Písma
3. Nefi 9


Kapitola 9

V temnote hlas Krista ohlasuje zničenie mnohých ľudí a miest pre ich zlovoľnosť – Tiež ohlasuje Svoju božskosť, oznamuje, že zákon Mojžišov je naplnený, a vyzýva ľudí, aby prišli k Nemu a boli spasení. Okolo roku 34 po Kr.

1 A stalo sa, že medzi všetkými obyvateľmi zeme bolo počuť ahlas, po celej tvári tejto krajiny, volajúci:

2 Beda, beda, beda ľudu tomuto; abeda obyvateľom celej zeme, ak nebudú činiť pokánie; lebo diabol sa bsmeje a anjeli jeho sa radujú zo zabitých krásnych synov a dcér ľudu môjho; a oni padli pre neprávosť svoju a ohavnosti svoje!

3 Hľa, oné veľké mesto Zarahemla som spálil ohňom, aj obyvateľov jeho.

4 A hľa, oné veľké mesto Moroni, dal som, aby bolo potopené do hlbín mora a aby sa obyvatelia jeho utopili.

5 A hľa, oné veľké mesto Moronia som prikryl zemou, aj obyvateľov jeho, aby som pred tvárou svojou skryl ich neprávosti a ich ohavnosti, aby krv prorokov a svätých už ku mne proti nim neprichádzala.

6 A hľa, mesto Gilgál, dal som, aby sa prepadlo a aby obyvatelia jeho boli pochovaní v hlbinách zemských;

7 Áno, aj mesto Onia a obyvatelia jeho, aj mesto Mokum a obyvatelia jeho, aj mesto Jeruzalem a obyvatelia jeho; a dal som, aby avody prišli na ich miesto, aby pred tvárou mojou prikryli ich zlovoľnosť a ich ohavnosti, aby krv prorokov a svätých už ku mne proti nim nestúpala.

8 A hľa, mesto Gadiandi a mesto Gadiomna, a mesto Jákob, a mesto Gimgimno, dal som, aby sa všetky tieto mestá prepadli, a učinil som na ich mieste avrchy a údolia a ich obyvateľov som pochoval v hlbinách zemských, aby som pred tvárou svojou skryl ich zlovoľnosť a ohavnosti, aby krv prorokov a svätých už ku mne proti nim nestúpala.

9 A hľa, ono veľké mesto Jákobugat, ktoré bolo obývané ľudom kráľa Jákoba, dal som, aby bolo spálené ohňom pre ich hriechy a ich zlovoľnosť, ktorá bola nad všetku zlovoľnosť celej zeme, pre ich atajné vraždy a spolky; lebo to boli oni, kto bzničil mier ľudu môjho a vládu krajiny; takže dal som, aby boli spálení, aby som ich vyhladil pred tvárou svojou, aby krv prorokov a svätých už ku mne proti nim nestúpala.

10 A hľa, mesto Lámán a mesto Još, a mesto Gád, a mesto Kiškumen, dal som, aby boli spálené ohňom, aj ich obyvatelia, pre zlovoľnosť svoju ohľadom vyvrhovania prorokov a kameňovania tých, ktorých som poslal, aby im oznamovali ich zlovoľnosť a ich ohavnosti.

11 A pretože ich všetkých vyvrhli, takže medzi nimi nebolo žiadnych spravodlivých, zoslal som aoheň a zničil som ich, aby ich zlovoľnosť a ohavnosti mohli byť skryté pred tvárou mojou, aby krv prorokov a svätých, ktorých som poslal medzi nich, nemusela kričať ku mne bzo zeme proti nim.

12 A dal som, aby amnohé veľké zničenia prišli na krajinu túto a na ľud tento, pre zlovoľnosť jeho a ohavnosti jeho.

13 Ó vy všetci, ktorí ste aušetrení, pretože ste boli spravodlivejší než oni, nenavrátite sa teraz ku mne a nebudete činiť pokánie z hriechov svojich, a neobrátite sa, aby som vás mohol buzdraviť?

14 Áno, skutočne vám hovorím, ak aprídete ku mne, budete mať bživot večný. Hľa, crameno milosrdenstva môjho je k vám vztiahnuté a každý, kto príde, toho prijmem; a požehnaní sú tí, ktorí prídu ku mne.

15 Hľa, som Ježiš Kristus, Syn Boží. aStvoril som nebesia a zem, a všetky veci, ktoré na nich sú. Bol som u Otca od počiatku. bJa som v Otcovi a Otec je vo mne; a vo mne Otec oslávil meno svoje.

16 Prišiel som k vlastným, a moji vlastní ama neprijali. A písma ohľadom príchodu môjho sú naplnené.

17 A všetkým tým, ktorí ma prijali, som adal, aby sa stali synmi Božími; a práve tak dám všetkým, ktorí uveria v meno moje, lebo hľa, mnou prichádza bvykúpenie a vo mne je czákon Mojžišov naplnený.

18 Ja som asvetlo a život sveta. Ja som bAlfa a Omega, počiatok i koniec.

19 A nebudete mi a obetovať prelievaním krvi; áno, obete vaše a spaľované obete vaše skončia, lebo nebudem prijímať žiadnu z obetí vašich a zo spaľovaných obetí vašich.

20 A budete mi prinášať ako aobeť srdce zlomené a ducha skrúšeného. A kto ku mne príde so srdcom zlomeným a duchom skrúšeným, toho bpokrstím ohňom a Duchom Svätým, rovnako ako boli Lámániti, pre vieru svoju vo mňa v dobe obrátenia svojho, pokrstení ohňom a Duchom Svätým, a nevedeli o tom.

21 Hľa, prišiel som na svet, aby som priniesol svetu vykúpenie, aby som zachránil svet z hriechu.

22 Takže, kto bude ačiniť pokánie a príde ku mne ako malé bdieťa, toho prijmem, lebo takých je kráľovstvo Božie. Hľa, za takých som cpoložil život svoj a znova ho vzal na seba; takže čiňte pokánie a poďte ku mne, vy končiny zeme, a buďte spasení.