Písma
3. Nefi 1


Tretí Nefi

Kniha Nefiho
syna Nefiho, ktorý bol synom Helamanovým

A Helaman bol synom Helamanovým, ktorý bol synom Almu, ktorý bol synom Almu, súc potomkom Nefiho, ktorý bol synom Lechího, ktorý odišiel z Jeruzalema v prvom roku vlády Cidkiju, kráľa judského.

Kapitola 1

Nefi, syn Helamanov, odchádza z krajiny a jeho syn Nefi vedie záznamy – Napriek hojným znameniam a divom sa zlovoľní chystajú pozabíjať spravodlivých – Prichádza noc Kristovho narodenia – Je dané znamenie a vychádza nová hviezda – Množia sa lži a klamstvá a Gadiantonovi lupiči mnohých zabíjajú. Okolo roku 1–4 po Kr.

1 Teraz, stalo sa, že uplynul deväťdesiaty a prvý rok a bolo to ašesťsto rokov od doby, kedy Lechí opustil Jeruzalem; a bolo to v roku, kedy hlavným sudcom a správcom nad krajinou bol Lachoneus.

2 A Nefi, syn Helamanov, odišiel z krajiny Zarahemla, odovzdajúc synovi svojmu aNefimu, ktorý bol jeho najstarším synom, správu nad bdoskami z mosadze a nad všetkými záznamami, ktoré boli vedené, a nad všetkými vecami týmito, ktoré boli uchovávané v posvätnosti od odchodu Lechího z Jeruzalema.

3 Potom odišiel z krajiny, a akam išiel, nikto nevie; a jeho syn Nefi viedol záznamy na jeho mieste, áno, záznam ľudu tohto.

4 A stalo sa, že na počiatku deväťdesiateho a druhého roku, hľa, proroctvá prorokov sa začali napĺňať vo väčšej úplnosti; lebo medzi ľudom začali byť konané väčšie znamenia a väčšie zázraky.

5 Ale boli niektorí, ktorí začali hovoriť, že pominul čas, kedy sa mali naplniť slová, ktoré ahovoril Samuel, Lámánita.

6 A začali sa radovať nad bratmi svojimi, hovoriac: Hľa, čas pominul a slová Samuelove sa nenaplnili; takže, radosť vaša a viera vaša vo veci tejto bola márna.

7 A stalo sa, že učinili po celej krajine veľký rozruch; a ľudia, ktorí verili, začali byť veľmi zarmútení, že sa snáď oné veci, o ktorých bolo hovorené, z nejakého dôvodu nestanú.

8 Ale hľa, neochvejne očakávali oný deň a onú noc a oný deň, ktoré mali byť ako jeden deň, ako keby nebolo žiadnej noci, aby mohli poznať, že ich viera nebola márna.

9 Teraz, stalo sa, že neveriaci určili deň, kedy všetci tí, ktorí v tradície tieto veria, majú byť azavraždení, ibaže by prišlo oné znamenie, ktoré dal Samuel, prorok.

10 Teraz, stalo sa, že keď Nefi, syn Nefiho, videl túto zlovoľnosť ľudu svojho, srdce jeho bolo nesmierne zarmútené.

11 A stalo sa, že išiel a sklonil sa k zemi, a volal vrúcne k Bohu svojmu za ľud svoj, áno, za tých, ktorí mali byť zničení pre vieru svoju v tradíciu otcov svojich.

12 A stalo sa, že mocne volal k Pánovi po acelý oný deň; a hľa, prišiel k nemu hlas Pánov, hovoriac:

13 Pozdvihni hlavu svoju a buď dobrej mysle; lebo hľa, čas je na dosah a túto noc bude dané znamenie a anapozajtre prídem na svet, aby som ukázal svetu, že naplním všetko to, čo som dal, aby bolo bhovorené ústami mojich svätých prorokov.

14 Hľa, aprídem k svojim vlastným, aby som bnaplnil všetky veci, ktoré som oznámil deťom ľudským od czaloženia sveta, a aby som učinil vôľu dako Otca, tak Syna – Otca skrze mňa a Syna skrze telo moje. A hľa, čas je na dosah a túto noc bude dané znamenie.

