Písma
3. Nefi 28


Kapitola 28

Deväť z dvanástich učeníkov si praje dedičstvo v kráľovstve Kristovom, keď zomrú, a je im prisľúbené – Traja Nefiti si prajú moc nad smrťou, aby mohli zostať na zemi, pokiaľ Ježiš znova nepríde, a je im daná – Sú prenesení a vidia veci, ktoré nie je dovolené vysloviť, a teraz slúžia medzi ľuďmi. Okolo roku 34–35 po Kr.

1 A stalo sa, že keď Ježiš povedal slová tieto, prehovoril k učeníkom svojim, k jednému po druhom, a povedal im: Čo si odo mňa prajete potom, čo odídem k Otcovi?

2 A oni všetci prehovorili, okrem troch, hovoriac: Prajeme si, aby potom, čo sa dožijeme veku človeka, služba naša, ku ktorej si nás povolal, mohla skončiť, aby sme mohli rýchlo prísť k tebe do kráľovstva tvojho.

3 A on im povedal: Požehnaní ste, pretože ste ma o to požiadali; takže, potom, čo budete mať sedemdesiat a dva roky, prídete ku mne do kráľovstva môjho; a u mňa nájdete aodpočinutie.

4 A keď k nim prehovoril, obrátil sa k oným trom a povedal im: Čo chcete, aby som pre vás učinil, keď odídem k Otcovi?

5 A oni žialili v srdci svojom, lebo sa mu neodvažovali povedať, čo si prajú.

6 A on im povedal: Hľa, apoznám myšlienky vaše a vy si prajete to, čo si odo mňa prial bJán, môj milovaný, ktorý bol so mnou v službe mojej predtým, než ma Židia pozdvihli.

7 Takže, vy ste ešte viac požehnaní, lebo anikdy nezakúsite bsmrť; ale budete žiť, aby ste uzreli všetky diela Otcove medzi deťmi ľudskými, dokonca pokiaľ sa nenaplnia všetky veci podľa vôle Otcovej, keď prídem v sláve svojej s cmocami nebeskými.

8 A nikdy nevytrpíte bolesti smrti; ale keď prídem v sláve svojej, budete v okamihu premenení zo asmrteľnostibnesmrteľnosť; a potom budete požehnaní v kráľovstve Otca môjho.

9 A znova, nebudete mať bolesti, zatiaľ čo budete prebývať v tele, ani zármutok, iba ak pre hriechy sveta; a toto všetko učiním pre to, čo ste si odo mňa priali, lebo ste si priali, aby ste mohli aprivádzať duše ľudské ku mne, pokiaľ bude svet stáť.

10 A z tohto dôvodu budete mať aplnosť radosti; a zasadnete v kráľovstve Otca môjho; áno, radosť vaša bude plná, rovnako ako mne dal Otec plnosť radosti; a budete rovnako ako ja som, a ja som rovnako ako Otec; a Otec a ja bjedno sme;

11 aDuch Svätý vydáva svedectvo o Otcovi a o mne; a Otec dáva Ducha Svätého deťom ľudským, kvôli mne.

12 A stalo sa, že keď Ježiš prehovoril slová tieto, dotkol sa prstom svojím každého z nich, okrem oných troch, ktorí mali zostať, a potom odišiel.

13 A hľa, nebesia sa otvorili a oni boli uchopení a avyzdvihnutí do neba a videli a počuli nevysloviteľné veci.

14 A bolo im azakázané to vysloviť; ani im nebola daná moc, aby veci, ktoré videli a počuli, mohli vysloviť;

15 A či boli v tele alebo mimo tela, povedať nemohli; lebo im to pripadalo ako ich apremenenie, že boli zmenení z tohto tela z mäsa do stavu nesmrteľného, takže mohli uzrieť veci Božie.

16 Ale stalo sa, že opäť učili na tvári zeme; a predsa neučili o veciach, ktoré počuli a videli, pre oné prikázanie, ktoré im bolo dané v nebi.

17 A teraz, či boli odo dňa premenenia svojho smrteľní či nesmrteľní, to neviem;

18 Ale toľko viem, podľa záznamu, ktorý bol daný – že chodili po tvári zeme a slúžili všetkým ľuďom, pripájajúc k cirkvi všetkých, ktorí verili ich kázaniu; krstiac ich, a všetci, ktorí boli pokrstení, obdržali Ducha Svätého.

