2010–2019
Pagtudlo subay sa Paagi sa Espiritu
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagtudlo subay sa Paagi sa Espiritu

Bisan og kitang tanan mga magtutudlo, kinahanglan hingpit natong masabtan nga ang Espiritu Santo mao ang magtutudlo ug saksi sa tanang kamatuoran.

Daghang tuig na ang milabay kuyog ko sa akong kompanyon sa missionary training center dihang akong nadungog ang tingog sa usa ka bata nga nag-ingon, “Lola, kana sila tinuod ba nga mga misyonaryo?” Milingi ko ug nakita ang batang babaye nga naggunit sa kamot sa iyang lola ug nagtudlo nako ug sa akong kompanyon. Mipahiyom ko, milamano, mitan-aw og diretso sa iyang mata, ug miingon, “Hello, ako si Elder Richardson, ug kami tinuod nga mga misyonaryo.” Mipahiyom siya samtang nagtan-aw nako, nalipay nga siya naa uban sa tinuod nga mga misyonaryo.

Milakaw ko gikan nianang kasinatian uban sa nabag-o nga dedikasyon. Gusto nako nga mahimong matang sa misyonaryo nga gilauman sa Manluluwas, sa akong pamilya, ug niining batang babaye. Sulod sa duha ka tuig, naningkamot ko og maayo nga mahimong sama tan-awon, sama og hunahuna, sama og lihok, ug labaw sa tanan sama motudlo sa usa ka tinuod nga misyonaryo.

Sa dihang nauli na ko, makita gayud kini nga bisan kon nahuman na ko sa misyon, ang impluwensya sa akong misyon wala mobiya nako. Gani, bisan hangtud niining mga tuiga, gibati pa gihapon nako nga ang akong misyon mao ang labing nindot nga duha ka tuig alang sa akong kinabuhi. Usa sa wala damha nga leksyon gikan sa akong misyon mao kadtong tingog sa batang babaye. Karon lang madungog pa nako sa akong hunahuna “Lola, kana ba siya tinuod nga naghupot sa priesthood?” “Lola, kana ba siya tinuod nga bana o tinuodnga amahan?” o “Lola, kana ba siya tinuod nga miyembro sa Simbahan?”

Akong nakat-unan nga ang yawe aron mahimong tinuod sa matag aspeto sa atong kinabuhi mao ang atong abilidad sa pagtudlo sa paagi nga dili mopugong sa pagkat-on. Makita ninyo, ang tinuod nga kinabuhi nagkinahanglan og tinuod nga pagkat-on, nga magdepende sa tinuod nga pagtudlo. “Ang responsibilidad sa [epektibong] pagtudlo dili lang alang niadtong dunay pormal nga tawag isip mga magtutudlo. ”1Gani, matag sakop sa pamilya, lider sa Simbahan, ug miyembro sa Simbahan (lakip ang mga kabatan-onan ug mga kabataan) adunay responsibilidad sa pagtudlo.

Bisan og kitang tanan mga magtutudlo, kinahanglan hingpit natong masabtan nga ang Espiritu Santo mao ang tinuod nga magtutudlo ug saksi sa tanang kamatuoran. Kadtong wala pa gayud makasabut niini mahimong mosulay sa pagpuli sa Espiritu Santo ug mobuhat sa tanan nga sila ra, modapit sa Espiritu sa pag-uban nila aron tigsuporta lang, o nagtuo nga gitugyan na nila ang ilang pagtudlo sa Espiritu, apan, ang tinuod, nagtudlo sila nga walay “pagpangandam.” Tanang mga ginikanan, mga lider, ug mga magtutudlo adunay responsibilidad sa pagtudlo “pinaagi sa Espiritu.”2 Kinahanglang di sila motudlo “kon wala pa ang Espiritu” o “wala na ang Espiritu” apan “pinaagi sa Espiritu” aron ang Espiritu makatudlo sa kamatuoran nga di malimitahan.

Si Moroni mitabang nato nga masabtan kon unsaon nato “pagtudlo pinaagi sa Espiritu” nga dili pulihan, dili sagulan, o dili papahawaon ang Espiritu Santo isip ang tinuod nga magtutudlo. Si Moroni nag-ingon nga ang mga Santos nagdumala sa ilang mga kasinatian “subay sa paagi sa kalihokan sa Espiritu.”3 Nagkinahanglan kini og labaw pa kay sa pagbaton sa Espiritu uban kanato. Ang pagdumala sa atong kaugalingon “subay sa paagi” sa Espiritu Santo nagpasabut nga kinahanglan tingali natong usbon ang atong paagi sa pagtudlo aron sundon ang paagi sa pagtudlo sa Espiritu Santo. Sa atong pagpahiangay sa atong paagi diha sa paagi sa Espiritu Santo, niana ang Espiritu Santo makatudlo ug makapamatuod nga dili malimitahan. Kining importante nga pagpahiangay mahimong makita sa mosunod nga ehemplo.

