2010–2019
Ang Hingpit nga Gugma Nagahingilin sa Kahadlok
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Hingpit nga Gugma Nagahingilin sa Kahadlok

Kon kamo mosanong sa pagdapit sa pagpakigbahin sa inyong mga gituohan ug mga pagbati kabahin sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo, ang diwa sa gugma ug kaisug mao ang kanunay ninyong kauban.

Presidente Monson, kaming tanan naghinam-hinam sa kulbahinam nga mga balita kalabut sa pipila ka bag-ong mga templo. Ilabi na kakulbahinam alang sa akong daghang mga paryente diha sa estado sa Wyoming.

Ang Simbahan adunay gihimong usa ka butang sa tibuok kalibutan kon ang usa ka bag-ong templo matukod nga ingon og komon nga tradisyon sa Estados Unidos ug Canada—kita mag-open house.Sa mga semana sa hapit na ang pagpahinungod sa bag-ong templo, atong ablihan ang pultahan ug modapit sa lokal nga mga lider sa gobyerno ug sa relihiyon, lokal nga miyembro sa Simbahan, ug mga tawo sa laing tinuohan ug mosuroy sa bag-ong natukod nga templo.

Maanindot kini nga hitabo nga makatabang sa mga tawo nga dili pamilyar sa atong Simbahan nga makahibalo og gamay kabahin niini.Hapit tanan nga mibisita sa bag-ong templo matingala sa katahum sa gawas ug sa sulod niini.Nakadayeg sila sa maayong pagkahimo ug detalyadong pagtagad sa tanang bahin sa templo.Dugang pa, daghan sa atong mga bisita mobati og lahi ug espesyal samtang giyahan sila ngadto sa wala pa mapahinungod nga templo.Mao kini ang komon nga mga gikasulti sa mga bisita sa atong mga open house, apan dili kini ang pinakakomon sa tanan nga komentaryo.Ang nakatandog kaayo sa mga bisita labaw sa tanan mao nga ang mga miyembro sa Simbanan nga ilang nahimamat atol sa atong mga open house.Mobiya sila nga naganahan gayud sa ilang mga tig-abi-abi, nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Ang Simbahan nakadawat og dugang nga pagtagad sa tibuok kalibutan kay sa kaniadto.Ang mga sakop sa media mosulat o maghisgot kabahin sa Simbahan matag adlaw, magreport sa daghan niining mga kalihokan.Daghan sa ilado kaayo nga tigpagawas og mga balita sa Estados Unidos kanunay nga maghisgot sa Simbahan o sa mga miyembro niini.Kini nga mga paghisgot moabut usab sa tibuok kalibutan.

Ang Simbahan nakakuha usab og atensyon diha sa Internet, diin, sa inyong nahibaloan, nakausab kaayo sa paagi sa pagpakigbahin og impormasyon sa mga tawo.Sa tanang oras sa tibuok kalibutan, ang Simbahan ug ang mga pagtulun-an niini gihisgutan sa Internet, sa mga blog ug mga social network, sa mga tawo nga wala pa gayud makasulat og newspaper o magasin.Nanaghimo sila og mga video ug nakigbahin niini gamit ang Internet.Ordinaryo ra kining mga tawhana—sila mga miyembro sa atong tinuohan ug sa laing tinuohan—kinsa naghisgot kabahin sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Ang mga kausaban sa atong pagpakigsulti nagpasabut og gamay nganong kitang mga “Mormons” mas nailhan na kay sa kaniadto.Apan ang Simbahan nagtubo usab ug nag-uswag.Mas daghang tawo nga ang ilang mga silingan ug mga higala miyembro sa Simbahan, ug adunay inila nga mga miyembro sa Simbahan nga naa sa gobyerno, mga negosyo, sa entertainment, sa edukasyon, ug bisan asa, morag ingon niini.Bisan ang dili mga miyembro sa Simbahan nakabantay niini, ug nahibulong sila kon unsay nanghitabo.Maanindot nga daghan kaayo ang nahibalo na sa Simbahan ug samga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Samtang ang Simbahan nagkainila, sa gihapon dunay daghang tawo nga wala makasabut niini.Ang uban natudloan sa dili pagsalig sa Simbahan, ug naglihok ubos sa nagkadaiya nga negatibong butang bahin sa Simbahan sa walay pagkwestyon sa tinubdan ug kabalido niini.Daghan usab og sayop nga impormasyon ug kalibug kabahin sa Simbahan ug unsay baruganan niini.Nahitabo kini sukad pa sa panahon ni Propeta Joseph Smith.

