2010–2019
Pagbuhat sa Sakto nga Butang sa Sakto nga Panahon, sa Walay Paglangan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagbuhat sa Sakto nga Butang sa Sakto nga Panahon, sa Walay Paglangan

Ang Manluluwas … mihatag nato og talagsaong ehemplo sa dili paghulat sa pagpangalagad niadtong nawad-an og kalipay ug kamaya.

Sa atong panahon daghang tawo ang nagpuyo taliwala sa kaguol ug dakong kalibog.Wala sila makakita og tubag sa ilang mga pangutana ug wala matubag ang ilang mga panginahanglan.Ang pipila nawad-an sa kalipay ug kamaya.Ang mga propeta namahayag nga ang tinuod nga kalipay makita sa pagsunod sa ehemplo ug sa mga pagtulun-an ni Kristo.Siya ang atong Manluluwas, Magtutudlo, ug ang hingpit nga ehemplo.

Ang Iyang kinabuhi mao ang pagserbisyo.Kon kita nagserbisyo sa atong silingan, nagtabang kita sa nanginahanglan.Niining paagiha atong makit-an ang mga solusyon sa atong mga kalisdanan.Samtang kita nagsunod sa Manluluwas, nagpakita kita sa atong gugma sa atong Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak, nga si Jesukristo, ug kita mas mahisama Kanila.

Si Haring Benjamin namulong sa bili sa serbisyo, namulong nga kon kita “anaa sa pag-alagad sa [atong] mga isigkatawo [kita] anaa lamang sa pag-alagad sa [atong] Dios.”1 Ang tanan adunay mga oportunidad nga moserbisyo ug mopakita og gugma.

Si Presidente Thomas S. Monson mihangyo nato “sa pagluwas” ug pagserbisyo sa uban.Miingon siya: “Kita makakaplag nga kadtong atong giserbisyohan, kinsa mibati sa impluwensya sa Magtutudlo tungod sa atong paghago, ingon og dili makapasabut sa kausaban nga miabut sa ilang kinabuhi.Adunay tinguha sa pag-alagad nga matinud-anon, sa paglakaw nga mapaubsanon, ug sa pagpuyo sama sa Manluluwas.Sa pagkadawat sa ilang espirituhanon nga panabut ug nakakita sa mga saad sa kahangturan, sila mipalanog sa mga pulong sa buta nga tawo nga gipahiuli ni Jesus ang panan-aw, nga miingon, ‘Usa ka butang akong nasayran, nga ako buta, karon ako nakakita.’”’”2

Matag adlaw kita adunay oportunidad sa pagtabang ug pagserbisyo—pagbuhat sa sakto nga butang, sa sakto nga panahon, sa walay paglangan.Hunahunaa ang daghang tawo nga naglisud nga makatrabaho o nasakit, nag-inusara, nga naghunahuna nga sila nawad-an na gyud sa tanan.Unsay inyong matabang?Hunahunaa ang usa ka silingan, nagpasinguwan kay nagguba ang iyang sakyanan, nangayo sa inyong tabang.Unsay angay itabang kaniya?Kanus-a kini angay buhaton?

Nakahinumdom ko niadtong nangadto mi sa akong pamilya sa downtown sa Siyudad sa Mexico aron mopalit og sinina sa among duha ka anak.Bata pa kaayo to sila.Ang among kinamagulangang anak mga duha pa lang ka tuig, ug ang manghud usa pa ka tuig.Ang kadalanan napuno sa mga tawo.Samtang namalit mi, naggunit sa among mga anak, mihunong mi og kadiyot kay adunay gitan-aw, ug sa wala damha, nawala ang among kinamagulangang anak!Wala mi kabantay, apan wala na siya namo.Sa walay paglangan, gipangita namo siyag maayo.Hilabihan kaming nangita kaniya, ug nabalaka na pag-ayo, basin dili na gyud siya namo makit-an.Sa among hunahuna nangamuyo kami sa Langitnong Amahan sa pagtabang namo nga makit-an siya.

Wala madugay nakit-an ra namo siya.Didto siya, inosenteng nagtan-aw sa mga dulaan sa bintana sa tindahan.Amo siyang gigakos ug gihagkan, ug misaad nga bantayan og maayo ang among mga anak aron dili na gayud to mausab.Among nakat-unan nga sa pagluwas sa among anak nga lalaki, wala kami magkinahanglan og mga miting sa pagplano.Mibuhat lamang kami, sa pagpangita sa nawala.Nakat-unan usab namo nga ang among anak wala gani masayud nga nawala siya.

Mga kaigsoonan, tingali adunay daghan diha nga, sa pipila ka rason, nawala sa atong panan-aw ug wala masayud nga nawala diay sila.Kon kita maglangan, mawala sila kanato sa hangtud.

