2010–2019
Mga Pagtulun-an ni Jesus
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Mga Pagtulun-an ni Jesus

Si Jesukristo mao ang Bugtong ug Pinalangga nga Anak sa Dios.… Siya mao ang atong Manluluwas gikan sa sala ug kamatayon.Kini ang labing importante nga kahibalo dinhi sa yuta.

“Unsa may inyong paghunahuna mahitungod kang Kristo?” Mateo 22:42.Pinaagi niadtong mga pulong gilibug ni Jesus ang mga Pariseo sa Iyang panahon.Pinaagi niadtong sama nga mga pulong akong gipangutana ang akong isigka Santos sa Ulahing mga Adlaw ug ubang Kristiyano unsa gayud ang inyong gituohan mahitungod kang Jesukristo ug unsay inyong gibuhat tungod niana nga tinuohan.

Kasagaran sa akong mga kinutlo sa kasulatan magagikan sa Biblia kay pamilyar kini sa kadaghanan sa mga Kristiyano.Ang akong mga interpretasyon magagikan siyempre kon unsay gitudlo kanato sa bag-ong kasulatan, labi na ang Basahon ni Mormon, kalabut sa kahulugan sa mga kasulatan sa Biblia nga dili kaayo klaro nga ang lainlaing mga Kristiyano wala magkasabut sa kahulugan niini.Mamulong ko sa mga tumutuo ug sa uban usab.Sama sa gipamulong kanato ni Ni Elder Tad R. Callister karong buntaga, uban nga nagtawag sa ilang kaugalingon nga mga Kristiyano nagdayeg kang Jesus isip bantugang magtutudlo apan naglikay sa pagpanghimatuod sa Iyang kabalaan. Sa pagpamulong kanila, akong gigamit ang mga pulong Mismo ni Jesus.Kinahanglan natong ikonsiderar unsay Iyang gitudlo Mismo kon si kinsa Siya ug unsay ipabuhat Niya nganong gipadala Siya sa yuta.

Bugtong nga Anak

Si Jesus nagtudlo nga Siya ang Bugtong nga Anak.Miingon Siya:

“Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon.

“Kay gipadala sa Dios ang iyang Anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang pagahukman sa silot, kondili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya” (Juan 3:16–17).

Ang Dios Amahan mipanghimatuod niini.Sa panapos sa sagradong kasinatian didto sa Bukid sa Transpigurasyon, Siya mipahayag gikan sa langit: “Mao kini ang akong Anak nga pinalangga, nga kaniya may kalipay ako; patalinghugi ninyo siya” (Mateo 17:5).

Si Jesus nagtudlo usab nga ang Iyang panagway pareho sa Iyang Amahan. Sa Iyang mga Apostoles, Siya miingon:

“Kon nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong Amahan: ug sukad karon nakaila na kamo kaniya, ug nakakita na kaniya.

“Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan, ug igo na kana kanamo.

“Si Jesus mitubag kaniya, Kadugay ko nang pakig-uban kaninyo, ug wala ka pa diay makaila kanako, Felipe?ang nakakita kanako nakakita sa Amahan” (Juan 14:7–9).

Sa wala madugay, si Apostol Pablo mihulagway sa Anak isip “tukma nga hulad sa kinaiya sa [Dios Amahan]” (Mga Hebreohanon 1:3; tan-awa usab sa 2 Mga Taga-Corinto 4:4).

Tiglalang

Si Apostol Juan misulat nga si Jesus, kinsa iyang gitawag og “ang Pulong,” “sa sinugdanan uban sa Dios.Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya; ug niadtong mga nangahimo na, walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya” (Juan 1:2–3).Sa ingon, ubos sa plano sa Amahan, si Jesukristo mao ang Tiglalang sa tanang mga butang.

