2010–2019
Pakigsaad, mga
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pakigsaad, mga

Kon kita makaamgo nga kita mga anak sa pakigsaad, makaila kita kon kinsa kita ug unsa ang gipaabut sa Dios nato.

Usa ka semana human sa bag-ong buluhaton sa pagtukod sa unang stake sa Moscow, Russia,1 mitambong ko og komperensya sa district sa St. Petersburg.Samtang nagsulti sa akong pagpasalamat sa unang mga misyonaryo ug lokal nga mga lider kinsa nagdala og kalig-on sa Simbahan sa Russia, akong gisulti ang pangalan ni Vyacheslav Efimov.Siya mao ang unang kinabig nga Russian nga nahimong presidente sa misyon.Siya ug ang iyang asawa maayo kaayong mibuhat niana nga buluhaton.Wala madugay human nila nakompleto ang ilang misyon, ug sa atong kasubo, si Presidente Efimov kalit nga namatay.2 Siya 52 anyos pa lang.

Samtang naghisgot niining magtiayong pioneer, mibati ko sa pagpangutana sa kongregasyon kon naa ba kaha si Sister Efimov.Tumoy didto sa luyo sa lawak, usa ka babaye ang mibarug.Gidapit ko siya sa pagduol sa mikropono.Oo, si Sister Galina Efimov kadto. Namulong siya uban ang kalig-on sa pagtuo ug gamhanang mipamatuod sa Ginoo, sa Iyang ebanghelyo, ug sa Iyang gipahiuli nga Simbahan.Siya ug ang iyang bana nabugkos diha sa balaang templo.Miingon siya nga sila gihiusa sa kahangturan.Sila gihapon ang magkauban nga misyonaryo, si Sister Efimov dinhi nga bahin sa tabil ug si Pres. Efimov sa pikas nga bahin.3Uban sa mga luha sa kalipay, gipasalamatan niya ang Dios sa sagradong mga pakigsaad sa templo.Mihilak usab ako, uban sa hingpit nga pagsabut nga ang mahangturong panaghiusa niining matinud-anong magtiayon mao ang matarung nga resulta sa paghimo, pagtuman, ug pagtahud sa sagradong mga pakigsaad.

Usa sa labing importanting konsepto sa tinuod nga relihiyon mao kanang sagrado nga pakigsaad.Sa legal nga pinulongan, ang pakigsaad mao ang kasabutan tali sa duha o daghang mga tawo.Apan sa relihiyosong pagsabut, ang pakigsaad mas lawom pa og kahulugan.Kini usa ka sagradong saad uban ang Dios.Siya ang naghan-ay sa mga kondisyon.Ang kada tawo mahimong mopili sa pagdawat sa mga kondisyon.Kon ang usa ka tawo modawat sa mga kondisyon sa pakigsaad ug mosunod sa balaod sa Dios, iyang madawat ang mga panalangin sa pakigsaad.Kita nasayud nga “kon kita makadawat og bisan unsa nga panalangin gikan sa Dios, kini tungod sa pagsunod niana nga balaod diha diin kini gipasikad.”4

Sa tibuok kasaysayan sa kalibutan, ang Dios mihimo og mga pakigsaad ngadto sa Iyang mga anak.5Ang Iyang mga pakigsaad anaa sa tanang bahin sa tibuok plano sa kaluwasan ug busa kabahin sa kahingpitan sa Iyang ebanghelyo.6Pananglit, ang Dios misaad sa pagpadala og Manluluwas alang sa Iyang mga anak,7 nagsugo nga magmasulundon sa Iyang balaod.8

Sa Biblia atong mabasa ang mga lalaki ug mga babaye sa Karaang Kalibutan kinsa nailhan isip mga anak sa pakigsaad.Unsa nga pakigsaad?“Ang pakigsaad nga gihimo sa Dios uban sa [ilang] mga ginikanan, sa iyang pag-ingon kang Abraham, Pinaagi sa imong kaliwat pagapanalanginan ang tanang kabanayan sa yuta.”9

Sa Basahon ni Mormon atong mabasa ang katawhan sa Bag-ong Kalibutan kinsa naila usab isip mga anak sa pakigsaad.10 Ang nabanhaw nga Ginoo ang nagpahibalo kanila: “Tan-awa, kamo mao ang kaliwatan sa mga propeta, ug kamo mga sakop sa balay ni Israel; ug kamo anaa sa pakigsaad diin ang Amahan mihimo uban sa inyong mga amahan, nag-ingon ngadto kang Abraham: Ug diha sa imong binhi ang tanan nga mga kaliwatan sa yuta mapanalanginan.”11

Ang Manluluwas mipasabut sa importansya sa ilang pagkatawo isip mga anak sa pakigsaad.Siya miingon, “Ang Amahan ingon nga mipasanay kanako nganha kaninyo pag-una, … mipadala kanako sa pagpanalangin kaninyo diha sa pagbiya sa matag usa gikan sa iyang mga kadautan; ug kini tungod kay kamo ang mga anak sa pakigsaad.”12

Ang pakigsaad nga gihimo sa Dios uban kang Abraham13 ug sa wala madugay gipanghimatuod og usab uban ni Isaac14 ug ni Jacob15 usa ka talagsaong kahulugan. Kini naglangkob og daghang mga saad, lakip ang:

  • Si Jesus ang Kristo matawo pinaagi sa kaliwatan ni Abraham.

