2010–2019
Ang Gahum sa Aaronic Priesthood
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Gahum sa Aaronic Priesthood

Kamo ug ang katungdanan sa Aaronic Priesthood nga inyong gihuptan mahinungdanon sa buhat sa Langitnong Amahan sa Iyang mga anak ug sa pag-andam niini nga yuta sa Ikaduhang Pag-anhi.

Sa bag-ohay lang nga sesyon sa pagbansay alang sa mga General Authority, si Presidente Thomas S. Monson mipasabut og usab sa mga katungdanan ug mga oportunidad alang sa mga naghupot sa Aaronic Priesthood.1 Diha sa diwa niana nga pagpanudlo nga ako mamulong kaninyo.

Ang katungdanan, nga saktong pagkatuman, motino sa kapaingnan sa katawhan ug kanasuran. Hilabihan ka mahinungdanon ang baruganan sa katungdanan nga ang mga naghupot sa priesthood giawhag, “Busa, karon himoa ang matag tawo nga makakat-on sa iyang katungdanan, ug pagbuhat sa buhatan diin siya natudlo, diha sa tanan nga kakugi.”2

Si Presidente Monson mipasabut, “Ang tawag sa katungdanan hilum nga moabut samtang kita nga naghupot sa priesthood molihok sa mga buluhaton nga atong nadawat.”3 Si Presidente Monson mikutlo kang George Albert Smith: “Inyo kining katungdanan una sa tanan ang pagkat-on kon unsay gusto sa Ginoo ug dayon pinaagi sa gahum ug kalig-on sa Iyang balaang Priesthood aron mopalambo sa inyong calling diha atubangan sa inyong isigkatawo aron nga ang mga tawo magmaya nga mosunod kaninyo.”4

Namulong kalabut sa Iyang katungdanan, ang atong Ginoo miingon: “Wala ko man tinguhaa ang pagbuhat sa akong kaugalingong kabubut-on, kondili sa kabubut-on sa Amahan.”5 “Ako nanaug gikan sa langit, dili sa pagbuhat sa akong kaugalingong kabubut-on, kondili sa kabubut-on sa nagpadala kanako.”6 Tungod kay si Jesukristo mibuhat sa Iyang katungdanan, “ang tanan nga mga katawhan maluwas, pinaagi sa pagsunod sa mga balaod ug mga ordinansa sa Ebanghelyo.”7 Mga kaigsoonan, mao kini ang sumbanan nga atong sundon.

Nakasinati na ko niini nga kamo kinsa nagserbisyo isip mga deacon, mga teacher, ug mga priest ingon kaandam, kasaligan, ug makabuhat sa inyong katungdanan sama sa among gilauman kaninyo. Kami nagdayeg kaninyo. Ang inyong kamadasigon makatakod, ang inyong mga abilidad kahibulongan, ang inyong pagpakig-uban makapalig-on. Kamo ug ang katungdanan sa Aaronic Priesthood nga inyong gihuptan mahinungdanon sa buhat sa Langitnong Amahan sa Iyang mga anak ug sa pag-andam niini nga yuta sa Ikaduhang Pag-anhi sa Iyang balaang Anak. Ang among panglantaw kaninyo ug sa inyong katungdanan lapas pa sa inyong edad. Si Pablo namulong bahin kaninyo, nga nag-ingon “Ayaw itugot nga adunay magatamay kanimo tungod sa imong kabatan-on; hinonoa alang sa mga magtotoo pagkinabuhi ingon nga panig-ingnan, sa sinultihan, ug sa paggawi, sa gugma, sa pagtuo, sa kaputli.”8

Anaa sa kalalakin-an sa karaan

Ang priesthood nga kang Aaron gingalan.

Pinaagi sa mga Levite, mga priest, ug usab mga propeta,

Sa mga anak sa Dios kini mopanalangin kanila.

Dayon miabut ang Manluluwas sa kalibutan

Ug gipangita ang ginganlag Juan,

Aron sa sama nga gahum pagabunyagan

Ug gisugdan ang buhat sa kaluwasan.

Sa ulahing mga adlaw kining samang gahuma

Gipahiuli og balik sa yuta,

Aron tanang mga kamatuoran sa ebanghelyo

Mogamot unta sa kalag nato.

Aaronic Priesthood, maanindot nga kamatuoran,

Dali aron kanamo moandam—

Aron ang katawhan matubos

Pinaagi sa Pinalanggang Anak sa Dios!

Ug siya kinsa naggamit niini nga mga gahum—

Sa yanong batang lalaki kini dili haum.

