2010–2019
Ang Gugma nga Putli Dili Gayud Mopakyas
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Gugma nga Putli Dili Gayud Mopakyas

Pangamuyo alang sa tinguha nga mapuno sa gasa sa gugmang putli, ang tiunay nga gugma ni Kristo.

Ang akong bana ug ako bag-ohay lang nga mibisita sa siyudad sa Nauvoo, Illinois. Samtang didto nanglingkod kami sa kwarto sa taas sa Red Brick Store, diin didto ang opisina ug negosyo ni Propeta Joseph Smith. Naminaw kami og maayo sa tour guide, kinsa mihatag og pipila ka makasaysayanong mga hitabo sa Pagpahiuli nga nahitabo didto.

Nahunahuna nako ang sinugdanan sa Relief Society ug ang pipila sa mga pagtulun-an nga nadawat sa mga sister sa Relief Society gikan ni Propeta Joseph Smith diha niana gayud nga lawak. Kadto nga mga pagtulun-an nahimong unang mga baruganan diin ang Relief Society natukod. Ang mga katuyoan sa pagpalambo sa pagtuo, paglig-on sa mga pamilya sa Zion, ug sa pagpangita ug sa pagtabang niadtong kinsa nanginahanglan gitukod sukad sa sinugdanan. Kanunay gayud kining nahisubay sa mga pagtulun-an sa atong mga propeta.

Usa niadtong unang mga miting, si Propeta Joseph Smith mikutlo gikan sa mga sinulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Corinto. Sa iyang gamhanan nga pakigpulong bahin sa gugmang putli, nagpasabut si Pablo sa hugot nga pagtuo, paglaum, ug sa gugmang putli, gitapos uban sa “Apan ang labing dako niini mao ang gugma nga putli.”1

Gihulagway niya ang mga kalidad nga anaa sa gugmang putli. Siya miingon:

“Ang gugma mapailubon, ug mapuanguron; ang gugma dili masinahon; ang gugma dili tigpaburot, dili bastos,

“… Dili maakop-akopon, dili masuk-anon, o maligutguton;

“Wala magakalipay sa mga buhat nga dili matarung, hinonoa nagakalipay kini sa mga butang nga maminatud-on;

“Mopailub sa tanang mga butang, motuo sa tanang mga butang, molaum sa tanang mga butang, moantus sa tanang mga butang.

“Ang gugma nga putli dili gayud mopakyas.”2

Namulong ngadto sa mga sister, si Propeta Joseph Smith miingon: “Ayaw limitahi ang inyong mga panan-aw kabahin sa mga hiyas sa inyong mga silingan. … Kinahanglan nga inyong ablihan ang inyong mga kalag alang sa uban kon magbuhat kamo og sama kang Jesus. … Samtang maglambo kamo sa kainosente ug sa hiyas, samtang maglambo kamo sa pagkamaayo, ablihi ang inyong mga kasingkasing—ablihi kini alang sa uban—kinahanglan nga magmainantuson kamo ug mosabut sa mga kasaypanan ug sayop sa isigkatawo. Pagkabililhon sa mga kalag sa tawo!”3

Ang pamahayag sa kasulatan nga “Ang gugma nga putli dili gayud mopakyas” nahimong motto sa Relief Society tungod kay naglakip kini sa mga pagtulun-an ug sa responsibilidad nga gihatag ni Propeta Joseph Smith sa mga sister sa Relief Society sa “paghupay sa mga kabus” ug sa “pagluwas sa mga kalag.”4

Kining sinugdanan nga mga baruganan gidawat sa mga sister sa Relief Society sa tibuok kalibutan, kay ingon niana ang kinaiyahan sa buluhaton sa Relief Society.

Unsa ang gugmang putli? Sa unsa nga paagi kita makaangkon og gugmang putli?