19 A tými, ktorí k cirkvi nepatrili, boli uvrhovaní do väzenia. A aväzenia ich nemohli udržať, lebo sa rozpukli na dvoje.

20 A boli uvrhovaní do zeme; ale udreli zem slovom Božím, natoľko, že amocou jeho boli z hlbín zeme vyslobodení; a takže nemohli vykopať dostatočné jamy, aby ich udržali.

21 A trikrát boli uvrhnutí do apece, a nič sa im nestalo.

22 A dvakrát boli uvrhnutí do anory divej zvere; a hľa, hrali sa so zverou ako dieťa s jahniatkom, a nič sa im nestalo.

23 A stalo sa, že tak chodili medzi všetkým ľudom Nefiho a kázali aevanjelium Kristovo všetkým ľuďom na tvári krajiny; a tí boli obrátení k Pánovi a pripojení k cirkvi Kristovej, a tak bol ľud boného pokolenia požehnaný, podľa slova Ježišovho.

24 A teraz ja, Mormon, ustávam o veciach týchto na nejaký čas hovoriť.

25 Hľa, chcel som napísať amená tých, ktorí nikdy nemajú zakúsiť smrť, ale Pán to zakázal; takže nepíšem ich, lebo sú skryté pred svetom.

26 Ale hľa, ja som ich videl a oni mi slúžili.

27 A hľa, budú medzi pohanmi, a pohania ich nepoznajú.

28 Budú aj medzi Židmi, a Židia ich nepoznajú.

29 A stane sa, keď to Pán v múdrosti svojej uzná za vhodné, že budú slúžiť všetkým arozptýleným kmeňom Izraela a všetkým národom, pokoleniam, jazykom a ľuďom a privedú z nich mnoho duší k Ježišovi, aby sa mohlo splniť ich želanie, a tiež vďaka presvedčujúcej moci Božej, ktorá je v nich.

30 A sú ako aanjeli Boží, a ak sa modlia k Otcovi v mene Ježišovom, môžu sa ukázať ktorémukoľvek človeku, ako sa im zdá dobré.

31 Takže, vykonajú veľké a podivuhodné diela pred oným aveľkým a prichádzajúcim dňom, kedy sa všetci ľudia musia určite postaviť pred sudcovskú stolicu Kristovu;

32 Áno, dokonca aj medzi pohanmi vykonajú pred oným súdnym dňom aveľké a podivuhodné dielo.

33 A keby ste mali všetky písma, ktoré podávajú správu o všetkých podivuhodných dielach Kristových, vedeli by ste, podľa slov Kristových, že veci tieto musia určite prísť.

34 A beda tomu, kto anebude počúvať slová Ježišove a tiež btých, ktorých vyvolil a vyslal medzi nich; lebo ktokoľvek neprijíma slová Ježišove a slová tých, ktorých on poslal, neprijíma jeho; a takže on ich v posledný deň neprijme;

35 A bolo by pre nich lepšie, keby sa neboli narodili. Lebo myslíte si, že sa môžete vyhnúť spravodlivosti pohoršeného Boha, ktorý bol nohami ľudskými apošliapaný, aby ním mohla prísť spása?

36 A teraz hľa, ako som hovoril o tých, ktorých Pán vyvolil, áno, dokonca o oných troch, ktorí boli uchopení a vyzdvihnutí do nebies, že neviem, či boli očistení od smrteľnosti v nesmrteľnosť –

37 Ale hľa, od tej doby, čo som to napísal, pýtal som sa Pána a on mi vyjavil, že na ich telách musela nutne byť vykonaná premena, lebo inak by nevyhnutne museli zakúsiť smrť;

38 Takže, aby nemuseli zakúsiť smrť, bola na ich telách vykonaná apremena, aby netrpeli bolesťou ani zármutkom, iba ak pre hriechy sveta.

39 Teraz, táto premena nebola rovná tej, ktorá nastane posledného dňa; ale bola na nich vykonaná premena, natoľko, aby nad nimi Satan nemohol mať žiadnu moc, takže ich nemohol apokúšať; a oni boli v tele bposvätení, takže sú csvätí, a tak ich moci pozemské nemôžu zadržať.

40 A v tomto stave majú zostať až do súdneho dňa Kristovho; a oného dňa majú obdržať väčšiu premenu a byť prijatí do kráľovstva Otcovho, z ktorého už nevyjdú, ale budú večne prebývať s Bohom v nebesiach.