2010–2019
Pagsangkap pinaagi sa Pamaagi sa Ginoo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagsangkap pinaagi sa Pamaagi sa Ginoo

Ang mga baruganan sa welfare sa Simbahan dili lamang maayo nga mga ideya; kini gipadayag nga mga kamatuoran gikan sa Dios—kini ang Iyang pamaagi sa pagtabang sa mga timawa.

Saysenta y singko ka tuig ang milabay, human sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, ako mismo nakasinati sa mga panalangin sa programa sa welfare sa Simbahan. Bisan kon bata pa ko, nakahinumdom pa gihapon ko sa katam-is sa delata nga mga peach kauban sa niluto nga trigo ug sa espesyal nga kahumot sa hinatag nga sinina nga pinadala human sa gubat ngadto sa German nga mga Santos sa mapinanggaon nga mga miyembro gikan sa Estados Unidos. Dili gayud nako hikalimtan ug kanunay nakong pasalamatan kana nga mga buhat sa gugma ug kamabination ngadto kanamo nga anaa sa dakong panginahanglan.

Kining personal nga kasinatian ug ang ika-75 nga anibersaryo sa dinasig nga plano sa welfare naghatag kanako og rason sa pagpamalandong og balik sa nag-una nga mga baruganan sa pag-amuma sa mga kabus ug timawa, sa kaugalingon nga pagpaningkamot, ug pagserbisyo sa atong isigkatawo.

Sa Gamot sa atong Hugot nga Pagtuo

Usahay atong makita ang welfare isip laing hilisgutan sa ebanghelyo—usa sa daghang mga sanga sa kahoy sa ebanghelyo. Apan nagtuo ko nga diha sa plano sa Ginoo, ang atong pasalig sa baruganan sa welfare kinahanglan nga anaa sa pinakagamot sa atong hugot nga pagtuo ug debosyon Kaniya.

Sukad sa sinugdanan sa panahon, ang atong Langitnong Amahan klaro kaayong namulong niini nga hilisgutan: gikan sa malumong pangamuyo: “Kon kamo nahigugma kanako … kamo maghinumdom sa kabus, ug magpahinungod sa inyong mga kabtangan alang sa ilang panginahanglan”; 1 ngadto sa direkta nga pagmando, “Hinumdumi diha sa tanan nga mga butang ang kabus ug ang timawa, ang masakiton ug ang nag-antus, kay siya nga wala magbuhat niini nga mga butang, ang mao dili akong tinun-an”;2 ngadto sa kusganon nga pasidaan: “Kon adunay tawo nga mokuha sa kabuhong diin Ako mibuhat, ug dili mohatag sa iyang bahin, sumala sa balaod sa akong ebanghelyo, ngadto sa mga kabus ug sa mga timawa, siya, uban sa mga dautan, mohangad sa iyang mga mata sa impyerno, nga anaa sa kasakit.”3

Ang Temporal ug ang Espiritwal Gihiusa

Ang duha ka dagkong mga sugo—ang paghigugma sa Dios ug sa atong silingan—gihiusa sa temporal ug espiritwal. Importanting hinumduman nga kining duha ka mga sugo gitawag og “dagko” tungod kay ang tanang kasugoan nagasukad niini.4 Sa laing pagkasulti, ang atong mga prayoridad sa kaugalingon, pamilya, ug sa Simbahan kinahanglang magsugod dinhi.Ang tanan nga tumong ug mga binuhatan kinahanglang manukad niining duha ka dagkong mga sugo—gikan sa atong gugma alang sa Dios ug sa atong silingan.

Sama sa duha ka bahin sa sinsilyo, ang temporal ug espiritwal dili mabulag.

