Písma
3. Nefi 27


Kapitola 27

Ježiš im prikazuje, aby Cirkev nazývali Jeho menom – Jeho poslanie a zmierna obeť tvoria jeho evanjelium – Ľuďom je prikázané, aby činili pokánie a boli pokrstení, aby mohli byť posvätení Duchom Svätým – Majú byť dokonca takými, ako je Ježiš. Okolo roku 34–35 po Kr.

1 A stalo sa, že zatiaľ čo Ježišovi učeníci putovali a kázali veci, ktoré počuli a videli, a krstili v Ježišovom mene, stalo sa, že sa učeníci zhromaždili a aspojili sa v mocnej modlitbe a bpôste.

2 A Ježiš sa im znova aukázal, lebo sa modlili k Otcovi v mene jeho; a Ježiš prišiel a postavil sa uprostred nich, a povedal im: Čo si prajete, aby som vám dal?

3 A oni mu povedali: Pane, prajeme si, aby si nám povedal meno, ktorým máme nazývať cirkev túto; lebo medzi ľudom sú ohľadom záležitosti tejto spory.

4 A Pán im povedal: Veru, veru hovorím vám, prečo by mali ľudia reptať a hádať sa o vec túto?

5 Nečítali písma, ktoré hovoria, že musíte na seba vziať ameno Kristovo, ktoré je mojím menom? Lebo týmto menom budete nazvaní posledného dňa;

6 A každý, kto na seba berie meno moje a avytrvá do konca, ten bude spasený posledného dňa.

7 Takže, čokoľvek budete činiť, máte to činiť v mene mojom; takže máte cirkev nazývať menom mojím; a máte vzývať Otca v mene mojom, aby kvôli mne cirkvi žehnal.

8 A ako by to mohla byť acirkev bmoja, keby nebola nazvaná menom mojím? Lebo keby bola cirkev nazývaná menom Mojžišovým, potom by to bola cirkev Mojžišova; alebo keby bola nazývaná menom človeka, potom by to bola cirkev oného človeka; ale ak je nazývaná menom mojím, potom je to cirkev moja, ak je tomu tak, že sú postavení na evanjeliu mojom.

9 Veru hovorím vám, že vy ste postavení na evanjeliu mojom; takže budete nazývať akékoľvek veci, ktoré nazývate, v mene mojom; takže ak voláte k Otcovi pre cirkev, ak je to v mene mojom, Otec vás vypočuje;

10 A ak je tomu tak, že je cirkev postavená na evanjeliu mojom, potom v nej Otec ukáže vlastné skutky svoje.

11 Ale ak nie je postavená na evanjeliu mojom, a je postavená na skutkoch ľudských či na skutkoch diablových, veru hovorím vám, na čas majú radosť zo skutkov svojich, a čoskoro príde koniec a oni budú avyťatí a uvrhnutí do ohňa, odkiaľ niet žiadneho návratu.

12 Lebo ich skutky ich anasledujú, lebo práve pre skutky svoje sú porazení; takže pamätajte na veci, ktoré som vám povedal.

13 Hľa, dal som vám aevanjelium svoje, a toto je evanjelium, ktoré som vám dal – že som prišiel na svet, aby som vykonal bvôľu Otca svojho, pretože Otec môj ma poslal.

14 A Otec môj ma poslal, aby som mohol byť apozdvihnutý na kríž; a potom, čo som bol pozdvihnutý na kríž, aby som mohol bpritiahnuť všetkých ľudí k sebe, aby ako ja som bol ľuďmi pozdvihnutý, práve tak boli ľudia pozdvihnutí Otcom, aby sa postavili predo mnou, boli csúdení za skutky svoje, či už boli dobré alebo zlé –

15 A z tohto dôvodu som bol apozdvihnutý; takže podľa moci Otcovej pritiahnem si všetkých ľudí k sebe, aby mohli byť súdení podľa skutkov svojich.

