2010–2019
Ang Gahum sa Kasulatan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Gahum sa Kasulatan

Ang mga kasulatan susama sa gagmayng kahayag nga modan-ag sa atong hunahuna ug mohatag og giya ug inspirasyon gikan sa kahitas-an.

Kadtong mobarug dinhi sa pulpito inig komperensya mobati sa gahum sa inyong mga pag-ampo. Nagkinahanglan mi niini, ug kami nagpasalamat kaninyo alang niini.

Ang atong Amahan sa Langit nakasabut nga aron kita makahimo sa gitinguha nga kalamboan sa atong mortal nga pagsulay, kita kinahanglan nga moatubang sa lisud nga mga hagit.Ang uban niini ingon og malisud kaayo.Mihatag Siya og mga himan sa pagtabang nato nga magmalampuson sa mortal nga pagsulay.Usa ka set niini nga himan mao ang mga kasulatan.

Sa katuigan, ang Amahan sa Langit midasig og pinili nga mga lalaki ug babaye sa pagpangita og solusyon, pinaagi sa giya sa Espiritu Santo, sa makapalibug kaayong mga problema sa kinabuhi.Iyang gidasig kadtong awtorisado nga mga sinugo sa pagrekord sa solusyon isip matang sa handbook alang sa Iyang mga anak nga may hugot nga pagtuo sa Iyang plano sa kalipay ug sa Iyang Hinigugmang Anak, si Jesukristo.Andam na natong magamit kini nga giya pinaagi sa bahandi nga atong gitawag og sumbanan nga mga basahon—nga mao, ang Daan ug Bag-ong Tugon, ang Basahon ni Mormon, ang Doktrina ug mga Pakigsaad, ug ang Perlas nga Labing Bililhon.

Tungod kay ang mga kasulatan namugna man gikan sa dinasig nga mga komunikasyon pinaagi sa Espiritu Santo, lunsay kini nga mga kamatuoran.Dili kinahanglan nga mabalaka kita sa kabalido sa mga konsepto nga anaa sa sumbanang mga basahon tungod kay ang Espiritu Santo mao man ang instrumento nga miaghat ug midasig niadtong mga indibidwal nga mirekord sa mga kasulatan.

Ang mga kasulatan susama sa gagmayng kahayag nga modan-ag sa atong hunahuna ug mohatag og giya ug inspirasyon gikan sa kahitas-an.Mahimo kining yawe sa pag-abli sa dalan sa komunikasyon uban sa atong Amahan sa Langit ug sa Iyang Hinigugmang Anak, si Jesukristo.

Ang mga kasulatan naghatag og kalig-on sa awtoridad sa atong pamahayag kon tukma ang pagkagamit niini.Mahimo kining matuod nga mga higala nga magamit sa bisan unsa o bisan asa.Anaa kini kanunay kon gikinahanglan.Ang paggamit niini nagsangkap og pundasyon sa kamatuoran nga ikapasabut pinaagi sa Espiritu Santo.Ang pagkat-on, pagpamalandong, pagsiksik, ug pagmemorya sa kasulatan sama ra sa pagdugang og mga higala, mga hiyas, ug mga kamatuoran nga masaligan bisan kanus-a, bisan asa sa kalibutan.

Talagsaong gahum moabut gikan sa pagmemorya og mga kasulatan.Ang pagmemorya og kasulatan mao ang paghulma og bag-ong pakighigala.Sama sa pagdiskobre og bag-ong tawo nga makatabang panahon sa panginahanglan, makahatag og inspirasyon ug kahupayan, ug mahimong tinubdan sa kadasig sa gikinahanglan nga kausaban.Sama pananglit, ang pasalig sa pagmemorya niini nga salmo para nako nahimong tinubdan sa gahum ug panabut:

“Iya sa Ginoo ang yuta, ug ang pagkapuno niana; ang kalibutan, ug sila nga mga nanagpuyo niini.

“Kay siya ang nagtukod niana sa ibabaw sa kadagatan, ug gipalig-on niya sa ibabaw sa katubigan.

“Kinsa ang mosaka ngadto sa bungtod sa Ginoo?o kinsa ba ang motindog sa iyang dapit nga balaan?

