’s Hospital, nagtrabaho ko og taas nga oras ug kasagaran mobiyahe gikan sa ospital ug sa among balay sa Watertown, Massachusetts, nga magbisikleta kay ang akong asawa ug bag-o pa nga pamilya nagkinahanglan sa among sakyanan. Usa ka gabii nagsakay ko pauli sa balay human sa taas nga oras sa ospital, mibati og grabe nga kakapoy ug kagutom ug medyo nasagmuyo. Nahibalo ko nga kinahanglan kong mohatag sa akong asawa ug upat ka gagmayng mga anak dili lamang sa akong panahon ug kusog kon moabut ko sa balay apan usa usab ka malipayon nga kinaiya. Sa tinuod lang, naglisud ko sa pagpadayon og sikad.

Maagian sa akong rota ang tindahan sa piniritong manok, ug gibati nako nga dili kaayo ko gutomon ug kapuyon kon mohunong ko og kadali aron mokaon og usa ka hiwa nga manok sa akong pagpauli. Nahibalo ko nga nag-sale sila og paa sa manok sa kantidad nga 29 sentimos matag usa, apan sa pagtan-aw nako sa akong pitaka, singko sentimos na lang gayud ang nahabilin. Samtang nagbiyahe ko, akong giingnan ang Ginoo sa akong sitwasyon ug mihangyo, sa Iyang kalooy, kon tugutan ba ko Niya nga makakita og baynte singko sentimos sa karsada. Giingnan nako Siya nga wala ko magkinahanglan niini isip timailhan apan magmapasalamaton kaayo ko kon Iyang ihatag nako kining kinalooy nga panalangin.

Misugod ko sa pagtan-aw og maayo sa yuta apan walay nakit-an. Naningkamot sa pagpabilin sa kinaiya nga puno sa pagtuo apan mapaubsanon samtang nagsakay ko, mipaingon ko sa tindahan. Dayon, diha gayud atbang sa karsada gikan sa dapit nga gitindahan og manok, nakakita ko og baynte singko sentimos diha sa yuta. Uban sa pasalamat ug kahupayan, ako kining gipunit, mipalit og manok, gitagamtam ang matag kaon niini, ug malipayong misakay pauli sa balay.

Sa Iyang kalooy, ang Dios sa langit, ang Tiglalang ug Magmamando sa tanang mga butang bisan asa, mitubag sa pag-ampo kalabut sa gamay ra kaayo nga butang. Ang usa ka tawo tingali mangutana nganong magpakabana pa man Siya sa butang nga gamay ra. Nakatuo ako nga ang atong Langitnong Amahan nahigugma og maayo kanato nga ang butang nga importante ngari kanato nahimong importante ngadto Kaniya, tungod kay Siya nahigugma kanato. Unsa pa kaha nga Siya gustong motabang kanato sa dagkong butang nga atong gipangayo, nga matarung (tan-awa sa 3 Nephi 18:20)?

Mga gagmayng bata, mga batan-on, ug mga hamtong usab, palihug tuohi kon unsa kadako ang kagustuhan sa inyong Langitnong Amahan nga mopanalangin kaninyo. Apan tungod kay dili Siya manghilabut sa atong kabubut-on, kinahanglan natong mangayo sa Iyang tabang. Kasagaran mahitabo kini pinaagi sa pag-ampo. Ang pag-ampo usa sa labing bililhong mga gasa sa Dios sa tawo.

Sa usa ka higayon ang mga disipulo ni Jesus nangutana, “Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo” (Lucas 11:1). Agig tubag, si Jesus mihatag kanato og ehemplo nga unta mahimong usa ka giya sa mahinungdanong mga baruganan sa pag-ampo (tan-awa sa Russell M. Nelson, “Mga Leksyon gikan sa mga Pag-ampo sa Ginoo,” Liahona, Mayo 2009, 46–49; tan-awa usab sa Mateo 6:9–13; Lucas 11:1–4). Sumala sa ehemplo ni Jesus:

Magsugod kita pinaagi sa pagpakigsulti sa atong Langitnong Amahan: “Amahan namo nga anaa sa langit” (Mateo 6:9; Lucas 11:2). Kini atong pribilehiyo nga moduol og diretso sa atong Amahan. Dili kita mag-ampo ngadto ni bisan kinsa nga nilalang. Hinumdumi nga gitambagan kita nga maglikay sa pagbalik-balik, lakip na sa kanunay nga paggamit sa pangalan sa Amahan samtang mag-ampo kita.1

“Pagabalaanon unta ang imong ngalan” (Mateo 6:9; Lucas 11:2). Si Jesus misangpit sa Iyang Amahan diha sa usa ka kinaiya sa pagsimba, miila sa Iyang kagamhanan ug midayeg ug mipasalamat Kaniya. Sa pagkatinuod kini nga butang sa pagtahud sa Dios sa balaang paagi ug ang paghatag og kinasingkasing ug piho nga mga pasalamat mao ang usa sa mga yawe sa epektibo nga pag-ampo.

