2010–2019
Ang mga Kasingkasing sa mga Anak Mobati
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang mga Kasingkasing sa mga Anak Mobati

Akong dapiton ang kabatan-onan sa Simbahan sa pagkat-on ug pagsinati sa Espiritu ni Elijah.

Sa atong pagtuon, pagkat-on, ug pagsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo, ang han-ay sa mga panghitabo makatabang kanunay.Ikonsiderar, pananglit, ang leksyon nga atong nakat-unan mahitungod sa espirituhanong prayoridad sa pagkahan-ay sa dagko nga panghitabo nga nahitabo sa dihang ang kahingpitan sa ebanghelyo sa Manluluwas gipahiuli sa ulahing mga adlaw.

Sa Sagrado nga Kakahoyan, si Joseph Smith nakakita ug nakig-istorya sa Amahan sa Kahangturan ug ni Jesukristo.Uban sa lain pang mga butang, nasayran ni Joseph ang tinuod nga kinaiya sa Dios nga Kapangulohan ug sa nagpadayon nga pagpadayag.Kining halangdon nga panan-awon nagsugod sa “tukma nga panahon” (Mga Taga-Efeso 1:10) ug mao ang mahinungdanong panghitabo sa kasaysayan sa kalibutan.

Mga tulo ka tuig ang milabay, agig tubag sa tinud-anay nga pag-ampo niadtong gabii sa Septyembre 21, 1823, ang lawak ni Joseph nalukop sa kahayag hangtud nga kini “sama na sa udtong-tutok” (Joseph Smith—Kasaysayan 1:30).Usa ka personahe ang mitungha sa kiliran sa iyang higdaanan, misangpit sa ngalan sa batan-ong lalaki ug miingon nga “siya usa ka sinugo nga gipadala gikan sa atubangan sa Dios … ug nga ang iyang ngalan mao si Moroni” (bersikulo 33).Siya misulti ni Joseph mahitungod sa pag-abut sa Basahon ni Mormon.Ug dayon si Moroni mikutlo gikan sa basahon ni Malaquias sa Daang Tugon, nga may gamayng kausaban diha sa pinulongan nga gigamit sa Bersyon sa King James: “Tan-awa, Ako mopadayag nganha kaninyo sa Pagkapari, pinaagi sa kamot ni Elijah ang propeta, sa dili pa moabut ang mahinungdanon ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo.

“… Ug siya motanom sa mga kasingkasing sa mga anak sa mga saad nga gihimo ngadto sa mga amahan, ug ang mga kasingkasing sa mga anak mobati ngadto sa ilang mga amahan.Kon dili pa ingon niini, ang tibuok kalibutan pagalaglagon sa hingpit sa iyang pag-abut” (mga bersikulo 38, 39).

Ang mga instruksyon ni Moroni ngadto sa batan-ong propeta sa katapusan naglangkob og duha ka mahinungdanong tema: (1) ang Basahon ni Mormon ug (2) ang mga pulong ni Malaquias nga nanagna sa tahas ni Elijah sa Pagpahiuli “sa tanang gisulti sa Dios pinaagi sa ba-ba sa iyang mga balaang propeta sukad pa sa karaang kapanahonan” (Mga Buhat 3:21).Sa ingon, ang pasiuna nga mga panghitabo sa Pagpahiuli nagpadayag og tukma nga pagsabut bahin sa Dios nga Kapangulohan, naghatag og gibug-aton sa kaimportante sa Basahon ni Mormon, ug naglantaw sa buhat sa kaluwasan ug kahimayaan alang sa mga buhi ug sa mga patay.Kining makapadasig nga han-ay sa mga panghitabo makatabang sa espirituhanon nga butang nga mahinungdanon kaayo ngadto sa Dios.

Ang akong mensahe nag-focus diha sa pangalagad ug sa Espiritu ni Elijah nga gipanagna ni Moroni sa iyang unang mga instruksyon ngadto ni Joseph Smith.Nag-ampo ko og maayo alang sa tabang sa Espiritu Santo.

Ang Pangalagad ni Elijah

Si Elijah usa ka propeta sa Daang Tugon kinsa pinaagi kaniya dagkong mga milagro ang nahimo.Iyang gisilyohan ang kalangitan ug wala moulan sa karaang Israel sulod sa 3 ka tuig ug tunga.Iyang gipadaghan ang pagkaon ug lana sa biyuda.Iyang gibuhi ang batang lalaki gikan sa kamatayon, ug iyang gipakanaog ang kalayo gikan sa langit agig paghagit sa mga propeta ni Baal.(Tan-awa sa 1 Mga Hari 17–18.) Sa katapusan sa mortal nga pangalagad ni Elijah, siya “mikayab ngadto sa langit pinaagi sa usa ka alimpulos” (2 Mga Hari 2:11) ug nabalhin sa pagkahimaya [translated].

