Písma
3. Nefi 14


Kapitola 14

Ježiš prikazuje: Nesúďte; proste Boha; varujte sa falošných prorokov – Sľubuje spásu tým, ktorí činia vôľu Otca – Porovnaj s Matúšom 7. Okolo roku 34 po Kr.

1 A teraz, stalo sa, že keď Ježiš prehovoril slová tieto, obrátil sa znova k zástupu a otvoril opäť ústa svoje, hovoriac k nim: Veru, veru hovorím vám: Nesúďte, aby ste neboli súdení.

2 Lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení; a akou mierou meriate, tou zase bude odmerané vám.

3 A prečo vidíš smietku, ktorá je v oku brata tvojho, avšak brvno, ktoré je vo vlastnom oku tvojom, si nevšímaš?

4 Lebo ako môžeš povedať bratovi svojmu: Dovoľ, nech vyberiem smietku z oka tvojho – a hľa, brvno je vo vlastnom oku tvojom?

5 Ty pokrytec, najskôr vyber brvno z vlastného oka svojho; a potom budeš jasne vidieť, aby si vybral smietku z oka brata svojho.

6 Nedávajte to, čo je sväté, psom, ani nehádžte perly svoje pred svine, aby ich nešliapali nohami svojimi a neobrátili sa, a neroztrhali vás.

7 Proste, a bude vám dané; hľadajte, a nájdete; klopte, a bude vám otvorené.

8 Lebo každý, kto prosí, dostáva; a ten, kto hľadá, nachádza; a tomu, kto klope, bude otvorené.

9 Alebo je snáď medzi vami človek, ktorý, ak syn jeho poprosí o chlieb, mu dá kameň?

10 Alebo ak poprosí o rybu, mu dá hada?

11 Ak potom viete vy, súc zlí, ako dávať deťom svojim dobré dary, o koľko viac bude Otec váš, ktorý je v nebi, dávať dobré veci tým, ktorí ho prosia?

12 Takže, všetky veci, ktoré by ste chceli, aby ľudia činili vám, práve tak im čiňte, lebo toto je zákon i proroci.

13 Vchádzajte tesnou bránou; lebo priestranná je brána a široká je cesta, ktorá vedie do záhuby, a mnoho je tých, ktorí tadiaľ vchádzajú;

14 Pretože tesná je bránaúzka je cesta, ktorá vedie k životu, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.

15 Varujte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci.

16 Po ovocí ich poznáte ich. Zbierajú snáď ľudia hrozná z tŕnia alebo figy z bodľačia?

17 Práve tak každý dobrý strom nesie dobré ovocie; ale skazený strom nesie ovocie zlé.

18 Dobrý strom nemôže niesť zlé ovocie, ani skazený strom nemôže niesť ovocie dobré.

19 Každý strom, ktorý nenesie dobré ovocie, je vyťatý a uvrhnutý do ohňa.

20 A preto, po ovocí ich poznáte ich.

21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane, vstúpi do kráľovstva nebeského; ale ten, kto činí vôľu Otca môjho, ktorý je v nebi.

22 Mnohí mi povedia v oný deň: Pane, Pane, či sme neprorokovali v mene tvojom a v mene tvojom nevyháňali diablov, a v mene tvojom nevykonali mnoho predivných skutkov?

23 A vtedy im vyznám: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, vy, ktorí činíte neprávosť.

24 Takže každého, kto počuje tieto slová moje a činí podľa nich, prirovnám k múdremu mužovi, ktorý dom svoj postavil na skale –

25 A spadol dážď a prišli záplavy, a duli vetry, a udreli na dom; a ten nespadol, lebo založený bol na skale.

26 A každý, kto počuje tieto slová moje, a nečiní podľa nich, podobný bude mužovi-bláznovi, ktorý dom svoj postavil na piesku –

27 A spadol dážď a prišli záplavy, a duli vetry, a udreli na dom; a ten spadol a pád jeho bol veľký.