Písma
3. Nefi 22


Kapitola 22

V posledných dňoch bude založený Sion a jeho koly a Izrael bude zhromaždený s milosrdenstvom a nehou – Zvíťazia – Porovnaj s Izaiášom 54. Okolo roku 34 po Kr.

1 A potom sa stane to, čo je napísané: Jasaj, ó neplodná, ktorá si nerodila; prepukni v aspev a nahlas volaj, ty, ktorá si sa s dieťaťom nemorila; lebo viac je detí opustenej ako detí vydatej manželky, hovorí Pán.

2 Rozšír miesto stanu svojho a nechaj ich roztiahnuť závesy príbytkov svojich; nešetri, povrazy svoje natiahni a akoly svoje posilni;

3 Lebo napravo i naľavo sa roztiahneš a semeno tvoje zdedí apohanov a spustošené mestá osídlia.

4 Neboj sa, lebo nebudeš zahanbená; ani sa neznepokojuj, lebo nebudeš uvedená do apotupy; lebo zabudneš na potupu mladosti svojej a na hanbu mladosti svojej nepamätáš, a na hanbu vdovstva svojho už viac nepamätáš.

5 Lebo tvorca tvoj, manžel tvoj, Pán mocností je meno jeho; a Vykupiteľ tvoj, Svätý Izraelský – Bohom celej zeme bude sa volať.

6 Lebo Pán ťa povolal ako ženu opustenú a v duchu skormútenú a manželku mladosti, kedy si zavrhnutá bola, hovorí Boh tvoj.

7 Lebo na malú chvíľku opustil som ťa, ale s milosrdenstvami veľkými ťa zhromaždím.

8 V maličkom hneve skryl som tvár svoju na chvíľu pred tebou, ale s večnou láskavosťou budem k tebe amilosrdný, hovorí Pán, Vykupiteľ tvoj.

9 Lebo je ato pre mňa ako s bvodami Nóachovými, lebo ako som prisahal, že sa nebudú už rozlievať vody Nóachove po zemi, tak som prisahal, že sa nerozhnevám na teba.

10 Lebo ahory sa odvrátia a vrchy sa pohnú, láskavosť moja sa však od teba bneodvráti, ani zmluva pokoja môjho sa nepohne, hovorí Pán, ktorý je k tebe milosrdný.

11 Ó ty sužovaná, víchricou zmietaná a bezútešná! Hľa, položím akamene tvoje farieb nádherných, a základy tvoje zafírmi vyložím.

12 A okná tvoje učiním z achátov a brány tvoje z karbunkulov, a všetky hranice tvoje z drahých kameňov.

13 avšetky deti tvoje budú poučované Pánom; a veľký bude pokoj detí tvojich.

14 aspravodlivosti založená budeš; vzdialená budeš od útlaku, lebo sa nemusíš báť, a od hrôzy, lebo sa k tebe nepriblíži.

15 Hľa, určite sa proti tebe zhromaždia, nie však odo mňa; každý, kto sa proti tebe spojí, padne kvôli tebe.

16 Hľa, ja som stvoril kováča, ktorý rozdúchava uhlie v ohni a vytvára nástroj pre dielo svoje; a ja som stvoril zhubcu, aby ničil.

17 Žiadna zbraň, ktorá zhotovená je proti tebe, neuspeje; a každý jazyk, ktorým ťa na súde budú hanobiť, odsúdiš. Toto je dedičstvo služobníkov Pánových a ich spravodlivosť je odo mňa, hovorí Pán.