Misulat si Joseph Smith og bahin sa iyang kasaysayan “aron sa paghupay sa hunahuna sa katilingban, ug pagbutang sa tanan nganagpakisayud mahitungod sa kamatuoran nga makahibalo sa tinuod nga mga hitabo” (Joseph Smith—History 1:1).Tinuod nga adunay mga tawo nga motuis sa kamatuoran ug tuyuon gayud ang pagsayop sa mga pagtulun-an sa Simbahan.Apan ang kadaghanan sa adunay mga pangutana kabahin sa Simbahan gusto lang nga makasabut.Kini mao ang maayo og panghunahuna nga mga tawo kinsa sa tinud-anay masusihon mahitungod kanato.

Ang nagtubo nga kainila ug reputasyon sa Simbahan nagpakita og makahuluganong oportunidad kanato isip mga miyembro niini.Makatabang kita “nga dili maabusohan ang mga hunahuna sa publiko,” ug mahusto ang sayop nga impormasyon kon kita gihulagway nga usa ka butang nga dili mao.Mas importante, hinoon, nga atong ipaambit kon si kinsa kita.

Adunay pipila ka butang nga atong mahimo—nga inyong mahimo—aron mouswag ang panabut kabahin sa Simbahan.Kon buhaton nato kini uban sa sama nga espiritu ug sa samang paagi sa atong pag-abi-abi og usa ka open house sa templo, mas masabtan kita sa atong mga higala ug mga silingan.Ang ilang kawalay pagsalig mawala, nagkadaiya nga negatibong mga butang mawala, ug magsugod sila sa pagkasabut sa Simbahan kon unsa gyud kini.

Pasugyuta ako og pipila ka mga ideya kabahin sa unsay atong mabuhat.

Una, kinahanglan nga isug kita sa atong mga pagpamahayag kahabin ni Jesukristo.Gusto nato nga ang uban mahibalo unsay atong gituohan nga Siya mao ang sentro nga hulagway sa tanang tawhanong kasaysayan.Ang Iyang kinabuhi ug mga pagtulun-an mao ang pinaka-mensahe sa Biblia ug sa ubang basahon nga atong gikonsiderar nga balaang kasulatan.Ang Daang Tugon mipahiluna sa ang-ang sa mortal nga pangalagad ni Kristo.Ang Bag-ong Tugon naghulagway sa mortal Niya nga pangalagad.Ang Basahon ni Mormon mihatag kanato og ikaduha nga saksi sa mortal Niya nga pangalagad.Mianhi Siya sa yuta sa pagpahayag sa Iyang ebanghelyo isip pundasyon alang sa tanang tawo aron ang tanang anak sa Dios makakat-on ug makasunod sa Iyang mga pagtulun-an.Dayon Iyang gihatag ang Iyang kinabuhi aron mahimo natong Manluluwas ug Manunubos.Pinaagi lamang kang Jesukristo mahimong posible ang atong kaluwasan.Mao kini nganong mituo kita nga Siya ang sentro nga hulagway sa tanang tawhanong kasaysayan.Ang atong mahangturong padulngan anaa kanunay sa iyang mga kamot. Usa ka mahimayaong butang ang pagtuo Kaniya ug pagdawat Kaniya isip atong Manluluwas, atong Ginoo, ug atong Agalon.

Mituo usab kita nga posible lamang kini pinaagi kang ni Kristo ang pagkakita sa tuman nga katagbawan, paglaum, ug kalipay—niining kinabuhia ug sa mga kahangturan.Ang atong doktrina, sumala sa gitudlo sa Basahon ni Mormon, tataw nga nag-ingon: “Busa, kamo kinahanglan gayud mopadayon sa unahan uban ang pagkamakanunayon kang Kristo, magbaton sa usa ka hingpit nga kahayag sa paglaum, ug usa ka gugma sa Dios ug sa tanan nga mga tawo.Busa, kon kamo mopadayon sa unahan, magbusog sa pulong ni Kristo, ug molahutay hangtud sa katapusan, tan-awa, sa ingon miingon ang Amahan: Kamo makabaton og kinabuhi nga dayon.” (2 Nephi 31:20).

