2010–2019
Bahandi sa Simbahan ang mga Misyonaryo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Bahandi sa Simbahan ang mga Misyonaryo

Mapasalamaton ko nga ang mga misyonaryo gitawag sa Ginoo, nga sila mitubag nianang tawag, ug nga sila nagserbisyo sa tibuok kalibutan.

Daghang tuig na ang milabay usa niana ka gabii, ang bag-ong gitawag nga misyonaryo nga ginganlan og Elder Swan ug ang iyang senior nga kompanyon nga Japanese mibisita sa among balay. Maayo gani diha ko sa balay niadtong higayuna, mao nga ako silang gipasulod. Sa dihang giabi-abi nako sila sa may pultahan, nakamatikod ko dayon sa coat nga gisul-ob ni Elder Swan. Sa walay paghunahuna, miingon ko kaniya, “Kanindot sa imong gisul-ob nga coat!” Hinoon, kadto dili bag-ong coat, ug lubad na gani. Naghunahuna ko nga ang coat nga gisul-ob gibilin diha sa apartment sa miuli na nga misyonaryo.

Si Elder Swan diha-diha dayon mitubag sa akong gisulti, ug kini sukwahi gayud sa unsay akong gihunahuna. Naglisud sa pagsulti og Hinapon siya mitubag: “Oo, nindot gayud kini nga coat. Gisul-ob ni nga coat sa akong papa niadtong nagserbisyo siya isip usa ka misyonaryo sa Japan sobra na sa 20 ka tuig ang milabay.”

Ang iyang papa nagserbisyo sa Japan Okayama Mission. Ug sa diha nga ang iyang anak nga lalaki mobiya na aron moserbisyo og misyon sa Japan, gihatag niya ang iyang coat ngadto sa iyang anak. Kini nga litrato nagpakita sa coat sa duha ka henerasyon nga gisul-ob sa mga Elder Swan sa Japan.

Natandog ko sa dihang nakadungog ko sa mga pulong ni Elder Swan. Ug akong nasabtan karon nganong gisul-ob ni Elder Swan ang coat sa iyang papa samtang nag-proselyte siya. Si Elder Swan mialagad sa iyang misyon nga nakapanunod sa gugma sa iyang amahan alang sa Japan ug sa mga tawo niini.

Sigurado ko nga pipila kaninyo nakasinati og susama niini. Daghang mga misyonaryo nga nagserbisyo sa Japan misulti nako nga ang ilang mga amahan, ilang mga inahan, ilang mga lolo, o ilang mga tiyo nakaserbisyo usab og misyon sa Japan.

Ganahan ko nga mopadayag sa akong sinserong gugma, pagtahud, ug pagbati sa pasalamat sa tanang returned missionary nga nagserbisyo sa tibuok kalibutan. Sigurado ko nga kadtong inyong natabangan nga makabig wala makalimot ninyo. “Pagkatahum ibabaw sa kabukiran sa mga tiil niadtong nanagdala sa mga maayong balita … !”1

Usa ako niadtong mga kinabig. Nakabig ko sa edad nga 17, sa dihang estudyante pa ko sa high school. Ang misyonaryo nga mibunyag nako mao si Elder Rupp nga taga-Idaho. Bag-o lang siyang na-release isip stake president sa Idaho. Wala na ko makakita kaniya sukad nga bag-o kong nabunyagan, apan nag-e-mail ko niya ug nakig-istorya niya sa telepono. Wala gayud ako makalimot kaniya. Ang iyang mabination, mapahiyumon nga nawong nakulit sa akong panumduman. Nalipay kaayo siya sa dihang nahibalo siya nga maayo ra ko.

Sa dihang 17 anyos pa ko, wala pa ko kaayo makasabut sa mga mensahe nga gipangtudlo sa mga misyonaryo ngari nako. Apan, ako adunay espesyal nga pagbati kalabut sa mga misyonaryo, ug ganahan kong mahisama nila. Ug akong gibati ang ilang tinud-anay ug malungtaron nga gugma.

Istoryahan ko kamo sa adlaw nga gibunyagan ko. Hulyo 15 kadto, ug init kaayo kadto nga adlaw. Usa ka babaye ang gibunyagan usab nianang adlawa. Ang bunyaganan hinimo mismo sa mga misyonaryo, ug dili kaayo kini nindot tan-awon.

Gikumpirmahan kami human sa among bunyag. Una, ang sister gikumpirmahan ni Elder Lloyd. Milingkod ko tapad sa ubang mga miyembro, mipiyong sa akong mga mata, ug hilum nga naminaw. Si Elder Lloyd mikumpirma kaniya ug dayon misugod sa pagpanalangin kaniya. Apan, si Elder Lloyd mihunong sa pagsulti, busa gibuka nako ang akong mga mata ug mitutok gayud kaniya.

