2010–2019
Ang Basahon ni Mormon—Basahon gikan sa Dios
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Basahon ni Mormon—Basahon gikan sa Dios

Kauban sa Biblia, ang Basahon ni Mormon usa ka importante nga saksi sa doktrina ni Kirsto ug sa Iyang kabalaan.

Katuigan na ang milabay ang apohan sa akong lolo migunit og kopya sa Basahon ni Mormon sa unang higayon. Miabli siya sa tunga-tunga ug mibasa og pila ka pahina. Dayon mipahayag siya, “Kana nga basahon gisulat sa Dios o sa yawa, ug akong susihon kinsa ang nagsulat niini. “Gihurot niya kini pagbasa kaduha sa misunod nga 10 ka adlaw ug dayon mipahayag, “ang yawa dili makasulat niini—gikan kini sa Dios.”1

Kana mao ang katalagsaon sa Basahon ni Mormon—walay tunga-tunga. Pulong kini sa Dios sumala sa gipanagna, o kini hingpit nga panglimbong. Kini nga libro wala gayud mangangkon nga usa kini ka moral nga kasabutan o teyolohikanhong komentaryo o koleksyon sa makadasig nga mga sinulat. Nangangkon kini nga pulong sa Dios—matag sentence, matag bersikulo, matag pahina. Si Joseph Smith mipahayag nga ang anghel sa Dios ang midala kaniya ngadto sa bulawan nga mga palid, nga naglangkob sa mga sinulat sa mga propeta sa karaan nga Amerika, ug siya mihubad niadto nga mga palid pinaagi sa balaan nga mga gahum. Kon kana nga istorya tinuod, nan ang Basahon ni Mormon balaan nga kasulatan, sama sa gipahayag niini; kon dili, usa kini ka komplikado, yawan-ong panglingla.

Si C. S. Lewis naghisgot sa sama nga problema nga giatubang sa usa ka tawo kinsa kinahanglang mopili kon dawaton ba o isalikway ang kabalaan sa Manluluwas—diin walay naa sa tunga-tunga. “Maningkamot ako sa pagpugong ni bisan kinsa nga mosulti og binuang nga butang nga kanunay isulti sa mga tawo mahitungod Kaniya nga: ‘Andam kong modawat ni Jesus nga usa ka moral nga magtutudlo, pero dili ko modawat sa Iyang gipangangkon nga siya Dios.’ Mao kanang butanga nga dili nato angay isulti. Ang tawo nga usa gyud ka tawo ug mosulti og ingon niana nga butang kabahin ni Jesus dili mamahimo nga usa ka moral nga magtutudlo. … Kinahanglan nga mopili kamo. Posible nga kining tawhana mao kaniadto, ug karon, ang Anak sa Dios: o kon di gani usa ka buangon nga tawo o mas grabe pa.… Pero dili kita mohatag og walay bili nga pagdayeg mahitungod sa Iyang pagkatalagsaon nga magtutudlo sa tawo. Wala kita Niya hatagi og katungod sa pag-iningon niana. ”Dili kana maoy Iyang tuyo.”2

Ingon man, kinahanglan kitang mohimo og yano nga pagpili sa Basahon ni Mormon—kon sa Dios ba kini o sa yawa. Wala gayuy laing kapilian. Sa makadiyot dapiton ko kamo sa usa ka pagtesting nga makatabang ninyo sa pagsuta sa tinuod nga matang niini nga basahon. Pangutan-a ang inyong kaugalingon kon ang mosunod nga mga kasulatan nga gikan sa Basahon ni Mormon makapaduol ba ninyo ngadto sa Dios o sa yawa:

“Pagbusog sa mga pulong ni Kristo; kay tan-awa, ang mga pulong ni Kristo magtug-an kaninyo sa tanan nga mga butang nga inyong buhaton” (2 Nephi 32:3).

O niini nga mga pulong sa usa ka mahigugmaon nga amahan ngadto sa iyang mga anak: “Ug karon, akong mga anak, hinumdumi, hinumdumi nga kini diha sa lig-on nga sukaranan sa atong Manunubos kinsa mao si Kristo, ang anak sa Dios, nga kamo kinahanglan gayud motukod sa inyong tukuranan” (Helaman 5:12).

O niini nga mga pulong sa usa ka propeta: “Duol ngadto kang Kristo, ug paghingpit diha kaniya” (Moroni 10:32).

Kini ba nga pamahayag gikan sa Basahon ni Mormon posibling gipasiugdahan sa yawa?Human ang Manluluwas mipapahawa sa mga yawa, ang mga Pariseo miingon nga nabuhat Niya kini “pinaagi ni Beelzebu ang prinsipe sa mga yawa.” Ang Manluluwas mitubag nga ang maong sulti binuang:“Ang matag gingharian,” Siya miingon, “nga mabahin batok sa iyang kaugalingon, malaglag; ug ang matag siyudad … balay dili mobarug kon kini mabahin batok sa iyang kaugalingon.”Ug dayon sa Iyang makakombinser nga katapusang pamahayag: “Kon si Satanas man nagpagula kang Satanas, nabahin diay siya batok sa iyang kaugalingon; nan unsaon pa man pagbarug sa iyang gingharian?”Mateo 12:24–26; empasis gidugang.