Ginoong Dios sa Israel

Atol sa Iyang pangalagad sa Iyang katawhan sa Palestina, si Jesus namahayag nga Siya si Jehova, ang Ginoong Dios sa Israel (tan-awa sa Juan 8:58).Wala madugay, isip ang nabanhaw nga Ginoo, nangalagad Siya sa Iyang katawhan sa kontinente sa Amerika.Didto namahayag Siya:

“Tan-awa, Ako mao si Jesukristo, kinsa gipamatud-an sa mga propeta nga moanhi sa kalibutan. …

“… Ako mao ang Dios sa Israel, ug ang Dios sa tibuok yuta” (3 Nephi 11:10, 14).

Unsa ang Iyang Nabuhat alang Kanato

Sa usa ka komperensya sa stake daghang tuig nang milabay, akong nahimamat ang babaye nga miingon nga gihangyo siya sa pagbalik sa simbahan human sa daghang tuig nga nahilayo apan dili makahunahuna og bisan unsang rason nganong kinahanglan siyang mobalik.Aron pagdasig niya miingon ko, “Kon imong hunahunaon ang tanang mga butang nga nabuhat sa Manluluwas kanato, wala ka bay daghang mga rason nga mobalik sa simbahan aron mosimba ug moserbisyo Kaniya?” Nakurat ko sa iyang tubag: “Unsay nabuhat Niya alang nako?” Alang niadtong wala makasabut kon unsay nabuhat sa atong Manluluwas alang nato, akong tubagon na nga pangutana sa Iyang kaugalingong mga pulong ug sa akong kaugalingong pagpamatuod.

Kinabuhi sa Kalibutan

Ang Biblia nagrekord sa pagtulun-an ni Jesus: “Ako mianhi aron sila makabaton og kinabuhi, ug sa pagpakabaton niini sa madagayaon gayud” (Juan 10:10).Unya, sa Bag-ong Kalibutan, Siya mipahayag, “Ako ang kahayag ug ang kinabuhi sa kalibutan” (3 Nephi 11:11).Siya ang kinabuhi sa Kalibutan tungod kay Siya ang atong Tiglalang ug tungod kay, pinaagi sa Iyang Pagkabanhaw, kitang tanan makasiguro nga mabuhi kita pag-usab.Ug ang kinabuhi nga Iyang gihatag kanato dili lang basta mortal nga kinabuhi.Siya nagtudlo, “Ginahatagan ko silag kinabuhing dayon; ug sila dili gayud malaglag, ug walay bisan kinsa nga magaagaw kanila gikan sa akong kamot” (Juan 10:28; tan-awa usab sa Juan 17:2).

Kahayag sa Kalibutan

Si Jesus nagtudlo usab, “Ako mao ang kahayag alang sa kalibutan: siya nga magasunod kanako dili gayud magalakaw sa kangitngit” (Juan 8:12).Namahayag usab Siya, “Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi” (Juan 14:6).Siya ang dalan ug Siya ang kahayag tungod kay ang Iyang mga pagtulun-an nagdan-ag sa atong agianan sa mortal nga kinabuhi ug nagpakita kanato sa dalan balik ngadto sa Amahan.

Nagbuhat sa Kabubut-on sa Amahan

Sa kanunay, si Jesus mitahud sa Amahan ug misunod Kaniya.Bisan gani batan-on pa Siya namahayag ngadto sa Iyang yutan-ong mga ginikanan, “Wala ba diay kamo mahibalo nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong Amahan?” (Lucas 2:49).“Kay ako nanaug gikan sa langit,” wala madugay Siya nagtudlo, “dili sa pagbuhat sa akong kaugalingong kabubut-on, kondili sa kabubut-on sa nagpadala kanako” (Juan 6:38; tan-awa usab sa Juan 5:19).Ug ang Manluluwas nagtudlo, “Walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan, gawas kon pinaagi kanako” (Juan 14:6; tan-awa usab sa Mateo 11:27).

Makabalik kita sa Amahan pinaagi sa pagbuhat sa Iyang kabubut-on.Si Jesus nagtudlo, “Dili ang tanang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit; kondili ang nagatuman sa kabubut-on sa akong Amahan nga anaa sa langit” (Mateo 7:21).Siya mipasabut:

“Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlawa, Ginoo, Ginoo, dili ba nanaghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan?ug nanagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan?ug nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan?

