2010–2019
Ang Oportunidad sa Kinabuhi
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Oportunidad sa Kinabuhi

Pinaagi sa inyong mapahinunguron nga serbisyo ug andam nga pagsakripisyo, ang inyong misyon mahimong balaan nga dapit alang kaninyo.

Usa sa dili makalimtan sa kinabuhi sa usa ka misyonaryo mao ang iyang katapusan, o “pagpauli,” nga interbyu sa presidente sa misyon. Mahinungdanong bahin sa interbyu mao ang panaghisgut kon unsa ang dili makalimtan nga mga kasinatian ug halandumon nga mga leksyon sa kinabuhi nga naangkon sulod lamang sa 18 ngadto sa 24 ka bulan.

Bisan kon kini nga mga kasinatian ug mga leksyon tingali komon sa misyonaryo nga pagserbisyo, ang matag misyon talagsaon, nga may mga hagit ug mga oportunidad nga makapalambo ug mosulay kanato sumala sa atong piho nga mga panginahanglan ug mga personalidad.

Kaniadto pa sa wala pa kita mobiya sa atong yutan-ong panimalay aron moserbisyo og full-time nga misyon, mibiya kita sa langitnong mga ginikanan aron sa pagtuman sa atong mortal nga misyon. Kita adunay Amahan sa Langit, kinsa nakaila kanato—sa atong mga kalig-on ug mga kahuyang, atong mga abilidad ug potensyal. Siya nasayud kon si kinsa nga presidente sa misyon ug mga kompanyon ug mga miyembro ug mga investigator ang atong gikinahanglan aron mahimo nga misyonaryo, bana ug amahan, ug naghupot sa priesthood nga kita mamahimo.

Ang mga propeta, mga manalagna ug mga tigpadayag nag-assign sa mga misyonaryo ubos sa giya ug impluwensya sa Espiritu Santo. Ang dinasig nga mga presidente sa misyon modumala sa mga transfer [pagbalhin] matag unom ka semana ug mahibalo dayon nga ang Ginoo nasayud gayud asa Niya paserbisyohon ang matag misyonaryo.

Mga pipila ka tuig na ang milabay, si Elder Javier Misiego, gikan sa Madrid, Spain, nagserbisyo og full-time nga misyon sa Arizona. Niadtong higayuna, ang iyang mission call sa Estados Unidos maingon og dili sagad, kay kadaghanan sa batan-ong mga lalaki sa Spain gitawag sa pagserbisyo sa ilaha ra nga nasud.

Sa panapos sa usa ka stake fireside, diin siya ug ang iyang kompanyon gidapit sa pag-apil, si Elder Misiego giduol sa usa ka dili kaayo aktibo nga miyembro sa Simbahan nga gidala sa usa ka higala. Kini ang unang higayon nga kining tawhana misulod sa chapel sa dugay nang panahon. Si Elder Misiego gipangutana kon nakaila ba siya og usa ka José Misiego sa Madrid. Sa dihang si Elder Misiego mitubag nga José Misiego ang ngalan sa iyang amahan, ang tawo naghinam-hinam sa pagpangutana pa aron sa pagsiguro nga kini mao ang José Misiego. Sa dihang natino nga mao gayud ang tawo nga ilang gihisgutan, kining dili kaayo aktibo nga miyembro mihilak. “Ang imong amahan ra ang akong nabunyagan sa akong tibuok misyon,” siya mipasabut ug mihulagway sa iyang misyon, nga sa iyang pagtuo, usa ka pakyas. Iyang gipasangil ang iyang dugay na nga pagkadili-aktibo sa mga pagbati og kakulang ug kabalaka, nagtuo nga gipakyas niya ang Ginoo.

Si Elder Misiego dayon mihulagway sa kahulugan niining daw kapakyasan sa usa ka misyonaryo alang sa iyang pamilya. Siya misulti kaniya nga ang iyang amahan, nga nabunyagan isip usa ka young single adult, naminyo sa templo, nga si Elder Misiego mao ang ikaupat sa unom ka mga anak, nga ang tanang tulo ka mga lalaki ug usa ka babaye miserbisyo og full-time nga misyon, nga ang tanan aktibo sa Simbahan, ug nga ang tanan nga naminyo nabugkos diha sa templo.