“Kita nakakat-on gikan sa pagpadayag sa ulahing mga adlaw nga si Elijah naghupot sa gahum sa pagbugkos sa Melchizedek Priesthood ug mao ang katapusang propeta nga naghupot niini sa wala pa si Jesukristo” (Bible Dictionary, “Elijah”). Si Propeta Joseph Smith mipasabut, “Ang espiritu, gahum, ug tawag ni Elijah mao, nga kamo adunay gahum sa paghupot sa yawe … sa kahingpitan sa Melchizedek Priesthood … ; ug sa … pag-angkon … sa tanang mga ordinansa nga anaa sa gingharian sa Dios” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith [2007], 376; empasis gidugang). Kining sagrado nga awtoridad sa pagbugkos mahinungdanon aron mahimong balido ang mga ordinansa sa priesthood ug pagailhon dinhi sa yuta ug sa langit.

Si Elijah mipakita uban ni Moises didto sa Bukid sa Transpigurasyon (tan-awa sa Mateo 17:3) ug mihatag niini nga awtoridad ngadto nila ni Pedro, Santiago, ug Juan.Si Elijah mipakita pag-usab uban ni Moises ug sa lain pa niadtong Abril 3, 1836, didto sa Templo sa Kirtland ug mihatag sa sama nga mga yawe ngadto nila ni Joseph Smith ug Oliver Cowdery.

Ang kasulatan nagrekord nga si Elijah ang propeta mibarug atubangan nila ni Joseph ug Oliver ug miingon:

“Tan-awa, ang panahon miabut na sa hingpit, nga gipamulong pinaagi sa ba-ba ni Malaquias—nga nagpamatuod nga siya [Elijah] kinahanglan nga ipadala, sa dili pa moabut ang mahinungdanon ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo—

“Sa pagpabalik sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug ang mga anak ngadto sa mga amahan, basin pa unya ang tibuok yuta pagahampakon uban sa usa ka tunglo—

“Busa, ang mga yawe niini nga kapaigoan gitugyan ngadto sa inyong mga kamot; ug pinaagi niini kamo masayud nga ang mahinungdanon ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo duol na, gani diha sa mga pultahan” (D&P 110:14–16).

Ang pagpahiuli sa awtoridad sa pagbugkos pinaagi ni Elijah niadtong 1836 mahinungdanon sa pag-andam sa kalibutan alang sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas ug nagpasiugda og hilabihan nga nagkadaghan ug tibuok kalibutan nga kadasig sa pagsiksik sa family history.

Ang Espiritu ug Buhat ni Elijah

Si Propeta Joseph Smith miingon: “Ang pinakadakong responsibilidad niini nga kalibutan nga gibutang sa Dios kanato mao ang pagsiksik sa atong mga patay.… Tungod kay gikinahanglan nga ang gahum sa pagbugkos maanaa sa atong mga kamot aron sa pagbugkos sa atong mga anak ug sa atong mga patay alang sa kahingpitan sa dispensasyon sa mga panahon—usa ka dispensasyon aron sa pagtagbaw sa mga saad nga gihimo ni Jesukristo sa wala pa ang katukuran sa kalibutan alang sa kaluwasan sa tawo.… Sukad niini, ang Dios miingon, ‘Akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna’” (Teachings: Joseph Smith, 475).

Si Joseph mipasabut og dugang:

“Unsa ang katuyoan sa [pagbalik ni Elijah]? o unsaon kini pagpatuman?Ang mga yawe itugyan, ang espiritu ni Elijah moabut, ang Ebanghelyo i-establisar, ang mga Santos sa Dios pundukon, ang Zion pagatukuron, ug ang mga Santos motungas ingon nga mga manluluwas sa Bukid sa Zion [tan-awa sa Abdias 1:21].

“Apan unsaon nila nga mahimong mga manluluwas sa Bukid sa Zion?Pinaagi sa pagtukod sa ilang mga templo … ug pagpadayon ug pagdawat sa tanan nga mga ordinansa … alang sa ilang tanan nga mga katigulangan kinsa namatay … ; ug dinhi niini ang kadena nga nagbugkos sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug sa mga anak ngadto sa mga amahan, nga natuman ang misyon ni Elijah” (Teachings: Joseph Smith, 472–73).

Si Elder Russell M. Nelson mitudlo nga ang Espiritu ni Elijah “usa ka pagpakita sa Espiritu Santo nga naghatag og pagsaksi sa balaanong kinaiya sa pamilya” (“A New Harvest Time,” Ensign, Mayo 1998, 34).Kining talagsaong impluwensya sa Espiritu Santo nagdasig sa mga tawo sa pag-ila, pagrekord, ug paghinumdom sa ilang mga katigulangan ug mga sakop sa pamilya—kaniadto ug karon.