“Ug unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo igkaila: pahawa kanako, kamong mamumuhat og dautan” ((Mateo 7:22–23).

Kinsa man diay ang makasulod sa gingharian sa langit?Dili kadtong naghimo lamang og milagro gamit ang ngalan sa Ginoo, si Jesus nagtudlo, apan kadto lamang “nagatuman sa kabubut-on sa akong Amahan nga anaa sa langit.”

Ang Halangdong Ehemplo

Si Jesus mipakita kanato unsaon kini paghimo.Balik-balik Siya nga midapit kanato sa pagsunod Kaniya: “Ang akong mga karnero nagapatalinghug sa akong tingog, ug ako nakaila kanila, ug sila nagasunod kanako” (Juan 10:27).

Gahum sa Priesthood

Siya mihatag og gahum sa priesthood ngadto sa Iyang mga Apostoles (tan-awa sa Mateo 10:1) ug ngadto sa uban.Ngadto kang Pedro, ang nagdumalang Apostol, Siya miingon, “Ug hatagan ko ikaw sa mga yawe sa gingharian sa langit: ug bisan unsay imong pagabugkoson dinhi sa yuta, didto sa langit pagailhon kini nga binugkos: ug bisan unsay imong pagaluagan dinhi sa yuta, didto sa langit pagailhon kini nga linuagan” (Mateo 16:19; tan-awa usab sa Mateo 18:18).

Si Lucas misulat nga “gitudlo sa Ginoo … ang laing kapitoan, ug sila iyang gisugo sa pag-una kaniya nga magtinagurha ngadto sa tanang lungsod ug dapit, nga iyang pagaadtoon” (Lucas 10:1).Wala madugay kining Kapitoan malipayong misulti ni Jesus, “Bisan pa gani ang mga yawa nagapailalum nga masinugtanon kanamo tungod sa imong ngalan” (Lucas 10:17).Usa ko ka saksi nianang gahum sa priesthood.

Giya pinaagi sa Espiritu Santo

Sa hapit na matapos ang Iyang yutan-ong pangalagad, si Jesus nagtudlo sa Iyang mga Apostoles, “Ang Manlalaban, ang Espiritu Santo, nga sa akong ngalan igapadala sa Amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang, ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo” (Juan 14:26), ug “siya ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran” (Juan 16:13).

Giya pinaagi sa Iyang mga Sugo

Siya usab naggiya kanato pinaagi sa Iyang mga sugo.Sa ingon Siya mimando sa mga Nephite nga sila kinahanglang dili maglalis mahitungod sa mga punto sa doktrina, kay, Siya miingon:

“Siya nga may espiritu sa panagbingkil dili gikan kanako, apan gikan sa yawa, kinsa mao ang amahan sa panagbingkil, ug siya nagkutaw sa mga kasingkasing sa mga tawo sa panagbangi uban ang kasuko, sa usag usa.

“Tan-awa, kini dili mao ang akong doktrina, ang pagkutaw sa mga kasingkasing sa mga tawo sa kasuko, usa batok sa usa; apan mao kini ang akong doktrina, nga ang ingon niini nga mga butang pagahunungon” (3 Nephi 11:29–30).