  • Ang mga kaliwat ni Abraham dili maihap, may katungod sa walay katapusang pagdaghan ug usab may katungod sa pagdala sa priesthood.

  • Si Abraham mahimong amahan sa daghang nasud.

  • May mga yuta nga mapanunod sa iyang kaliwat.

  • Ang tanang kanasuran sa yuta mapanalanginan sa iyang binhi.16

  • Ug kana nga pakigsaad walay katapusan—gani ngadto sa “usa ka libo ka kaliwatan.”17

Pipila niining mga saad natuman na; ang uban wala pa.Nagkutlo ko gikan sa unang panagna sa Basahon ni Mormon: “Ang atong amahan [si Lehi] wala mamulong sa atong binhi lamang, apan ngadto usab sa tanan nga balay ni Israel, nagtudlo sa pakigsaad diin kinahanglan matuman sa ulahing mga adlaw; diin nga pakigsaad gihimo sa Ginoo ngadto sa atong amahan nga si Abraham.”18 Dili ba kana makapatingala? Mga 600 ka tuig sa wala pa matawo si Jesus didto sa Bethlehem, ang mga propeta nahibalo nga ang pakigsaad ni Abraham sa katapusan matuman lamang sa ulahing mga adlaw.

Sa pagpahinabo niana nga saad, ang Ginoo mipakita niining ulahing mga adlaw sa pagbag-o sa pakigsaad sama kang Abraham.Ngadto ni Propeta Joseph Smith, ang Agalon mipahayag:

“Si Abraham nakadawat og mga saad mahitungod sa iyang binhi, ug sa bunga sa iyang mga bat-ang—kang kinsa nga mga bat-ang kamo gikan, … akong sulugoon nga si Joseph. …

“Kini nga saad inyo usab, tungod kay kamo gikan kang Abraham.”19

Uban niini nga pagbag-o, atong nadawat, sama kanila sa karaan, ang balaang priesthood ug ang mahangturong ebanghelyo.Kita adunay katungod sa pagdawat sa kahingpitan sa ebanghelyo, pagpahimulos sa mga panalangin sa priesthood, ug pagpakasarang sa labing dako nga panalangin sa Dios—kana mao ang kinabuhing walay katapusan.20

Ang uban nato mga tinuod nga binhi ni Abraham; ang uban gipundok sa iyang pamilya pinaagi sa pagsagop.Ang Ginoo wala maghimo og kalainan.21Madawat natong tanan ang gisaad nga mga panalangin—kon atong pangitaon ang Ginoo ug sundon ang Iyang mga sugo.22Apan kon kita dili, mawala nato ang mga panalangin sa pakigsaad.23Sa pagtabang nato, ang Iyang Simbahan naghatag og patriyarkal nga mga panalangin sa paghatag sa tigdawat og panan-awon sa iyang kaugmaon, ingon man usab usa ka sumpay sa nangagi, gani usa ka pagpadayag sa kaliwatan balik ngadto ni Abraham, Isaac, ug Jacob.24

Ang mga kaigsoonan sa pakigsaad adunay katungod sa pagpakasarang alang sa panumpa ug pakigsaad sa priesthood.25Kon kamo “matinud-anon ngadto sa pagbaton niining duha ka mga pagkapari … ug sa pagpalambo [sa inyong] balaan nga tawag, [kamo] pagabalaanon pinaagi sa Espiritu Santo ngadto sa pagbag-o sa [inyong] mga lawas.”26 Dili ra kana lang. Ang mga lalaki kinsa takus nga modawat sa priesthood modawat ni Ginoong Jesukristo, ug kadto kinsa modawat sa Ginoo modawat sa Dios Amahan.27 Ug siya nga modawat sa Amahan makadawat sa tanan nga Siya aduna.28Dili katoohan nga mga panalangin modagayday gikan niini nga panumpa ug pakigsaad ngadto sa takus nga mga lalaki, mga babaye, ug mga bata sa tibuok kalibutan.

Ato ang responsibilidad sa pagtabang og tuman sa pakigsaad ni Abraham.Ang atong kaliwat giorden nang daan ug giandam sa pagpanalangin sa tanang katawhan sa kalibutan.29Kana mao nganong ang katungdanan sa priesthood naglakip sa misyonaryo nga buhat.Human sa mga 4,000 ka tuig sa pagpinaabut ug pagpangandam, kini mao ang gitakda nga panahon kanus-a pagadad-on ang ebanghelyo ngadto sa mga kaliwatan dinhi sa yuta.Kini mao ang panahon sa gisaad nga pagpundok sa Israel.Ug kinahanglan kitang moapil!Dili ba kana kulbahinam?Ang Ginoo nagsalig nato ug sa atong anak nga mga lalaki—ug mapasalamaton kaayo Siya ngadto sa atong anak nga mga babaye—kinsa takus nga nagserbisyo isip mga misyonaryo niining importanting panahon sa pagpundok sa Israel.

