2010–2019
Oras sa Pagpangandam
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Oras sa Pagpangandam

Kinahanglan atong gamiton ang atong oras sa mga butang nga labing importante.

Ang ikawalo nga kapitulo sa Isangyaw ang Akong Ebanghelyo nagpokus sa atong atensyon sa maalamong paggamit sa oras.Sa pagsugod nga paragraph, si Elder M. Russell Ballard nagpahinumdom nato nga kita kinahanglan nga mohimo og mga tumong ug magkat-on unsaon sa pag-master sa mga teknik sa pagkab-ot niini (tan-awa sa Isangyaw ang Akong Ebanghelyo: Usa ka Giya sa Misyonaryo nga Pangalagad (2004), 177–78).Ang pag-master sa mga teknik nga gikinahanglan sa pagkab-ot sa atong mga tumong naglakip nga mahimong master manedyer sa atong oras.

Ako mapasalamaton sa ehemplo ni Presidente Thomas S. Monson. Sa tanan nga iyang gibuhat isip propeta sa Dios, iyang gisiguro, sama sa gibuhat sa Manluluwas, nga adunay igong panahon sa pagbisita sa masakiton (tan-awa sae Lucas 17:12–14), sa pagbayaw sa kabus sa espiritu, ug nga mahimong sulugoon sa tanan. Ako mapasalamaton usab sa ehemplo sa daghan pa kinsa mihatag sa ilang panahon sa pagserbisyo sa ilang isig ka tawo.Ako mopamatuod nga ang paghatag sa atong panahon sa pagserbisyo sa uban makapahimuot sa Dios ug sa ingon makapaduol nato ngadto Kaniya.Ang atong Manluluwas magmatinud-anon sa Iyang pulong nga “siya kinsa matinud-anon ug maalamon diha sa panahon pagaiphon nga takus sa pagpanunod sa mga mansyon nga giandam alang kaniya sa akong Amahan” (D&P 72:4).

Ang oras dili gayud baligya; ang panahon usa ka butang nga dili, bisan unsaon nimog paninguha, mapalit sa bisan asa nga tindahan bisan pa pila. Apan kon ang oras maalamong gigamit, ang bili niini dili masukod. Sa gihatag nga adlaw kitang tanan gigahinan, walay bayad, sa samang gidaghanon sa minuto ug oras nga gamiton, ug dili madugay atong mahibaloan, sama sa pamilya nga kanta nga nagtudlo,“ang panahon manglabay; dili na mobalik”(“Improve the Shining Moments,” Hymns, no.226).Unsa ang atong panahon nga kinahanglang gamiton sa maalamon.Si Presidente Brigham Young miingon, “kitang tanan nakautang sa Dios alang sa abilidad sa paggamit sa panahon nga mapahimuslan ug siya maningil kanato sa higpit nga pagsubay sa paggamit nga atong gihimo niini nga abilidad” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Brigham Young [1997], 331).

Sa kadaghan natong buluhaton, kinahanglang makat-on kita sa paghimo og prayoridad sa pagpahaum sa atong mga tumong o risgo nga mabantang sa hangin sa paglangay-langay ug mapadpad sa pag-usik sa kalihokan ngadto sa lain.Gitudloan kita og maayo mahitungod sa mga prayoridad sa Ginoong Magtutudlo sa dihang Siya mideklarar sa iyang Wali sa Bukid, “Busa, ayaw pangita sa mga butang niini nga kalibutan apan paninguha kamo sa pagtukod og usa ka gingharian sa dios, Ug sa pagpatunhay sa iyang pagkamatarung, ug kining tanan nga mga butang idugang nganha kaninyo”(Mateo 6:33, footnote a; gikan sa Hubad ni Jospeh smith, Mateo 6:38).footnote a; gikan sa Hubad ni Joseph Smith, Mateo 6:38).(Tan-awa usab Dallin H. Oaks, “Pokus ug Prayoridad,” Liahona, Hulyo 2001, 99–102.)

Si Alma naghisgot sa mga prayoridad sa dihang siya mitudlo nga “kini nga kinabuhi nahimo nga usa ka panahon sa pagsulay; usa ka panahon sa pagpangandam sa pagsugat sa Dios” (Alma 12:24).Unsaon sa paggamit sa buhong nga kabilin sa oras sa pagpangandam sa pagsugat sa Dios nagkinahanglan og giya, apan sigurado nga atong ibutang ang Ginoo ug ang atong mga pamilya sa ibabaw sa lista.Si Presidente Dieter F. Uchtdorf mipahinumdom kanato nga “diha sa mga relasyon sa pamilya ang gugma sa tinuod gispelling og o-r-a-s” (“Kabahin sa mga Butang nga Labing Mahinungdanon,” Liahona, Nob. 2010, 22). Ako mopamatuod nga ang tabang gitinguha pinaagi sa pagkamainampoon ug pagkasinsero, ang atong Langitnong Amahan motabang nato sa paghatag og gibug-aton nianang nagkinahanglan sa atong oras labaw sa tanan.

