Písma
3. Nefi 18


Kapitola 18

Ježiš zavádza medzi Nefitmi sviatosť – Je im prikázané, aby sa vždy modlili v Jeho mene – Tí, ktorí nehodne jedia Jeho telo a pijú Jeho krv, sú zatratení – Učeníkom je daná moc udeľovať Ducha Svätého. Okolo roku 34 po Kr.

1 A stalo sa, že Ježiš prikázal učeníkom svojim, aby mu priniesli achlieb a víno.

2 A zatiaľ čo išli pre chlieb a víno, prikázal zástupu, aby si sadli na zem.

3 A keď učeníci prišli s achlebom a s vínom, vzal z chleba a nalámal ho, a požehnal; a dal učeníkom a prikázal, aby jedli.

4 A keď zjedli a boli naplnení, prikázal, aby dali zástupu.

5 A keď zástup zjedol a boli naplnení, povedal učeníkom: Hľa, bude medzi vami vysvätený jeden, a tomu dám moc, aby alámal chlieb a žehnal ho a dával ho ľudu cirkvi mojej, všetkým tým, ktorí uveria a budú pokrstení v mene mojom.

6 A toto budete vždy určite činiť, rovnako ako som činil ja, rovnako ako som ja lámal chlieb a žehnal ho, a dal ho vám.

7 A toto budete činiť na apamiatku tela môjho, ktoré som vám ukázal. A bude to svedectvom Otcovi, že na mňa vždy pamätáte. A ak budete na mňa vždy pamätať, budete mať Ducha môjho, aby bol s vami.

8 A stalo sa, že keď povedal slová tieto, prikázal učeníkom svojim, aby vzali z vína z kalicha a pili z neho, a tiež aby dali zástupu, aby z neho mohli piť.

9 A stalo sa, že tak učinili a pili z neho, a boli naplnení; a dali zástupu, a oni pili a boli naplnení.

10 A keď učeníci toto učinili, Ježiš im povedal: Požehnaní ste pre vec túto, ktorú ste učinili, lebo toto je naplnením prikázaní mojich a dosvedčuje to Otcovi, že ste ochotní činiť to, čo som vám prikázal.

11 A toto budete vždy činiť tým, ktorí činia pokánie a sú pokrstení v mene mojom; a budete to činiť na pamiatku krvi mojej, ktorú som za vás prelial, aby ste mohli Otcovi dosvedčiť, že na mňa vždy pamätáte. A ak budete na mňa vždy pamätať, budete mať Ducha môjho, aby bol s vami.

12 A dávam vám prikázanie, aby ste veci tieto činili. A ak budete veci tieto vždy činiť, požehnaní ste, lebo ste postavení na askale mojej.

13 Ale ktokoľvek medzi vami bude činiť viac alebo menej než toto, nie je postavený na skale mojej, ale je postavený na piesčitých základoch; a keď spadne dážď a prídu záplavy, a zadujú vetry, a udrú na neho, on apadnebbrány pekelné sú už otvorené, aby ho prijali.

14 Takže požehnaní ste, ak budete zachovávať prikázania moje, ktoré mi Otec prikázal, aby som vám dal.

15 Veru, veru hovorím vám, musíte bdieť a amodliť sa vždy, aby vás diabol nepokúšal a neodviedol vás do zajatia.

16 A ako ja som sa modlil medzi vami, práve tak sa budete vy modliť v cirkvi mojej, medzi ľudom mojím, ktorý činí pokánie a je pokrstený v mene mojom. Hľa, ja som asvetlo; ja som vám dal bpríklad.

17 A stalo sa, že keď Ježiš prehovoril slová tieto k učeníkom svojim, obrátil sa znova k zástupu a povedal im:

18 Hľa, veru, veru hovorím vám, musíte bdieť a modliť sa vždy, aby ste nevošli do pokušenia; lebo aSatan si praje, aby vás mal, aby vás mohol preosievať ako pšenicu.

19 Takže sa musíte vždy modliť k Otcovi v mene mojom;

20 A o ačokoľvek, čo je správne, budete prosiť Otca v mene mojom veriac, že obdržíte, hľa, bude vám dané.

21 aModlite sa k Otcovi v rodine svojej, vždy v mene mojom, aby manželkám vašim a deťom vašim mohlo byť požehnané.