Ang Tighatag sa tanang kinabuhi namahayag, “Ang tanan nga mga butang ngari kanako mga espirituhanon, ug wala mahinabo sa bisan unsa nga panahon nga Ako mihatag nganha kaninyo og balaod nga temporal.”5 Alang kanako nagpasabut kini nga “ang espirituhanong kinabuhi una sa tanan usa ka kinabuhi.Dili kini butang nga basta lang mahibaloan ug matun-an, kinahanglan kining sundon.”6

Alaot gayud, kay adunay mga tawo nga wala mohatag og gibug-aton sa “temporal” tungod kay gikonsiderar nila kini nga dili kaayo importante. Ilang gihatagag bili ang espiritwal samtang giminusan ang temporal. Samtang importante nga ang atong mga hunahuna motumong ngadto sa langit, mataligam-an nato ang kahulugan sa relihiyon kon ang atong mga kamot wala usab matumong sa atong isigkatawo.

Pananglitan, si Enoch mitukod og katilingban sa Zion pinaagi sa espiritwal nga proseso sa pagmugna og katawhan nga usa sa kasingkasing ug usa sa hunahuna ug sa temporal nga buhat sa pagsiguro nga walay kabus taliwala kanila.7

Sama sa gihapon, makatan-aw kita sa atong hingpit nga ehemplo, si Jesukristo, alang sa usa ka sundanan. Sama sa gitudlo ni Presidente J. Reuben Clark Jr. nga, “Sa dihang ang Manluluwas mianhi sa yuta siya adunay duha ka mahinungdanong mga misyon; ang usa mao ang pagpahinabo sa pagka-Mesiyas, ang pag-ula alang sa pagkapukan, ug ang katumanan sa balaod; ang lain mao ang buhat nga iyang gihimo taliwala sa iyang mga kaigsoonan diha sa unod pinaagi sa paghupay sa ilang mga pag-antus.”8

Sa samang paagi, ang atong espiritwal nga pag-uswag dili mabulag nga pagkahiusa uban sa temporal nga pagserbisyo nga atong gihatag sa uban.

Ang usa nagtakdo sa usa. Ang usa kon wala ang lain usa ra ka imitasyon sa plano sa Dios sa kalipay.

Ang Pamaagi sa Ginoo

Adunay daghang buotan nga mga tawo ug mga organisasyon sa kalibutan nga naningkamot sa pagtubag sa dinaliang mga panginahanglan sa mga kabus ug timawa sa tanang dapit. Mapasalamaton kita niini, apan ang pamaagi sa Ginoo sa pag-amuma sa mga timawa lahi sa pamaagi sa kalibutan. Ang Ginoo miingon, “Kini kinahanglan nga pagahimoon sa akong kaugalingon nga pamaagi.”9 Dili lamang kay interesado Siya sa dinalian natong panginahanglan; Nahingawa usab Siya sa atong mahangturon nga kalamboan. Tungod niini, ang pamaagi sa Ginoo naglakip sa pagbarug sa kaugalingon ug pagserbisyo sa atong silingan agig dugang sa pag-amuma sa mga kabus.

Niadtong 1941 ang Gila River miawas ug mibaha sa Duncan Valley didto sa Arizona. Usa ka batan-ong presidente sa stake nga ginganlan og Spencer W. Kimball nakigmiting sa iyang mga counselor, gitan-aw unsa ka dako ang kadaut, ug mipadalag telegrama sa Siyudad sa Salt Lake nga nangayo og dakong kantidad nga kwarta.

Imbis padad-an og kwarta, si Presidente Heber J. Grant mipadala og tulo ka tawo: Sila si Henry D. Moyle, Marion G. Romney, ug Harold B. Lee.Mibisita sila ni Presidente Kimball ug mitudlo kaniya og importante nga leksyon: “Dili kini usa ka programa sa ‘hatagi ko,’” sila miingon. “Kini usa ka programa sa ‘pagtabang sa kaugalingon.’”