Bisan karon klaro nakong mahinumduman kadto nga panghitabo. Ang mga mata ni Elder Lloyd napuno sa mga luha. Ug sa unang higayon sa akong kinabuhi, nakasinati ko nga nasanapan sa Espiritu Santo. Ug pinaagi sa Balaang Espiritu nakaangkon ko og sigurado nga kahibalo nga si Elder Lloyd nahigugma kanamo ug ang Dios nahigugma kanamo.

Dayon turno na nako nga kumpirmahan. Si Elder Lloyd ra gihapon. Iyang gibutang ang iyang mga kamot sa akong ulo ug mikumpirma kanako isip miyembro sa Simbahan, mitugyan sa gasa sa Espiritu Santo, ug dayon misugod sa paghatag og panalangin. Ug usab mihunong siya sa pagsulti. Apan, nasabtan na nako karon kon unsa ang nahitabo. Nasayud gayud ako pinaagi sa Espiritu Santo nga ang mga misyonaryo nahigugma kanako ug ang Dios nahigugma kanako.

Karon ganahan kong mosulti og pipila ka mga pulong ngadto sa mga misyonaryo nga kasamtangang nagmisyon sa tibuok kalibutan. Ang inyong mga kinaiya ug ang gugma nga inyong gipakita ngadto sa uban mahinungdanon kaayo nga mga mensahe. Bisan og wala dayon nako masabti ang mga doktrina nga gitudlo sa mga misyonaryo kanako, akong gibati ang ilang dakong gugma, ug ang ilang daghang mga buhat sa pagkamabination nagtudlo kanako og importante nga mga leksyon. Ang inyong mensahe usa ka mensahe sa gugma, mensahe sa paglaum, ug mensahe sa hugot nga pagtuo. Ang inyong kinaiya ug ang inyong mga lihok nagdapit sa Espiritu, ug ang Espiritu makapasabut kanato sa mga butang nga mahinungdanon. Ang gusto nakong ipaabut ninyo mao nga pinaagi sa inyong gugma, kamo sa tinuoray nagpakigbahin sa gugma sa Dios. Bahandi kamo niini nga Simbahan. Mapasalamaton kaayo ako ninyong tanan sa inyong sakripisyo ug sa inyong dedikasyon.

Ganahan usab akong mamulong kaninyong umaabut nga mga misyonaryo. Sa akong kaugalingong pamilya, upat sa among mga anak ang nagserbisyo og misyon, ug ang ikalima namo nga misyonaryo mosulod sa Provo Missionary Training Center sa katapusan niining bulana. Sunod tuig ang among kinamanghuran nagplano nga magmisyon human sa paggradwar sa high school.

Mao nga ako mosulti sa akong anak nga mga lalaki ug kaninyong tanan sa pagpangandam sa pagserbisyo og misyon. Importante ang pagdala og tulo ka mga butang sa inyong misyon:

  1. Usa ka tinguha nga mosangyaw sa ebanghelyo. Ang Ginoo gusto nga inyong pangitaon ang Iyang karnero ug magasusi kanila.2 Ang mga tawo sa tibuok kalibutan naghulat kaninyo. Palihug adtoa dayon kon asa sila. Walay laing naningkamot og maayo kay sa mga misyonaryo nga moadto aron pagluwas sa uban. Usa ako niadtong naluwas.

  2. Palamboa ang inyong pagpamatuod. Ang Ginoo nagkinahanglan sa inyong “kasingkasing ug andam nga hunahuna.”3

  3. Higugmaa ang uban, sama ni Elder Swan, kinsa midala sa coat ug gugma sa iyang amahan ngadto sa misyon alang sa Japan ug sa katawhan niini.

Ug kaninyo nga wala makahibalo kon unsaon pagpangandam sa pagserbisyo og misyon, palihug adtoa ug pakigkita sa inyong bishop. Nasayud ko nga motabang siya kaninyo.

Mapasalamaton ko nga ang mga misyonaryo gitawag sa Ginoo, nga sila mitubag nianang tawag, ug nga sila nagserbisyo sa tibuok kalibutan. Mosulti ko kaninyong tanan nga mga returned missionary: “Mapasalamaton kaayo ko sa tanan ninyong mga paningkamot. Bahandi kamo niini nga Simbahan. Ug hinaut nga magpadayon kamo kanunay nga mahimong mga misyonaryo ug molihok sama sa mga disipulo ni Kristo.”

Mopamatuod ko nga kita mga anak sa atong Amahan sa Langit, nga Siya nahigugma kanato, ug Iyang gipadala ang Iyang Hinigugmang Anak, nga si Jesukristo, aron kita makabalik pag-usab sa Iyang presensya. Gisulti ko kining tanan sa sagrado nga pangalan ni Jesukristo, amen.