Si Propeta Mormon nagpasabut sa gugmang putli isip “ang tiunay nga gugma ni Kristo,”5 samtang si Pablo nagtudlo nga ang “gugmang putli … mao ang magabugkos sa tanan ngadto sa usa ka hingpit nga panagkaangay,”6 ug si Nephi nagpahinumdom nato nga “ang Ginoong Dios naghatag og usa ka sugo nga ang tanan nga mga tawo magbaton og gugmang putli kansang gugma nga putli tiunay nga gugma.”7

Sa pagribyu sa miaging paghulagway ni Pablo sa gugmang putli, atong nakat-unan nga ang gugmang putli dili usa lang ka lihok o butang nga atong ipanghatag, apan usa ka kahimtang sa pagkatawo, kahimtang sa kasingkasing, mga pagbati nga mamunga og mahigugmaong mga lihok.

Nagtudlo usab si Mormon nga ang gugmang putli gihatag ngadto sa tinuod nga mga disipulo ni Kristo ug nga ang gugmang putli nagputli niadtong kinsa aduna niini.8 Dugang pa, atong nakat-unan nga ang gugmang putli balaan nga gasa nga kinahanglang atong tinguhaon ug i-ampo. Kita kinahanglan nga adunay gugmang putli sa atong kasingkasing aron makapanunod sa celestial nga gingharian.9

Uban sa pagsabut nga ang Ginoo nagsugo kanato sa “pagsul-ob sa [atong] mga kaugalingon uban sa higot sa gugmang putli ni Kristo,”10 kita mangutana kon unsang mga kalidad ang motabang nato sa pagpalambo og gugmang putli.

Kita kinahanglan unang magbaton og tinguha sa pagpalambo og gugmang putli ug mas mahisama ni Kristo.

Ang sunod nga lakang mao ang pag-ampo. Si Mormon nag-awhag nato sa “pag-ampo ngadto sa Amahan uban sa tibuok kusog sa kasingkasing, nga [kita] unta mapuno niini nga gugma.” Kini nga diosnong gugma mao ang gugmang putli, ug samtang kita napuno uban niini nga gugma, sa ingon “kita mahisama Kaniya.”11

Ang pagbasa matag adlaw sa mga kasulatan makadala sa atong mga hunahuna ngadto sa Manluluwas ug ngadto sa tinguha nga mas mahisama Kaniya.

Sa akong opisina, gipili nakong ibitay ang painting ni Minerva Teichert nga giulohan og Rescue of the Lost Lamb [Pagluwas sa Nawala nga Nating Karnero]. Kini nagpakita sa Manluluwas nga nagbarug taliwala sa Iyang mga karnero ug mahigugmaong nagkugos og nating karnero. Nagtabang kini nako sa paghunahuna sa iyang hangyo: “Tagda ang akong mga karnero,”12 nga alang kanako nagpasabut sa pagpangalagad sa tanang naglibut ninyo ug sa paghatag og espesyal nga pagtagad niadtong nanginahanglan.

Ang Manluluwas mao ang hingpit nga ehemplo kon unsaon sa paghatag og gugmang putli. Sa panahon sa Iyang mortal nga pangalagad mipakita Siya og kalooy sa mga gigutom, sa mga makasasala, sa mga gisakit, ug sa mga masakiton. Nangalagad Siya sa mga kabus ug sa mga adunahan; sa mga babaye, mga bata, ug mga lalaki; sa pamilya, mga higala, ug mga langyaw. Mipasaylo Siya sa Iyang mga tigpasangil, ug Siya miantus ug nagpakamatay alang sa tanang katawhan.

Sa iyang tibuok kinabuhi gibuhat usab ni Propeta Joseph Smith ang gugmang putli samtang mihatag siya ug inigsoong gugma ug pagtahud ngadto sa uban. Gibantug siya sa iyang pagkamabination, gugma, kalooy, ug kahingawa alang niadtong naglibut kaniya.

Karon gipanalanginan kita nga makabaton og propeta kinsa ehemplo sa gugmang putli. Si Presidente Thomas S. Monson maoy usa ka ehemplo alang nato ug alang sa kalibutan. Nagsul-ob siya sa kupo sa gugmang putli. Siya mabination, maloloy-on, ug manggihatagon; usa ka tinuod nga tigpangalagad ni Ginoong Jesukristo.

