2010–2019
Apil Kitang Tanan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Apil Kitang Tanan

Gikan sa matag tawo, batan-on ug tigulang, nga naghupot sa priesthood, mohangyo ako og mas lig-on ug mas mapahinunguron nga tingog … usa ka tingog sa kamaayo, tingog alang sa ebanghelyo, tingog alang sa Dios.

Diha sa diwa nianang talagsaon nga makapatandog nga himno ug inubanan sa kang Elder Richard G. Hinckley nga larinong pag-ampo diha sa akong kasingkasing, ganahan kong mamulong nga prangka karong gabhiona, mga kaigsoonan, ug akong i-apil nianang kaprangka ang batan-ong mga lalaki sa Aaronic Priesthood.

Kon atong hisgutan ang katalagsaon sa Unang Panan-awon ni Joseph Smith, gamay ra usahay ang atong masulti sa mahulgaon nga komprontasyon nga miabut sa wala pa kini, ang komprontasyon nga gitumong sa paglaglag sa batan-on kutob sa mahimo aron sa pagpugong sa pagpadayag nga moabut. Dili kita maghisgut kabahin sa kaaway nga sobra pa sa kinahanglan, ug dili ko gustong maghisgut kabahin niya, apan ang kasinatian sa batan-ong si Joseph nagpahinumdom kanato kon unsay angay hinumduman sa matag tawo, lakip na ang tanang batan-ong lalaki, dinhi nga nanambong.

Numero uno, si Satanas, o Lucifer, o ang amahan sa mga bakak—bisan unsay itawag ninyo kaniya—tinuod gayud, siya gayud ang representasyon sa dautan. Ang iyang mga motibo sa tanang paagi dautan, ug siya mangurog sa presensya sa makatubos nga kahayag, sa paghunahuna bahin mismo sa kamatuoran. Numero dos, hangtud sa hangtud supak siya sa gugma sa Dios, sa Pag-ula ni Jesukristo, ug sa buhat sa kalinaw ug kaluwasan. Makigbatok siya niini bisan kanus-a ug bisan asa kutob sa iyang mahimo. Nahibalo siya nga siya mapildi ug palayason sa katapusan, apan determinado siya nga modala og daghan uban kaniya kutob sa iyang mahimo.

Busa unsa man ang ubang mga taktika sa yawa niini nga bangga kon nameligro ang kinabuhing dayon? Dinhi na usab ang kasinatian sa Sagradong Kakahoyan may pagtulun-an. Girekord ni Joseph nga sa pagpaningkamot sa pagbatok sa umaabut nga hitabo, si Lucifer naningkamot “sa ingon ka kahibulongan nga gahum ibabaw kanako nga mao ang mipugong sa akong dila aron ako dili makasulti.”1

Sama sa gitudlo ni Presidente Boyd K. Packer ganinang buntag, si Satanas dili direktang makakutlo og kinabuhi. Usa kana sa daghang mga butang nga dili niya mahimo. Apan maingon og ang iyang paningkamot sa pagpugong sa buhat ingon og malampuson kon mapugngan lamang niya ang dila sa matinud-anon. Mga kaigsoonan, kon mao man kana, nangita ko karong gabhiona sa mga lalaki nga batan-on ug tigulang kinsa naghunahuna gayud kabahin niini nga gubat tali sa maayo ug sa dautan sa pag-apil ug sa pagtingog. Ania kita sa gubat, ug sa mosunod nga pipila ka minutos, gusto ko nga mahimong estasyon nga tig-recruit.