Daghang katuigan ang milabay, si Presidente Kimball miingon: “Sayon ra unta kaayo kadto, sa akong hunahuna, alang sa Kaigsoonan sa pagpadala kanamo [og kwarta] ug dili unta kadto lisud nga maglingkod sa akong opisina ug iapud-apod kini; apan daghang kaayohan ang miabut namo kay kami adunay gatusan sa [among kaugalingong mga miyembro] nga miadto sa Duncan ug mitukod og mga koral ug mihakot sa mga pagkaon ug miabuno sa mga yuta ug mibuhat sa tanang mga butang nga gikinahanglang buhaton. Kana ang pagtabang sa kaugalingon.”10

Pinaagi sa pagsunod sa pamaagi sa Ginoo, ang mga miyembro sa stake ni Presidente Kimball wala lamang makatubag sa ilang dinaliang mga panginahanglan, apan napalambo usab nila ang pagbarug sa kaugalingon, nahupay ang pag-antus, ug mitubo diha sa gugma ug panaghiusa samtang nagserbisyo sila sa usag usa.

Apil Kitang Tanan

Niini gayung orasa adunay daghang mga miyembro sa Simbahan ang nag-antus. Sila gigutom, walay kwarta, ug nanlimbasug sa tanang matang sa pisikal, emosyonal, ug espirituhanong kasakit. Sila nag-ampo sa tibuok kusog sa ilang kalag alang sa panabang, alang sa kahupayan.

Mga kaigsoonan, palihug ayaw hunahunaa nga kini responsibilidad sa ubang tawo. Kini akoa, ug kini inyoha. Apil kitang tanan. Ang “tanan” buot pasabut nga tanan—matag naghupot sa Aaronic ug Melchizedek Priesthood, adunahan ug kabus, diha sa tanang nasud. Diha sa plano sa Ginoo, ang tanan dunay ikatampo.11

Ang leksyon nga atong nakat-unan sa kada henerasyon mao nga ang mga adunahan ug kabus ang tanan anaa ubos sa samang sagrado nga obligasyon sa pagtabang sa ilang silingan. Kini nagkinahanglan sa pagtinabangay natong tanan aron malampusong magamit ang mga baruganan sa welfare ug pagbarug sa kaugalingon.

Makamatikod kita sa mga panginahanglan nga naglibut nato naglaum nga may usa ka tawo gikan sa layong dapit nga mokalit og pakita aron sa pagtubag niana nga mga panginahanglan. Tingali naghulat kita sa mga eksperto nga espesyalista sa pagsulbad og pihong mga problema. Kon kita maghimo niini, atong gihikawan ang atong silingan sa serbisyo nga mahimo natong mahatag, ug ato usab nga gihikawan ang atong kaugalingon sa oportunidad sa pagserbisyo. Bisan og dili sayop ang kalabut sa mga eksperto, atubangon na lang nato kini: dili gayud sila igo sa pagsulbad sa tanang mga problema. Hinoon, ang Ginoo mibutang sa Iyang priesthood ug sa mga organisasyon niini diha sa atong pultahan sa tanang kanasuran diin naestablisar ang Simbahan. Ug, diha gayud sa kiliran niini, Iyang gibutang ang Relief Society. Sama sa atong nasayran isip naghupot sa priesthood, walay paningkamot sa welfare ang magmalampuson kon kini pakyas sa paggamit sa talagsaong mga gasa ug talento sa atong mga sister.

Ang pamaagi sa Ginoo dili mao ang paglingkod lang sa daplin sa sapa ug maghulat sa pag-agos sa tubig nga mahuman una kita molabang. Magkuyog gayud kini, ihulho ang buktunan sa imong sinina, pagtrabaho, ug paghimo og taytayan o sakayan aron makalabang sa katubigan sa atong mga hagit. Kamong kalalakin-an sa Zion, kamong naghupot sa priesthood, ang makadumala ug makadala og kahupayan sa mga Santos pinaagi sa paggamit sa dinasig nga mga baruganan sa programa sa welfare! Inyo kini nga misyon sa pagbuka sa inyong mga mata, gamita ang inyong priesthood, ug pagtrabaho diha sa pamaagi sa Ginoo.