Ang Espiritu ni Elijah nakaapekto sa mga miyembro ug dili mga miyembro sa Simbahan.Apan, isip mga miyembro sa gipahiuli nga Simbahan ni Kristo, kita adunay responsibilidad nga pakigsaad sa pagsiksik sa atong mga katigulangan ug paghatag kanila sa makaluwas nga mga ordinansa sa ebanghelyo.“Sila kon wala kita dili mahimong hingpit” (Mga Hebreohanon 11:40; tan-awa usab sa Teachings: Joseph Smith, 475).Ug “ni kita kon wala ang atong mga patay mahingpit” (D&P 128:15).

Tungod niini nga mga rason kita naghimo sa pagsiksik sa family history, nagtukod og mga templo, ug nagpahigayon sa mahinungdanon nga mga ordinansa.Tungod niini nga mga rason si Elijah gipadala aron sa pagpahiuli sa awtoridad sa pagbugkos nga nagbugkos dinhi sa yuta ug didto sa langit.Kita mao ang mga tinugyanan sa Ginoo sa buhat sa kaluwasan ug kahimayaan nga makapugong kon “ang tibuok yuta [paga]hampakon uban sa usa ka tunglo” (D&P110:15) inigbalik Niya pag-usab.Kini ang atong katungdanan ug talagsaong panalangin.

Usa ka Pagdapit ngadto sa Bag-o nga Kaliwatan

Nagdapit ko sa atensyon sa mga batan-on ug mga anak sa bag-ong kaliwatan sa pagpasabut nako og maayo sa kaimportante sa Espiritu ni Elijah sa inyong kinabuhi karon.Ang akong mensahe para sa tibuok Simbahan—apan ilabi na kaninyo.

Daghan ninyo tingali naghunahuna nga ang buhat sa family history alang lang sa mga edaran.Apan wala koy nasayran nga limitado sa edad nga gihulagway diha sa kasulatan o sa lagda nga gipahibalo sa mga lider sa Simbahan nga naglimitar niining importante nga serbisyo ngadto sa mga edaran.Kamo anak nga mga lalaki ug mga babaye sa Dios, mga anak sa pakigsaad, ug mga tigtukod sa gingharian.Dili kinahanglan nga maghulat pa kamo nga matigulang aron tumanon ang inyong responsibilidad sa pagtabang sa buhat sa kaluwasan alang sa tawhanong pamilya.

Gihatag sa Ginoo sa atong panahon ang talagsaon nga mga kapanguhaan aron kamo makakat-on ug ganahan niini nga buhat nga gidasig sa Espiritu ni Elijah.Pananglitan, ang FamilySearch usa ka koleksyon sa mga rekord, mga kapanguhaan, ug mga serbisyo sayon nga ablihan gamit ang personal nga mga computer ug nagkalain-laing mga gamit, gihimo aron sa pagtabang sa mga tawo sa pagdiskubre ug pagrekord sa ilang family history.Kini nga mga kapanguhaan anaa usab sa mga family history center sa atong mga building sa Simbahan sa tibuok kalibutan.

Dili kini sulagma nga ang FamilySearch ug uban nga mga gamit nia na sa panahon nga ang kabatan-onan pamilyar kaayo sa mga teknolohiya sa impormasyon ug komunikasyon.Ang inyong mga tudlo maayo na kaayo mo-text ug mo-tweet aron mapaspas ug mapalambo ang buhat sa Ginoo—dili lang aron makakontak dayon sa inyong mga higala.Ang mga kahanas ug abilidad nga makita sa kadaghanan sa atong kabatan-onan karon usa ka pagpangandam sa pagtabang sa buhat sa kaluwasan.

Akong dapiton ang kabatan-onan sa Simbahan sa pagkat-on ug pagsinati sa Espiritu ni Elijah.Ako moawhag kaninyo sa pagtuon, sa pagsiksik sa inyong mga katigulangan, ug sa pag-andam sa inyong kaugalingon sa pagpahigayon og proxy nga bunyag sa balay sa Ginoo alang sa inyong kaliwatan nga namatay na (tan-awa sa D&P 124:28–36).Ug awhagon ko kamo sa pagtabang sa ubang tawo sa pag-ila sa ilang mga family history.

Kon motuman mo niini nga pagdapit uban sa pagtuo, ang inyong kasingkasing mobati sa inyong mga amahan.Ang saad nga gihimo ngadto nila ni Abraham, Isaac, ug Jacob matisok diha sa inyong mga kasingkasing.Ang inyong patriyarkal nga panalangin, uban sa pamahayag niini sa kaliwatan, mosumpay ninyo ngadto sa mga amahan ug mahimong mas mahinungdanon alang kaninyo.Ang inyong gugma ug pasalamat alang sa inyong mga katigulangan motubo.Ang inyong pagpamatuod ug pagkakabig ngadto sa Manluluwas mahimong lig-on ug malungtaron.Ug ako mosaad nga kamo panalipdan batok sa grabe nga impluwensya sa yawa.Samtang kamo moapil ug mohigugma niining balaan nga buhat, kamo panalipdan sa inyong kabatan-on ug sa tibuok ninyong kinabuhi.