Ang pobre mogamit sa oras nga suod nga ig-agaw sa pagkatapulan.Sa tong pagsunod sa sugo nga “mohunong sa pagkatapulan” (D&P 88:124), kinahanglang atong siguroon nga ang pagka-busy matandi sa pagkamakugihon.Pananglit, nindot kaayo nga adunay komunikasyon nga magamit dayon, apang siguroon nato nga dili kita magpalabi og gamit sa komunikasyon.Akong namatikdan nga ang uban nalit-ag sa bag-ong adiksyon nga kinahanglan og daghang panahon—nga nakapaulipon nato sa pirming pagtan-aw ug pagpadala sa sosyal nga mga mensahe ug sa ingon naghatag nato og dili maayo nga impresyon nga pagka-busy ug makugihon.

Adunay daghan nga maayo sa atong sayon nga paggamit sa komunikasyon ug impormasyon.Akong nakita nga kini makatabang sa pagpangita og mga artikulo, mga pakigpulong sa komperensya, mga rekord sa katigulangan, ug pagdawat og mga e-mail, pahinumdom sa Facebook, tweets, ug mga text.Kining mga butanga mga maayo, dili kita makatugot niini nga makapadaplin niadtong mga butang nga labing importante.Pagkasubo kon ang telepono ug computer uban sa kakomplikado niini makapawala sa kayano sa sinsero nga pag-ampo ngadto sa mahigugmaong Amahan sa Langit.Kinahanglang dali kita makaluhod sama sa text.

Ang electronic nga mga dula ug cyber nga pag-ilaila dili malungtarung ikapuli alang sa tinuod nga mga higala kinsa makahatag og madasigong gakus, kinsa makaampo alang nato ug nagtinguha sa atong kaayohan.Mapasalamaton kaayo ko nga makakita sa korum, klase, ug sa mga sakop sa Relief Society nga magtinabangay sa usag usa.Usa sa mga okasyon nga nasabtan nako pag-ayo unsay gipasabut ni Apostol Pablo sa dihang siya miingon, “Kamo karon dili na mga langyaw ug mga dumuloong. Kondili mga katagilungsod sa mga balaan” (Mga-Taga Efeso 2:19).

Nasayud ako nga ang atong dakong kalipay moabut kon kita nahiangay ngadto sa Ginoo (tan-awa sa Alma 37:37) ug niadtong mga butang nga makahatag og mahangturong ganti kay sa daghang mga oras sa status updates, Internet farming, ug catapulting angry birds sa semento nga mga bongbong.Moawhag ko kaninyo sa pagsalikway niadtong mga butang nga nagkawat sa atong bililhong oras ug determinado nga mahimong ilang agalon, kay sa pagtugot niini pinaagi sa ilang makaadik nga matang nga mahimo natong agalon.

Aron makabaton sa kalinaw nga gihisgutan sa Manluluwas sa (tan-awa sa Juan 14:27), kinahanglang ihalad nato ang atong oras ngadto sa mga butang nga mas importaante, ug ang mga butang sa Dios ang mas importante.Sa atong pagduol sa Dios pinaagi sa sinsero nga pag-ampo, pagbasa ug pagtuon kada adlaw sa mga kasulatan, mamalandong unsay atong nabasahan ug nabati, ug dayon gamiton ug sundon ang mga leksyon nga nakat-unan, mas makapaduol kita ngadto Kaniya.Ang saad sa Dios mao nga kon kita magsiksik nga makugihon gikan sa labing maayong mga basahon “[Siya] mohatag [kanato] og kahibalo pinaagi sa iyang Balaan nga Espiritu” (D&P 121:26).D&P 109:14–15

Si Satanas motintal nato sa dili pagtarung og gamit sa atong oras pinaagi sa tinakuban nga paglingla.Bisan og ang mga tintasyon moabut, mitudlo si Elder Quentin L. Cook nga ang “mga Santos kinsa mosunod sa mensahe sa Manluluwas dili mahisalaag sa malinglahon ug malaglagon nga mga pangandoy” (“Santos Ka Ba?Liahona Nob. 2003, 96).Si Hiram Page, usa sa Walo ka mga Saksi sa Basahon ni Mormon nagtudlo nato sa bililhon nga leksyon mahitungod samga paglingla.Siya adunay bato ug pinaagi niini narekord ang iyang gituohan nga mga pinadayag alang sa Simbahan (tan-awa sa D&P 28).Gikorhian si Hiram, ang istorya nag-ingon nga ang batao gikuha ug gidugmok aron kini dili na makalingla.1Modapit ako ninyo sa pag-ila sa mga lingla sa pag-usik sa atong oras sa atong kinabuhi nga kinahanglan natong dugmukon.Kinahanglan kita nga magmaalamon sa atong paghukom sa pagsiguro nga ang pagsukod sa oras sakto nga pagkabalanse aron malakip ang Ginoo, pamilya, trabaho, ug maayo nga makalingaw nga mga kalihokan.Daghan na ang nakadiskobre, adunay nagkadugang nga kalipay sa kinabuhi kon atong gamiton ang atong oras sa pagpangita niadtong mga butang nga “mahiyason, matahum, omaayo og dungog o dalaygon” (Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:13).

Ang oras dali kaayong molihok sa hagtik sa orasan.Karon usa ka maayo nga adlaw, samtang ang orasan sa pagkamortal mohagtik, sa pagribyu unsay atong gibuhat sa pagpangandam sa pagsugat sa Dios.Ako mopamatuod nga dakong mga ganti alang niadtong mogahin og oras dinhi sa mortalidad sa pagpangandam alang sa pagka-imortal ug kinabuhing dayon.Sa pangalan ni Jesukristo, amen.