Daghang katuigan na ang milabay ang akong mga anak ug ako naglakaw sa tumoy sa South Sister, ang 10,358 ka pye (3,157 m) nga bukid sa Oregon. Human sa pila ka oras miabut kami sa taas nga 45 degrees nga bakilid nga may gagmayng mga bato sa bulkan. Makita na ang kinatumyan, mipadayon kami nga namatngonan na lang namo nga kada lakang, ang among tiil malubong sa gagmayng mga bato, nga maoy hinungdan sa among pagsibog og pila ka sentimetro. Ang akong12 anyos nga anak nga lalaki mipadayon samtang ako nagpabilin uban sa akong 8 anyos nga anak nga babaye. Ang kakapoy ug kasagmuyo wala madugay mao na ang gibati, ug naguol siya, naghunahuna nga dili na niya makauban ang iyang igsoong lalaki sa kinatumyan. Ang akong unang gustong buhaton mao ang pagkugos kaniya. Ang akong espiritu matinguhaon, apan ang nakasubo lang kay luya na ang akong lawas. Nanglingkod kami sa mga bato, gitan-aw ang among sitwasyon, ug naghimo og bag-ong plano. Giingnan nako siya nga mogunit sa luyo nga bulsa sa akong karsones, mogunit og maayo, ug—labaw sa tanan—iniglakang gayud nako, kinahanglang molakang dayon siya puli sa akong agi. Iyang gisunod ang matag lihok nako ug nagsalig sa pag-alsa tungod sa paggunit sa akong mga bulsa. Human sa unsay daw walay katapusan, miabut gayud kami sa kinatumyan sa bukid. Ang iyang kalipay sa kadaugan ug katagbawan dili gayud kabayran. Ug oo, siya ug ang iyang igsoong lalaki, sa akong opinyon, tinuod nga mga hiker.

Ang kalampusan sa akong anak nga babaye mao ang resulta sa iyang makugihong paningkamot ug unsa siya ka maayo mo-hike subay sa paagi sa akong pag-hike. Samtang iyang gipahiangay ang iyang lihok sa akong lihok, nakaangkon kami og panag-uyon, nagtugot kanako sa paggamit sa akong tanang kusog. Ingon niana usab kon kita magtudlo “subay sa paagi sa mga kalihokan sa Espiritu.” Samtang atong ipahiangay ang paagi sa atong pagtudlo aron motukma nianang sa Espiritu Santo, ang Espiritu molig-on kanato ug, sa samang higayon, dili malimitahan. Sa paghunahuna niini, palihug ikonsiderar usab ang duha ka mahinungdanong “mga kalihokan sa Espiritu” nga angay natong sundon.

Una, ang Espiritu Santo nagtudlo sa mga indibidwal sa personal gayud nga paagi. Kini ang nakapahimong posible nga kita masayud mismo sa kamatuoran. Tungod sa atong lainlaing mga panginahanglan, mga kahimtang, ug pag-uswag, ang Espiritu Santo nagtudlo kanato unsay angay natong masayran ug buhaton aron kita mahimong unsay angayan nga kita mahimo. Palihug hinumdumi nga bisan kon ang Espiritu Santo nagtudlo “sa kamatuoran sa tanan nga mga butang,”4dili Siya motudlo sa tanang kamatuoran sa usa lang ka higayon. Ang Espiritu nagtudlo sa kamatuoran “pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an, lagda human sa usa ka lagda, diyutay dinhi ug diyutay didto.”5

Kadtong nagtudlo subay sa paagi sa Espiritu nakasabut nga sila nagtudlo og mga tawo, dili mga leksyon. Sa ingon, ilang mabuntog ang tinguha sa paghurot sa tanang anaa sa manwal o pagtudlo sa tanan nilang nakat-unan bahin sa hilisgutan ug mo-focus hinoon niadtong mga butang nga kinahanglang masayran ug buhaton sa ilang pamilya o mga sakop sa klase. Ang mga ginikanan, mga lider, ug mga magtutudlo nga nagsunod sa paagi sa pagtudlo sa Espiritu, daling makat-on nga ang tinuod nga pagtudlo naglakip labaw pa kay sa pag-istorya ug pagsulti lang. Isip resulta, motuyo sila og hunong aron maminaw, mag-obserbar og maayo, ug dayon mahibalo unsay sunod nga buhaton.6 Kon buhaton nila kini, ang Espiritu Santo anaa sa posisyon sa pagtudlo sa mga nagkat-on ug sa mga magtutudlo kon unsay kinahanglan nilang buhaton ug isulti.7