Sa priesthood nga kupo nga gisul-ob niya

Kita moingon, “Ikaw hingkod nga lalaki na!”9

“Ang gahum ug pagtugot sa … Aaronic nga Pagkapari, mao ang paghupot sa mga yawe sa pagpangalagad sa mga anghel, ug sa pagpangalagad diha sa dayag nga mga ordinansa, ang sulat sa ebanghelyo, ang bunyag sa paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala, nga nahiuyon sa mga pakigsaad ug mga sugo.”10 Si Presidente Boyd K. Packer nakaobserbar: “Nakahimo kita og maayo kaayo sa pagpang-apud-apod sa awtoridad sa priesthood. Kita adunay awtoridad sa priesthood nga na-establisar sa hapit bisan asa. … Apan ang pagpang-apud-apod sa awtoridad sa priesthood miuswag, nga sa akong hunahuna, nag-una pa sa pagpang-apud-apod sa gahum sa priesthood.”11 Alang sa walay katapusang kaayohan sa mga anak sa Dios, kinahanglan gayud kining masolusyonan.

Ang atong propeta misulti kanato unsaon nga mahimo kini. Mikutlo kang George Q. Cannon, si Presidente Monson miingon: “Gusto nakong makita ang gahum sa Priesthood nga nalig-on. … Gusto nakong makita kining kalig-on ug gahum nga mapakatap sa tanang mga naghupot sa Priesthood, gikan sa kinatas-ang lider ngadto sa kinagamyan ug labing ubos nga deacon diha sa Simbahan. Matag tawo kinahanglang motinguha ug motagamtam sa mga pagpadayag sa Dios, ang kahayag sa langit nagdan-ag sa iyang kalag ug naghatag kaniya og kahibalo kalabut sa iyang mga katungdanan, kalabut nianang bahin sa buhat … nga iyang responsibilidad sa iyang Priesthood.”12

Unsay buhaton sa deacon, teacher, o priest aron madawat ang espiritu sa pagpadayag ug pagpalambo sa iyang calling? Siya mahimong magpuyo sa paagi nga iyang matagamtam ang makalimpyo, makapabalaan, ug makapadan-ag nga gahum sa Espiritu Santo.

Ang kaimportante niini makita niining mga pulong gikan ni Alma: “Karon ako moingon nganha kaninyo nga kini mao ang kapunongan diin ako gitawag, … sa pagsangyaw ngadto … sa umaabut nga mga kaliwatan … nga sila kinahanglan gayud maghinulsol ug magpakatawo pag-usab.13 Kon ang tawo magpakatawo pag-usab, ang iyang kasingkasing mausab. Wala siyay tinguha sa mga butang nga dautan o mahugaw. Bation niya ang lawom ug makanunayong gugma alang sa Dios. Siya gusto nga mahimong buotan, moserbisyo sa uban, ug motuman sa mga sugo.14

Si Presidente Joseph F. Smith mihulagway sa iyang kasinatian bahin niini nga kausaban: “Ang pagbati nga miabut kanako mao kanang tinuod nga kalinaw, gugma ug kahayag. Gibati nako sa akong kalag nga kon ako nakasala … ako napasaylo na; nga ako sa tinuod nalimpyohan gikan sa sala; ang akong kasingkasing natandog ug gibati nako nga dili nako pasakitan ang kinagamyang mananap ilawom sa akong mga tiil. Gibati nako nga daw gusto ko nga mobuhat og maayo bisan asa ngadto sa tanang tawo ug sa tanang butang. Gibati nako ang kabag-o sa kinabuhi, kabag-o sa tinguha sa pagbuhat nianang unsay matarung. Walay usa ka tipik sa tinguha alang sa dautan nga nahabilin sa akong kalag. Gamay pa ko nga bata, tinuod kini, … apan mao kini ang impluwensya nga miabut kanako, ug ako nasayud nga gikan kini sa Dios, ug kaniadto ug sa kanunay nahimong usa ka buhing saksi ngari kanako sa akong pagdawat sa Ginoo.”15

Busa nagtawag kami kaninyo talagsaong batan-on nga mga kaigsoonan nga makugihong maningkamot nga “matawo pag-usab.”16 Pag-ampo alang niining dakong kausaban sa inyong kinabuhi. Tun-i ang mga kasulatan. Tinguhaa labaw pa sa bisan unsang butang ang pagkaila sa Dios ug pagkahimong sama sa Iyang balaang Anak. Paglingaw-lingaw sa inyong kabatan-on apan “ihiklin ang mga paaging binata”:17

Isalikway ang malaw-ay ug binuang nga panagsultihanay.

Palayo sa tanang dautan.

Likayi ang panagbingkil.

