písma
3. Nefi 21


Kapitola 21

Izrael bude zhromaždený, keď vyjde Kniha Mormonova – Pohania sa v Amerike usídlia ako slobodný ľud – Budú spasení, ak uveria a ak budú poslušní; inak budú odrezaní a zničení – Izrael vybuduje Nový Jeruzalem a stratené kmene sa navrátia. Okolo roku 34 po Kr.

1 A veru hovorím vám, dám vám znamenie, aby ste mohli poznať adobu, kedy sa veci tieto začnú napĺňať – kedy budem zhromažďovať z ich dlhého rozptýlenia ľud svoj, ó dom Izraela, a znova medzi nimi založím svoj Sion;

2 A hľa, toto je tá vec, ktorú vám dám ako znamenie – lebo veru hovorím vám, že keď veci tieto, ktoré vám oznamujem a ktoré vám budem oznamovať neskôr ja sám a mocou Ducha Svätého, ktorý vám bude Otcom daný, budú oznámené pohanom, aby sa mohli dozvedieť o ľude tomto, ktorý je zvyškom domu Jákobovho, a o tomto ľude mojom, ktorý nimi bude rozptýlený;

3 Veru, veru hovorím vám, keď im budú aveci tieto Otcom oznámené a dôjdu skrze Otca od nich k vám;

4 Lebo je to múdrosť v Otcovi, že sa usídlia v krajine tejto a budú mocou Otcovou usadení ako ľud aslobodný, aby veci tieto mohli vyjsť od nich k zvyšku semena vášho, aby mohla byť naplnená bzmluva Otcova, ktorú učinil s ľudom svojím, ó dom Izraela;

5 Takže, keď diela tieto a diela, ktoré budú medzi vami vykonané neskôr, vyjdú aod pohanov k bsemenu vášmu, ktoré bude pre neprávosť upadať do neviery;

6 Lebo to je vôľa Otcova, že majú vyjsť od apohanov, aby mohol pohanom ukázať moc svoju preto, aby pohania, ak nebudú zatvrdzovať srdce svoje, mohli činiť pokánie a prísť ku mne, a byť pokrstení v mene mojom, a poznať pravé body náuky mojej, aby mohli byť bpočítaní medzi ľud môj, ó dom Izraela;

7 A keď sa veci tieto stanú, takže asemeno tvoje začne poznávať veci tieto – bude im to znamením, aby mohli vedieť, že dielo Otcove už započalo, tak aby bola naplnená zmluva, ktorú učinil s ľudom, ktorý je z domu Izraela.

8 A keď príde oný deň, stane sa, že králi zavrú ústa svoje; lebo to, čo im nebolo povedané, uvidia; a o tom, čo nepočuli, budú uvažovať.

9 Lebo oného dňa kvôli mne Otec bude konať dielo, ktoré bude veľkým a apodivuhodným dielom medzi nimi; a budú medzi nimi takí, ktorí tomu neuveria, napriek tomu, že im to muž oznámi.

10 Ale hľa, život služobníka môjho bude v rukách mojich; takže mu neublížia, napriek tomu, že bude od nich azohavený. Avšak ja ho uzdravím, lebo im ukážem, že múdrosť bmoja je väčšia než ľstivosť diablova.

11 Takže stane sa, že každý, kto neuverí v slová moje, ktorý som Ježiš Kristus, ktoré mu Otec dá priniesť pohanom, a dá amu moc, aby ich pohanom priniesol (stane sa tak, ako povedal Mojžiš), budú bodrezaní z prostriedku ľudu môjho, ktorý je zo zmluvy.

12 A ľud môj, ktorý je zvyškom Jákoba, bude medzi pohanmi, áno, v ich strede ako alev medzi lesnou zverou, ako mladý lev medzi stádami oviec, ktorý, keď ide, bšliape a trhá na kusy, a nikto ich nemôže zachrániť.

13 Ruka jeho sa pozdvihne nad protivníkov jeho a všetci nepriatelia jeho budú odrezaní.

14 Áno, beda pohanom, ak nebudú činiť apokánie; lebo stane sa oného dňa, hovorí Otec, že odrežem kone tvoje zo stredu tvojho a zničím vozy tvoje;

15 A odrežem mestá krajiny tvojej a strhnem všetky pevnosti tvoje;

16 A odrežem čarodejníctvo z krajiny tvojej, a veštcov už mať nebudeš;

17 aVyrezávané predstavy tvoje tiež odrežem, a stojace predstavy tvoje, zo stredu tvojho, a nebudeš už uctievať dielo rúk svojich;

18 A vytrhám háje tvoje zo stredu tvojho; rovnako tak zničím mestá tvoje.

19 A stane sa, že bude skoncované so všetkým aklamaním a podvádzaním, a závisťou, a rozbrojmi, a kňazskými ľstivosťami, a smilstvami.

20 Lebo stane sa, hovorí Otec, že každého, kto oného dňa nebude činiť pokánie a nepôjde k Milovanému Synovi môjmu, odrežem z prostriedku ľudu svojho, ó dom Izraela;

21 A vykonám na nich odplatu a hnev, rovnako ako na neznabohoch, o akej ešte nepočuli.

22 Ale ak budú činiť pokánie a počúvať slová moje, a nebudú zatvrdzovať srdce svoje, azaložím medzi nimi cirkev svoju, a oni vojdú do zmluvy a budú bpočítaní medzi zvyšok Jákobov, ktorému som dal krajinu túto ako ich dedičstvo;

23 A budú pomáhať ľudu môjmu, zvyšku Jákobovmu, a tiež toľkým z domu Izraela, koľko ich príde, aby mohli postaviť mesto, ktoré sa bude nazývať aNový Jeruzalem.

24 A potom budú pomáhať ľudu môjmu, aby mohli byť zhromaždení, tí, ktorí sú rozptýlení po celej tvári krajiny, do Nového Jeruzalema.

25 A potom medzi nich zostúpi amoc nebeská; a bja tiež budem v ich strede.

26 A potom, v oný deň, započne dielo Otcove, dokonca keď bude toto evanjelium kázané medzi zvyškom ľudu tohto. Veru hovorím vám, oného dňa azapočne dielo Otcove medzi všetkými rozptýlenými z ľudu môjho, áno, dokonca medzi kmeňmi, ktoré boli bstratené, ktoré Otec vyviedol z Jeruzalema.

27 Áno, započne dielo medzi všetkými arozptýlenými z ľudu môjho, skrze Otca, aby pripravil cestu, ktorou ku mne môžu prísť, aby mohli volať k Otcovi v mene mojom.

28 Áno, a potom započne dielo, skrze Otca, medzi všetkými národmi na príprave cesty, po ktorej môže byť ľud jeho azhromažďovaný domov do krajiny dedičstva svojho.

29 A vyjdú zo všetkých národov; a nevyjdú v achvate, ani nepôjdu s útekom, lebo ja pôjdem pred nimi, hovorí Otec, a budem ich zadným vojom.