Písma
3. Nefi 29


Kapitola 29

Príchod Knihy Mormonovej je znamením, že Pán započal zhromažďovať Izrael a napĺňať Svoje zmluvy – Tí, ktorí zavrhujú Jeho dary a zjavenia neskorších dní, budú prekliati. Okolo roku 34–35 po Kr.

1 A teraz hľa, hovorím vám, že keď Pán v múdrosti svojej uzná za vhodné, aby podľa slova jeho aprišli slová tieto k pohanom, potom môžete vedieť, že bzmluva, ktorú Otec učinil s deťmi Izraela o ich znovuzriadení do krajín ich dedičstva, sa už začína napĺňať.

2 A môžete vedieť, že slová Pánove, ktoré hovorili svätí proroci, budú všetky naplnené; a nemáte hovoriť, že Pán aodďaľuje príchod svoj k deťom Izraela.

3 A nemáte si v srdci svojom predstavovať, že slová, ktoré boli hovorené, sú márne, lebo hľa, Pán sa rozpamätá na zmluvu svoju, ktorú učinil s ľudom svojím z domu Izraela.

4 A keď uvidíte, že slová tieto prichádzajú medzi vás, potom nemáte už viac opovrhovať konaním Pánovým, lebo ameč bspravodlivosti jeho je v pravej ruke jeho; a hľa, oného dňa, ak budete opovrhovať konaním jeho, spôsobí, že vás zanedlho zasiahne.

5 aBeda tomu, kto bopovrhuje konaním Pánovým; áno, beda tomu, kto bude cpopierať Krista a diela jeho!

6 Áno, abeda tomu, kto bude popierať zjavenia Pánove a kto povie, že Pán už nepôsobí zjavením či proroctvom, či bdarmi, či jazykmi, či uzdravovaním, či mocou Ducha Svätého!

7 Áno, a beda tomu, kto oného dňa povie, aby adosiahol zisk, že skrze Ježiša Krista nemôže byť vykonaný bžiadny zázrak; lebo ten, kto tak činí, bude ako csyn zatratenia, pre ktorého nebolo žiadneho milosrdenstva, podľa slova Kristovho!

8 Áno, a nemáte viac nad aŽidmi bmávať rukou ani nimi copovrhovať, ani sa im vysmievať, ani nikomu zo zvyšku domu Izraela; lebo hľa, Pán pamätá na zmluvu svoju s nimi a učiní im podľa toho, ako prisahal.

9 Takže nemáte si myslieť, že môžete zvrátiť pravú ruku Pánovu naľavo, aby nemohol vykonať súd k naplneniu zmluvy, ktorú učinil s domom Izraela.