Písma
3. Nefi 23


Kapitola 23

Ježiš potvrdzuje slová Izaiáša – Prikazuje ľuďom, aby hľadali v prorokoch – Slová Samuela, Lámánitu, o vzkriesení sú pridané k ich záznamom. Okolo roku 34 po Kr.

1 A teraz hľa, hovorím vám, že vo veciach týchto máte ahľadať. Áno, prikázanie dávam vám, aby ste vo veciach týchto hľadali usilovne, lebo veľké sú slová bIzaiáša.

2 Lebo on určite hovoril o všetkých veciach týkajúcich sa ľudu môjho, ktorý je z domu Izraela; takže to musí nevyhnutne byť, že musí tiež hovoriť k pohanom.

3 A všetky veci, ktoré hovoril, boli a abudú, dokonca podľa slov, ktoré hovoril.

4 Takže dbajte na slová moje; zapíšte veci, ktoré som vám povedal; a podľa času a vôle Otca dôjdu k pohanom.

5 A každý, kto bude počúvať slová moje a bude činiť pokánie, a bude pokrstený, bude spasený. Hľadajte v aprorokoch, lebo sú mnohí, ktorí svedčia o veciach týchto.

6 A teraz, stalo sa, že keď Ježiš povedal slová tieto, znova k nim prehovoril potom, čo im vyložil všetky písma, ktoré obdržali, a povedal im: Hľa, ďalšie písma, ktoré ste nezapísali, by som chcel, aby ste zapísali.

7 A stalo sa, že povedal Nefimu: Prines záznam, ktorý vediete.

8 A keď Nefi priniesol záznamy a položil ich pred neho, on na ne pozrel a povedal:

9 Veru hovorím vám, prikázal som služobníkovi svojmu aSamuelovi, Lámánitovi, aby svedčil ľudu tomuto, že oného dňa, kedy Otec vo mne oslávi meno moje, bude bmnoho csvätých, ktorí dvstanú z mŕtvych a ukážu sa mnohým, a budú im slúžiť. A povedal im: A nestalo sa tak?

10 A učeníci jeho mu odpovedali a povedali: Áno, Pane, Samuel prorokoval podľa slov tvojich a všetky sa naplnili.

11 A Ježiš im povedal: Prečo ste teda nezapísali vec túto, že mnoho svätých vstalo a ukázalo sa mnohým, a slúžilo im?

12 A stalo sa, že Nefi sa rozpamätal, že vec táto nebola zapísaná.

13 A stalo sa, že Ježiš prikázal, aby zapísaná bola; takže bola zapísaná tak ako prikázal.

14 A teraz, stalo sa, že keď Ježiš avyložil všetky písma vcelku, ktoré zapísali, prikázal im, aby učili veci, ktoré im vyložil.