2010–2019
Katubsanan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Katubsanan

Pinaagi kang Kristo, ang mga tawo makahimo ug makausab sa ilang kinabuhi ug makabaton og pagtubos.

Adunay nagkalainlaing mga pangalan nga gigamit aalang ni Ginoong Jesukristo. Kining mga pangalan nakahatag nato og panabut sa lainlaing aspeto sa maulaong misyon sa Ginoo. Pananglitan, ang titulo nga “Manluluwas.” Kitang tanan nahibalo sa kahulugan sa maluwas kay matag usa nato nakasulay na nga maluwas gikan sa usa ka butang. Isip mga bata, ang akong igsoong babaye ug ako nagdula sa sapa sakay sa gamayng sakayan dihang sa walay paghunahuna mibiya kami sa luwas nga dapit nga kadulaan ug nadala sa sulog ngadto sa wala mahibaloing peligro sa ubos. Agig tubag sa among paghilak, ang among amahan mitabang, miluwas namo sa kakuyaw sa sapa. Kon maghunahuna ko og pagluwas, makahunahuna ko niana nga kasinatian.

Ang titulo nga “Manunubos” makahatag og susamang mga panabut. “Ang pagtubos” mao ang pagpalit o pagpalit og balik. Isip legal nga butang, ang kabtangan matubos pinaagi sa pagbayad nga data-datahan o sa mga utang. Sa panahon sa Daang Tugon, ang balaod ni Moises nakahatag og laing mga paagi nga ang mga sulugoon ug kabtangan mapalingkawas, o matubos, pinaagi sa pagbayad og kwarta (tan-awa sa Levitico 25:31).

Usa ka nailang gigamit nga pulong sa kasulatan nga tubos naglambigit sa pagpalingkawas sa mga anak sa Israel gikan sa ilang pagka-ulipon sa Ehipto. Human niana nga pagpalingkawas, si Moises miingon nila: “Apan tungod kay ang Ginoo nahigugma kaninyo, … mao nga gikuha kamo [Niya] pinaagi sa kamot nga kusgan, ug gitubos niya kamo gikan sa balay sa kaulipnan, gikan sa kamot ni Paraon nga hari sa Ehipto” (Deuteronomio 7:8).

Ang tema kabahin ni Jehova nga mitubos sa katawhan sa Israel gikan sa pagka-ulipon gibalik-balik og kadaghan diha sa mga kasulatan. Sa kasagaran gihimo kini aron pagpahinumdom sa katawhan bahin sa kaayo sa Ginoo sa pagpalingkawas sa mga anak sa Israel gikan sa mga Ehiptohanon. Apan gibuhat usab kini aron pagtudlo nila nga adunay lain, mas importante, nga pagtubos alang sa Israel. Si Lehi nagtudlo: “Ug ang Mesiyas moanhi sa kahingpitan sa panahon, nga aron siya motubos sa mga katawhan gikan sa pagkapukan” (2 Nephi 2:26).

Ang salmista misulat: “Apan pagalukaton sa Dios ang akong kalag gikan sa gahum sa lubnganan” (Salmo 49:15).

Ang Ginoo namahayag pinaagi kang Isaias: “Gipapas ko, ingon sa mabaga nga panganod, ang imong kalapasan, ug, ingon sa usa ka panganod, ang imong mga sala: Bumalik ka kanako; kay gilukat ko na ikaw” (Isaias 44:22).

Ang katubsanan nga gipasabut niining tulo ka kasulatan, siyempre, mao ang Pag-ula ni Jesukristo. Mao kini ang “madagayaong pagtubos” nga gihatag sa atong mahigugmaong Dios (Salmo 130:7). Dili sama sa pagtubos ubos sa balaod ni Moises o sa modernong legal nga kasabutan, kini nga pagtubos dili moabut pinaagi sa “mga butang nga madugta, ingon sa salapi o bulawan” (1 Pedro 1:18). “Diha [ni Kristo] kita may katubsanan pinaagi sa iyang dugo, may kapasayloan alang sa atong mga paglapas, sumala sa kadagaya sa grasya sa Dios” (Mga Taga-Efeso 1:7). Si Presidente John Taylor nagtudlo nga tungod sa sakripisyo sa Manunubos, “ang utang nabayran, ang katubsanan nahimo, ang pakigsaad natuman, ang kaangayan natagbaw, ang pagbuot sa Dios nahimo, ug ang tanang gahum … anaa na sa mga kamot sa Anak sa Dios” ((Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: John Taylor [2001], 54).