Ang Basahon ni Mormon usa ka makita nga ebidensya nga ang Ginoo nagsugod na sa pagpundok sa Iyang mga anak sa pakigsaad ni Israel.30 Kini nga basahon, gisulat sa atong panahon, nagpahayag isip usa sa katuyoan niini nga “kamo masayud nga ang pakigsaad nga gihimo sa Amahan ngadto sa mga anak ni Israel … nagsugod na sa pagkatuman.… Kay tan-awa, ang Ginoo mohinumdom gayud sa iyang pakigsaad diin siya mihimo ngadto sa iyang mga katawhan sa balay ni Israel.”31

Sa tinuod, ang Ginoo wala makalimot!Siya mipanalangin nato ug sa uban sa tibuok kalibutan sa Basahon ni Mormon.Usa sa mga katuyoan niini mao ang “pagpamatuod ngadto sa Judeo ug sa Hentil nga si Jesus mao ang Kristo.”32 Kini nakatabang kanato sa paghimo og mga pakigsaad ngadto sa Dios. Kini nagdapit nato sa paghinumdom Kaniya ug sa pag-ila sa Iyang Pinalanggang Anak.Kini ang lain nga tugon ni Jesukristo.

Ang mga anak sa pakigsaad adunay katungod sa pagdawat sa Iyang doktrina ug sa pagkasayud sa plano sa kaluwasan.Sila makaangkon niini pinaagi sa paghimo og mga pakigsaad nga may sagradong kahulugan.Miingon si Brigham Young: “Ang tanang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mosulod sa bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad kon sila magpasakop niini nga Simbahan.… Sila mosulod sa bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad aron sa pagpaluyo sa Gingharian sa Dios.”33 Sila nagtuman sa pakigsaad pinaagi sa pagkamasulundon ngadto sa Iyang mga sugo.

Sa bunyag nakigsaad kita sa pagserbisyo sa Ginoo ug sa pagsunod sa Iyang mga sugo.34Kon kita moambit sa sakrament, kita nagbag-o niana nga pakigsaad ug nagpahayag sa atong kaandam sa pagdala diha sa atong mga kaugalingon sa pangalan ni Jesukristo.Niana nga paagi kita gisagop isip Iyang anak nga mga lalaki ug mga babaye ug nailhan isip mga igsoon.Siya mao ang amahan sa atong bag-ong kinabuhi.35Sa katapusan, diha sa balaang templo, kita mahimong mga manununod sa mga panalangin sa mahangturong pamilya, nga sa makausa gisaad ngadto ni Abraham, Isaac, Jacob, ug sa ilang kaliwatan.36 Sa ingon, ang celestial nga kaminyoon mao ang pakigsaad sa kahimayaan.

Kon kita makaamgo nga kita mga anak sa pakigsaad, makaila kita kon kinsa kita ug unsa ang gipaabut sa Dios nato.37 Ang Iyang balaod nahisulat diha sa atong mga kasingkasing.38Siya mao ang atong Dios ug kita Iyang katawhan.39 Mapasaligong mga anak sa pakigsaad nagpabilin nga makanunayon, bisan sa panahon sa kalisdanan.Kon kana nga doktrina nahimong kabahin sa atong kinabuhi, bisan ang hapdos sa kamatayon mahupay ug ang atong espirituhanong kusog malig-on.

Ang labing dako nga pagdayeg nga madawat niining kinabuhia mao nga mailhan nga usa ka tighupot sa pakigsaad.Ang mga ganti alang sa tighupot og pakigsaad madawat niini nga kinabuhi ug human sa kinabuhi dinhi.Ang kasulatan nagpahayag nga “kamo kinahanglan maghunahuna sa bulahan ug sa malipayon nga kahimtang niadto nga naghupot sa mga sugo sa Dios.Kay tan-awa, sila bulahan sa tanan nga mga butang, … ug kon sila magpabilin nga matinud-anon hangtud sa katapusan sila pagadawaton ngadto sa langit … [ug] mopuyo uban sa Dios diha sa usa ka kahimtang nga walay katapusan ang kalipay.”40

Ang Dios buhi.Si Jesus mao ang Kristo.Ang Iyang Simbahan gipahiuli sa pagpanalangin sa tanang katawhan.Si Presidente Thomas S. Monson mao ang iyang propeta karon.Ug kita, isip matinud-anong mga anak sa pakigsaad, mapanalanginan karon ug sa kahangturan.Ako nagpamatuod sa pangalan ni Jesukristo, amen.