Kinahanglan pa ba kong mo-hum og pipila ka linya sa “Apil Kitang Tanan”? Nahibalo na mo, sa linya kalabut sa “Naghulat kita karon sa mga sundalo; nga moboluntaryo?”2 Siyempre, ang mahinungdanong butang kalabut niining tawag nga makigbatok mao nga kita naghangyo dili sa mga boluntaryo nga mopabuto og pusil o molabay og granada. Dili, gusto kita og mga batalyon nga modala isip mga armas nila sa “matag pulong nga mogula gikan sa ba-ba sa Dios.”3 Busa nangita ko karong gabhiona sa mga misyonaryo nga dili boluntaryong mopugong sa ilang mga dila apan, uban sa Espiritu sa Ginoo ug sa gahum sa ilang priesthood, moabli sa ilang mga ba-ba ug mamulong og mga milagro. Ang ingon niana nga pagkasulti, ang mga kaigsoonan sa una miingon, mao ang paagi diin pinaagi sa hugot nga pagtuo “ang pinakamaayo nga mga buhat nahimo, ug pagahimoon.”4

Ako espesyal nga mohangyo sa batan-ong mga lalaki sa Aaronic Priesthood nga motarung og lingkod ug maminaw. Alang kaninyo, sagulan ko kini og sambingay sa sports. Usa kini ka kinabuhi ug kamatayon nga contest nga atong giapilan, batan-ong mga lalaki, busa mopaduol kog gamay kaninyo, mainiton nga mamulong —sa paagi nga buhaton sa mga coach kon sikit na kaayo ang dula ug importante kaayo ang kadaugan. Ug tungod kay magdepende man ang dula kaninyo, ang giingon niini nga coach mao nga sa pakigdula niini nga kaatbang, ang pipila kaninyo kinahanglan nga mas limpyo sa moral kay sa unsa kamo karon. Niini nga gubat tali sa maayo ug sa dautan, dili kamo mahimong modula para sa kaaway sa matag higayon nga moabut ang tintasyon ug dayon maglaum sa pagpakig-angay sa Manluluwas sa panahon nga mosulod sa templo ug magmisyon ingon og walay nahitabo. Kana, batan-on kong mga higala, dili ninyo mabuhat. Ang Dios dili mabiay-biay.

Busa kita adunay problema karong gabhiona, kamo ug ako. Kini mao nga adunay liboan nga nanag-edad sa Aaronic Priesthood nga batan-ong mga lalaki nga anaa na sa mga rekord niini nga Simbahan nga nalakip sa atong lista sa mga kandidato alang sa umaabut nga misyonaryong pagserbisyo. Apan ang hagit mao ang paghimo nga kadtong mga deacon, mga teacher, ug mga priest magpabilin sa kaaktibo ug takus nga ma-ordinahan nga mga elder ug moserbisyo isip mga misyonaryo. Mao nga nagkinahanglan kita og batan-ong mga lalaki nga anaa nang daan sa team sa pagpabilin diha niini ug hunungon ang patuyang og pauntol kay kamo among gikinahanglan nga moapil sa dula ug makigdula sa tanan ninyong kusog! Hapit sa tanang contest sa sports nga akong nahibaloan, adunay mga linya nga ibutang sa natad nga dulaan diin ang mga partisipante dili angay molapas aron makigkompetensya. Nan, ang Ginoo mibutang og mga linya sa katakus alang niadtong gitawag sa paghago uban Kaniya niini nga buhat. Walay misyonaryo nga wala maghinulsol sa sekswal nga kalapasan o malaw-ay nga sinultihan o pagtan-aw og pornograpiya ug dayon magpaabut nga mohagit sa ubang tawo sa paghinulsol niadtong nahimo nga samang mga butang! Dili kamo makahimo niana. Ang Espiritu dili makig-uban kaninyo, ug ang mga pulong moungot sa inyong tutunlan samtang litukon ninyo kini. Dili kamo mahimong mosubay sa unsay giingon ni Lehi nga “gidili nga mga dalan”5 ug magpaabut nga mogiya sa uban ngadto sa “higpit ug pig-ot”6 nga dalan—dili kana mahimo.

Apan adunay tubag niini nga hagit alang kaninyo sa matag tipik samtang adunay butang alang sa investigator nga inyong adtoon. Bisan kinsa pa kamo ug bisan unsay inyong nahimo, kamo mapasaylo. Ang matag usa kaninyo batan-ong mga lalaki makabiya sa bisan unsang kalapasan diin kamo nakiglimbasug. Mao kini ang milagro sa pagpasaylo; mao kini ang milagro sa Pag-ula ni Ginoong Jesukristo. Apan dili ninyo kana mahimo nga walay aktibong pasalig sa ebanghelyo, ug dili ninyo kana mahimo kon walay paghinulsol diin kini gikinahanglan. Naghangyo ako kaninyo batan-ong mga lalaki nga mag-aktibo ug magmalimpyo. Kon gikinahanglan, mohangyo ako kaninyo nga mag aktibo ug mag malimpyo.