Ang dili kaayo aktibo nga returned missionary misugod sa pagbakho. Pinaagi sa iyang mga paningkamot, nasayran niya karon, nga daghang kinabuhi ang napanalanginan, ug ang Ginoo mipadala og usa ka elder gikan sa Madrid, Spain, ngadto sa usa ka fireside sa Arizona aron ipahibalo kaniya nga siya wala mapakyas. Ang Ginoo nasayud asa Niya gusto ang matag misyonaryo moserbisyo.

Sa bisan unsang paagi ang Ginoo gustong mopanalangin kanato atol sa atong misyon, ang mga panalangin sa misyonaryo nga pagserbisyo wala gidesinyo nga matapos kon kita i-release sa atong presidente sa stake. Ang inyong misyon mao ang natad sa pagbansay alang sa kinabuhi. Ang mga kasinatian, mga leksyon, ug pagpamatuod nga naangkon pinaagi sa matinud-anong pagserbisyo gituyo aron sa paghatag og pundasyon nga nakasentro sa ebanghelyo nga molungtad sa mortalidad ug sa kahangturan. Hinoon, aron ang mga panalangin magpadayon human sa misyon, adunay mga kondisyon nga kinahanglang tumanon. Sa Doktrina ug mga Pakigsaad atong mabasa, “Alang sa tanan kinsa may panalangin sa akong mga kamot kinahanglan nga motuman sa balaod nga gitudlo alang niana nga panalangin, ug sa mga kinahanglanon niini” (D&P 132:5). Kini nga baruganan gitudlo diha sa istorya sa Exodo.

Human madawat ang iyang sugo gikan sa Ginoo, si Moises mibalik sa Ehipto aron sa pagluwas sa mga anak sa Israel gikan sa pagkabihag. Sunod-sunod nga hampak napakyas aron maangkon ang ilang kagawasan, nga misangput ngadto sa ika-10 ug katapusang hampak: “Kay molakaw ako niadtong gabhiona latas sa yuta sa Ehipto, ug patyon ko ang tanan nga panganay sa yuta sa Ehipto” (Exodo 12:12).

Alang sa proteksyon batok sa “maglaglag” (bersikulo 23), ang Ginoo misugo sa Iyang katawhan sa pagsakripisyo, usa ka nating karnero nga “walay ikasaway” (bersikulo 5), ug sa pagkolekta sa dugo gikan sa sakripisyo. Ila dayon nga “kuhaon ang dugo” ug ipahid sa ganghaan sa matag balay—“sa duruha ka haligi ug … balabag sa pultahan” (bersikulo 7)—uban niini nga saad: “Ug kong makita ko ang dugo, molabay ako ibabaw kaninyo, ug walay kamatay nga moabut kaninyo” (bersikulo 13).

“Ang mga anak sa Israel nanlakaw, ug nanagbuhat sa ingon sumala sa gisugo sa Ginoo” (bersikulo 28). Sila mihalad sa sakripisyo, mikolekta sa dugo, ug mipahid niini sa ilang mga balay. “Ug nahitabo sa tungang gabii, nga ang Ginoo mipatay sa tanan nga panganay sa yuta sa Ehipto” (bersikulo 29). Si Moises ug ang iyang mga katawhan, sumala sa saad sa Ginoo, gipanalipdan.

Ang dugo nga gigamit sa mga Israelite, nga nagsimbolo sa umaabut nga Pag-ula sa Manluluwas, mao ang produkto sa ilang sakripisyo. Apan, ang sakripisyo ug ang dugo lamang dili paigo sa pag-angkon sa gisaad nga panalangin. Kon wala ang pagpahid sa dugo sa mga haligi sa pultahan, ang sakripisyo makawang lang unta.

Si Presidente Thomas S. Monson nagtudlo: “Ang misyonaryo nga buhat lisud. Kini nanginahanglan sa kusog, kapasidad, ug hilabihan nga paningkamot sa usa ka tawo. … Walay laing buhat nga nagkinahanglan og mas taas nga oras o mas dakong debosyon o ingon nga sakripisyo ug hugot nga pag-ampo” (“That All May Hear,” Ensign, Mayo 1995, 49).