Kon ang unang mga kasulatan gikan sa Basahon ni Mormon nagtudlo nato sa pagsimba ug paghigugma ug pagserbisyo sa Manluluwas (nga ilang gibuhat), sa unsang paagi nga kini gikan sa yawa?Kon mao, siya mabahin batok sa iyang kaugalingon ug sa ingon naglaglag sa iyang kaugalingong gingharian, ang mao gayud nga kahimtang miingon ang Manluluwas dili mahitabo. Ang matinuoron, patas nga pagbasa sa Basahon ni Mormon makahatag sa tawo sa sama nga konklusyon sa apohan sa akong lolo, nga: “Ang yawa dili makasulat niini—gikan gyud kini sa Dios.”

Apan ngano nga ang Basahon ni Mormon importante man kaayo kon duna na kitay Biblia ngamakatudlo kanato mahitungod ni Jesukristo?Wala ba kamo mahibulong nganong dunay daghang simbahan nga Kristiyano sa kalibutan karon nga ila mang nakuha ang ilang mga doktrina gikan sa samang Biblia?Tungod kay lahi-lahi ang ilang pagsabut sa Biblia. Kon pareha pa unta ang ilang pagsabut, pareha ra unta silag simbahan. Dili kini mao ang kahimtang nga gusto sa Ginoo, kay si Apostol Pablo mipahayag nga adunay “usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo” (Mga Taga-Efeso 4:5 . Aron mahitabo kini nga panaghiusa, ang Ginoo miestablisar og balaan nga balaod sa mga saksi. Si Pablo mitudlo, “Sa bisan unsa nga sumbong pamatud-an sa duha o tulo ka mga saksi” (2 Mga Taga-Corinto 13:1).

Ang Biblia usa ka saksi ni Jesukristo; ang Basahon ni Mormon lain nga saksi. Ngano nga ang ikaduhang saksi importante kaayo?Ang mosunod nga paghulagway makatabang: Pila ka tul-id nga linya ang inyong ma-drowing sa usa ka tuldok diha sa papel?Ang tubag walay katapusan. Sa makadiyot, ibutang ta nga ang usa ka tuldok nagrepresentar sa Biblia ug ang gatusan ka tul-id nga linya nga madrowing agi niana nga tuldok nagrepresentar sa lain-laing paghubad sa Biblia ug ang kada hubad nagrepresentar og laing simbahan.

Unsay mahitabo, kon nianang piraso sa papel adunay ikaduha nga tuldok nga nagrepresnetar sa Basahon ni Mormon?Pila man ka tul-id nga linya ang inyong madrowing tali niining duha ka mga tuldok: ang Biblia ug ang Basahon ni Mormon?Usa lang. Usa lang ka hubad sa mga doktrina ni Kristo ang makuha sa pagpamatuod niining duha ka mga saksi.

Sa kanunay ang Basahon ni Mormon maoy magpamatuod, moklaro, mohiusa nga saksi sa doktrina nga gitudlo sa Biblia busa adunay “usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo.” Pananglit, pipila ka tawo ang naglibug kon importante ba ang bunyag alang sa kaluwasan bisan og ang Manluluwas mipahayag ngadto ni Nicodemo, “Gawas kon ang tawo igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios” (Juan 3:5). Ang Basahon ni Mormon, hinoon, mitangtang sa tanang pagduhaduha niana nga hilisguttan:“Ug siya misugo sa tanan nga mga tawo nga sila kinahanglan gayud nga maghinulsol, ug magpabunyag sa iyang ngalan, … o sila dili maluwas sa gingharian sa Dios” (2 Nephi 9:23).

Dihay nagkadaiyang matang sa mga bunyag sa kalibutan karon bisan og ang Biblia nagsulti nato sa paagi sa pagbunyag sa Manluluwas, atong labing maayo nga Ehemplo: “[Siya] mihaw-as dayon gikan sa tubig” (Mateo 3:16).Makahaw-as kaha Siya gikan sa tubig gawas kon Siya miunlod una ngadto sa tubig?Basin og duna pay panaglalis niini nga hilisgutan, ang Basahon ni Mormon makapawala niini sa direkta nga pamahayag sa dokrina kabahin sa sakto nga paagi sa bunyag: “Ug unya kamo mopaunlod kanila diha sa tubig” (3 Nephi 11:26).

