2010–2019
Hangtud sa Sunod Natong Panagkita
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Hangtud sa Sunod Natong Panagkita

Hinaut nga ang espiritu nga atong gibati dinhi magpabilin uban kanato samtang kita magbuhat sa mga butang nga atong gihimo kada adlaw.

Akong mga kaigsoonan, nahibalo kong mouyon kamo kanako nga usa kini ka makapadasig kaayo nga komperensya. Atong gibati ang Espiritu sa Ginoo sa hilabihan niining milabayng duha ka adlaw samtang natandog ang atong mga kasingkasing ug nalig-on ang atong mga pagpamatuod mahitungod niining balaan nga buhat. Among ipahayag ang pasalamat sa matag usa nga miapil, lakip ang mga Kaigsoonan nga naghalad sa mga pag-ampo.

Ania kitang tanan dinhi tungod kay nahigugma kita sa Ginoo ug gustong moserbisyo Kaniya. Akong ipamatuod kaninyo nga ang atong Langitnong Amahan mahunahunaon kanato. Akong giila ang Iyang kamot sa tanang mga butang.

Sa makausa pa ang musika maanindot kaayo, ug akong ipahayag ang akong personal ug sa tibuok Simbahan nga pasalamat niadtong andam nga mopaambit ngari kanato sa ilang mga talento niining bahina.

Among gipahayag ang among halawom nga pasalamat ngadto sa mga Kaigsoonan nga na-release atol niini nga komperensya. Matinud-anon ug maayo ang ilang pagserbisyo ug nakahimo og mahinungdnong mga kontribusyon sa buhat sa Ginoo.

Akong ipahayag ang dakong pasalamat sa akong matinud-anon ug mapahinunguron nga mga magtatambag ug pasalamatan sila atubangan sa tanan sa suporta ug abag nga ilang gihatag kanako. Sila sa tinuod mga tawo sa kaalam ug panabut, ug ang ilang pagserbisyo mapuslanon kaayo.

Akong gipasalamatan ang akong mga kaigsoonan sa Korum sa Napulog Duha sa ilang labing maayo ug walay kaluya nga pagserbisyo diha sa buhat sa Ginoo. Ingon man akong ipahayag ang akong pasalamat sa mga sakop sa mga Korum sa Seventy ug sa Presiding Bishopric sa ilang dili hinakog ug epektibo nga serbisyo. Ipahayag usab nako ang samang pasalamat alang sa mga kababayen-an ug kalalakin-an nga nagserbisyo isip mga opisyal sa kinatibuk-ang auxiliary.

Mga kaigsoonan, akong ipaniguro kaninyo nga ang atong Langitnong Amahan mahunahunaon sa mga hagit nga atong giatubang sa kalibutan karon. Siya nahigugma sa matag usa kanato ug mopanalangin kanato samtang maningkamot kita sa pagsunod sa Iyang mga sugo ug mangita Kaniya pinaagi sa pag-ampo.

Bulahan gayud kita nga aduna niining gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo. Naghatag kini og tubag sa mga pangutana kon diin kita gikan, nganong ania kita dinhi, ug asa kita padulong kon mobiya na kita niining kinabuhia. Naghatag kini og kahulugan ug katuyoan ug paglaum sa atong kinabuhi.

Gipasalamatan nako kamo alang sa serbisyo nga andam kaayo ninyong gihatag sa usag usa. Kita ang mga kamot sa Dios dinhi sa yuta, ubos sa sugo sa paghigugma ug pagserbisyo sa Iyang mga anak.

Pasalamatan ko kamo sa tanan nga nahimo ninyo sa inyong mga ward ug mga branch. Akong gipahayag ang akong pasalamat sa inyong kaandam nga moserbisyo sa mga posisyon diin kamo gitawag, bisan unsa pa man kini. Ang matag usa importante sa pagpadayon sa buhat sa Ginoo.

Ang komperensya nahuman na. Samtang mamauli kita, hinaut nga kita luwas. Hinaut atong maabtan ang tanan nga maayo ra samtang wala kita. Hinaut nga ang espiritu nga atong gibati dinhi magpabilin uban kanato samtang kita magbuhat sa mga butang nga atong gihimo kada adlaw. Hinaut nga atong ikapakita ang dugang nga kamabination sa usag usa. Hinaut nga kanunay kitang makita nga naghimo sa buhat sa Ginoo.

Hinaut nga ang mga panalangin sa langit maanaa kaninyo. Hinaut nga ang inyong mga panimalay mapuno sa panaghiusa ug gugma. Hinaut nga kanunay ninyong maalimahan ang inyong mga pagpamatuod, nga kini mamahimong proteksyon kaninyo batok sa kaaway.

Isip ubos ninyong sulugoon, nagtinguha ko sa tibuok nakong kasingkasing sa paghimo sa kabubut-on sa Dios ug sa pagserbisyo Kaniya ug sa pagserbiyo kaninyo.

Mahal ko kamo, ako nag-ampo alang kaninyo. Mohangyo ko kaninyo sa makausa pa nga ako ug ang tanang mga General Authority inyong hinumduman sa inyong mga pag-ampo. Kami inyong kauban sa pag-uswag niining kahibulongan nga buhat. Akong ipamatuod kaninyo nga kitang tanan apil niini ug ang tanang lalaki, babaye, ug bata adunay bahin nga pagabuhaton. Hinaut nga ang Dios mohatag kanato og kalig-on ug katakus ug determinasyon sa mas maayo nga pagbuhat sa atong bahin.

Akong ipamatuod kaninyo nga tinuod kini nga buhat, nga buhi ang atong Manluluwas, ug Siya naggiya ug nagdumala sa Iyang Simbahan dinhi sa yuta. Akong ibilin kaninyo ang akong pagsaksi ug akong pagpamatuod nga ang Dios nga atong Mahangturong Amahan buhi ug nahigugma kanato. Siya gayud ang atong Amahan, ug Siya personal ug tinuod. Hinaut nga kita mahibalo ug makasabut nga andam Siya sa pagpaduol kanato, nga andam gayud Siya sa pagtabang kanato, nga Siya nahigugma gayud kanato, ug Siya daghan gayud og gihimo ug andam nga mobuhat alang kanato.

Hinaut nga Siya manalangin kaninyo. Hinaut nga ang Iyang gisaad nga kalinaw maanaa kaninyo karon ug sa hangtud.

Manamilit ako hangtud sa sunod natong panagkita sulod sa unom ka bulan, ug buhaton ko kini sa pangalan ni Jesukristo, ang atong Manluluwas ug Manunubos, amen.