Isip resulta niana nga sakripisyo, kita mopauli gikan sa atong mga misyon uban sa atong kaugalingong mga gasa: Ang gasa sa hugot nga pagtuo. Ang gasa sa pagpamatuod. Ang gasa nga makasabut sa tahas sa Espiritu. Ang gasa sa matag adlaw nga pagtuon sa ebanghelyo. Ang gasa nga nakaserbisyo sa atong Manluluwas. Mga gasa nga giampingan sa nagamit og maayo nga mga kasulatan, nagum-os nga mga kopya sa Isangyaw ang Akong Ebanghelyo, mga journal sa misyonaryo, ug mapasalamaton nga mga kasingkasing. Hinoon, sama sa mga anak sa Israel, ang nagpadayon nga mga panalangin sa misyonaryo nga pagserbisyo kinahanglan nga gamiton human sa sakripisyo.

Pipila ka tuig na ang milabay, samtang si Sister Waddell ug ako nagdumala sa Spain Barcelona Mission, mohatag ko og katapusan nga buluhaton sa kada misyonaryo atol sa ilang katapusan nga interbyu. Sa ilang pag-abut sa balay, sila gihangyo nga diha-diha dayon mogahin og panahon sa paghunahuna sa mga leksyon ug mga gasa nga gihatag kanila sa usa ka manggihatagon nga Amahan sa Langit. Sila gihangyo nga mainampoong ilista ug ikonsiderar unsaon paggamit kadtong mga leksyon human sa misyon—mga leksyon nga adunay epekto sa matag aspeto sa ilang kinabuhi: edukasyon ug pagpili og career, kaminyoon ug mga anak, umaabut nga serbisyo sa Simbahan, ug ang labing importante, unsay ilang gusto nga sila mamahimo ug ang ilang pagpadayon sa paglambo isip mga disipulo ni Jesukristo.

Dili pa ulahi alang sa tanang returned missionary sa paghunahuna sa mga leksyon nga nakat-unan pinaagi sa matinud-anong pagserbisyo ug mas makugihong paggamit niini. Kon ato kining buhaton, mas mabati nato sa hingpit ang impluwensya sa Espiritu sa atong kinabuhi, ang atong mga pamilya mapalig-on, ug mas maduol kita sa atong Manluluwas ug Amahan sa Langit. Sa usa ka milabay na nga kinatibuk-ang komperensya, si Elder L. Tom Perry midapit: “Nanawagan ko kaninyo mga returned missionary sa pagpahinungod pag-usab sa inyong kaugalingon, sa pagbaton og balik sa tinguha ug diwa sa misyonaryo nga pagserbisyo. Nanawagan ko kaninyo sa pagpangita, pag-apil, ug pagbuhat sa buluhaton sa usa ka sulugoon sa Amahan sa Langit. … Isaad ko kaninyo nga adunay daghang mga panalangin nga giandam kaninyo kon kamo magpadayon sa unahan uban sa kadasig nga naangkon na ninyo kaniadto pa isip usa ka full-time nga misyonaryo” (“The Returned Missionary,” Liahona, Ene. 2002, 88, 89; Ensign, Nob. 2001, 77).

Karon, ngadto sa batan-ong mga lalaki nga wala pa makaserbisyo og full-time nga misyon, akong ipakigbahin ang tambag ni Presidente Monson sa miaging Oktubre: “Akong balikon ang dugay nang gitudlo sa mga propeta—nga ang matag takus, makahimo nga batan-ong lalaki kinahanglan nga mangandam sa pagserbisyo og misyon. Ang misyonaryo nga pagserbisyo usa ka katungdanan sa priesthood—usa ka obligasyon nga gipaabut sa Ginoo kanato kinsa gihatagan og hilabihan ka daghan” (“Samtang Kita Nagkatigum Pag-usab,” Liahona, Nob. 2010, 5–6).

Sama sa mga misyonaryo kaniadto ug karon, ang Ginoo nakaila kaninyo ug adunay kasinatian sa misyon nga giandam alang kaninyo. Siya nakaila sa inyong presidente sa misyon ug sa iyang mabinationg asawa, kinsa mohigugma kaninyo sama sa ilang kaugalingon nga mga anak ug kinsa magtinguha og inspirasyon ug giya alang kaninyo. Siya nasayud sa matag usa sa inyong mga kompanyon ug sa unsay makat-unan ninyo gikan kanila. Siya nasayud sa matag dapit asa kamo mangalagad, ang mga miyembro nga inyong mahimamat, ang mga tawo nga inyong tudloan, ug ang mga kinabuhi nga inyong matandog sa kahangturan.