Daghang nagtuo nga ang pinadayag nahuman sa Biblia bisan og ang Biblia mismo mao ang pagpamatuod sa pagpadayag nga sumbanan sa Dios kapin sa 4,000 ka tuig sa pagkabuhi sa tawo. Pero ang usa ka dili sakto nga doktrina sama niini maingon sa domino nga ang lihok mopatumpag sa laing mga domino, o niining kahimtang, ang pagkatumpag sa sakto nga mga doktrina. Ang pagtuo nga nahunong na ang pagpadayag maoy hinungdan nga matumpag ang doktrina nga ang Dios pareha ra kaniadto, karon, ug sa kahangturan” (Mormon 9:9); ug maoy hinungdan nga matumpag ang doktrina nga gitudlo ni Amos nga “sa pagkatinuod ang Ginoong Dios dili magbuhat sa bisan unsa, gawas kon ang iyang tinago, ipadayag niya sa iyang mga alagad, ang mga manalagna [propeta]” (Amos 3:7); ug maoy hinungdan nga matumpag ang doktrina nga ang “Dios wala diay pinalabi sa mga tawo” (Mga Buhat 10:34) ug sa ingon namulong ngadto sa tanang mga tawo sa tanang kapanahunan. Apan maayo na lang ang Basahon ni Mormon mipahibalik sa biblikal nga kamatuoran sa padayon nga pagpadayag:

“Ug usab ako mamulong nganha kaninyo kinsa naglimud sa mga pagpadayag sa Dios, ug nag-ingon nga sila gihunong, nga wala na ang mga pagpadayag … .

“Kay kita wala ba makabasa nga ang Dios sama kagahapon, karon, ug sa kahangturan … ?” (Mormon 9:7, 9).

Sa laing pagkasulti, kon ang Dios, nga walay kausaban, namulong sa karaang panahon, sama sa gihapon mamulong siya sa modernong mga panahon.

Ang lista sa doktrinal nga mga pagpanghimatuod ug katin-awan magpadayon, pero, walay usa nga mas gamhanan, makapatandog, kay sa pagtulun-an diha sa Basahon ni Mormon sa Pag-ula ni Jesukristo. Gusto ba ninyong mabatonan ang pagdayandayan sa inyong kalag sa usa ka dili malalis nga saksi nga ang Manluluwas mikunsad ilawom sa inyong mga sala ug nga walay sala, walay mortal nga kalisud gawas sa maloloy-on nga tabang sa Iyang Pag-ula—nga diha sa matag usa sa inyong pakigbisog Siya adunay kasulbaran gamit ang bililhong gahum sa pagkaayo? Nan basaha ang Basahon ni Mormon. Motudlo ug mopamatuod kini kaninyo nga ang Pag-ula ni Kristo walay katapusan tungod kay kini milibut ug milukop ug mipatigbabaw sa tanang may utlanan nga kahuyang nga nahibaloan sa tawo. Mao kana nganong si propeta Mormon mipahayag nga, “Kamo magbaton og paglaum pinaagi sa pag-ula ni Kristo” (Moroni 7:41).

Dili ikatingala nga ang Basahon ni Mormon namahayag uban sa kaisug, “Ug kon kamo motuo diha ni Kristo, kamo motuo niini nga mga pulong, kay sila ang mga pulong ni Kristo” (2 Nephi 33:10). Kauban sa Biblia, ang Basahon ni Mormon usa ka importante nga saksi sa mga doktrina ni Kristo ug sa Iyang kabalaan. Uban sa Biblia, kini “nagtudlo sa tanan nga mga tawo nga sila kinahanglang magbuhat og matarung” (2 Nephi 33:10). Ug kauban sa Biblia, modala kini nato ngadto sa “usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. ”Mao kana kon ngano nga ang Basahon ni Mormon importante kaayo sa atong kinabuhi.

Pila ka tuig na ang milabay misimba ko sa didto sa Toronto, Canada. Usa ka 14 anyos nga batang babaye ang namulong. Miingon siya nga naghisgot siya og relihiyon sa usa sa iyang amiga sa eskwelahan. Miingon kaniya ang iyang amiga, “Unsay imong relihiyon?”

Mitubag siya, “Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, o Mormons.”

Ang iyang amiga mitubag, “Nakahibalo ko niana nga Simbahan, ug nasayud ko nga dili kana tinuod.”

“Giunsa nimo pagkahibalo?”mao ang tubag.

“Tungod kay,” nagsiksik ko niini” miingon ang iyang amiga.

“Nabasa na ba nimo ang Basahon ni Mormon?”

“Wala,” mao ang tubag. “Wala ko kabasa.”

Dayon kining matahum nga batan-ong babaye mitubag, “Kon mao wala ka pa makasiksik sa akong Simbahan tungod kay akong nabasa ang matag pahina sa Basahon ni Mormon ug ako nasayud nga kini tinuod.”

Ako usab nakabasa sa matag pahina sa Basahon ni Mormon, gibalik-balik, ug ako mopamatuod sa akong ligdong nga pagsaksi, sama sa apohan sa akong lolo, kini gikan sa Dios. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.