2010–2019
Usa ka Saksi
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Usa ka Saksi

Ang Basahon ni Mormon mao ang pinakamaayo nga giya sa pagkat-on kon unsa kita ka maayo sa atong pagbuhat ug unsaon sa pagbuhat og mas maayo.

Mapasalamaton ako niining oportunidad sa pagpamulong kaninyo niining Igpapahulay sa kinatibuk-ang komperensya sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kada miyembro sa Simbahan dunay managsamang sagrado nga responsibilidad. Midawat kita niini ug misaad nga barugan kini dihang kita gibunyagan. Atong nakat-unan gikan sa mga pulong ni Alma, ang bantugang propeta sa Basahon ni Mormon, kon unsay atong gisaad sa Dios nga kita mamahimo: “Andam sa pagbangutan uban niadto nga nagbangutan; oo, sa paghupay niadto nga nagkinahanglan sa kahupayan, ug mobarug ingon nga mga saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon ug diha sa tanan nga mga butang, ug diha sa tanan nga mga dapit nga kamo mahimo nga maanaa, bisan hangtud sa kamatayon, nga kamo mahimo nga matubos sa Dios, ug malakip uban niadto nga diha sa unang pagkabanhaw, nga kamo makabaton og kinabuhi nga dayon.”1

Kana sagrado nga sugo ug mahimayaong saad gikan sa Dios. Ang akong mensahe karon may kalabutan sa pag-awhag. Ingon nga ang Basahon ni Mormon naghimo sa responsibilidad nga dayag ngari kanato, kini nagtudlo usab kanato sa dalan sa kinabuhing dayon.

Una, misaad kita nga magmanggihatagon. Ikaduha, misaad kita nga mahimong mga saksi sa Dios. Ug ikatulo, misaad kita sa paglahutay. Ang Basahon ni Mormon mao ang pinakamaayo nga giya sa pagkat-on kon unsa kita ka maayo sa atong pagbuhat ug unsaon sa pagbuhat og mas maayo.

Sugdan nato kini sa pagkamanggihatagon. Pahinumduman ko kamo sa bag-ohay nga mga kasinatian. Daghan kaninyo ang miapil sa usa ka adlaw nga pagserbisyo. Dihay liboan niini nga gihimo sa tibuok kalibutan.

Usa ka konseho sa inyong isig ka Santos nag-ampo aron mahibalo kon unsa nga serbisyo ang planohon. Nangutana sila sa Dios aron masayud kon kinsa ang atong serbisyohan, unsa nga serbisyo ang ihatag, ug kinsa ang dapiton sa pag-apil. Tingali ila ganing giampo nga dili makalimtan ang mga pala o tubig nga mainom. Labaw sa tanan, nag-ampo sila nga ang tanan nga mihatag og serbisyo ug ang tanan nga midawat niini mobati sa gugma sa Dios.

Nasayud ako nga kadto nga mga pag-ampo natubag sa dili mominos usa ka ward. Kapin sa 120 ka mga miyembro miboluntaryo sa pagtabang. Sulod sa tulo ka oras ilang nalimpyo ang mga nataran sa usa ka simbahan sa among komunidad. Kapoy ug malipayon kini nga buhat. Ang mga ministro sa simbahan mipasalamat. Ang tanan kinsa nagtinabangay nianang adlawa mibati og panaghiusa ug mas dako nga gugma. Ang uban gani miingon nga gibati nila ang kalipay samtang sila nangibut og sagbut ug namung-ol sa gagmay nga kahoy.

Ang mga pulong gikan sa Basahon ni Mormon nakatabang kanila nga mahibalo nganong gibati nila kana nga kalipay. Si Haring Benjamin ang miingon niini ngadto sa iyang katawhan, “Kat-uni nga kon kamo … anaa sa pag-alagad sa inyong mga isigkatawo kamo anaa lamang sa pag-alagad sa inyong Dios.”2 Ug si Mormon ang mitudlo sa iyang mga pulong diha sa Basahon ni Mormon, “Ang gugma nga putli mao ang tiunay nga gugma ni Kristo, ug kini molahutay sa kahangturan; ug bisan kinsa nga makaplagan nga aduna niini sa katapusan nga adlaw, kini makaayo uban kaniya.”3

Ang Ginoo motuman sa Iyang mga saad kaninyo kon kamo motuman sa inyo. Samtang kamo nagserbisyo sa uban alang Kaniya, ipabati Niya kaninyo ang Iyang gugma. Ug sa kadugayan, ang mga pagbati sa gugmang putli mahimong kabahin sa inyong pagka-kamo. Ug inyong madawat ang kasiguroan sa pasalig ni Mormon diha sa inyong kasingkasing samtang kamo magpadayon sa pagserbisyo sa uban niining kinabuhia nga ang tanan maayo ra kaninyo.