“Siya nga malinis og mga kamot, ug may usa ka putli nga kasingkasing; siya nga wala magbayaw sa iyang kalag ngadto sa kabakakan, ug wala makapanumpa sa malimbongon.

“Siya magadawat og panalangin gikan sa Ginoo, ug pagkamatarung gikan sa Dios sa iyang kaluwasan” (Mga Salmo 24:1–5).

Ang pagpamalandong sa kasulatan nga sama niana makahatag og talagsaong direksyon sa kinabuhi.Ang mga kasulatan makapalig-on nga pundasyon.Makahatag kini og lapad nga tinubdan sa andam nga mga higala nga makatabang kanato.Ang namemorya nga kasulatan mao ang higalang molahutay nga dili magkahuyang sa paglabay sa panahon.

Ang pagpamalandong sa usa ka tudling sa kasulatan mahimong yawe nga makaabli sa pagpadayag ug giya ug inspirasyon sa Espiritu Santo.Ang kasulatan makahupay sa nahasol nga kalag, makahatag og kalinaw, paglaum, ug pagpahiuli sa pagsalig sa abilidad sa usa ka tawo sa pagbuntog sa mga hagit sa kinabuhi.Kini dunay kusog nga gahum nga moayo sa emosyonal nga mga hagit kon dunay hugot nga pagtuo sa Manluluwas.Makapadali kini sa pisikal nga pagkaayo.

Ang mga kasulatan makahatag og lain-laing pagpasabut sa managlahing panahon sa atong kinabuhi, sumala sa atong panginahanglan.Ang kasulatan nga kadaghan na natong nabasa makahatag og bag-ong kahulugan nga makapalagsik ug puno sa panglantaw kon kita mag-atubang og bag-ong hagit sa kinabuhi.

Sa personal nga paagi giunsa ninyo paggamit ang mga kasulatan?Markahan ba ninyo ang inyong kopya?Butangan ba ninyo og mga sulat ang kilid aron makahinumdom sa espirituhanong giya o sa usa ka kasinatian nga nagtudlo kaninyo og lawom nga leksyon?Inyo bang gigamit ang tanang sumbanan nga basahon, lakip ang Daang Tugon?Nakakaplag ko og bililhong mga kamatuoran sa mga pahina sa Daang Tugon nga importanting mga sagol sa plataporma sa kamatuoran nga naggiya sa akong kinabuhi ug buhat isip kapanguhaan dihang akong gisulayan ang pagpakigbahin sa mensahe sa ebanghelyo ngadto sa uban.Niana nga rason, akong gipangga pag-ayo ang Daang Tugon.Nakakita ako og bililhong mga alahas sa kamatuoran nga nagkatap sa tanang pahina.Sama pananglit:

“Ug si Samuel miingon, Ang Ginoo may dako bang kalipay sa mga halad nga sinunog ug sa mga halad, maingon sa pagtuman sa tingog sa Ginoo?Ania karon, ang pagsugot labi pang maayo kay sa halad, ug ang pagpamati kay sa tambok sa mga laking karnero” (1 Samuel 15:22).

“Sumalig ka sa Ginoo sa bug-os mong kasingkasing; ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan.

“Sa tanan nimong mga dalan ilha siya, ug siya magamando sa imong mga alagianan.

“Ayaw pagpakamaalamon sa imong kaugalingong mga mata: kahadlokan mo ang Ginoo, ug pahalayo gikan sa dautan. …

“Anak ko, ayaw pagtamaya ang pagkastigo sa Ginoo; ni magsubo ka sa iyang pagbadlong:

“Kay kinsa kadto nga gihigugma sa Ginoo iyang ginabadlong; maingon sa usa ka amahan sa anak nga iyang gikahimut-an.

“Malipayon ang tawo nga makakaplag sa kaalam, ug ang tawo nga makakab-ot sa pagsabut” (Mga Proverbio 3:5–7, 11–13).

Ang Bag-ong Tugon usa usab ka tinubdan sa bililhong kamatuoran:

“Si Jesus miingon ngadto kaniya, Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan.

