Písma
3. Nefi 5


Kapitola 5

Nefiti činia pokánie a zanechávajú svoje hriechy – Mormon píše dejiny svojho ľudu a oznamuje im večné slovo – Izrael bude zhromaždený zo svojho dlhého rozptýlenia. Okolo roku 22–26 po Kr.

1 A teraz hľa, medzi celým ľudom Nefitov nebolo živej duše, ktorá by v najmenšom pochybovala o slovách všetkých svätých prorokov, ktorí hovorili; lebo vedeli, že nevyhnutne musí byť, aby sa naplnili.

2 A vedeli, že musí byť nevyhnutné, aby Kristus prišiel, pre mnohé znamenia, ktoré boli dané, podľa slov prorokov; a pre veci, ktoré sa už stali, vedeli, že nevyhnutne musí byť, aby sa všetky veci stali podľa toho, čo bolo povedané.

3 Takže zanechali všetky hriechy svoje a ohavnosti svoje, a smilstvá svoje, a slúžili Bohu so všetkou usilovnosťou dňom a nocou.

4 A teraz, stalo sa, že keď zajali všetkých lupičov, natoľko, že nikto z tých, ktorí neboli zabití, neunikol, uvrhli zajatcov svojich do väzenia a dali, aby im bolo kázané slovo Božie; a toľkí, koľkí činili pokánie z hriechov svojich a vstúpili do zmluvy, že už nebudú vraždiť, boli prepustení na aslobodu.

5 Ale toľko, koľko ich nevstúpilo do zmluvy a ktorí stále mali oné tajné vraždy v srdciach svojich, áno, toľkí, koľkí boli nájdení, že vyslovujú vyhrážky proti bratom svojim, boli odsúdení a potrestaní podľa zákona.

6 A tak učinili koniec všetkým zlovoľným a tajným, a ohavným spolkom, kvôli ktorým bolo napáchané toľko zlovoľnosti a toľko vrážd.

7 A tak uplynul advadsiaty a druhý rok, a tiež dvadsiaty a tretí rok a dvadsiaty a štvrtý, a dvadsiaty a piaty; a tak uplynulo dvadsať a päť rokov.

8 A mnoho vecí sa prihodilo, ktoré, v očiach niektorých, boli veľké a podivuhodné; a predsa, všetky nemôžu byť napísané v tejto knihe; áno, táto kniha nemôže obsiahnuť ani astú časť toho, čo bolo učinené medzi toľkými ľuďmi v období dvadsať a päť rokov.

9 Ale hľa, sú azáznamy, ktoré obsahujú celé konanie ľudu tohto; a kratšiu, ale pravdivú správu podal Nefi.

10 Takže som učinil svoj záznam o veciach týchto podľa záznamu Nefiho, ktorý bol vyrytý na doskách, ktoré sa nazývajú dosky Nefiho.

11 A hľa, činím záznam na dosky, ktoré som zhotovil vlastnými rukami svojimi.

12 A hľa, volám sa aMormon, súc nazvaný podľa bkrajiny Mormon, krajiny, v ktorej Alma medzi ľudom zriadil cirkev, áno, prvú cirkev, ktorá medzi nimi bola po ich priestupku zriadená.

13 Hľa, som učeník Ježiša Krista, Syna Božieho. Bol som ním povolaný, aby som oznamoval slovo jeho medzi ľudom jeho, aby oni mohli mať večný život.

14 A stalo sa žiaducim, aby som ja, podľa vôle Božej, aby sa modlitby tých, ktorí už odišli a ktorí boli svätí, naplnili podľa ich viery, učinil azáznam o veciach týchto, ktoré boli učinené –

15 Áno, malý záznam o tom, čo sa udialo od doby, kedy Lechí opustil Jeruzalem, dokonca až do dnešnej doby.

16 Takže činím svoj záznam zo správ, ktoré podali tí, ktorí boli predo mnou, až do počiatku dní svojich;

17 A potom činím azáznam o veciach, ktoré som videl na vlastné oči svoje.

18 A ja viem, že záznam, ktorý činím, je záznam správny a pravdivý; a predsa je mnoho vecí, ktoré nie sme, kvôli nášmu jazyku, schopní anapísať.

19 A teraz, končím slová svoje, ktoré sú o mne samom, a pokračujem, aby som podal správu o veciach, ktoré boli predo mnou.

20 Som Mormon a priamy potomok Lechího. Mám dôvod chváliť svojho Boha a svojho Spasiteľa Ježiša Krista preto, že vyviedol našich otcov z krajiny Jeruzalem (a anikto to nevedel okrem neho a tých, ktorých z onej krajiny vyviedol) a že dal mne a ľudu môjmu toľko poznania k spáse duší našich.

21 Určite požehnal adomu bJákobovmu a bol cmilosrdný k semenu Jozefovmu.

22 anakoľko deti Lechího zachovávali prikázania jeho, on im žehnal a obdaroval ich podľa slova svojho.

23 Áno, a celkom určite privedie azvyšok semena Jozefovho k bpoznaniu Pána, ich Boha.

24 A tak určite, akože žije Pán, on azhromaždí zo štyroch strán zeme celý zvyšok semena Jákobovho, ktoré je rozptýlené do šírky po celej tvári zeme.

25 A pretože učinil zmluvu s celým domom Jákobovým, dokonca tak bude zmluva táto, ktorú učinil s domom Jákobovým, naplnená vo vlastnom príhodnom čase jeho, takže celému domu Jákobovmu bude aznovuzriadené poznanie tejto zmluvy, ktorú s nimi učinil.

26 A potom apoznajú Vykupiteľa svojho, ktorým je Ježiš Kristus, Syn Boží; a potom budú zhromaždení zo štyroch strán zeme do vlastných krajín svojich, z ktorých boli rozptýlení; áno, akože žije Pán, tak sa stane. Amen.