Pinaagi sa inyong mapahinunguron nga serbisyo ug andam nga pagsakripisyo, ang inyong misyon mahimong balaan nga dapit alang kaninyo. Inyong masaksihan ang milagro sa pagkakabig samtang ang Espiritu motrabaho diha kaninyo sa pagtandog sa mga kasingkasing sa inyong tudloan.

Samtang mangandam kamo sa pagserbisyo, adunay daghang buhatonon. Aron mahimong epektibo nga sulugoon sa Ginoo nagkinahanglan kini og labaw pa kay sa ma-set apart, pagsul-ob og name tag, o pagsulod sa missionary training center. Kini usa ka proseso nga nagsugod dugay na sa wala pa kamo gitawag og “Elder.”

Adto sa inyong misyon nga kamo mismo adunay pagpamatuod sa Basahon ni Mormon, nga naangkon pinaagi sa pagtuon ug pag-ampo. “Ang Basahon ni Mormon maoy gamhanang ebidensya sa pagkabalaan ni Kristo. Usa usab kini ka pruweba sa Pagpahiuli pinaagi ni Propeta Joseph Smith. … Isip usa ka misyonaryo, kinahanglan nga ikaw mismo makaangkon og personal nga pagpamatuod nga ang Basahon ni Mormon tinuod. … Kini nga pagsaksi sa Espiritu Santo [mahimong] mao ang importanting tumong sa inyong pagtudlo” (Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa Misyonaryo nga Pangalagad [2004], 123).

Adto sa misyon nga takus sa pakig-uban sa Espiritu Santo. Sa mga pulong ni Presidente Ezra Taft Benson: “Ang Espiritu mao ang pinakaimportante nga nag-inusarang elemento niini nga trabaho. Inubanan sa Espiritu nga nagpalambo sa imong tawag, makahimo ka og mga milagro alang sa Ginoo diha sa misyon. Kon wala ang Espiritu, dili gyud ka molampos bisan pa sa imong talento ug abilidad.” (sa Isangyaw ang Akong Ebanghelyo, 214).

Adto sa inyong misyon nga andam motrabaho.“Ang imong kalampusan isip usa ka misyonaryo masukod gayud pinaagi sa imong pasalig sa pagpangita, pagtudlo, pagbunyag, ug pagkumpirmar. ” Gilauman nga kamo “epektibo nga nagtrabaho kada adlaw, [maghimo] sa imong … pinaka maayo sa pagdala og mga kalag ngadto kang Kristo” (Isangyaw ang Akong Ebanghelyo, 12).

Balikon nako ang pagdapit ni Elder M. Russell Ballard, nga gipamulong ngadto sa usa ka grupo sa batan-ong mga lalaki kaniadto nga nangandam sa pagserbisyo: “Kami nagtan-aw kaninyo, akong batan-ong mga kaigsoonan sa Aaronic Priesthood. Kami nagkinahanglan kaninyo. Sama sa 2,000 ka batan-ong mga manggugubat ni Helaman, kamo usab espiritu nga mga anak nga lalaki sa Dios, ug kamo usab mahimong matugahan sa gahum sa paglig-on ug pagpanalipod sa Iyang gingharian. Kami nagkinahanglan kaninyo sa paghimo og sagrado nga mga pakigsaad, sama sa ilang gihimo. Kami nagkinahanglan kaninyo nga mahimong hingpit nga masulundon ug matinud-anon, sama kanila” (“Ang Labing Maayong Henerasyon sa mga Misyonaryo,” Liahona, Nob. 2002, 47).

Sa inyong pagdawat niining imbitasyon, kamo makakat-on og talagsaon nga leksyon, sama ni Elder Misiego ug sa tanan nga matinud-anong miserbisyo, mipauli, ug mihimo niini. Kamo masayud nga ang mga pulong sa atong propeta, si Presidente Thomas S. Monson, tinuod: “Ang misyonaryo nga oportunidad sa kinabuhi mainyo. Ang mga panalangin sa kahangturan nagpaabut kaninyo. Anaa kaninyo ang pribilehiyo nga dili lamang mga tigtan-aw apan mga partisipante sa pagserbisyo diha sa priesthood” (Ensign, Mayo 1995, 49). Ako mopamatuod nga kini tinuod sa pangalan ni Jesukristo, amen.