2010–2019
Ang Pagpaluyo sa mga Opisyales sa Simbahan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Pagpaluyo sa mga Opisyales sa Simbahan

Gisugyot nga atong paluyohan si Thomas Spencer Monson isip propeta, manalagna, ug tigpadayag ug Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw; si Henry Bennion Eyring isip Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan; ug si Dieter Friedrich Uchtdorf isip Ikaduhang Magtatambag sa Unang Kapangulohan.

Kadtong uyon mahimong mopakita niini.

Kadtong supak, kon aduna, mahimong mopakita niini.

Gisugyot nga kita mopaluyo kang Boyd Kenneth Packer isip Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ug ang mosunod isip sakop niana nga korum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, ug Neil L. Andersen.

Kadtong uyon, palihug ipakita kini.

Si bisan kinsa nga mosupak mahimong mopakita niini.

Gisugyot nga atong paluyohan ang mga magtatambag sa Unang Kapangulohan ug ang Napulog Duha ka mga Apostoles isip mga propeta, manalagna, ug tigpadayag.

Ang tanang uyon, palihug ipakita kini.

Ang dili uyon, kon aduna, sa samang paagi.

Si Elder Claudio R. M. Costa gi-release isip sakop sa Kapangulohan sa mga Kurom sa Seventy.

Kadtong moapil namo sa paghatag og pasalamat, palihug ipakita kini.

Gisugyot nga atong paluyohan si Elder Tad R. Callister isip sakop sa Kapangulohan sa mga Korum sa Seventy.

Ang tanang uyon, palihug ipakita kini.

Kadtong supak, kon aduna.

Gisugyot nga atong i-release si Elder Gary J. Coleman, Richard G. Hinckley, Yoshihiko Kikuchi, Carl B. Pratt, ug Cecil O. Samuelson isip mga sakop sa Unang Korum sa Seventy ug itudlo sila isip emeritus nga mga General Authority.

Gisugyot nga atong i-release sila si Elder Won Yong Ko, Lowell M. Snow, ug Paul K. Sybrowsky isip mga sakop sa Ikaduhang Korum sa Seventy.

Kadtong buot nga moapil kanamo sa pagpasalamat niining mga Kaigsoonan sa ilang maayo kaayo nga serbisyo, palihug ipakita kini.

Sila si Elder Ralph W. Hardy Jr., Jon M. Huntsman Sr., Aleksandr N. Manzhos, ug J. Willard Marriott Jr. gi-release isip mga Area Seventy.

Gisugyot nga sila hatagan og pasalamat sa ilang maayo kaayo nga pagserbisyo.

Ang tanan nga uyon, palihug ipakita kini.

Gisugyot nga atong paluyohan ang ubang mga General Authority, mga Area Seventy, ug kinatibuk-ang mga kapangulohan sa auxiliary ingon nga naglangkob karon.

Kadtong uyon, palihug ipakita kini.

Ang supak mahimong mopakita niini.

Presidente Monson, sa akong naobserbahan, ang pagbotar sulod sa Conference Center nagkahiusa sa pagpaluyo sa mga sugyot nga gihimo.

Salamat, mga kaigsoonan, sa inyong mapaluyohong boto, sa inyong hugot nga pagtuo, debosyon, ug mga pag-ampo.