Ang mga epekto niini nga pagtubos naglakip sa pagbuntog sa pisikal nga kamatayon alang sa tanang mga anak sa Dios. Nagpasabut, nga ang temporal nga kamatayon nabuntog ug ang tanan mabanhaw. Laing aspeto niini nga pagtubos pinaagi ni Kristo mao ang kadaugan batok sa espirituhanong kamatayon. Pinaagi sa Iyang pag-antus ug kamatayon, si Kristo mibayad sa mga sala sa tanang katawhan sa kondisyon sa indibidwal nga paghinulsol.

Sa ingon, kon maghinulsol kita, mapasaylo kita sa atong mga sala, ang bugti gibayaran pinaagi sa atong Manunubos. Maayo kini nga balita alang kanatong tanan, “sanglit nakasala man ang tanan, ug nakabsan sa himaya sa Dios” (Mga Taga-Roma 3:23). Kadtong labihang nahisalaag gikan sa mga dalan sa pagkamatarung nagkinahanglan gayud niini nga pagtubos, ug kon hingpit sila nga maghinulsol, ila kanang maangkon. Apan kadtong nagtrabaho og maayo aron magpuyo og maayong kinabuhi nagkinahanglan usab gayud niini nga pagtubos, kay walay usa nga makaadto sa presensya sa Amahan kon wala ang tabang ni Kristo. Sa ingon, kining mahigugmaong pagtubos nagtugot sa mga balaod sa kaangayan ug kalooy nga matagbaw diha sa kinabuhi sa tanang maghinulsol ug mosunod kang Kristo.

Kadako, ug kahimaya,

Laraw’s kaluwasan

Gugma, kalooy, magkita

Unsa ka balaan!

(“Unsa ka Dako sa Kaalam ug sa Gugma,” Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata, nu. 19).

Si Presidente Boyd K. Packer nagtudlo: “Adunay usa ka Manunubos, Tigpataliwala, nga nagbarug nga andam ug makahimo sa pagtagbaw sa mga gikinahanglan sa kaangayan ug mohatag og kalooy niadtong mahinulsulon” (“The Mediator,” Ensign, Mayo 1977, 56).

Ang kasulatan, literatura, ug ang mga kasinatian sa kinabuhi puno sa mga istorya sa pagtubos. Pinaagi kang Kristo, ang mga tawo makahimo ug makausab sa ilang kinabuhi ug makabaton og pagtubos. Ganahan ko niining mga istorya sa pagtubos.

Aduna koy higala nga wala magsunod sa mga pagtulun-an sa Simbahan sa iyang kabatan-on. Dihang young adult na siya, nakaamgo siya kon unsay nawala niya tungod sa wala pagsunod sa ebanghelyo. Naghinulsol siya, nag-usab sa iyang kinabuhi, ug mipahinungod sa iyang kaugalingon sa matarung nga kinabuhi. Usa ka adlaw, mga katuigan na human sa among panag-uban sa kabatan-on, ako siyang nahimamat sa templo. Ang kahayag sa ebanghelyo midan-ag sa iyang mga mata, ug akong nabantayan nga usa na siya ka mapahinunguron nga miyembro sa Simbahan nga misulay sa pagsunod sa ebanghelyo sa hingpit. Kana usa ka istorya sa pagtubos.

Nakainterbyu ko kausa og babaye para bunyagan nga nakahimo og grabe nga sala. Atol sa interbyu ako siyang gipangutana kon nakasabut ba siya nga kinahanglang dili na niya usbon kana nga sala. Sa dakong emosyon sa iyang mga mata ug sa iyang tingog, siya miingon, “O president, dili na ko himoon kana sala pag-usab. Kana ang rason nga gusto kong magpabunyag—aron malimpyo ko sa mga epekto nianang grabe nga sala.” Kana usa ka istorya sa katubsanan.