Paghinulsol kon gikinahanglan.18

Makatabang kini kaninyo nga motubo ngadto sa dungganong kaligdong sa inyong pagkalalaki. Ang mga kinaiya sa kaisug, pagkasinaligan, pagpaubos, pagtuo, ug kaayo mainyo. Ang mga higala ganahan kaninyo, ang mga ginikanan modayeg kaninyo, ang mga kaigsoonan sa priesthood mosalig kaninyo, ug ang batan-ong mga babaye motahud kaninyo ug mas mahimong maayo tungod kaninyo. Ang Dios motahud ninyo ug mopanalangin sa inyong serbisyo sa priesthood og gahum gikan sa kahitas-an.

Kami mobuhat sa among bahin. Isip mga ginikanan ug mga apohan, kami moandam kaninyo alang sa mas maisugon nga pagserbisyo sa gingharian sa Dios. Isip inyong mga kaigsoonan, mahimo kaming mga ehemplo nga inyong sundon. Dugangan namo ang kalig-on sa inyong mga korum. Among paluyohan ang inyong mga kapangulohan sa korum samtang naggamit sila sa ilang mga yawe sa pagpangulo. Hatagan namo kamo og oportunidad aron hingpit nga makatuman sa mga katungdanan sa Aaronic Priesthood ug sa pagpalambo sa inyong calling.

Pinaagi sa inyong pangalagad, dagkong mga panalangin ang moabut sa Simbahan. “Ang mga anghel mamulong pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.”19 Makahimo usab kamo sa ingon. Samtang mamulong kamo pinaagi sa Espiritu Santo ug modumala sa sagradong mga simbolo sa sakrament, ang mga lalaki ug mga babaye, mga batang lalaki ug mga batang babaye maningkamot sa paghinulsol, aron mapalambo ang ilang pagtuo kang Kristo, ug makauban nila kanunay ang Balaang Espiritu.

Samtang magpuasa kamo ug mangolekta sa mga halad sa puasa, ang mga miyembro maaghat sa pagpahiangay sa ilang mga binuhatan nianang sa Manluluwas. Ang Ginoo nagpakabana sa kabus ug sa ginalutos, ug Siya midapit, “Umanhi ka ug sumunod kanako.”20 Ang inyong serbisyo sa mga makalolooy naglambigit kanato sa Iyang balaang buhat ug nagtabang kanato nga mapabilin ang kapasayloan sa atong kaugalingong mga sala kaniadto.21

Sa inyong “pagduaw sa balay sa matag sakop,”22 ayaw kahadlok ni kaulaw. Ang Espiritu Santo mohatag kaninyo sa mga pulong nga angayang isulti, sa pagpamatuod nga ipahayag, sa serbisyo nga ihatag.

Ang inyong makugihong mga paningkamot sa “pagbantay diha sa simbahan sa kanunay”23 magmabungahon. Ang inyong dili pakaaron-ingnon nga kinaiya mopahumok sa kasingkasing bisan sa dili matuohon nga tawo ug makapalugak sa gunit sa kaaway. Ang inyong pagdapit sa uban nga mokuyog kaninyo sa simbahan, sa pag-ambit sa sakrament uban kaninyo, ug sa pagserbisyo uban kaninyo mahimong maabi-abihong kahayag alang niadtong nawala diha sa mga anino diin ang kahayag sa ebanghelyo hapit na maawop o wala na gayud mosiga.

Oh, akong minahal nga batan-ong mga lalaki, “ayaw pasagdi ang hiyas nga anaa kaninyo,”24 nga inyong nadawat dihang ang Aaronic Priesthood gihatag ug kamo na-ordinahan.

“Kay kita wala sa Dios hatagig espiritu sa katalaw; kondili sa espiritu sa gahum, ug sa gugma, ug pagpugong sa kaugalingon.

“Busa ayaw ikaulaw ang pagpanghimatuod alang sa atong Ginoo. … Pakig-ambit sa … ebanghelyo pinaagi sa gahum sa Dios;

“Nga … nagtawag kanato sa pagtawag ngadto sa kabalaan, … nga iyang gihatag kanato diha kang Kristo Jesus sa wala pa ang mga kapanahonan nga walay kinutoban.”25

Ang atong minahal nga propeta “mitawag kaninyo sa pagdala sa bandila.”26 Saludo kami kaninyo, nag-ampo alang kaninyo, nagmaya sa pagserbisyo uban kaninyo, ug naghatag og pasalamat sa Dios alang sa gahum sa inyong makaluwas nga pangalagad.

Mohatag ko sa akong pagsaksi, ang Dios mao ang atong Amahan sa Kahangturan ug nagpuyo sa kalangitan. Si Jesus ang Kristo mao ang balaang Anak sa Dios, ang Manunubos sa kalibutan, ug kamong matinud-anon nga mga naghupot sa Aaronic Priesthood mao ang Iyang mga rerpresentante dinhi sa yuta, sa pangalan ni Jesukristo, amen.