16 A stane sa, že každý, kto ačiní pokánie a je bpokrstený v mene mojom, bude naplnený; a ak cvytrvá do konca, hľa, toho budem považovať pred Otcom svojím za nevinného oného dňa, kedy sa postavím, aby som súdil svet.

17 A ten, kto do konca nevytrvá, to je ten, kto bude tiež vyťatý a uvrhnutý do ohňa, odkiaľ sa už nemôže navrátiť, kvôli aspravodlivosti Otcovej.

18 A toto je slovo, ktoré on dal deťom ľudským. A z tohto dôvodu napĺňa slová, ktoré dal, a on neklame, ale napĺňa všetky slová svoje.

19 ažiadna nečistá vec nemôže vojsť do kráľovstva jeho; takže nikto nevojde do bodpočinutia jeho, iba ak to budú tí, ktorí si comyli odev svoj v krvi mojej pre vieru svoju a pokánie zo všetkých hriechov svojich, a pre vernosť svoju do konca.

20 Teraz, toto je oné prikázanie: aČiňte pokánie, všetky končiny zeme, a poďte ku mne a buďte bpokrstení v mene mojom, aby ste mohli byť cposvätení prijatím Ducha Svätého, aby ste mohli posledného dňa stáť predo mnou dbez poškvrny.

21 Veru, veru hovorím vám, toto je evanjelium moje; a vy poznáte veci, ktoré musíte činiť v cirkvi mojej; lebo skutky, ktoré ste ma videli činiť, tiež máte činiť; lebo to, čo ste mňa videli činiť, dokonca to máte činiť;

22 Takže, ak činíte veci tieto, požehnaní ste, lebo budete pozdvihnutí posledného dňa.

23 Zapíšte veci, ktoré ste videli a počuli, okrem tých, ktoré sú azakázané.

24 Zapíšte skutky ľudu tohto, ktoré budú, rovnako ako bolo písané o tom, čo bolo.

25 Lebo hľa, z kníh, ktoré boli napísané, a ktoré budú napísané, bude ľud tento asúdený, lebo z nich budú bskutky ich ľuďom oznámené.

26 A hľa, všetky veci sú azapísané Otcom; takže z kníh, ktoré budú napísané, bude svet súdený.

27 A vedzte, že avy budete sudcami ľudu tohto podľa súdu, ktorý vám ja dám, ktorý bude spravodlivý. Takže, bakými ľuďmi máte byť? Veru hovorím vám, dokonca cako ja som.

28 A teraz aidem k Otcovi. A veru hovorím vám, o čokoľvek budete prosiť Otca v mene mojom, bude vám dané.

29 Takže, aproste, a obdržíte; klopte, a bude vám otvorené; lebo ten, kto prosí, dostáva; a tomu, kto klope, bude otvorené.

30 A teraz, hľa, radosť moja je veľká, až k plnosti, z vás, a tiež z pokolenia tohto; áno, a dokonca aj Otec sa raduje, a tiež všetci svätí anjeli, z vás a z pokolenia tohto; lebo anikto z nich nie je stratený.

31 Hľa, chcel by som, aby ste rozumeli; lebo mám na mysli tých, ktorí sú z apokolenia tohto bteraz nažive; a nikto z nich nie je stratený; a z nich mám plnosť cradosti.

32 Ale hľa, žialim nad aštvrtým pokolením od tohto pokolenia, lebo tí budú uvedení do zajatia ním, dokonca ako bol syn zatratenia; lebo ma predajú za striebro a za zlato, a za to, čo bmoľ ničí a čo zlodeji môžu prelomiť a kradnúť. A v oný deň ich navštívim, dokonca obrátim ich skutky na ich vlastné hlavy.

33 A stalo sa, že keď Ježiš dokončil slová tieto, povedal učeníkom svojim: Vchádzajte atesnou bránou; lebo tesná je brána a úzka je cesta, ktorá vedie k životu, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú; ale priestranná je brána a široká cesta, ktorá vedie k smrti, a mnoho je tých, ktorí po nej putujú, až príde noc, kedy nikto nebude môcť pracovať.