Kita namahayag sa atong pagtuo kang Jesukristo ug midawat Kaniya isip atong Manluluwas.Manalangin siya kanato ug mogiya sa tanan natong paningkamot.Samtang maghago kita niining mortalidad, Siya molig-on kanato ug magahatag kanato og kalinaw sa panahon sa mga pagsulay.Ang mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw naglakaw pinaagi sa hugot nga pagtuo kansang Simbahan Iyaha.

Ikaduha, magpakamatarung nga mga ehemplo ngadto sa uban. Human mapahayag ang atong gituohan, kinahanglan nga atong sundon ang tambag nga gihatag kanato sa 1 Timoteo 4:12: “Hinonoa alang sa mga magtutuo, pagkinabuhi ingon nga panig-ingnan sa sinultihan ug sa paggawi, sa gugma sa pagtuo, sa kaputli.”

Ang Manluluwas mitudlo kabahin sa kaimportante nga mahimong ehemplo sa atong gituohan pinaagi sa pag-ingon, “Pasigaa ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tawo aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug dayegon nila ang inyong Amahan nga anaa sa langit” (Matthew 5:16).

Kinahanglan nga ang atong kinabuhi ehemplo sa kamaayo ug hiyas samtang naningkamot kita sa pagsunod sa Iyang ehemplo sa kalibutan.Ang maayong mga buhat sa matag usa nato makadugang sa reputasyon sa Manluluwas ug sa Iyang Simbahan.Samtang apil kamo sa paghimo og maayo, sa pagkadungganon ug matarung nga mga lalaki ug babaye, ang Kahayag ni Kristo mosanag sa inyong kinabuhi.

Sunod, isulti ang kabahin sa Simbahan.Sa inadlaw natong pagpakabuhi, napanalinginan kita og daghang oportunidad nga makapaambit sa unsay atong gituohan ngadto sa uban.Kon ang atong personal ug propesyonal nga mga kauban mangutana kabahin sa atong mga gituohan, nagdapit sila kanato sa pagpaambit kon si kinsa kita ug unsay atong gituohan.Sila tingali interesado o dili sa Simbahan, apan interesado sila nga makaila kanato pag-ayo.

Ang akong rekomendasyon kaninyo mao ang pagdawat sa ilang pagdapit.Ang inyong mga pagpanag-uban wala magdapit ninyo sa pagtudlo, pagsangyaw, pagpasabut, ug pag-awhag.Iapil sila sa pag-istoryahanay—ipaambit ang kabahin sa inyong mga gituohan apan pangutan-a usab sila sa ilang mga gituohan.Sukda ang lebel sa ilang interes pinaagi sa pagpangutana.Kon daghan kaayo silag pangutana, i-focus ang pagsultihanay sa pagtubag sa ilang mga pangutana.Hinumdumi kanunay nga mas maayo nga sila mangutana kay sa kamo ang mag-istorya.

Ang ubang mga miyembro ingon og gustong isekreto ang ilang pagkamiyembro sa Simbahan.Duna silay mga katarungan.Sama pananglit, tingali nagtuo sila nga dili sila angay nga mopaambit sa ilang mga gituohan.Tingali nahadlok sila basin sila og masayop o mapangutan-an og dili nila matubag.Kon ang ingon nga mga hunahuna mosulod man sa inyong ulo, duna koy pipila ka tambag alang nimo.Hinumdumi lamang ang mga pulong ni Juan: “Ang kahadlok wala diha sa gugma, hinonoa ang hingpit nga gugma nagahingilin sa kahadlok” (1 Juan 4:18).Kon gihigugma man nato ang Dios ug gihigugma ang atong mga silingan, gisaaran kita nga atong mabuntog ang atong mga kahadlok.