Sama sa inyong pagsaad sa Dios nga magmahigugmaon, kamo misaad nga mosaksi Kaniya bisan asa kamo sa tibuok ninyong kinabuhi.Usab, ang Basahon ni Mormon mao ang pinakamaayo nga giya nga akong nahibaloan nga makatabang kanato nga matuman kana nga saad.

Gidapit ako makausa sa pagpamulong sa gradwasyon sa usa ka unibersidad. Ang presidente gusto nga si Presidente Gordon B. Hinckley ang dapiton, apan nahibaloan nga dili siya makatambong. Busa agig resulta ako ang nakadawat sa imbitasyon. Ako usa ka junior nga sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.

Ang tawo nga midapit nako sa pagpamulong nabalaka sa dihang mas daghan siyag nahibaloan mahitungod sa akong mga obligasyon isip Apostol. Gitawag ko niya sa telepono ug miingon nga siya karon nakasabut nga ang akong katungdanan mao ang pagsaksi kang Jesukristo.

Sa usa ka bug-at nga tono gisultihan ko niya nga ako dili makahimo niana kon ako mamulong pa didto. Gipasabut niya nga ang unibersidad mitahud sa mga tawo sa tanang relihiyosong mga tinuohan, lakip niadtong milimud sa pagkaanaay Dios. Gisubli niya, “Dili ka makatuman sa imong katungdanan diri.”

Akong gibutang ang telepono uban sa seryuso nga mga pangutana sa akong hunahuna. Sultihan ba nako ang unibersidad nga dili nako tumanon ang kasabutan sa pagpamulong? Mga semana na lamang kini sa dili pa ang okasyon. Ang akong pag-adto didto napahibalo na. Unsa kaha ang epekto niini sa maayong ngalan sa Simbahan kon dili ko motuman sa gikasabutan?

Nag-ampo ako aron mahibalo unsay gusto sa Dios nga akong buhaton. Ang tubag miabut sa makapatingalang paagi ngari kanako. Akong naamguhan nga ang mga ehemplo ni Nephi, Abinadi, Alma, Amulek, ug sa mga lalaking anak ni Mosiah nakaimpluwensya kanako. Sila isug nga mga saksi ni Jesukristo atubangan sa grabe kadelikado .

Busa ang bugtong kapilian nga himoon mao ang pagpangandam. Akong gisiksiak ang tanan nga akong mahibaloan mahitungod sa unibersidad. Samtang nagkaduol ang adlaw sa pagpamulong, ang akong kabalaka nagkadako ug nagkahugot ang akong mga pag-ampo.

Sa milagro sama sa pag-iway sa Pula nga Dagat, nakakita ako og artikulo sa mantalaan. Ang unibersidad napasidunggan sa pagbuhat kon unsay nakat-unan sa Simbahan nga buhaton sa atong tawhanong mga paningkamot sa tibuok kalibutan. Ug busa sa akong pakigpulong akong gihulagway unsa ang ato ug ang ilang nabuhat sa pagtabang sa mga tawo nga anaa sa dakong panginahanglan. Miingon ko nga ako nasayud nga si Jesukristo mao ang tinubdan sa mga panalangin nga miabut ngadto sa mga kinabuhi niadtong ato ug sa ilang giserbisyohan.

Human sa miting ang mga tigpaminaw namarug sa pagpamakpak, nga ingon og lahi ra alang kanako. Natingala ako apan sa gihapon nabalaka. Nahinumdom ko kon unsay nahitabo ni Abinadi. Si Alma lamang ang midawat sa iyang pagsaksi. Apan nianang pagkagabii, sa usa ka dakong pormal nga panihapon, akong nadungog ang presidente sa unibersidad nga nag-ingon nga sa akong pakigpulong nadungog niya ang mga pulong sa Dios.

Ang maong milagroso nga pagkalingkawas panagsa ra sa akong kasinatian isip usa ka saksi ni Kristo. Apan ang epekto sa Basahon ni Mormon diha sa inyong kinaiya, gahum, ug kaisug sa pagsaksi sa Dios tinuod. Ang doktrina ug ang walay kahadlok nga mga ehemplo niana nga basahon mobayaw, mogiya ug modasig kaninyo.

Ang kada misyonaryo kinsa nagsangyaw sa pangalan ug ebanghelyo ni Jesukristo mapanalanginan pinaagi sa kada adlaw nga pagbusog sa Basahon ni Mormon. Ang mga ginikanan nga nanlimbasug sa pagpamatuod sa Manluluwas ngadto sa kasingkasing sa usa ka bata matabangan samtang sila mangita og paagi sa pagdala sa mga pulong ug sa espiritu sa Basahon ni Mormon ngadto sa panimalay ug sa tanang kinabuhi sa ilang pamilya. Kana napamatud-an na nga tinuod kanamo.