Sa akong pagbisita sa mga komperensya sa stake ug ubang miting sa milabayng katuigan, akong gidala ang panawagan ni Presidente Thomas S. Monson sa pagluwas sa dili kaayo aktibo nga mga miyembro sa Simbahan. Sa usa ka komperensya sa stake gisaysay nako ang istorya bahin sa usa ka dili kaayo aktibo nga miyembro nga mibalik sa hingpit nga pagkaaktibo human ang iyang bishop ug ubang mga lider mibisita niya, misulti niya nga gikinahanglan siya, ug mitawag niya sa pagserbisyo sa ward. Ang tawo sa istorya wala lang modawat sa tawag apan miusab sa iyang kinabuhi ug mga naandang buhat ug nahimong hingpit nga aktibo sa Simbahan.

Usa nako ka higala diha sa kongregasyon diin akong gisulti kana nga istorya. Ang iyang panagway klaro nga nausab samtang ang istorya gisaysay. Mi-email siya nako pagkasunod adlaw nga nagsulti nako sa iyang emosyonal nga reaksyon sa istorya kay ang istorya sa pagbalik sa pagkaaktibo sa iyang ugangang lalaki susama gayud sa akong gisaysay. Iya kong gisultihan nga isip resulta sa susama nga pagbisita sa bishop ug pagdapit nga moserbisyo sa Simbahan, ang iyang ugangang lalaki mitimbang-timbang sa iyang kinabuhi ug sa iyang pagpamatuod, mihimo og dakong kausaban sa iyang kinabuhi, ug midawat sa tawag. Kanang naaktibo og balik nga tawo karon aduna nay 88 ka kaliwatan nga aktibong mga miyembro sa Simbahan.

Sa usa ka miting pipila ka adlaw ang milabay akong gisaysay ang duha ka istorya. Pagkasunod adlaw nakadawat ko og laing e-mail nga gisugdan og “Mao usab kana ang istorya sa akong amahan.” Kana nga e-mail, gikan sa usa ka presidente sa stake, misaysay kon sa unsang paagiha ang iyang amahan gidapit nga moserbisyo sa Simbahan, bisan tuod nga dili siya aktibo ug adunay pipila ka naandang buhat nga kinahanglang usbon. Iyang gidawat ang pagdapit, ug sa maong higayon, naghinulsol, sa katapusan miserbisyo isip presidente sa stake president ug dayon presidente sa misyon, ug mipahimutang sa pundasyon alang sa iyang mga kaliwatan nga mahimong matinud-anong mga miyembro sa Simbahan.

Pipila ka semana ang milabay gisaysay nako ang tulo ka istorya sa laing komperensya sa stake. Human sa miting, usa ka tawo ang miduol nako ug misulti nako nga dili kana mao ang istorya sa iyang amahan. Kadto iyang istorya. Iya kong gisultihan sa mga panghitabo nga nakapahinulsol ug nakapabalik niya sa hingpit nga pagkalambigit sa Simbahan. Nakadungog ko og sunod-sunod nga mga istorya sa katubsanan.

Bisan tuod nga dili gayud kita makabayad sa Manunubos sa unsay Iyang gibayad alang nato, ang plano sa katubsanan nagkinahanglan sa atong pinakamaayong mga paningkamot sa hingpit nga paghinulsol ug pagbuhat sa kabubut-on sa Dios. Si Apostol Orson F. Whitney misulat:

Manluluwas, Manunubos sa kalag ko,

Kansang gamhanang kamot gihingpit ako,

Kansang katingalahang gahum kanako nag-amuma

Ug gipuno sa tam-is ang pait ko nga kupa!

Unsa ako ka mapasalamaton,

O Dios sa Israel nga maloloy-on.

Dili gayud ako makabayad nimo, Ginoo,

Apan makahigugma ako kanimo. Ang Imong putli nga pulong,

Dili ba kini ang kalipay ko,

Maadlaw, ug magabii ang damgo?

Mga ngabil ko mosangyaw,

Kinabuhi ko sa kabubut-on mo moaninaw.

(“Savior, Redeemer of My Soul,” Hymns, nu. 112)

Akong ihatag ang akong pagpamatuod bahin sa gahum sa Pag-ula ni Kristo. Kon kita maghinulsol ug moduol Kaniya, makadawat kita sa tanang mga panalangin sa kinabuhing dayon. Nga kita unta mobuhat sa ingon, modawat sa atong kaugalingong istorya sa pagtubos, mao ang akong pag-ampo sa pangalan ni Jesukristo, amen.