Mga ginikanan ug mga lider, palihug tabangi ang inyong mga anak ug kabatan-onan sa pagkat-on ug pagsinati sa Espiritu ni Elijah.Apan palihug ayaw himoang labihan ka pormal kini nga paningkamot o mohatag og sobra ka detalyado nga impormasyon o pagbansay.Dapita ang mga batan-on sa pag-explore, pag-eksperimento, ug pagkat-on nga sila lang (tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:20).Bisan kinsa nga batan-on makahimo sa unsay akong gisugyot, gamit ang mga module nga anaa sa lds.org/familyhistoryyouth. Ang korum sa Aaronic Priesthood ug mga kapangulohan sa klase sa Young Women makatabang og maayo sa tanang kabatan-onan nga mahibalo niining nag-unang kapanguhaan.Nagkadugang ang panginahanglan sa mga batan-on nga mahimong tigkat-on kinsa molihok ug sa ingon makadawat og dugang nga kahayag ug kahibalo pinaagi sa Espiritu Santo—ug dili lang walay pagpakabana nga mga estudyante nga kinahanglan pang pagaaghaton (tan-awa sa2 Nephi 2:26).

Mga ginikanan ug mga lider, mahibulong lang kamo kon unsa kapaspas ang inyong mga anak ug kabatan-onan sa Simbahan nga mahanas pag-ayo sa paggamit niini.Gani, makat-on kamo og importante nga leksyon gikan niining mga batan-on bahin sa epektibong paggamit niining kapanguhaan.Ang kabatan-onan dako kaayo og matabang sa mga edaran nga dili komportable o mahadlok sa teknolohiya o dili pamilyar sa FamilySearch.Kamo usab mag-ihap sa daghan ninyong panalangin kon ang mga batan-on mogahin og dakong panahon sa buhat sa family history ug pagserbisyo sa templo ug gamay ra nga panahon sa mga video game, mag-surf sa Internet, ug mag-Facebook.

Sila si Troy Jackson, Jaren Hope, ug Andrew Allan mga tighupot sa Aaronic Priesthood nga gitawag sa usa ka dinasig nga bishop sa pagtinabangay og tudlo sa klase sa family history sa ilang ward.Kining batan-ong mga lalaki nagrepresentar sa daghan kaayo kaninyo sa ilang kadasig sa pagkat-on ug tinguha sa pagserbisyo.

Miingon si Troy, “Sa una moadto ko sa Simbahan ug molingkod ra didto, apan karon akong naamgohan nga kinahanglan kong mopauli ug maghimo og usa ka butang.Makahimo kitang tanan og family history.”

Si Jaren mireport nga samtang nagkat-on siya og dugang mahitungod sa family history, nakaamgo siya “nga kini dili lamang mga pangalan apan tinuod nga mga tawo.Mas naghinam-hinam ko kalabut sa pagdala sa mga pangalan ngadto sa templo.”

Ug mikomentaryo si Andrew, “Nahimo kong interesado sa family history nga may gugma ug kadasig nga wala nako mahibaloi nga akong maangkon.Samtang nangandam ko matag semana sa pagtudlo, kanunay ko nga giaghat sa balaang Espiritu sa paghimo ug pagsulay sa uban nga mga pamaagi nga gitudlo sa leksyon.Kaniadto, ang family history usa ka makahadlok nga butang.Apan sa tabang sa Espiritu nakatuman ko sa akong calling ug nakatabang sa daghang tawo sa among ward.”

Akong minahal nga batan-ong mga kaigsoonan, ang family history dili lang makapadasig nga programa o kalihokan nga gipasiugdahan sa Simbahan; apan, kini usa ka mahinungdanon kaayo nga bahin sa buhat sa kaluwasan ug kahimayaan.Giandam kamo alang niini nga adlaw ug aron sa pagtukod sa gingharian sa Dios.Ania kamo dinhi sa yuta karon aron sa pagtabang niining mahimayaong buhat.

Ako mopamatuod nga si Elijah mibalik dinhi sa yuta ug mipahiuli sa sagrado nga awtoridad sa pagbugkos.Ako mosaksi nga unsay bugkoson dinhi sa yuta mahimong mabugkos didto sa langit.Ug ako nasayud nga ang kabatan-onan sa bag-o nga kaliwatan adunay mahinungdanon nga bahin niining dakong buluhaton.Ako mopamatuod sa sagradong pangalan ni Ginoong Jesukristo, amen.