Písma
3. Nefi 7


Kapitola 7

Hlavný sudca je zavraždený, vláda je zničená a ľudia sa rozdeľujú do kmeňov – Jákob, antikrist, sa stáva kráľom tajného spolku – Nefi káže pokánie a vieru v Krista – Denne mu slúžia anjeli a on kriesi svojho brata z mŕtvych – Mnohí činia pokánie a sú pokrstení. Okolo roku 30–33 po Kr.

1 Teraz hľa, ukážem vám, že kráľa nad krajinou nedosadili; ale v tom istom roku, áno, v tridsiatom roku, na sudcovskej stolici zahubili, áno, zavraždili, hlavného sudcu krajiny.

2 A ľudia sa rozdelili jeden proti druhému; a oddelili sa jeden od druhého do kmeňov, každý podľa rodiny svojej a príbuzenstva svojho, a priateľov; a tak zničili vládu krajiny.

3 A každý kmeň si nad sebou určil náčelníka alebo vodcu; a tak vznikli kmene a vodcovia kmeňov.

4 Teraz hľa, medzi nimi nebolo nikoho, kto by nemal veľkú rodinu a mnoho príbuzenstva, a priateľov; takže ich kmene sa stali nesmierne veľkými.

5 Teraz, toto všetko bolo učinené a zatiaľ medzi nimi neboli žiadne vojny; a všetka neprávosť táto prišla na ľudí preto, že sa poddali moci Satanovej.

6 A nariadenia vlády boli zničené oným tajným spolkom priateľov a príbuzných tých, ktorí vraždili prorokov.

7 A spôsobili v krajine veľký svár, natoľko, že spravodlivejšia časť ľudu sa takmer celá stala zlovoľnou; áno, bolo medzi nimi iba málo spravodlivých ľudí.

8 A tak neuplynulo ani šesť rokov od doby, kedy sa väčšia časť ľudu odvrátila od spravodlivosti svojej, ako pes k zvratkom svojim alebo ako sviňa k prevaľovaniu svojmu v bahne.

9 Teraz, tento tajný spolok, ktorý na ľud privodil tak veľkú neprávosť, sa zhromaždil a postavil si na čelo svoje muža, ktorého volali Jákob;

10 A nazvali ho kráľom svojím; takže stal sa kráľom nad touto zlovoľnou tlupou; a bol jedným z hlavných, ktorí dali hlas svoj proti prorokom, ktorí svedčili o Ježišovi.

11 A stalo sa, že čo do počtu neboli tak silní ako kmene ľudu, ktoré boli spojené, okrem toho, že ich vodcovia ustanovili ich zákony, každý podľa kmeňa svojho; a predsa boli nepriateľmi; napriek tomu, že neboli ľudom spravodlivým, predsa boli spojení v nenávisti voči tým, ktorí vstúpili do zmluvy, že zničia vládu.

12 Takže, Jákob, vidiac, že ich nepriatelia sú početnejší než oni, súc kráľom tlupy, takže prikázal ľudu svojmu, aby sa vydal na útek do najsevernejšej časti krajiny a aby si tam vybudoval kráľovstvo, pokiaľ sa k nemu nepripoja odštiepenci (lebo im lichotil, že bude mnoho odštiepencov) a pokiaľ nebudú dostatočne silní na to, aby bojovali s kmeňmi ľudu; a učinili tak.

13 A ich pochod bol tak rýchly, že im v ňom nemohli zabrániť skôr, než sa dostali z dosahu ľudí. A tak skončil tridsiaty rok; a také boli záležitosti ľudu Nefiho.

14 A stalo sa v tridsiatom a prvom roku, že boli rozdelení do kmeňov, každý podľa rodiny svojej, príbuzenstva a priateľov; a predsa uzatvorili dohodu, že nepôjdu bojovať jeden s druhým; ale neboli jednotní čo do zákonov svojich a spôsobu vládnutia svojho, lebo tie boli ustanovované podľa názorov tých, ktorí boli ich náčelníkmi a ich vodcami. Ale ustanovili veľmi prísne zákony, že žiaden kmeň sa nemá previniť voči druhému, takže do určitej miery mali v krajine mier; a predsa ich srdcia boli odvrátené od Pána, ich Boha, a kameňovali prorokov a vyvrhovali ich z prostriedku svojho.

15 A stalo sa, že Nefi – súc navštevovaný anjelmi, a tiež hlasom Pána, takže videl anjelov a bol očitým svedkom, a obdržal moc, ktorá mu bola daná, aby mohol zvedieť o službe Kristovej, a tiež súc očitým svedkom ich rýchleho návratu od spravodlivosti k ich zlovoľnosti a ohavnostiam;

16 Takže, súc zarmútený nad tvrdosťou ich sŕdc a zaslepenosťou ich myslí – vyšiel v onom roku medzi nich a začal smelo svedčiť o pokání a o odpustení hriechov skrze vieru v Pána Ježiša Krista.

17 A učil ich mnohé veci; a všetky nemôžu byť napísané a časť z nich by nepostačovala, takže nie sú v tejto knihe zapísané. A Nefi učil s mocou a veľkou právomocou.

18 A stalo sa, že sa na neho hnevali, a to preto, že mal väčšiu moc než oni, lebo nebolo možné neuveriť slovám jeho, lebo viera jeho v Pána Ježiša Krista bola tak veľká, že mu denne slúžili anjeli.

19 A v mene Ježišovom vyháňal diablov a nečistých duchov; dokonca aj brata svojho vzkriesil z mŕtvych potom, čo bol ľuďmi kameňovaný a vytrpel smrť.

20 A ľudia to videli a svedčili o tom, a hnevali sa na neho pre moc jeho; a on učinil ešte mnohé ďalšie zázraky pred očami ľudu, v mene Ježišovom.

21 A stalo sa, že tridsiaty a prvý rok uplynul a len málo ich bolo obrátených k Pánovi; ale všetci, ktorí obrátení boli, skutočne dávali ľuďom najavo, že boli navštívení mocou a Duchom Božím, ktorá bola v Ježišovi Kristovi, v ktorého verili.

22 A všetci tí, z ktorých boli vyhnaní diabli a boli uzdravení z chorôb svojich a slabostí svojich, skutočne ukazovali ľuďom, že na nich zapôsobil Duch Boží a že boli uzdravení; a tiež ukazovali znamenia a činili medzi ľudom určité zázraky.

23 Tak uplynul aj tridsiaty a druhý rok. A Nefi volal k ľudu na počiatku tridsiateho a tretieho roku; a kázal im pokánie a odpustenie hriechov.

24 Teraz, chcel by som, aby ste si tiež zapamätali, že nebolo nikoho, kto bol privedený k pokániu, kto by nebol pokrstený vodou.

25 Takže, Nefi vysvätil na túto službu mužov, aby všetci tí, ktorí k nim prídu, boli pokrstení vodou, a to ako dôkaz a svedectvo pred Bohom a pre ľudí, že činili pokánie a obdržali odpustenie hriechov svojich.

26 A na počiatku tohto roku boli mnohí, ktorí boli pokrstení k pokániu; a tak väčšia časť oného roku uplynula.