Kon nakabisita na kamo sa Mormon.org bag-ohay lang, nga mao ang website sa Simbahan alang sa mga interesado sa pagkat-on kabahin sa Simbahan, makakita kamo og mga miyembro kinsa mipasulod sa ilang mga impormasyon kabahin sa ilang kaugalingon.Naghimo sila og mga profile diha sa internet nga nagpasabut kon si kinsa sila ug kon nganong ang ilang relihiyuso nga pagtuo importante kanila.Naghisgot sila kabahin sa ilang hugot nga pagtuo.

Kinahanglan atong dayegon ug himoon ang ingon nga mga panagsinultihay uban sa Kristohanong gugma. Ang atong tuno, sa pagsulti man o pagsulat, kinahanglan nga matinahuron ug ligdong, bisan unsa pay tubag sa uban.Kinahanglan nga matinuoron kita ug dayag ug maningkamot nga klaro sa unsay atong isulti.Gusto natong likayan ang panaglalis o mahimong mapanalipdanon sa bisan unsa nga paagi.

Si Apostol Pedro mipasabut, “Apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan kamo usab magmabalaanon sa tanan ninyong paggawi” (1 Pedro 1:15).

Ang “paagi sa pag-istoryahanay” karon ingon og nagkadugang ang paglakip sa Internet.Nag-awhag kami sa mga tawo, batan-on ug tigulang, sa paggamit sa Internet ug sa social media sa pagpahibalo ug pagpaambit sa ilang relihiyuso nga mga pagtuo.

Kon mogamit kamo sa Internet, tingali makasugat kamo og padayong istoryahanay kabahin sa Simbahan.Kon giaghat sa Espiritu, ayaw og duha-duha sa pagdugang sa inyong mga tingog niini nga pag-istoryahanay.

Ang mensahe sa ebanghelyo ni Jesukristo dili sama sa bisan unsang butang nga sukad imong ikapaambit sa uban.Sa panahon hapit nga anaa ang tanang impormasyon [information age], kana mao ang pinakabililhon sa tanang impormasyon sa kalibutan.Walay kwestyon ang kabililhon niini.Mao kini ang perlas nga labing bililhon (tan-awa sa Mateo 13:46).

Sa pagpamulong kabahin sa Simbahan, dili nato sulayan nga mas nindot pa kini nga paminawon . Dili kinahanglan nga ituyok-tuyok pa ang atong mensahe.Wala nato kinahanglana ang pagtuyok-tuyok sa atong mensahe. Kinahanglan nga atong isulti ang mensahe sa matinuoron ug yano nga paagi. Kon moabli kita og mga paagi sa pakigsulti, ang mensahe sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo mopamatuod sa kaugalingon niini niadtong kinsa andam nga modawat niini.

Usahay adunay dakong kalainan—kal-ang sa pagsabut—tali sa paagi nga atong nasinati sa Simbahan gikan sa sulod ug sa nakita sa uban gikan sa gawas.Kini mao ang labing dako nga katarungan nga kita adunay mga open house sa dili pa ang matag pagpahinungod ipahimutang. Ang bolunter nga mga miyembro sa open house sa templo naningkamot sa pagtabang sa uban nga makakita sa Simbahan ingon sa ilang pagkakita niini sa sulod.Ilang nakita ang Simbahan nga usa ka kahibulongan nga buhat, gani katingalahan, ug gusto sila nga ang uban mahibalo usab niini.Naghangyo ako kaninyo sa pagbuhat sa sama.

Akong isaad kaninyo nga kon kamo mosanong sa pagdapit sa pagpakigbahin sa inyong mga gituohan ug mga pagbati kabahin sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo, ang diwa sa gugma ug kaisug mao ang kanunay ninyong kauban, kay ang “hingpit nga gugma nagahingilin sa kahadlok” (1 1 Juan 4:18).

Mao kini ang panahon sa pagpalapad sa mga oportunidad sa pagpaambit sa ebanghelyo ni Jesukristo ngadto sa uban.Unta mangandam kita sa kaugalingon sa pagpahimulos sa mga oportunidad nga gihatag sa matag usa kanato sa pagpaambit sa atong mga gituohan, mapaubsanon akong mag-ampo sa pangalan ni Jesukristo, amen.