Pag-focus sa Kinabuhing Dayon

Siya mihagit usab kanato sa pag-focus diha Kaniya, dili sa mga butang sa kalibutan.Sa Iyang bantugang wali kalabut sa tinapay sa kinabuhi, si Jesus mipasabut sa kalainan tali sa mortal ug mahangturong pagkaon.“Ayaw ninyo pagahagoi ang kalan-on nga mawagtang ra,” Siya miingon, “kondili mao hinooy hagoi ninyo kanang kalan-on nga molungtad ngadto sa kinabuhing dayon, nga igahatag kaninyo sa Anak sa tawo” (Juan 6:27). Ang Manluluwas nagtudlo nga Siya mao ang Tinapay sa Kinabuhi, ang tinubdan sa kabaskog.Naghisgut kabahin sa mortal nga pagkaon nga gitanyag sa kalibutan, lakip ang mana nga gipadala ni Jehova aron sa pagpakaon sa mga anak sa Israel didto sa kamingawan, si Jesus nagtudlo nga kadtong nagsalig niini nga tinapay nangamatay na karon (tan-awa sa Juan 6:49).Sa laing bahin, ang pagkaon nga Iyang gitanyag mao “ang buhing tinapay nga nanaug gikan sa langit,” ug, si Jesus nagtudlo, “bisan kinsa nga mokaon niining maong tinapay, siya mabuhi sa dayon” (Juan 6:51).

Pipila sa Iyang mga disipulo miingon nga “lisud kining sultiha,” ug sukad niadtong higayuna daghan sa Iyang mga sumusunod “mitalikod, ug wala na managpanglakaw uban kaniya” (Juan 6:60, 66)Tataw gayud nga sila wala modawat sa Iyang unang gitudlo nga kinahanglan nilang “unahon … pagpangita ang gingharian sa Dios” (Mateo 6:33).Bisan karon ang uban nga nangangkon nga Kristiyano mas daling madani sa mga butang sa kalibutan—mga butang nga mopatunhay sa kinabuhi dinhi sa yuta apan dili makapalambo paingon sa kinabuhing dayon.Alang sa uban, ang Iyang “lisud kining sultiha” rason gihapon nga dili mosunod ni Kristo.

Ang Pag-ula

Ang labing mahinungdanon sa mortal nga pangalagad sa atong Manluluwas mao ang Iyang Pagkabanhaw ug ang Iyang Pag-ula alang sa mga sala sa kalibutan.Si Juan Bautista nanagna niini sa dihang siya miingon, “Tan-awa mao kana ang Kordero sa Dios, nga magakuha sa sala sa kalibutan” (Juan 1:29).Sa wala madugay, si Jesus nagtudlo nga “ang Anak sa tawo mianhi … sa pag-alagad, ug sa paghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay ingon nga lukat alang sa daghan” (Mateo 20:28).Sa Katapusang Panihapon, si Jesus mipasabut, sumala sa asoy diha sa Mateo, nga ang bino nga Iyang gipanalanginan mao “ang akong dugo sa pakigsaad, nga igaula alang sa daghan sa kapasayloan sa mga sala” (Mateo 26:28).

Sa pagpakita ngadto sa mga Nephite, ang nabanhaw nga Ginoo midapit kanila sa pagduol aron paghikap sa samad sa Iyang kilid ug sa agi sa lansang diha sa Iyang mga kamot ug tiil.Sa iyang paghimo niini, Siya mipasabut, “nga kamo masayud nga Ako mao ang Dios sa Israel, ug ang Dios sa tibuok yuta, nga gipatay tungod sa mga sala sa kalibutan” (3 Nephi 11:14). Ug, ang asoy nagpadayon, ang pundok sa mga katawhan “nangluhod sa tiilan ni Jesus, ug nagsimba kaniya” (bersikulo 17).Tungod niini, sa katapusan ang tibuok kalibutan mosimba Kaniya.

Si Jesus dugang nga nagtudlo og bililhong mga kamatuoran mahitungod sa Iyang Pag-ula.Ang Basahon ni Mormon, nga naghatag og dugang nga mga detalye sa mga pagtulun-an ug naghatag og labing nindot nga pagpasabut kabahin sa Iyang misyon, nagsaysay niini nga pagtulun-an:

“Ang akong Amahan mipadala kanako nga Ako unta ituboy nganha sa krus …, nga Ako unta makadala sa tanan nga mga tawo ngari kanako, …

“…. nga sila mahukman sumala sa ilang mga buhat.

