2010–2019
Ang Importansya sa Pangalan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Importansya sa Pangalan

Magpalambo kita og kinaiya … sa pagklaro nga ang Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang ngalan nga gitudlo sa Ginoo Mismo nga kita mailhan.

Elder Hales, sa ngalan kanamong tanan, among gipaabut ang pinakadakong gugma ug mapasalamaton kaayo nga ania ikaw karong buntaga.

Sa miaging kinatibuk-ang komprensya sa Abril, ang akong hunahuna kanunay nga nag-focus sa hilisgutan kabahin sa importansya sa pangalan. Sa miaging pila ka bulan, daghang mga apo sa tuhod ang miabut sa among pamilya. Bisan ingon og mas paspas ang ilang pag-abut kay sa akong mahunahuna, ang dugang nga bata gikalipay sa among pamilya. Ang matag usa nakadawat og espesyal nga ngalan nga gipili sa iyang mga ginikanan, ngalan nga maoy mailhan sa tibuok niyang kinabuhi, magpalahi kaniya gikan sa uban. Tinuod kini sa matag pamilya, ug tinuod usab kini tali sa mga relihiyon sa kalibutan.

Ang Ginoong si Jesukristo nahibalo unsa ka importante ang klaro nga paghatag og ngalan sa Iyang Simbahan niining ulahing mga adlaw. Sa ika-115 nga seksyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad, Siya Mismo, mingalan sa Simbahan: “Kay sa ingon ang akong simbahan pagatawagon sa katapusan nga mga adlaw, gani Ang Simbahan ni Jesukirsto sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw” (bersikulo 4).

Ug si Haring Benjamin mitudlo sa iyang katawhan sa kapanahunan sa Basahon ni Mormon:

“Ako manghinaut nga kamo kinahanglan modala diha kaninyo sa ngalan ni Kristo, tanan kamo nga nakasulod ngadto sa pakigsaad uban sa Dios nga kamo kinahanglan magmasulundon ngadto sa katapusan sa inyong mga kinabuhi. …

“Ug ako manghinaut nga kamo kinahanglan mahinumdom usab, nga kini mao ang ngalan nga ako miingon nga ako kinahanglan mohatag nganha kaninyo nga dili na pagapapason, gawas kon kini pinaagi sa kalapasan; busa, pagmatngon nga kamo dili makalapas, nga ang ngalan dili mapapas gikan sa inyong mga kasingkasing” (Mosiah 5:8, 11).

Atong gidala ang ngalan ni Kristo nganhi kanato diha sa mga tubig sa pagbunyag. Atong gibag-o ang epekto niana nga pagbunyag matag semana samtang mag-ambit kita sa sakrament, nagtimaan sa atong kaandam nga modala sa Iyang ngalan nganhi kanato nagsaad kanunay sa paghinumdom Kaniya (tan-awa sa D&P 20:77, 79).

Kita ba nakakita kon unsa kita ka bulahan nga makadala ngari nato sa ngalan sa Pinalangga ug Bugtong nga Anak sa Dios? Atoa bang nasabtan kon unsa kaimportante kana? Ang pangalan sa Manluluwas mao lamang ang ngalan ubos sa langit diin ang tawo maluwas (tan-awa sa 2 Nephi 31:21).

Kon mahinumduman ninyo, si Presidente Boyd{nb K. Packer naghisgot sa importansya sa pangalan sa Simbahan sa miaging kinatibuk-ang komperensya sa Abril. Mipasabut siya nga “sa pagtuman sa gipadayag, atong gitawag ang atong kaugalingon nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kay sa Simbahan nga Mormon” (“Gigiyahan sa Espiritu Santo,” Liahona, Mayo 2011, 30).