Karon, mga kaigsoonan, mamulong kami sa dayag nga paagi nganha kaninyo tungod kay ang dili kaayo klaro daw dili mosalir. Maisugon kaming mamulong tungod kay si Satanas usa ka tinuod nga binuhat ug siya nagtagana sa paglaglag kaninyo, ug nag-atubang kamo sa iyang impluwensya sa mas batan-ong mga edad. Mao nga amo kamong gunitan og maayo sa kwelyo ug kusganong mosinggit sa among nahibaloan:

Paminawa! ang ugong kusog ug klaro;

Apil ngari! Apil ngari!7

Akong batan-ong mga higala, nagkinahanglan kita og napulo ka liboan nga dugang nga mga misyonaryo sa umaabut nga mga bulan ug mga katuigan. Kinahanglan nga magagikan kini sa nagtubo nga porsento sa Aaronic Priesthood nga ordinahan, aktibo, limpyo, ug takus nga moserbisyo.

Kamo nga nakaserbisyo o nagserbiyo karon, nagpasalamat kami kaninyo sa mga maayo nga inyong nahimo ug sa kinabuhi nga inyong natandog. Bulahan kamo! Nakita usab namo nga anaay uban nga ngangandoy sa tibuok nilang kinabuhi nga makaserbisyo og misyon apan, tungod sa mga hinungdan sa panglawas o laing mga kakulian nga dili nila kalikayan, dili sila makahimo. Dayag ug mapasigarbuhon kaming mosaludo niining punduka. Nahibalo kami sa inyong mga tinguha, ug among gipahalipayan ang inyong debosyon. Anaa kaninyo ang among gugma ug among pagdayeg. Kamo “anaa sa team” ug kanunay nga maanaa diha, bisan dungganon ang inyong pagka-excuse gikan sa full-time nga pagserbisyo. Apan among gikinahanglan ang uban pa kaninyo!

Karon, kamong mga kaigsoonan sa Melchizedek Priesthood, ayaw og pahiyum ug magsandig lang nga hayahay diha sa inyong mga lingkuranan. Wala pa ko mahuman dinhi. Nagkinahanglan kita og liboan pa ka dugang nga mga magtiayon nga magserbisyo sa mga misyon sa Simbahan. Ang matag mission president nangamuyo alang kanila. Bisan asa sila magserbisyo, ang atong mga magtiayon naghatag og kahingkod sa buhat nga dili mahimong ikahatag sa gidaghanon sa nanag-edad og 19, bisan unsa sila kamaayo.

Aron sa pag-awhag og dugang nga mga magtiayon sa pagserbisyo, ang Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha nakahimo sa usa sa pinakadayag ug pinakamabination nga mga lihok nga nakita sa misyonaryo nga buhat sa miaging 50 ka tuig. Niadtong Mayo niining tuiga, ang mga lider sa priesthood nga anaa sa field nakadawat og pahibalo nga ang bayranan sa balay alang sa mga magtiayon (ug ang gastuhan sa balay lamang ang atong gihisgutan) ang bayaran sa missionary fund sa Simbahan kon ang kantidad mosobra sa gitino nang daan nga kantidad matag bulan. Pagkadakong panalangin! Usa kini ka hulog sa langit nga tabang ngadto sa dagkong gasto nga giatubang sa atong mga magtiayon sa ilang mga misyon. Ang Kaigsoonan mitino usab nga ang pagmisyon sa mga magtiayon mahimong 6 o 12 ka bulan ingon man usab sa naandang 18 o 23. Sa laing talagsaong lihok, ang pagtugot gihatag sa mga magtiayon, sa ilang kaugalingong gasto, sa pagpauli sa makadiyot alang sa mahinungdanon kaayong mga panghitabo sa pamilya. Ug dili na mabalaka nga manuktok pa kamo sa mga pultahan ug mohimo og sama nga iskedyul sa mga nanag-edad og 19! Dili kana namo ipabuhat kaninyo, apan daghan pang buluhaton ang inyong mahimo, uban sa dakong kagawasan kon unsaon ninyo kini sa paghimo.