“Paanhia ang imong gingharian. Pagabuhaton unta ang imong kabubut-on” (Mateo 6:10; Lucas 11:2). Kita hingpit nga moangkon sa atong pagsalig sa Ginoo ug mopahayag sa atong tinguha sa pagsunod sa Iyang kabubut-on, bisan kon dili kini sama sa atong kabubut-on. Ang atong Bible Dictionary nagpasabut: “Ang pag-ampo mao ang lihok diin ang kabubut-on sa Amahan ug ang kabubut-on sa anak nagkasinabtanay sa usag usa. Ang tumong sa pag-ampo dili ang pag-usab sa kabubut-on sa Dios, apan ang pagsiguro sa atong kaugalingon ug sa uban sa mga panalangin nga andam nang ihatag sa Dios, apan sa kondisyon nga kita mangayo niini” (Bible Dictionary, “Prayer”).

“Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag adlaw” (Mateo 6:11; tan-awa usab sa Lucas 11:3). Mangayo kita niadtong mga butanga nga gusto nato gikan sa Ginoo. Ang pagkamatinuoron importante sa pagpangayo og mga butang gikan sa Dios. Dili kini hingpit nga pagkamatinuoron, pananglitan, nga mangayo og tabang sa Ginoo sa usa ka eksamin sa eskwelahan kon wala ko maminaw sa klase, mohimo sa gihatag nga homework, o magtuon alang sa eksamin. Kasagaran samtang mag-ampo ko, ang Espiritu malumong moaghat kanako sa pag-angkon nga duna pay daghan nga kinahanglan nakong buhaton aron makadawat sa tabang nga akong gipangayo sa Ginoo. Dayon kinahanglan nakong mopasalig ug mobuhat sa akong bahin. Sukwahi kini sa plano sa Dios nga ang Ginoo mao ang mohimo alang kanato nianang atong mahimo sa atong kaugalingon.

“Ug pasayloa kami sa among mga utang” (Mateo 6:12) o, sa laing bersyon, “Pasayloa kami sa among mga sala” (Lucas 11:4). Usa ka mahinungdanon ug usahay ang makalimtan nga bahin sa personal nga pag-ampo mao ang paghinulsol. Aron mosalir ang paghinulsol, kinahanglan nga kini piho, sinsero, ug malungtaron.

“Maingon nga kami usab nakapasaylo man sa mga nakautang kanamo” (Mateo 6:12; tan-awa usab sa Lucas 11:4). Giklaro sa Manluluwas ang kalambigitan tali sa napasaylo ang atong mga sala ug pagpasaylo sa uban kinsa nakasala kanato. Usahay ang mga sayop nga nabuhat sa uban ngari kanato sakit kaayo ug lisud nga mapasaylo o kalimtan. Mapasalamaton kaayo ako sa kahupayan ug pag-ayo nga akong nakaplagan sa pagdapit sa Ginoo nga pasagdan na lang ang atong mga kasakit ug ipasa kini ngadto Kaniya. Diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad, seksyon 64, Siya miingon:

“Ako, ang Ginoo, mopasaylo kinsa Ako mopasaylo, apan kamo gikinahanglan nga mopasaylo sa tanan nga mga tawo.

Ug kamo kinahanglan moingon diha sa inyong mga kasingkasing—himoa nga ang Dios mohukom tali kanako ug kaninyo, ug moganti kaninyo sumala sa inyong mga binuhatan” (mga bersikulo 10–11).

Dayon biyaan na nato sa hingpit kanang butanga, tugutan ang Ginoo nga mokuha niini, kon kita nagtinguha nga mamaayo.

“Ug ayaw kami itugyan sa panulay kondili luwasa kami gikan sa dautan” ( (Mateo 6:13, Hubad ni Joseph Smith, Mateo 6:14 tan-awa usab saLucas 11:4, footnote c; gikan sa Hubad ni Joseph Smith). Busa, sa atong mga pag-ampo mahimo kitang magsugod sa mapanalipuron nga proseso sa pagsul-ob sa tibuok hinagiban sa Dios (tan-awa sa Mga Taga-Efeso 6:11; D&P 27:15) pinaagi sa paglantaw sa umaabut nga adlaw ug pagpangayo og tabang sa makalilisang usahay nga mga butang nga atong atubangon. Palihug, akong mga higala, ayaw kalimot sa pagpangayo sa Ginoo sa pagpanalipod ug pag-uban kaninyo.

“Kay imo ang gingharian, ug ang gahum, ug ang himaya, sa kahangturan” (Mateo 6:13). Makapakat-on kini nga si Jesus mitapos niini nga pag-ampo pinaagi sa pagdayeg og balik sa Dios ug pagpahayag sa Iyang balaang pagtahud ug pagtugyan ngadto sa Amahan. Kon kita tinud-anay nga nagtuo nga ang Dios mao ang nagmando sa Iyang gingharian ug Siya aduna sa tanang gahum ug tanang himaya, atong giila nga Siya gayud ang nagdumala, nga Siya nahigugma kanato sa hingpit nga gugma, ug Siya gusto nga kita magmalipayon. Akong nabantayan nga usa sa mga sekreto sa malipayong kinabuhi mao ang pag-ila nga ang pagbuhat sa mga butang sa paagi sa Ginoo makalipay kanako kay sa pagbuhat sa mga butang sa akong paagi.

