Písma
3. Nefi 26


Kapitola 26

Ježiš vykladá všetky veci od počiatku do konca – Nemluvňatá a deti hovoria podivuhodné veci, ktoré nemôžu byť napísané – Tí, ktorí sú v Cirkvi Kristovej, majú všetky veci spoločné. Okolo roku 34 po Kr.

1 A teraz, stalo sa, že keď Ježiš povedal veci tieto, vyložil ich zástupu; a vykladal im všetky veci, ako veľké, tak malé.

2 A povedal: Otec prikázal, aby som vám dal atieto písma, ktoré ste so sebou nemali; lebo to bola múdrosť v ňom, aby boli odovzdané budúcim pokoleniam.

3 A vykladal všetky veci, dokonca od počiatku až do doby, kedy príde v asláve svojej – áno, dokonca všetky veci, ktoré prídu na tvár zeme, dokonca až sa bprvky budú taviť spaľujúcim žiarom a zem sa czvinie ako zvitok, a nebesia i zem sa pominú;

4 A až do oného aveľkého a posledného dňa, kedy budú všetci ľudia a všetky pokolenia, a všetky národy a jazyky bstáť pred Bohom, aby boli súdení za skutky svoje, či už boli dobré alebo zlé –

5 Ak boli dobré, k avzkrieseniu večného života; a ak boli zlé, k vzkrieseniu zatratenia; čo je náprotivkom, jedno na jednej strane a druhé na strane druhej, podľa milosrdenstva a bspravodlivosti, a svätosti, ktorá je v Kristovi, ktorý bol cskôr, než začal svet.

6 A teraz, v tejto knihe nemôže byť napísaná ani astá časť vecí, ktoré Ježiš skutočne učil ľud;

7 Ale hľa, adosky Nefiho obsahujú väčšinu vecí, ktoré učil ľud.

8 A napísal som veci tieto, ktoré sú menšou časťou vecí, ktoré on učil ľud; a napísal som ich s tým zámerom, aby mohli byť znova prinesené ľudu tomuto aod pohanov podľa slov, ktoré Ježiš hovoril.

9 A keď toto obdržia, a je nevyhnutné, aby toto mali najskôr, aby bola ich viera vyskúšaná, a ak potom uveria veciam týmto, potom im budú ukázané aveci väčšie.

10 A ak veciam týmto neuveria, potom pred nimi budú veci väčšie azadržané k ich odsúdeniu.

11 Hľa, chystal som sa ich napísať, všetky, ktoré boli vyryté na doskách Nefiho, ale Pán to zakázal, hovoriac: Budem askúšať vieru ľudu svojho.

12 Takže ja, Mormon, píšem veci, ktoré mi boli Pánom prikázané. A teraz ja, Mormon, končím slová svoje a pokračujem, aby som napísal oné veci, ktoré mi boli prikázané.

13 Takže, chcel by som, aby ste videli, že Pán skutočne učil ľud po dobu troch dní; a potom sa im často aukazoval a často lámal bchlieb, a žehnal ho, a dával im ho.

14 A stalo sa, že učil adeti zástupu, o ktorom bolo hovorené, a slúžil im a buvoľnil ich jazyk, a oni hovorili k otcom svojim veľké a podivuhodné veci, dokonca väčšie, než ľudu zjavil on; a uvoľnil ich jazyk, aby mohli prehovoriť.

15 A stalo sa, že potom, čo vystúpil do neba – potom, čo sa im po druhýkrát ukázal a odišiel k Otcovi, auzdraviac všetkých ich chorých a ich chromých a otvoriac oči ich slepým a uši hluchým, a keď skutočne medzi nimi vykonal všelijaké uzdravenia a vzkriesil jedného muža z mŕtvych, a ukázal im moc svoju, a vystúpil k Otcovi –

16 Hľa, stalo sa, že napozajtre sa zástup zhromaždil, a videli a počuli deti tieto; áno, dokonca anemluvňatá otvorili ústa svoje a hovorili podivuhodné veci; a bolo zakázané, aby veci, ktoré hovorili, ktokoľvek napísal.

17 A stalo sa, že oní aučeníci, ktorých Ježiš vyvolil, začali od onej doby naďalej bkrstiť a učiť toľkých, koľkí k nim prichádzali; a toľkí, koľkí boli pokrstení v mene Ježišovom boli naplnení Duchom Svätým.

18 A mnohí z nich videli a počuli nevysloviteľné veci, ktoré anie je dovolené napísať.

19 A vzájomne sa učili a slúžili si; a mali avšetky veci medzi sebou bspoločné, každý človek jednal s tým druhým spravodlivo.

20 A stalo sa, že činili všetky veci tak, ako im Ježiš prikázal.

21 A tí, ktorí boli pokrstení v mene Ježišovom, boli nazývaní acirkvou Kristovou.