“Ug … bisan kinsa ang maghinulsol ug magpabunyag pinaagi sa akong ngalan siya mapuno; ug kon siya molahutay hangtud sa katapusan, tan-awa, Ako mohukom kaniya nga walay sala sa atubangan sa akong Amahan niana nga adlaw sa diha nga Ako mobarug aron paghukom sa kalibutan. …

“Ug walay mahugaw nga butang nga makasulod didto sa gingharian [sa Amahan]; busa walay makasulod sa iyang kapahulayan gawas niadto kinsa nakahugas sa ilang mga saput sa akong dugo, tungod sa ilang hugot nga pagtuo, ug paghinulsol sa tanan nila nga mga sala, ug sa ilang pagkamatinud-anon hangtud sa katapusan” (3 Nephi 27:14–16, 19).

Ug mao nga atong nasabtan nga ang Pag-ula ni Jesukristo naghatag kanato og oportunidad sa pagbuntog sa espirituhanong kamatayon nga maoy resulta sa sala ug, pinaagi sa paghimo ug pagtuman sa sagrado nga mga pakigsaad, maangkon ang mga panalangin sa kinabuhing dayon.

Hagit ug Pagpamatuod

Si Jesus mihatag sa hagit “Unsa may inyong paghunahuna mahitungod kang Kristo?” (Mateo 22:42).Si Apostol Pablo mihagit sa mga taga-Corinto nga “susiha ang inyong kaugalingon sa pagsuta, kon kamo nagapadayon ba sa inyong pagtuo” (2 Mga Taga-Corinto 13:5).Kitang tanan kinahanglang motubag niini nga mga hagit sa atong kaugalingon.Asa man ang atong hingpit nga pagkamaunungon?Sama ba kita sa mga Kristiyano nga halandumong gihulagway ni Elder Neal A. Maxwell nga mibalhin sa ilang pinuy-anan ngadto sa Zion apan sa gihapon may laing pinuy-anan sa Babelonia?1

Walay tunga-tunga nga baruganan.Kita mga sumusunod ni Jesukristo.Kita mga miyembro sa Iyang Simbahan ug sumusunod sa Iyang ebanghelyo, ug kinahanglang dili mogamit og visa sa pagbisita sa Babelonia o mobuhat sama nga usa sa lumulupyo niini.Kita kinahanglang motahud sa Iyang ngalan, mosunod sa Iyang mga sugo, ug “ayaw pangita sa mga butang niini nga kalibutan apan paninguha … sa pagtukod og una sa gingharian sa Dios, ug sa pagpatunhay sa iyang pagkamatarung” (Mateo 6:33, footnote a; gikan sa Hubad ni Joseph Smith, Mateo 6:38).

Si Jesukristo mao ang Bugtong ug Pinalangga nga Anak sa Dios.Siya mao ang atong Tiglalang.Siya mao ang Kahayag sa Kalibutan.Siya mao ang atong Manluluwas gikan sa sala ug kamatayon.Kini ang labing importante nga kahibalo dinhi sa yuta, ug kamo mahimong masayud niini sa inyong kaugalingon, ingon nga ako nasayud niini sa akong kaugalingon.Ang Espiritu Santo, nga nagpamatuod sa Amahan ug sa Anak ug naggiya kanato ngadto sa kamatuoran, mipadayag niini nga mga kamatuoran ngari kanako, ug Siya mopadayag niini nganha kaninyo.Ang paagi mao ang tinguha ug pagkamasulundon.Si Jesus nagtudlo, “Pangayo, ug kamo pagahatagan; pangita, ug kamo makakaplag; pagtuktok, ug kamo pagaablihan” (Mateo 7:7).Kalabut sa pagkamasulundon, Siya mitudlo, “kon tuyoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubut-on sa Dios, nan, iyang mahibaloan kon ang akong gitudlo gikan ba sa Dios, o nagsulti ba lamang ako sa kinaugalingon kong pagbulot-an” (Juan 7:17).Ako mopamatuod sa kamatuoran niini nga mga butang sa pangalan ni Jesukristo, amen.