15 A stalo sa, že slová, ktoré prišli k Nefimu, sa vyplnili podľa toho, ako boli povedané; lebo hľa, pri západe slnka anenastala tma; a ľudia začali žasnúť, pretože nebola tma, keď prišla noc.

16 A boli mnohí, ktorí v slová prorokov neverili, ktorí apadli k zemi, akoby boli mŕtvi, lebo poznali, že oný veľký bplán skazy, ktorý bol pripravený pre tých, ktorí v slová prorokov verili, bol zmarený; lebo znamenie, ktoré bolo dané, bolo už na dosah.

17 A začali poznávať, že čoskoro sa musí ukázať Syn Boží; áno, skrátka, všetci ľudia na tvári celej zeme od západu po východ, ako v krajine severnej, tak v krajine južnej, boli tak nesmierne užasnutí, že padli k zemi.

18 Lebo vedeli, že proroci o veciach týchto svedčili po mnoho rokov a že znamenie, ktoré bolo dané, už bolo na dosah; a začali sa báť pre neprávosť svoju a nevieru svoju.

19 A stalo sa, že po celú tú noc nebola tma, ale bolo svetlo, ako keby bolo poludnie. A stalo sa, že slnko ráno vyšlo znova, podľa vlastného poriadku svojho; a oni vedeli, že to je ten deň, kedy asa narodí Pán, pre znamenie, ktoré bolo dané.

20 A stalo sa tak, áno, všetky veci, každá bodka, podľa slov prorokov.

21 A tiež stalo sa, že sa objavila nová ahviezda, podľa slova.

22 A stalo sa, že od tej doby naďalej začal Satan posielať medzi ľud lži, aby zatvrdil ich srdcia preto, aby neuverili v oné znamenia a divy, ktoré videli; ale aj napriek lžiam týmto a klamstvám väčšia časť ľudu uverila a obrátila sa k Pánovi.

23 A stalo sa, že Nefi vyšiel medzi ľud, a tiež mnohí ďalší, krstiac k pokániu, v ktorom bolo veľké aodpustenie hriechov. A tak ľud znova začal mať v krajine mier.

24 A nebolo žiadnych svárov okrem niekoľkých ľudí, ktorí začali kázať, snažiac sa dokázať písmami, že už nie je viac anevyhnutné dodržiavať zákon Mojžišov. Teraz, vo veci tejto sa mýlili, neporozumejúc písmam.

25 Ale stalo sa, že sa čoskoro obrátili a presvedčili sa o omyle, v ktorom sa nachádzali, lebo im bolo oznámené, že zákon nebol ešte naplnený a že musí byť anaplnený v každej bodke; áno, prišlo k nim slovo, že sa musí naplniť; áno, že nepominie žiadna litera ani čiarka, dokiaľ sa celý nenaplní; takže v tom istom roku boli privedení k poznaniu omylu svojho a bvyznali chyby svoje.

26 A tak uplynul deväťdesiaty a druhý rok, ktorý priniesol ľudu radostné zvesti pre oné znamenia, ktoré nastali, podľa slov proroctva všetkých svätých prorokov.

27 A stalo sa, že deväťdesiaty a tretí rok tiež uplynul v mieri, až na oných aGadiantonových lupičov, ktorí prebývali v horách a ktorí zaplavili krajinu; lebo ich pevnosti a tajné miesta boli tak silné, že ich ľud nemohol premôcť; takže sa dopúšťali mnohých vrážd a medzi ľudom páchali mnohé krviprelievanie.

28 A stalo sa, že v deväťdesiatom a štvrtom roku sa začali vo veľkej miere rozmáhať, pretože bolo mnoho odštiepencov od Nefitov, ktorí k nim ušli, čo spôsobovalo veľký smútok Nefitom, ktorí v krajine zostali.

29 A aj Lámániti mali príčinu k veľkému smútku; lebo hľa, mali mnoho detí, ktoré rástli a začali rokmi silnieť, takže sa stali samostatnými a boli zvádzané niektorými, ktorí boli aZórámiti, ich lžami a ich lichotivými slovami, aby sa pripojili k oným Gadiantonovým lupičom.

30 A tak boli postihnutí aj Lámániti a začali ochabovať vo viere svojej a v spravodlivosti pre zlovoľnosť dorastajúceho pokolenia.