Si Presidente Monson nagtudlo: “Ang gugmang putli mao ang pag-angkon og pailub ngadto sa tawo nga mipakaubos kanato. Kini ang pagbatok sa aghat sa pagkadaling masilo. Kini ang pagdawat sa kahuyang ug mga kasaypanan. Kini ang pagdawat sa mga tawo kon unsa man gayud sila. Kini ang pagtan-aw lapas sa pisikal nga panagway ngadto sa kinaiya nga dili mapalong sa pagdagan sa panahon. Kini ang pagbatok sa aghat sa pagkategoriya sa uban.”13

Kon kita adunay gugmang putli, kita andam sa pagserbisyo ug pagtabang sa uban bisan kini hasol ug dili maghunahuna nga pasidunggan o bayran. Kita dili maghulat nga suguon sa pagtabang, tungod kay kini nahimo na nga atong kinaiya. Samtang kita nagpili nga magmabination, mapinanggaon, mahatagon, mapailubon, madawaton, mapasayloon, matuguton, ug dili hakog, atong madiskubrehan nga puno kita sa gugmang putli.

Ang Relief Society naghatag og dili maihap nga mga paagi sa pagserbisyo sa uban. Usa sa labing importanting paagi sa pagbuhat og gugmang putli mao ang pinaagi sa visiting teaching. Pinaagi sa epektibong visiting teaching kita dunay daghang oportunidad sa paghigugma, pagpangalagad, ug pagserbisyo sa uban. Ang pagpahayag og gugmang putli, o gugma, nagputli ug nagbalaan sa atong mga kalag, nagtabang nato nga mas mahisama sa Manluluwas.

Ako nahibulong samtang ako nagsaksi sa dili maihap nga mga buhat sa gugmang putli nga gihimo kada adlaw sa mga visiting teacher sa tibuok kalibutan kinsa sa walay paghinakog nangalagad sa mga panginahanglan sa kada sister ug sa ilang mga pamilya. Ngadto niining matinuorong mga visiting teacher, ako moingon, pinaagi sa gagmay nga mga lihok sa gugmang putli, kamo nagsunod sa Manluluwas ug kamo naglihok isip himan sa Iyang mga kamot samtang kamo nagtabang, nag-amuma, nagbayaw, naghupay, naminaw, nag-awhag, nagmatuto, nagtudlo, ug naglig-on sa mga sister ubos sa inyong pag-amuma. Tuguti akong makigbahin og mubo nga mga ehemplo sa maong pagpangalagad.

Nag-antus si Rosa sa makaluya nga diabetes ug ubang mga sakit. Mipasakop siya sa Simbahan pipila ka tuig na ang milabay. Siya usa ka inahan nga walay bana nga may bayong-bayong nga anak. Kanunay siya nga ipaospital sulod sa pipila ka adlaw matag karon ug unya. Ang mabination niyang mga visiting teacher dili lamang modala niya sa ospital, apan mobisita ug mohupay niya sa ospital samtang nagbantay usab sa iyang anak nga lalaki sa panimalay ug sa eskwelahan. Ang iyang mga visiting teacher nagbarug isip iyang mga higala ug pamilya.

Human sa unang pila ka mga pagbisita sa usa ka piho nga sister, nadiskubrehan ni Kathy nga kini nga sister dili kahibalo nga mobasa apan gusto nga makakat-on. Mitanyag si Kathy sa pagtabang niya bisan siya nasayud nga kini nagkinahanglan og panahon, pailub, ug pag-unong.

Si Emily usa ka batan-ong asawa kinsa nangita sa kamatuoran. Ang iyang bana, si Michael, dili kaayo interesado sa relihiyon. Sa dihang nasakit si Emily ug naospital og dugay-dugay, si Cali, usa ka Relief Society sister kinsa iya usab nga silingan, midala og mga pagkaon sa pamilya, mibantay sa ilang gamay nga bata, milimpyo sa ilang balay, ug mipahigayon nga si Emily makadawat og panalangin sa priesthood. Kini nga mga lihok sa gugmang putli mipahumok sa kasingkasing ni Michael. Mihukom siya sa pagtambong sa mga miting sa Simbahan ug sa pagpakigkita sa mga misyonaryo. Si Emily ug si Michael bag-o lang nga gibunyagan.