Ikaduha, ang Espiritu Santo nagtudlo pinaagi sa pagdapit, pag-aghat, pag-awhag, ug pagdasig kanato sa pagbuhat. Si Kristo mipaniguro kanato nga atong masayran ang kamatuoran kon kita mosunod sa doktrina ug mobuhat sa ingon.8 Ang Espiritu mogiya, ug mopakita kanato sa unsay kinahanglang buhaton.9 Hinoon, dili Siya mobuhat alang kanato sa unsay mahimo nato sa atong kaugalingon. Makita ninyo, ang Espiritu Santo dili mahimo nga magkat-on alang kanato, mobati alang kanato, o mobuhat alang kanato tungod kay sukwahi kini sa doktrina sa kabubut-on. Siya mopahimutang sa mga oportunidad ug modapit kanato nga magkat-on, mobati, ug mobuhat.

Kadtong nagtudlo subay niini nga paagi sa Espiritu nagtabang sa uban pinaagi sa pagdapit, pag-awhag, ug paghatag kanila og mga oportunidad sa paggamit sa ilang kabubut-on. Ang mga ginikanan, lider, ug magtutudlo mahibalo nga sila dili mobati alang, magkat-onalang, o gani maghinulsol alang sa ilang pamilya, kongregasyon, o mga sakop sa klase. Imbis mangutana, “Unsay akong mabuhat alang sa akong mga anak, mga sakop sa klase, o sa uban?” sila mangutana, “Unsaon nako pagdapit ug pagtabang niadtong naglibut kanako aron makat-on sa ilang kaugalingon?” Ang mga ginikanan nga nagsunod sa mga kalihokan sa Espiritu Santo nagmugna og panimalay diin ang pamilya makat-on sa paghatag og bili kay sa makat-on lang mahitungod sa bili. Sa samang paagi, imbis nga maghisgut lang bahin sa mga doktrina, ang mga magtutudlo nagtabang sa mga nagkat-on nga makasabut ug mosunod sa mga doktrina sa ebanghelyo. Ang Espiritu Santo dili malimitahan kon ang mga indibidwal mogamit sa ilang kabubut-on sa saktong paagi.

Sa mga kahimtang karon sa kalibutan, nagkinahanglan gayud kita sa tinuod nga pagkat-on ug pagtudlo diha sa atong mga panimalay, mga miting, ug sa mga klase sa ebanghelyo. Nasayud ko nga ang inyong paningkamot aron molambo mahimong daw sobra ra kaayo usahay. Palihug ayaw pagpakawala sa paglaum sa inyong pag-uswag. Naghunahuna ko og balik sa akong kasinatian nga nag-hike uban sa akong mga anak. Nagkauyon kami nga matag hunong namo aron mopahulay, imbis mo-focus lang kon unsa pa ka layo ang among adtoon, molingi dayon kami ug motan-aw sa ubos sa bukid. Motan-aw kami sa talan-awon ug mosulti sa usag usa, “Tan-awa unsa na ka layo ang atong naabtan.” Dayon moginhawa kami og lawom, motalikod dayon, moatubang sa bungtod, ug mosugod na usab sa pagkatkat usa ka lakang sa matag higayon. Mga kaigsoonan, kamo makahimo sa pagmatuto, paggiya, ug pagtudlo subay sa paagi sa mga kalihokan sa Espiritu. Nasayud ako nga kamo makahimo niini. Nasayud ako nga makahimo kamo niini, ug ang mga kinabuhi mausab.

Ang akong kinabuhi napanalanginan og tinuod nga mga magtutudlo, kinsa nagtudlo uban sa Espiritu ug labaw sa tanan pinaagi sa Espiritu. Ako modapit kaninyo sa pagpahiangay sa paagi sa inyong pagtudlo subay sa paagi sa Espiritu Santo sa tanan ninyong buhaton. Ako mopamatuod nga si Jesukristo mao ang atong Manluluwas ug ang Iyang ebanghelyo gipahiuli. Tungod niini kita kinahanglan nga mahimong tinuod nga mga ginikanan, tinuod nga mga lider, tinuod nga mga magtutudlo, ug tinuod nga mga nagkat-on. Ako mopamatuod nga ang Dios motabang kaninyo sa inyong mga paningkamot, sa sagradong pangalan sa atong Manluluwas, nga si Jesukristo, amen.