Ang Pinakanindot nga Organisasyon sa Yuta

Atol sa Grabing Kalisud, si Harold B. Lee, nga nagserbisyo kaniadto isip presidente sa stake, gihangyo sa Kaigsoonan sa pagpangita og tubag sa grabe nga kakabus, kasubo, ug kagutom nga mikuyanap sa tibuok kalibutan nianang panahona. Nanlimbasug siya nga makakita og solusyon ug midangup ngadto sa Ginoo ug nangutana, “Unsa nga matang sa organisasyon ang kinahanglan namong batunan … sa paghimo niini?”

Ug “maingon og ang Ginoo ang nagsulti [ngadto kaniya]: ‘Tan-awa, anak. Wala na ninyo kinahanglana ang laing organisasyon. Nahatag na nako ninyo ang pinakanindot nga organisasyon nga ania na sa yuta. Wala nay laing mas nindot pa kay sa organisasyon sa priesthood. Ang kinahanglan lamang ninyong buhaton mao ang paggamit sa priesthood aron matuman ang buhat. Mao ra kana.’”12

Mao kana ang sinugdanan ingon man usab sa atong panahon. Gipahimutang na ang organisasyon sa Ginoo ngari kanato. Ang atong hagit mao ang pagtino kon unsaon kini sa paggamit.

Ang dapit sa pagsugod mao ang pagpamilyar sa atong kaugalingon sa unsay gipadayag na sa Ginoo. Dili nato hunahunaon nga nahibalo na kita. Kinahanglan natong atubangon ang hilisgutan uban sa kamapaubsanon sama sa usa ka bata. Ang matag henerasyon kinahanglang magkat-on og usab sa mga doktrina nga maoy pundasyon sa pamaagi sa Ginoo sa pag-amuma sa mga timawa. Sama sa gitudlo kanato sa daghang mga propeta sa daghang katuigan, ang mga baruganan sa welfare sa Simbahan dili lamang maayo nga mga ideya; kini gipadayag nga mga kamatuoran gikan sa Dios—kini ang Iyang pamaagi sa pagtabang sa mga timawa.

Mga kaigsoonan, tun-i og una ang gipadayag nga mga baruganan ug mga doktrina. Basaha ang mga handbook kalabut sa welfare sa Simbahan; 13 pahimusli ang Internet website nga providentliving.org; basaha og balik ang artikulo sa Hunyo 2011 nga Liahona kabahin sa plano sa welfare sa Simbahan. Tan-awa ang kabahin sa pamaagi sa Ginoo sa pagsangkap sa Iyang mga Santos. Kat-uni kon sa unsang paagi nga ang mga baruganan sa pag-amuma sa mga timawa, pagserbisyo sa silingan, ug ang pagbarug sa kaugalingon nagtakdo sa usag usa. Ang pamaagi sa Ginoo sa pagbarug sa kaugalingon naglakip sa balanse nga paagi sa daghang mga aspeto sa kinabuhi, lakip ang edukasyon, panglawas, panarbaho, panalapi sa pamilya, ug espirituhanong kalig-on. Ipamilyar ang inyong kaugalingon sa modernong programa sa welfare sa Simbahan.14

Sa higayon nga inyong matun-an ang mga doktrina ug mga baruganan sa welfare sa tibuok Simbahan, tinguhaa ang paggamit sa inyong nakat-unan ngadto sa mga panginahanglan niadtong anaa ubos sa inyong pangatungdanan. Buot ipasabut nga, sa dakong bahin, inyo kining hunahunaon og maayo sa inyong kaugalingon. Matag pamilya, matag kongregasyon, matag dapit sa kalibutan managlahi. Walay usa ka tubag nga haum sa tanan diha sa welfare sa Simbahan. Usa kini ka pagtabang sa kaugalingon nga programa diin ang mga indibidwal maoy responsable sa ilang pagbarug sa kaugalingon. Ang atong mga kapanguhaan naglakip sa personal nga pag-ampo, sa kaugalingon natong hinatag sa Dios nga mga talento ug mga abilidad, sa mga butang nga anaa atong magamit pinaagi sa kaugalingon natong mga pamilya ug mga kaliwat, sa nagkadaiyang mga kapanguhaan sa komunidad, ug siyempre sa maamumahon nga pagsuporta sa mga korum sa priesthood ug Relief Society. Mogiya kini kanato ngadto sa dinasig nga sundanan sa pagbarug sa kaugalingon.