Kana nga milagro akong nakita nga nanghitabo sa matag miting sa sakrament ug sa matag klase nga akong gitambongan sa Simbahan. Ang mga mamumulong ug ang mga magtutudlo nagpakita og gugma ug hingkod nga panabut sa kasulatan, ilabi na sa Basahon ni Mormon. Ug ang personal nga mga pagpamatuod klaro nga naggikan sa kinahiladman sa ilang kasingkasing. Nagtudlo sila uban sa nagtubo nga kombiksyon ug nagpamatuod uban sa gahum.

Akong nakita ang ebidensya ingon nga kita nagkamaayo diha sa ikatulo nga bahin sa saad nga atong gihimo sa bunyag. Kita nakigsaad sa paglahutay; sa pagsunod sa mga sugo sa Dios samtang kita buhi pa.

Akong gibisitahan ang karaan nakong higala didto sa ospital kinsa nahiling nga adunay kanser nga wala nay kaayohan. Gikuyog nako ang akong duha ka gagmayng anak nga mga babaye. Wala ko magdahum nga makaila pa diay siya sa mga bata. Ang iyang kaugalingong pamilya nagbarug alirong sa iyang katre sa among pagsulod.

Mihangad siya ug mipahiyum. Kanunay nakong mahinumduman ang iyang hitsura samtang iyang nakita nga among gikuyog ang among anak nga mga babaye. Misinyas siya nga paduolon sila sa iyang katre. Milingkod siya, migakos kanila, ug gipaila-ila ngadto sa iyang pamilya. Misulti siya sa kabuotan sa duha ka gagmayng mga bata. Ingon og nagpaila siya og mga prinsesa ngadto sa halangdong gingharian.

Nagdahum ako nga dali ra ang among pagbisita. Sa tinuod, nagtuo ko nga, siya gikapoy. Apan samtang ako nagtan-aw ingon og natunaw ang katuigan. Sanag siyang tan-awon ug klaro nga napuno sa gugma alang kanamong tanan.

Ingon og iyang gitagamtam ang higayon nga ingon og mihunong sa pag-irog ang oras. Gigahin niya ang kadaghanan sa iyang kinabuhi sa pag-amuma og mga bata alang sa Ginoo. Nasayud siya gikan sa asoy sa Basahon ni Mormon nga ang nabanhaw nga Manluluwas mikuha sa gagmayng mga bata, sa tinagsa, mipanalangin kanila, ug mihilak sa kalipay.4Ug siya nakasinati sa iyang kaugalingon og igong gidugayon niana nga kalipay aron makalahutay sa Iyang mahigugmaong pagserbisyo hangtud sa katapusan.

Akong nakita kanang sama nga milagro sa lawak katulganan sa lalaki nga nakahatag og igong matinud-anon nga serbisyo nga sa akong pagtuo igo na ang iyang nahimo aron mopahulay.

Nahibalo ko nga siya miagi na sa taas ug sakit nga pagtambal sa usa ka sakit nga giingon sa doktor nga wala nay kaayohan. Wala silay gitanyag nga dugang nga tambal ni paglaum.

Ang iyang asawa midala kanako ngadto sa lawak katulganan sa iyang bana. Didto siya, naghigda ibabaw sa maayong pagkahapnig nga higdaanan. Nagsul-ob siya og bag-ong inutaw nga puting polo, kurbata, ug bag-ong sapatos.

Nakita niya ang katingala sa akong mga mata, mikatawa sa hilum, ug mipasabut, “Human sa imong pagpanalangin kanako, gusto kong motubag sa tawag sa pagbangon ug motrabaho.” Akong nakita nga siya andam na sa interbyu nga mahitabo sa dili madugay uban sa Agalon, kinsa iyang gialagaran uban sa kamatinud-anon.

Siya usa ka ehemplo sa hingpit nga nakabig nga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga akong gikahimamat human nila nahatag ang mahalarong serbisyo. Sila nagpadayon

Gihulagway kini ni Presidente Marion G. Romney sa ingon niini nga paagi: “Sa usa ka tawo nga hingpit nga nakabig, ang pagtinguha sa mga butang nga [supak] sa ebanghelyo ni Jesukristo nahanaw na, ug ang napuli mao ang gugma sa Dios uban ang hugot ug magiyahon nga determinasyon sa pagsunod sa iyang mga sugo.”5

Kana mao ang hugot nga determinasyon nga akong nakita kasagaran kaayo diha sa sinati na nga mga disipulo ni Jesukristo. Sama sa sister nga miabiabi sa akong anak nga mga babaye ug sa lalaki nga nagsul-ob og bag-ong sapatos andam sa pagbangon ug pagtrabaho alang sa Ginoo, ilang gisunod ang Iyang mando hangtud sa katapusan. Ang tanan kaninyo nakakita niini.

