Pejin-dohateny
  Footnotes

  Ny
  Fotopampianarana sy
  Fanekempihavanana

  an’Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy
  ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany

  Mirakitra ireo fanambarana nomena an’i
  Joseph Smith Mpaminany
  sy ireo fanampim-panambaran’ny mpandimby azy
  tao amin’ny Fiadidian’n Fiangonana

  Navoakan’
  Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany

  Salt Lake City, Utah, Etazonia