22 A hľa, budete sa často schádzať; a nebudete zakazovať žiadnemu človeku, aby prišiel medzi vás, keď sa budete schádzať, ale dovoľte mu, aby k vám prišiel, a nezakazujte mu to;

23 Ale budete sa za nich amodliť a nevyvrhnete ich; a ak k vám budú prichádzať často, budete sa za nich modliť k Otcovi v mene mojom.

24 Takže, pozdvihnite asvetlo svoje, aby mohlo svietiť svetu. Hľa, ja som to bsvetlo, ktoré budete pozdvihovať – to, čo ste mňa videli činiť. Hľa, vidíte, že som sa modlil k Otcovi, a vy všetci ste to dosvedčili.

25 A vidíte, že som anikomu neprikázal, aby odišiel, ale naopak, prikázal som, aby ste prišli ku mne, aby ste mohli bpocítiť a vidieť; práve tak budete vy činiť svetu; a ktokoľvek porušuje prikázanie toto, strpí, aby bol vedený do pokušenia.

26 A teraz, stalo sa, že keď Ježiš prehovoril slová tieto, obrátil znova oči svoje k učeníkom, ktorých vyvolil, a povedal im:

27 Hľa, veru, veru hovorím vám, dám vám ďalšie prikázanie, a potom musím ísť k aOtcovi svojmu, aby som mohol naplniť bďalšie prikázania, ktoré mi dal.

28 A teraz hľa, toto je prikázanie, ktoré vám dávam, že nebudete nikomu vedome trpieť, aby anehodne bpožíval z tela môjho a z krvi mojej, keď ich budete podávať;

29 Lebo ktokoľvek anehodne je a pije telo moje a bkrv moju, je a pije zatratenie duše svojej; takže, ak viete, že niekto nie je hodný jesť a piť z tela môjho a krvi mojej, zakážte mu to.

30 A predsa, anezapudíte ho zo stredu svojho, ale budete mu slúžiť a budete sa modliť za neho k Otcovi, v mene mojom; a ak bude činiť pokánie a bude pokrstený v mene mojom, potom ho prijmete a budete mu podávať z tela môjho a z krvi mojej.

31 Ale ak nebude činiť pokánie, nebude počítaný medzi ľud môj, aby nemohol ľud môj ničiť, lebo hľa, ja poznám ovce asvoje, a sú spočítané.

32 A predsa, nevyvrhnete ho zo synagóg svojich či zo svojich miest uctievania, lebo takému budete naďalej slúžiť; lebo neviete, či sa raz nevrátia a nebudú činiť pokánie, a nepôjdu ku mne s celým úmyslom srdca, a ja ich auzdravím; a vy budete prostriedkom k tomu, aby im bola prinesená spása.

33 Takže, zachovávajte slová tieto, ktoré som vám prikázal, aby ste nedošli aodsúdenia; lebo beda tomu, koho Otec odsudzuje.

34 A dávam vám prikázania tieto kvôli sporom, ktoré boli medzi vami. A požehnaní ste, ak nemáte ažiadne spory medzi sebou.

35 A teraz idem k Otcovi, pretože je žiaduce, aby som šiel k Otcovi akvôli vám.

36 A stalo sa, že keď Ježiš dokončil slová tieto, dotkol sa arukou svojou bučeníkov, ktorých vyvolil, jedného po druhom, až sa ich dotkol všetkých, a ako sa ich dotýkal, hovoril k nim.

37 A zástup nepočul slová, ktoré hovoril, takže o nich nevydali svedectvo; ale učeníci vydali svedectvo, že im dal amoc udeľovať bDucha Svätého. A ja vám ukážem neskôr, že toto svedectvo je pravdivé.

38 A stalo sa, že keď sa ich Ježiš všetkých dotkol, prišiel aoblak a zatienil zástup, takže Ježiša nevideli.

39 A zatiaľ čo boli zatienení, on od nich odišiel a vystúpil do neba. A učeníci videli a vydali svedectvo, že opäť vystúpil do neba.