Sa daghan nga nanginahanglan sa atong tabang, dili kinahanglan nga magmugna og bag-ong mga programa o magbuhat og mga lihok nga komplikado o mahal.Sila nagkinahanglan lang sa atong determinasyon sa pagserbisyo—sa pagbuhat sa sakto nga butang sa sakto nga panahon, sa walay paglangan.

Sa dihang ang Manluluwas mipakita sa mga tawo diha sa Basahon ni Mormon, Siya mihatag nato og talagsaong ehemplo sa dili paghulat sa paghupay niadtong nawad-an og kalipay.Sa natudloan na ang katawhan, Iyang nakita nga wala nila masabti ang tanan Niyang mga pulong.Siya midapit kanila sa pagpauli sa ilang balay ug sa pagpamalandong sa mga butang nga Iyang gisulti kanila.Siya miingon kanila sa pag-ampo ngadto sa Amahan ug mangandam sa ilang kaugalingon sa pagbalik inigka-buntag, kon Siya mobalik aron pagtudlo kanila.3

Sa Iyang pagtapos, mitan-aw Siya sa pundok sa katawhan ug nakita nga sila naghilak, kay gusto nila nga Siya magpabilin pa kanila.

“Ug siya miingon ngadto kanila: Tan-awa, ang akong kasingkasing napuno sa kapuangod diha kaninyo.

“Aduna ba kamo dihay mga masakiton?Dad-a sila ngari.Aduna ba kamo dihay mga bakol, o mga buta, o mga pungkol, o mga angol, o mga sanglahon, o mga dili makalihok, o kadto nga mga bungol, o kadto nga gitakbuyan sa tanan nga mga matang sa sakit?Dad-a sila ngari ug Ako moayo kanila, kay Ako adunay kalooy diha kaninyo; ang akong kasingkasing napuno sa kalooy.”4

Ug ilang gidala ang ilang mga masakiton ngadto Kaniya, ug Siya miayo kanila.Ang pundok sa katawhan miluhod sa Iyang tiilan ug misimba Kaniya ug mihalok sa Iyang mga tiil, “hangtud nga ang iyang mga tiil naligo sa ilang mga luha.” Dayon Siya misugo kanila nga ang ilang gagmayng mga bata kinahanglang dad-on ngadto Kaniya, ug Siya mipanalangin kanila sa tinagsa-tagsa.5Kana ang panig-ingnan nga gihatag sa Manluluwas kanato.Ang Iyang gugma alang sa tanan, apan Siya wala gayuy nataligam-an.

Nasayud ko nga ang atong Langitnong Amahan mahigugmaon, masinabtanon, ug mapailubon.Ang Iyang Anak, si Jesukristo, nahigugma usab kanato.Sila nagtabang kanato pinaagi sa Ilang mga propeta.Ako nakakat-un nga adunay dakong kaluwasan sa pagsunod sa mga propeta.“Ang pagluwas” nagpadayon pa gihapon.Si Presidente Monson miingon: “Ang Ginoo nagpaabut sa atong paghunahuna.Siya nagpaabut sa atong paglihok.Siya nagpaabut sa atong mga paghago.Siya nagpaabut sa atong mga pagpamatuod.Siya nagpaabut sa atong debosyon.”6

Kita adunay responsibilidad ug talagsaong oportunidad.Adunay daghan nga nanginahanglan nga makasinati pag-usab sa nindot nga mga pagbati sa kalipay ug kamaya pinaagi sa pagkaaktibo sa Simbahan.Kana nga kalipay nagagikan sa pagdawat sa mga ordinansa, paghimo og sagradong mga pakigsaad, ug pagtuman niini.Ang Ginoo nagkinahanglan nato sa pagtabang kanila.Buhaton nato ang sakto nga butang sa sakto nga panahon, sa walay paglangan.

Ako mopamatuod nga ang Dios buhi ug mao ang atong Amahan.Si Jesukristo buhi ug mihatag sa Iyang kinabuhi aron kita makabalik sa presensya sa atong Langitnong Amahan.Nasayud ko nga Siya mao ang atong Manluluwas.Nasayud ko nga ang Ilang walay kinutuban nga kalooy padayong gipakita.Ako mosaksi nga si Presidente Thomas S. Monson mao ang Ilang propeta ug kini mao lamang ang tinuod nga Simbahan sa ibabaw sa yuta.Nasayud ko nga si Propeta Joseph Smith mao ang propeta sa Pagpahiuli.Ako mopamatuod nga ang Basahon ni Mormon pulong sa Dios.Naghatag kini kanato sa giya ug mga panig-ingnan nga angayng sundon aron mas mahisama sa Dios ug sa Iyang Pinalangga nga Anak.Ako namahayag sa pangalan sa atong Ginoong Jesukristo, amen.