“Mao kana ang dako ug unang sugo.

“Ug ang ikaduha sulosama ra nga mao kini, Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.

“Niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok nga kasugoan ug ang mga propeta” (Mateo 22:37–40).

“Ug ang Ginoo miingon, Simon, Simon, tan-awa, gipangayo kamo ni Satanas, sa pagbaton kaninyo, aron iya kamong alig-igon ingon sa trigo:

“Apan nangamuyo ako alang kanimo, nga unta dili makabsan ang imong pagsalig: ug sa mahibalik na ikaw kanako, lig-ona ang imong mga igsoon.

“Ug si Pedro miingon kaniya, Ginoo, andam ako sa pag-unong kanimo, sa bilangggoan, ug sa kamatayon.

“Si Jesus mitubag kaniya, sultihan ko ikaw, Pedro, nga karong adlawa ang manok dili motugaok, hangtud ikalimod mo sa makatulo ang imong pagpakaila kanako. …

“Unya dihay usa ka babayeng sulogoon nga nakakita kaniya sa naglingkod siya nga nahayagan sa kalayo, ug samtang nagtutok siya kaniya, miingon, Kining tawhana usab uban kaniya.

“Apan kini gipanghimakak niya, nga nag-ingon, Babaye, wala ako makaila kaniya.

“Taudtaud dihay lain nga nakakita kaniya, ug miingon, Ikaw usab kauban nila.Apan si Pedro mitubag, Oy tawo, dili baya ako.

“Ug sa paglabay sa may usa ka takna diha nay lain usab nga nanghimatuod sa hilabihan, nga nag-ingon, Sa pagkatinuod kining tawhana usab uban kaniya: kay Galileanhon man siya.

“Apan si Pedro mitubag, Tawo, ambot kon unsa kanang imong giingon.Ug dihadiha, samtang nagsulti pa siya, mitugaok ang manok.

“Ug ang Ginoo milingi, ug mitutok kang Pedro.Ug si Pedro nahinumdom sa pulong sa Ginoo, sa iyang pag-ingon kaniya, Sa dili pa motugaok ang manok, igalimod mo ako sa makatulo.

“Ug siya miguwa, ug mihilak sa hilabihang kasakit” (Lucas 22:31–34, 56–62).

Nasakitan ko pag-ayo sa gibuhat ni Pedro niadto nga okasyon.

Kini nga kasulatan gikan sa Doktrina ug mga Pakigsaad mipanalangin gayud sa akong kinabuhi: “Ayaw pagtinguha sa pagpahayag sa akong pulong, apan unaha ang pagbaton sa akong pulong, ug unya ang imong dila makasulti; unya, kon ikaw magtinguha, ikaw makabaton sa akong Espiritu ug sa akong pulong, oo, ang gahum sa Dios ngadto sa pagkabig sa mga tawo” (D&P 11:21).

Sa akong panghukom, ang Basahon ni Mormon nagtudlo sa kamatuoran uban sa lahi nga katin-aw ug gahum.Sama pananglit:

“Ug karon ako manghinaut nga kamo magpaubos, ug magmasinugtanon ug magmalumo; sayon nga hangyoon; puno sa pailub ug mainantuson; mapugnganon sa tanan nga mga butang; makugihon sa paghupot sa mga sugo sa Dios sa tanan nga mga panahon; mangayo alang sa bisan unsa nga mga butang nga kamo nagkinahanglan, sa espirituhanon ug sa temporal; kanunay nga magpasalamat ngadto sa Dios alang sa bisan unsa nga mga butang nga kamo midawat.

“Ug tan-awa nga kamo adunay hugot nga pagtuo, paglaum, ug gugma nga putli, ug unya kamo kanunay puno sa maayo nga mga buhat” (Alma 7:23–24).

Ug lain pa:

“Ug ang gugma nga putli mainantuson, ug mabination, ug dili masinahon, dili manghambog, dili mangita alang sa iyang kaugalingon, dili dali nga masuko, dili maghunahuna sa dautan, ug dili maglipay diha sa pagkadautan apan maglipay diha sa kamatuoran, mainantuson sa tanan nga mga butang, matuohon sa tanan nga mga butang, molaum sa tanan nga mga butang, ug molahutay sa tanan nga mga butang.