Tungod kay ang ngalan sa Simbahan importante kaayo, akong ipalanog ang mga pagpadayag gikan sa mga kasulatan, ang mga instruksyon gikan sa Unang Kapangulohan diha sa mga sulat niadtong 1982 ug 2001, ug ang mga pulong sa ubang mga Apostoles kinsa miawhag sa mga miyembro sa Simbahan sa pagsuporta ug pagtudlo sa kalibutan nga ang Simbahan mailhan sa pangalan sa Ginoo nga si Jesukristo. Mao kini ang ngalan diin ang Ginoo motawag kanato sa katapusang adlaw. Kini ang ngalan diin ang Iyang Simbahan mailhan nga lahi kay sa uban.

Naghunahuna ko sa makadaghan nganong ang Manluluwas mihatag sa siyam ka pulong nga pangalan sa Iyang gipahiuli nga Simbahan. Ingon og taas kini, apan kon hunahunaon nato kini isip usa ka paghulagway sa kinatibuk-ang pagsabut kon unsa ang Simbahan, kalit lang ang pagmubo niini, klaro, ug diretso. Sa unsang paagi ang bisan unsang paghulagway mas direkta ug klaro ug gani mapahayag sa ingon ka diyutay nga mga pulong?

Ang matag pulong naghatag og katin-awan. Ang pulong nga Ang nagpasabut sa pagkalahi nga posisyon sa gipahiuli nga Simbahan tali sa mga relihiyon sa kalibutan.

Ang mga pulong nga Simbahan ni Jesukristo nagpahayag nga kini Iyang Simbahan. Sa Basahon ni Mormom, mitudlo si Jesus, “Ug unsaon kining akong simbahan kon kini dili pagatawgon sa akong ngalan? Kay kon ang usa ka simbahan pagatawgon sa ngalan ni Moises niana kini simbahan ni Moises; o kon kini pagatawgon sa ngalan sa usa ka tawo niana kini simbahan sa tawo; apan kon kini pagatawgon sa akong ngalan niana kini mao ang akong simbahan, kon kini mao nga sila natukod diha sa akong ebanghelyo” (3 Nephi 27:8).

Sa Ulahing mga Adlaw nagpasabut nga pareho ra kini nga Simbahan sa Simbahan nga gitukod ni Jesukristo atol sa Iyang mortal nga pangalagad apan gipahiuli niining ulahing mga adlaw. Nahibalo kita nga adunay usa ka pagsupil, o apostasiya, nga gikinahanglan sa pagpahiuli sa Iyang tinuod ug hingpit nga Simbahan sa atong panahon.

Sa mga Santos nagpasabut ang mga miyembro niini nagsunod Kaniya ug naningkamto sa paghimo sa Iyang kabubut-on, nagtuman sa Iyang mga sugo, ug sa makausa nangamdam nga makapuyo uban Kaniya ug sa atong Langitnong Amahan ugma damlag. Ang Santos dayag nga mao kadtong naningkamot sa paghimo sa ilang kinabuhi nga balaan pinaagi sa pagpakigsaad sa pagsunod kang Kristo.

Ang ngalan nga gihatag sa Manluluwas sa Iyang Simbahan tukma nga nagpahibalo kanato kon kinsa kita ug unsay atong gituohan. Nagatuo kita nga si Jesukristo mao ang Manluluwas ug Manunubos sa tanang katawhan. Iyang gitubos ang tanan nga magahinulsol sa ilang mga sala, ug Iyang gibugto ang mga higot sa kamatayon ug gihimo ang pagkabanhaw gikan sa kamatayon. Atong gisunod si Jesukristo. Ug sama sa giingon ni Haring Benjamin ngadto sa iyang katawhan, mao usab ang akong ipamatuod karon kanatong tanan, “Kamo kinahanglang mahinumdom sa pagbaton sa [Iyang] ngalan nga nahisulat kanunay sa inyong mga kasingkasing” (Mosiah 5:12).