Makatan-aw kamo niini pag-usab kon kamo mobasa sa Basahon ni Mormon. Sa gihapon akong gibati ang pagdayeg sa akong kasingkasing kon basahon ko kini nga mga pulong sa usa ka nagkatigulang ug determinadong sulugoon sa Dios: “ Kay bisan niini nga panahon, ang akong tibuok nga lawas mikurog sa hilabihan samtang misulay sa pagpamulong nganha kaninyo; apan ang Ginoo … nagbulig kanako, ug nagtugot kanako nga ako mamulong nganha kaninyo.”6

Makabaton kamo og kaisug sama kanako gikan sa ehemplo sa paglahutay nga gihatag kanato ni Moroni.Siya nag-inusara sa iyang pagpangalagad. Siya nasayud nga ang katapusan sa kinabuhi duol na alang kaniya. Ug bisan pa niana pamatia kon unsay iyang gisulat alang sa kaayohan sa katawhan nga wala pa matawo ug sa mga kaliwatan sa iyang mortal nga mga kaaway: “Oo, duol ngadto kang Kristo, ug paghingpit diha kaniya, ug ilimud ang inyong mga kaugalingon sa tanan nga dili diosnon; ug kon kamo molimud sa inyong mga kaugalingon sa tanan nga dili diosnon, ug mohigugma sa Dios uban sa tibuok ninyo nga gahum, hunahuna ug kusog, niana ang iyang grasya igo alang kaninyo, nga pinaagi sa iyang grasya kamo mahimo nga hingpit diha kang Kristo.”7

Mihatag si Moroni niana nga pagsaksi isip usa ka panamilit sa iyang kinabuhi ug pagpangalagad. Iyang giawhag ang gugmang putli sama sa mga propeta sa tibuok Basahon ni Mormon. Gidugang niya ang iyang pagsaksi sa Manluluwas sa dihang ang kamatayon nagsingabut kaniya. Siya usa ka tinuod nga kinabig nga anak sa Dios, sama sa atong mahimo: mapuno sa gugmang putli, makanunayon ug walay kahadlok isip usa ka saksi sa Manluluwas ug sa Iyang ebanghelyo, ug determinado sa paglahutay hangtud sa katapusan.

Mitudlo si Moroni nato kon unsay gikinahanglan niana gikan kanato. Miingon siya nga ang unang lakang sa hingpit nga pagkakabig mao ang hugot nga pagtuo. Ang mainampuong pagtuon sa Basahon ni Mormon molig-on sa pagtuo diha sa Dios nga Amahan, sa Iyang Pinalanggang Anak, ug sa Iyang ebanghelyo. Kini molig-on sa inyong pagtuo sa mga propeta sa Dios, karaan ug sa karon.

Kini mas makapaduol ninyo sa Dios kay sa bisan unsa nga basahon. Kini makapausab og kinabuhi ngadto sa mas maayo. Nag-awhag ako kaninyo sa pagbuhat unsay gibuhat sa akong misyonaryo nga kompanyon. Milayas siya sa iyang panimalay sa pagka-tin-edyer, adunay tawo nga mibutang og Basahon ni Mormon sa kahon nga gidala niya sa iyang pagpangita og labaw nga kalipay.

Ang katuigan milabay. Mibalhin balhin siya og dapit sa tibuok kalibutan. Siya nag-inusara ug walay kalipay usa ka adlaw niana sa dihang nakita niya ang kahon. Ang kahon nga iyang gidala puno sa mga butang. Ilawom sa kahon, nakita niya ang Basahon ni Mormon. Gibasa niya ang saad niini ug gisulayan kini. Nasayud siya nga kini tinuod. Kana nga saksi miusab sa iyang kinabuhi. Nakaplagan niya ang kalipay lapas sa iyang gipangandoy.

Ang inyong kopya sa Basahon ni Mormon mahimong natago sa inyong panan-aw pinaagi sakalinga ug atensyon tungod sa tanan ninyo nga panaw. Nangamuyo ako kaninyo sa pagtuon og maayo ug sa kanunay gikan sa mga pahina niini. Anaa niini ang kahingpitan sa ebanghelyo ni Jesukristo, nga mao lamang ang paagi nga makabalik ngadto sa Dios.

Ibilin ko kaninyo ang akong tinuod nga pagsaksi nga ang Dios buhi ug motubag sa inyong mga pag-ampo. Si Jesukristo mao ang Manunubos sa kalibutan. Ang Basahon ni Mormon tinuod ug sigurado nga saksi nga Siya buhi, ug nga Siya mao ang atong nabanhaw ug buhing Manluluwas.

Ang Basahon ni Mormon usa ka bililhon nga saksi. Karon akong ibilin kaninyo ang akong pagsaksi sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.