Kinahanglang maghimo kamo og plano nga nahisubay sa doktrina sa Ginoo ug motukma sa mga kahimtang sa inyong dapit. Sa pagpatuman sa balaang mga baruganan sa welfare, kinahanglang dili kamo magtan-aw kanunay sa Siyudad sa Salt Lake. Apan kinahanglan ninyong tan-awon ang mga handbook, ang inyong kasingkasing, ug ang langit. Salig sa inspirasyon sa Ginoo ug sunda ang Iyang pamaagi.

Sa katapusan kinahanglan ninyong buhaton sa inyong dapit ang unsay gibuhat sa mga disipulo ni Kristo sa matag dispensasyon: pagtinambagay, gamita ang tanang kapanguhaan nga anaa, tinguhaa ang inspirasyon sa Espiritu Santo, pangayo sa Ginoo alang sa Iyang pagtugot, ug dayon ihulho ang buktunan sa inyong mga sinina ug pagtrabaho.

Ako mohatag kaninyo og saad, kon kamo mosunod niini nga sundanan, makadawat kamo og piho nga giya kon kinsa, unsa, kanus-a, ug asa ang pagsangkap pinaagi sa pamaagi sa Ginoo.

Ang mga Panalangin sa Pagsangkap pinaagi sa Pamaagi sa Ginoo

Ang mapanagnaon nga mga saad ug mga panalangin sa welfare sa Simbahan, sa pagsangkap pinaagi sa pamaagi sa Ginoo, mao ang pipila sa pinakamaayo ug makadasig sa mga gipamahayag sa Ginoo ngadto sa Iyang mga anak. Miingon Siya, “Kong ibubo mo ang imong kalag ngadto sa gigutom, ug busgon mo ang sinakit nga kalag; unya ang imo nga kahayag mosubang sa kangitngitan ug ang imong kadulom maingon sa kaudtohan: ug ang Ginoo magamando kanimo sa kanunay.”15

Adunahan man kita o kabus, bisan asa man kita nagpuyo niini nga kalibutan, kitang tanan nagkinahanglan sa usag usa, kay pinaagi sa pagsakripisyo sa atong panahon, mga talento, ug mga kapanguhaan nga ang atong mga espiritu motubo ug mahimong lunsay.

Kini nga buhat sa pagsangkap diha sa pamaagi sa Ginoo dili lamang laing aytem diha sa listahan sa mga programa sa Simbahan. Dili kini mahimong ibaliwala o pasagdaan. Mahinungdanon kini sa atong doktrina; kini ang lintunganay sa atong relihiyon. Mga kaigsoonan, kini atong dako ug espesyal nga kahigayunan isip mga naghupot sa priesthood sa paggamit sa priesthood aron matuman ang buhat.Kinahanglang dili nato ilayo ang atong mga kasingkasing ug mga hunahuna sa pagkahimong mas labaw pa nga makabarug sa kaugalingon, mas maayong moamuma sa timawa, ug mohatag og maloloy-on nga serbisyo.

Ang temporal nahigot gayud sa espiritwal. Ang Dios mihatag kanato niining mortal nga kasinatian ug sa temporal nga mga hagit nga nag-uban niini isip usa ka laboratoryo diin kita mahimong motubo ngadto sa pagkabinuhat nga gusto sa Langitnong Amahan nga kita mamahimo. Unta atong masabtan ang mahinungdanong katungdanan ug panalangin nga naggikan sa pagsunod ug pagsangkap diha sa pamaagi sa Ginoo mao ang akong pag-ampo sa pangalan ni Jesukristo, amen.