Mga kaigsoonan, alang sa maayo ug himsog nga panglawas, pamilya, o ekonomikanhong mga rason, among nakita nga ang uban kaninyo, tingali dili makaadto karon o sa hangtud. Apan pinaagi sa gamay nga pagplano daghan kaninyo ang makaadto.

Mga bishop ug mga stake president, hisguti kini nga mga panginahangln diha sa inyong mga council ug mga komperensya. Lingkod kamo sa atubangan atol sa inyong mga miting ug mainampoong motan-aw sa kongregasyon alang sa mga pagdasig kon si kinsa ang kinahanglang modawat og tawag. Dayon pakigtambag kanila ug tabangi sila nga makatakda og petsa alang sa pagserbisyo. Mga kaigsoonan, kon mahitabo kana, ingna ang inyong mga asawa nga kon mahimo man ninyong biyaan ang inyong komportable nga lingkuranan ug remote control sulod sa pipila ka bulan, mahimo ra nilang biyaan ang ilang mga apo. Kana nga gagmayng mga palangga maayo ra, ug ako mosaad nga makahimo kamo og mga butang alang kanila sa pagserbisyo sa Ginoo nga, sa kalibutan nga walay katapusan, dili ninyo mahimo kon magpabilin lang kamo sa balay sa paggahin og daghang panahon kanila. Unsa pa ka dakong gasa ang ikahatag sa mga apohan ngadto sa ilang kaliwatan kay sa pagsulti pinaagi sa buhat ingon man sa pulong nga, “Niini nga pamilya kami nagserbisyo og misyon!”

Ang misyonaryo nga buhat dili lamang mao ang butang nga angay natong buhaton niining dako, lapad, talagsaon nga Simbahan. Apan hapit tanang butang nga angay natong buhaton magdepende sa unang pagkadungog sa mga tawo sa ebanghelyo ni Jesukristo ug mopasakop sa tinuohan. Sa tinuoray mao kana nganong ang katapusang mando ni Jesus sa Napulog Duha mao lamang kanang sukaranan—nga “busa panglakaw kamo ug himoa ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran, sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.”8 Dayon, ug niana lamang higayuna, nga ang nahabiling mga panalangin sa ebanghelyo hingpit nga moabut—kalig-on sa pamilya, mga programa sa mga kabatan-onan, mga saad sa priesthood, ug mga ordinansa nga anaa gayud sa templo. Apan sama sa gipamatuod ni Nephi, walay usa niana ang moabut hangtud nga ang usa ka tawo “[mi]sulod ngadto sa … ganghaan.”9 Sa tanan nga angayang buhaton diha sa dalan padulong sa kinabuhing dayon, nagkinahanglan kita og daghan pang mga misyonaryo nga moabli nianang ganghaan ug motabang sa mga tawo nga makasulod niini.

Gikan sa matag tawo, batan-on ug tigulang, nga naghupot sa priesthood, mohangyo ako og mas lig-on ug mas mapahinunguron nga tingog, usa ka tingog nga dili lamang batok sa dautan ug kaniya nga mao ang representasyon sa dautan, apan usa ka tingog sa kamaayo, tingog alang sa ebanghelyo, tingog alang sa Dios. Mga kaigsoonan sa tanang kapanahonan, tangtanga ang higot sa inyong mga dila ug bantayi ang inyong mga pulong sa pagbuhat og mga katingalahan sa kinabuhi niadtong “kinsa natago gikan sa kamatuoran kay sila wala masayud asa kini pangitaa.”10

Pagdali ngadto sa gubat, pagdali ngadto sa natad;

Ang kamatuoran atong kalo, panagang, ug taming.

Barugan ang bandila; garbo nga iwagayway!

Malipayon kita, malipayon nga mamauli.11

Sa pangalan ni Jesukristo, ang atong Agalon, amen.