“Busa, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, kon kamo walay gugma nga putli, kamo walay kapuslanan, kay ang gugma nga putli dili mopakyas.Busa, unong ngadto sa gugma nga putli, nga mao ang labing mahinungdanon sa tanan, kay ang tanan nga mga butang gayud mapakyas—

“Apan ang gugma nga putli mao ang tiunay nga gugma ni Kristo, ug kini molahutay sa kahangturan; ug bisan kinsa nga makaplagan nga aduna niini sa katapusan nga adlaw, kini makaayo uban kaniya.

“Busa, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, pag-ampo ngadto sa Amahan uban sa tibuok kusog sa kasingkasing, nga kamo unta mapuno niini nga gugma, diin siya mitugyan diha sa tanan kinsa tinuod nga mga sumusunod sa iyang Anak, nga si Jesukristo; aron mahimo kamo nga mga anak sa Dios; nga kon siya moabut kita mahisama kaniya, kay kita makakita kaniya nga mao gihapon; nga kita mahimo nga makabaton niini nga paglaum; aron mahimo kita nga putli ingon nga siya putli” (Moroni 7:45–48).

Ang akong pinalanggang asawa, si Jeanene, ganahan kaayo sa Basahon ni Mormon.Sa iyang kabatan-on, isip tin-edyer, nahimo kining pundasyon sa iyang kinabuhi.Kadto mao ang tinubdan sa iyang pagpamatuod ug pagpanudlo atol sa iyang full-time nga pagserbisyo og misyon sa amihanang kasadpan sa Estados Unidos.Sa dihang kami miserbisyo og misyon didto sa Cordoba, Argentina, kusganon siyang miawhag sa paggamit sa Basahon ni Mormom sa among paningkamot sa pag-proselyte.Si Jeanene nagpamatuod sayo sa iyang kinabuhi nga kadtong nagbasa kanunay sa Basahon ni Mormon mapanalanginan og dugang nga porsyon sa Espiritu sa Ginoo, mas dakong tinguha sa pagsunod sa Iyang mga sugo, ug lig-ong pagpamatuod sa kabalaan sa Anak sa Dios.1Kay ako wala masayud kon pila ka tuig, samtang nagkaduol ang katapusan sa tuig, siya akong makita nga hilom nga naglingkod, mainampingong mihuman sa tibuok Basahon ni Mormon usa pa ka higayon sa dili pa matapos ang tuig.

Niadtong 1991 gusto kong mohatag og espesyal nga gasa sa Pasko sa akong pamilya.Sa pagrekord sa katumanan niana nga tinguha, nakasulat sa akong personal nga journal: “Alas 12:38 sa kaadlawon, Miyerkules, Disyembre 18, 1991.Bag-o lang kong nahuman sa akong audio recording sa Basahon ni Mormon alang sa akong pamilya.Usa kini ka kasinatian nga nakadugang sa akong pagpamatuod niining balaan nga buhat ug milig-on sa akong tinguha nga mas mapamilyar sa mga pahina niini aron makakat-on gikan niini nga mga kamatuoran sa kasulatan nga gamiton sa akong pagserbisyo sa Ginoo.Ganahan kaayo ko ini nga basahon.Akong ipamatuod uban sa akong kalag nga kini tinuod, nga kini giandam alang sa pagpanalangin sa Balay sa Israel, ug sa tanan nga lain-laing mga bahin nga nagkatag sa tibuok kalibutan.Ang tanan nga magtuon sa mensahe uban sa pagpaubos, sa hugot nga pagtuo nga magatuo kang Jesukristo, masayud sa katinuod niini ug makakaplag og bahandi nga maghatag kanila og dakong kalipay, kalinaw, ug kalampusan niining kinabuhia.Akong ipamatuod ngs sagrado kini kaayo, nga kini nga basahon tinuod.”

Unta ang matag usa kanato makadawat mismo sa daghang mga panalangin gikan sa pagtuon sa kasulatan, ako nag-ampo, sa pangalan ni Jesukristo, amen.