Gihangyo kita sa pagbarug nga mga saksi Kaniya “sa tanan nga mga panahon ug diha sa tanan nga mga butang, ug diha sa tanan nga mga dapit” (Mosiah 18:9). Nagpasabut kini nga andam kita sa pagpahibalo sa uban kon kinsa ang atong gisunod ug kansang Simbahan kita nahisakop: ang Simbahan ni Jesukristo. Sigurado nga gusto natong buhaton kini diha sa diwa sa paghigugma ug pagpamatuod. Gusto natong sundon ang Manluluwas pinaagi sa yano ug klaro, hinoon mapainubsaonon, nga pagpahayag nga kita mga miyembro sa Iyang Simbahan. Siya atong gisunod pinaagi sa pagkahimong Santos sa Ulahing mga Adlaw—mga disipulo sa ulahing mga adlaw.

Ang katawhan ug mga organisasyon sagad nga hatagan sa uban ug mga angga. Ang angga usa ka pinamubo nga porma sa ngalan, o gikuha gikan sa panghitabo o pipila sa pisikal og ubang mga hiyas. Samtang ang mga angga walay sama nga estado o kahulugan sa tinuod nga mga ngalan, magamit kini sa tukmang paagi.

Ang Simbahan sa Ginoo sa karaan ug sa modernong panahon dunay mga angga. Ang mga Santos sa Bag-ong Tugon gitawag og mga Kristiyanos tungod kay mipakita sila og pagtuo kang Jesukristo. Kana nga ngalan, unang gigamit sa mga kaaway sa pagpanaway kanila, nahimo karon nga ilhanan nga ngalan, ug atong dungog nga tawagon nga Kristiyanong simbahan.

Ang atong mga miyembro gitawag og mga Mormons tungod kay mituo kita sa Basahon ni Mormon: Laing Tugon ni Jesukristo. Ang uban mosulay sa paggamit sa pulong nga Mormon nga sagad kaayong nagpasabut sa mga tawo nga mibiya sa Simbahan ug mihimo og lain-laing ginagmayng pundok. Ang ingon nga paggamit nagpalibug lamang. Mapasalamaton kita sa mga paningkamot sa media aron mahunong na ang paggamit sa pulong nga Mormon nga usa sa makapalibug sa publiko tali sa Simbahan ug sa mga polygamist o ubang fundamentalist nga mga pundok. Akong klarohon sa pagsulti nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw walay bisan unsa nga koneksyon sa mga polygamist nga pundok, lakip niadtong mitawag sa ilang kaugalingon nga Fundamentalist Mormons o laing kaparehas sa atong ngalan.

Gani ang Mormon dili maoy tibuok ug husto nga ngalan sa Simbahan, ug bisan tuod gigamit kini sa mga tigpanaway sa unang kapanahonan sa pagpanggukod, gidawat kini nga angga kon hisgutan ang miyembro apan dili ang institusyon. Wala kinahanglana nga atong hunungon ang paggamit sa angga nga Mormon kon angay, apan kinahanglan nga ipadayon ang atong paghatag og empasis sa tibuok og eksakto nga ngalan sa Simbahan mismo. Sa laing pagkasulti, kinahanglan nga atong likayan ug dili iawhag ang termino nga “Mormon nga Simbahan.”

Sulod sa mga katuigan samtang duna koy mga assignment sa tibuok kalibutan, napangutan-an ko sa daghang higayon kon sakop ba ko sa Mormon nga Simbahan. Ang akong tubag mao “miyembro ako sa Ang Simbahan ni Jesukristo. Tungod kay kami mituo sa Basahon ni Mormon, nga ang ngalan gisunod sa usa ka karaan nga Amerikanong lider nga propeta ug mao usab ang laing Tugon ni Jesukristo, kami usahay matawag nga mga Mormon.” Sa matag hitabo kini nga tubag gidawat kaayo ug sa pagkatinuod miabli sa mga oportunidad alang kanako nga makapasabut sa Pagpahiuli sa kahingpitan sa ebanghelyo niining ulahing mga adlaw.