Adunay risgo nga ang usa ka tawo mobati nga dili ganahang mag-ampo. Kini nga ideya nagagikan nianang dautan nga espiritu, kinsa mao ang usa nga nagtudlo kanato nga dili mag-ampo (tan-awa sa 2 Nephi 32:8). Makuyaw kini nga maghunahuna nga kita makasasala ra kaayo aron mag-ampo sama nga ang usa ka masakiton kaayo nga tawo magtuo nga masakiton ra kaayo siya aron moadto sa doktor!

Dili gayud kita maghunahuna nga bisan unsa nga matang sa pag-ampo, bisan unsa pa ka sinsero, mahimong epektibo kaayo kon ang atong buhaton mao lamang ang paglitok sa pag-ampo. Kinahanglang dili lamang kita molitok sa atong mga pag-ampo, kinahanglang ato kining buhaton. Ang Ginoo mas mahimuot sa tawo nga mag-ampo ug dayon molihok kay sa tawo nga mag-ampo lang. Sama sa tambal, ang pag-ampo mosalir lamang kon ato kining gamiton sigun sa gimando.

Kon ako moingon nga ang pag-ampo usa ka tim-os nga pribilehiyo, dili kini tungod lamang kay ako mapasalamaton nga nakigsulti ngadto sa Langitnong Amahan ug bation ang Iyang Espiritu kon mag-ampo ko. Tungod usab kini kay Siya sa pagkatinuod motubag ug makig-istorya kanato. Siyempre, ang paagi sa Iyang pagpakigsulti kanato sa kasagaran dili ang usa ka tingog nga atong madungog. Si Presidente Boyd K. Packer mipasabut: “Kanang malumo, hilum nga tingog sa inspirasyon moabut ingon nga usa ka pagbati kay sa usa ka tingog. Ang tiunay nga salabutan mahimong ipamulong ngadto sa hunahuna. … Kini nga giya moabut isip mga hunahuna, isip mga pagbati pinaagi sa mga pag-aghat ug mga impresyon” (“Pag-ampo ug mga Pag-aghat,” Liahona, Nob. 2009, 44).

Usahay morag wala kita makadawat og tubag sa atong sinsero ug determinado nga mga pag-ampo. Nagkinahanglan kini og hugot nga pagtuo sa paghinumdom nga ang Ginoo motubag sa Iyang panahon ug sa Iyang paagi aron nga kita mapanalanginan og maayo. O, sa dugang nga pagpamalandong, kanunay natong maamgohan nga nasayud na diay kita sa hingpit kon unsay angayan natong buhaton.

Palihug ayaw kasagmuyo kon kini dili mosalir kaninyo diha-diha dayon. Sama sa pagkat-on og usa ka langyaw nga pinulongan, nagkinahanglan kini og praktis ug paningkamot. Palihug hibaloi, hinoon, nga kamo makakat-on sa pinulongan sa Espiritu, ug kon mahitabo kana, makahatag kini kaninyo og dakong pagtuo ug gahum diha sa pagkamatarung.

Akong gihatagan og bili ang tambag sa atong minahal nga propeta, si Presidente Thomas S. Monson, kinsa miingon: “Niadtong nakadungog kanako karon kinsa nanlimbasug sa mga hagit ug mga kalisud dako man o gamay, ang pag-ampo mao ang tighatag og espirituhanong kalig-on; kini mao ang pasaporte padulong sa kalinaw. Ang pag-ampo mao ang paagi diin kita moduol sa atong Amahan sa Langit, kinsa nahigugma kanato. Pakig-istorya ngadto Kaniya diha sa pag-ampo ug dayon paminawa ang tubag. Ang mga milagro nahitabo pinaagi sa pag-ampo” (“Himoa ang Imong Kaugalingon nga Labing Maayo,” Liahona, Mayo 2009, 68).

Mapasalamaton gayud ako sa pribilehiyo nga makadangup sa akong balaang Langitnong Amahan diha sa pag-ampo. Mapasalamaton ako alang sa dili maihap nga mga higayon nga Iya akong gidungog ug gitubag. Tungod kay Iya akong gitubag, lakip na usahay sa mapanagnaon ug milagrosong mga paagi, ako nasayud nga Siya buhi. Mapaubsanon usab akong mopamatuod nga si Jesus, ang Iyang balaan nga Anak, mao ang atong buhi nga Manluluwas. Kini ang Iyang Simbahan ug gingharian dinhi sa yuta; kini nga buhat tinuod. Si Thomas S. Monson, kinsa atong matinud-anong gi-ampo, mao ang Iyang propeta. Niining mga butanga ako mopamatuod nga may hingpit nga kasiguroan sa pangalan ni Jesukristo, amen.