Písma
3. Nefi 25


Kapitola 25

Pri druhom príchode budú pyšní a zlovoľní spálení ako strnisko – Pred oným veľkým a hrozným dňom sa vráti Eliáš – Porovnaj s Malachiášom 3. Okolo roku 34 po Kr.

1 Lebo hľa, prichádza deň, ktorý bude ahorieť ako pec; a všetci bpyšní, áno, a všetci tí, ktorí si počínajú zlovoľne, budú strniskom; a oný deň, ktorý prichádza, ich spáli, hovorí Pán mocností, takže im neponechá ani koreň ani vetvu.

2 Ale vám, ktorí sa bojíte mena môjho, povstane aSyn Spravodlivosti s uzdravením na svojich krídlach; a vyjdete a budete brásť ako cteľatá v stajni.

3 apošliapete zlovoľných; lebo budú popolom pod chodidlami nôh vašich v oný deň, kedy to učiním, hovorí Pán mocností.

4 Pamätajte na zákon Mojžiša, služobníka môjho, ktorý som mu prikázal na aChórebe pre celý Izrael, s ustanoveniami a súdmi.

5 Hľa, pošlem vám aEliáša, proroka, pred príchodom veľkého a hrozného bdňa Pánovho;

6 A on aobráti srdce otcov k deťom a srdce detí k ich otcom, aby som neprišiel a nezasiahol zem prekliatím.