Mga kaigsoonan, hunahunaa kon unsa ang dakong epekto sa yano nga pagtubag sa paggamit sa tibuok nga pangalan sa Simbahan sumala sa gipamahayag sa Ginoo nga angay natong buhaton. Ug kon dili dayon ninyo magamit ang tibuok nga ngalan, basta masulti nimo nga, “sakop ko sa Simbahan ni Jesukristo” ug unya ipasabut ang “sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.”

Ang uban mangutana, unya unsa man diay nang mga Internet sites sama sa Mormon.org ingon man kanang lain-laing mga gipasiugdahan sa Simbahan nga mga campaign sa media? Sama sa akong giingon, kon ang gipasabut nga Mormons mao ang mga miyembro usahay tukma sad. Isip usa ka praktikal nga butang, kadtong dili sakop sa atong tinuohan mangita kanato pinaagi sa pagsiksik niana nga pulong. Apan kon maabli na gani ninyo ang Mormon.org, ang tukma nga ngalan sa Simbahan gipasabut diha sa home page, ug makita kini sa matag dugang nga pahina sa site. Dili praktikal nga maglaum sa mga tawo nga mo-type sa tibuok nga ngalan sa Simbahan kon mangita kanato o kon mag-log-on sa atong website.

Samtang kini nga pagkapraktikal magpadayon, kinahanglan dili pugngan ang mga miyembro sa paggamit sa tibuok nga ngalan sa Simbahan kutob sa mahimo. Magpalambo kita og kinaiya sa atong mga pamilya ug sa atong mga kalihokan sa Simbahan ug sa atong inadlaw nga pakig-uban sa pagklaro nga ang Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang ngalan nga gitudlo sa Ginoo Mismo nga kita mailhan.

Usa ka bag-o nga survey sa opinyon nagpakita nga daghan kaayong tawo ang wala pa makasabut sa husto nga ang buot ipasabut sa Mormon mao diay na ang mga miyembro sa atong Simbahan. Ug ang kadaghanan sa mga tawo dili pa sigurado kon ang mga Mormon Kristiyano ba. Bisan sa dihang ilang nabasa ang atong Helping Hands nga buhat sa tibuok kalibutan pagkahuman sa kusog nga bagyo, mga linog, baha, ug kagutom, wala sila molakip sa atong tawhanon nga mga paningkamot isip usa ka Kristiyanong organisasyon. Labing siguro mas sayon kanila ang pagsabut nga kita nagtuo ug nagsunod sa Manluluwas kon atong ipaila ang atong kaugalingon isip mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Niining paagiha kadtong makadungog sa ngalan nga Mormon sabton niya kana nga pulong ngadto sa gipadayag nga ngalan ug sa mga tawo kinsa magasunod kang Jesukristo.

Sigon sa gihangyo sa Unang Kapangulohan sa ilang sulat niadtong Pebrero 23, 2001: “Ang paggamit sa gipadayag nga ngalan nga, Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw…, nagkaanam ka importante sa atong responsibilidad sa pagsangyaw sa ngalan sa Manluluwas sa tibuok kalibutan. Busa, mohangyo kami nga kon magpasabut man kita sa Simbahan atong gamiton ang tibuok nga ngalan niini kutob sa mahimo.”

Balik sa tuig 1948 sa kinatibuk-ang komperensya sa Oktubre, si Presidente George Albert Smith miingon, “Mga kaigsoonan, kon mopalayo man kamo dinhi, tingali ikauban ninyo ang lain-laing denominasyon sa kalibutan, apan hinumdumi nga dunay usa lamang ka Simbahan sa tibuok kalibutan nga sa balaan nga sugo nagdala sa pangalan ni Jesukristo, atong Ginoo” (sa Conference Report, Okt. 1948, 167).

Mga kaigsoonan, unta kita usab mahinumdom niini kon mobiya na kita sa komperensya karon. Tuguti nga ang atong mga pagpamatuod Kaniya madungog ug ang atong gugma alang Kaniya kanunay nga maanaa sa atong kasingkasing, mapaubsanon akong nag-ampo sa Iyang ngalan, ni Ginoong Jesukristo, amen.