“Ang gugma nga putli dili gayud mopakyas. … Ang gugmang putli … mabination, … dili maakop-akupon, … mopailub sa tanang mga butang, moantus sa tanang mga butang.”14

Si Presidente Henry B. Eyring miingon:

“Ang kasaysayan sa Relief Society puno sa mga asoy sa ingon ka makahuluganon nga walay paghinakog nga pag-alagad. …

“Kini nga kapunongan naglangkob sa mga kababayen-an kansang pagbati sa gugmang putli nagtubod gikan sa mga kasingkasing nga nausab pinaagi sa pagpasarang ug pinaagi sa paghupot sa mga pakigsaad nga gitanyag lamang sa tinuod nga Simbahan sa Ginoo. Ang ilang pagbati sa tiunay nga gugma naggikan Kaniya sa Iyang Pag-ula. Ang ilang mga buhat sa gugma nga putli gigiyahan sa Iyang ehemplo—ug nahimong mapasalamaton alang sa Iyang walay kinutuban nga gasa sa kalooy—ug pinaagi sa Balaang Espiritu, nga Iyang gipadala aron pag-uban sa Iyang mga sinugo sa ilang mga misyon sa kalooy. Tungod niana, sila naghimo ug nakahimo sa pagbuhat og dili sagad nga mga butang alang sa uban ug sa pagpangita og kalipay bisan og daghan ang ilang kaugalingon nga mga panginahanglan.”15

Ang pagserbisyo ug paghatag og gugmang putli ngadto sa uban nagtabang nato sa pagbuntog sa atong kaugalingong mga kalisud ug naghimo niini nga dili kaayo mahagiton.

Mobalik ako karon sa mga pagtulun-an ni Propeta Joseph Smith ngadto sa mga sister sa unang mga panahon sa Pagpahiuli. Nagsugyot sa mga buhat sa gugmang putli ug sa pagkamaloloy-on, miingon siya: “Kon kamo mopuyo sumala niini nga mga baruganan, unsa ka dako og ka mahimayaon ang inyong ganti sa celestial nga gingharian! Kon kamo mopuyo sumala sa inyong mga pribilehiyo, ang mga anghel dili mapugngan nga mahimo ninyong mga kauban.”16

Sama sa unang mga panahon didto sa Nauvoo, diin ang mga sister miadto sa pagpangita ug sa pagtabang niadtong nanginahanglan, mao usab kini karon. Ang mga sister sa gingharian mga gamhanang haligi sa espirituhanong kalig-on, maloloy-ong serbisyo, ug debosyon. Ang kugihan nga mga visiting teacher nagbisita ug nag-amuma sa usag usa. Nagsunod sila sa ehemplo sa Manluluwas ug nagbuhat sama sa Iyang gibuhat.

Ang tanang kababayen-an sa Relief Society mahimong mapuno sa gugma, nasayud nga ang ilang gagmay nga mga lihok sa gugmang putli adunay gahum sa pag-ayo sa uban ug sa ilang kaugalingon. Masayud sila uban sa kasigurohan nga ang gugmang putli mao ang tiunay nga gugma ni Kristo ug dili gayud mopakyas.

Kon inyong basahon ang kasaysayan sa Relief Society, kini modasig ninyo sa pagdiskobre nga kining importanting baruganan sa ebanghelyo usa ka gitagik nga hilo sa tibuok nga basahon.

Akong tapuson uban sa pagdapit sa tanang babaye sa Simbahan sa pagpangamuyo alang sa tinguha nga mapuno sa gasa sa gugmang putli, ang tiunay nga gugma ni Kristo. Gamita ang tanan ninyong mga kapanguhaan sa pagbuhat og maayo, magdala og kahupayan ug kaluwasan niadtong naglibut ninyo, lakip ang inyong kaugalingong pamilya. Ang Ginoo mopurong-purong sa inyong mga kahago uban sa kalampusan.

Unta ang atong kahibalo sa dakong gugma sa atong Amahan ug sa Anak alang kanato, ug ang atong hugot nga pagtuo ug pasalamat sa Pag-ula, mopalihok kanato sa pagpalambo ug sa pagbuhat og gugmang putli ngadto sa tanang naglibut kanato. Kini ang akong pag-ampo sa pangalan ni Jesukristo, amen.