Písma
3. Nefi 30


Kapitola 30

Pohanom neskorších dní je prikázané, aby činili pokánie, prišli ku Kristovi a boli počítaní k domu Izraela. Okolo roku 34–35 po Kr.

1 Počúvajte, ó vy pohania, a čujte slová Ježiša Krista, Syna živého Boha, ktoré mi aprikázal, aby som o vás povedal, lebo hľa, prikazuje mi, aby som písal, hovoriac:

2 Odvráťte sa, vy všetci apohania, od zlovoľných ciest svojich; a bčiňte pokánie zo zlých skutkov svojich, z lží svojich a klamstiev svojich, a zo smilstiev svojich, a z tajných ohavností svojich, a z modlárstva svojho, a z vrážd svojich, a kňazských ľstivostí svojich, a zo závisti svojej, a z rozbrojov svojich, a zo všetkej zlovoľnosti svojej, a z ohavností svojich, a poďte ku mne a buďte pokrstení v mene mojom, aby ste mohli obdržať odpustenie hriechov svojich a byť naplnení Duchom Svätým, aby ste mohli byť cpočítaní medzi ľud môj, ktorý je z domu Izraela.