3. Nefi 2
predchádzajúce ďalej

Kapitola 2

Medzi ľuďmi narastá zlovoľnosť a ohavnosti – Nefiti a Lámániti sa spájajú, aby sa bránili proti Gadiantonovým lupičom – Obrátení Lámániti sa stávajú bielymi a sú nazývaní Nefiti. Okolo roku 5–16 po Kr.

1 A stalo sa, že tak uplynul aj deväťdesiaty a piaty rok a ľudia začali zabúdať na oné znamenia a divy, ktoré počuli, a začali menej a menej žasnúť nad znamením, teda nad divom z neba, natoľko, že začali byť zatvrdení v srdci svojom a zaslepení v mysli svojej a prestávali veriť všetkému, čo počuli a videli –

2 Predstavujúc si v srdci svojom akúsi márnu vec, že to spôsobili ľudia a moc diablova, aby zviedli a aoklamali srdcia ľudu; a tak sa Satan znova zmocnil sŕdc ľudu natoľko, že im zaslepil oči a zviedol ich k tomu, aby verili, že náuka Kristova je pochabosťou a márnou vecou.

3 A stalo sa, že ľudia začali silnieť v zlovoľnosti a ohavnostiach; a neverili, že má byť daných viac znamení a divov; a Satan aobchádzal, zvádzajúc srdcia ľudí, pokúšajúc ich a spôsobujúc, aby v krajine činili veľkú zlovoľnosť.

4 A tak uplynul deväťdesiaty a šiesty rok; a tiež deväťdesiaty a siedmy rok; a tiež deväťdesiaty a ôsmy rok; a tiež deväťdesiaty a deviaty rok;

5 A tiež sto rokov uplynulo odo dní aMosiáša, ktorý bol kráľom nad ľudom Nefitov.

6 A šesťsto a deväť rokov uplynulo od doby, kedy Lechí opustil Jeruzalem.

7 A deväť rokov uplynulo od doby, kedy bolo dané znamenie, o ktorom hovorili proroci, že Kristus príde na svet.

8 Teraz, Nefiti začali rátať čas od tej doby, kedy bolo dané znamenie, teda od príchodu Krista; takže uplynulo deväť rokov.

9 A Nefi, ktorý bol otcom Nefiho, ktorý mal na starosti záznamy, sa do krajiny Zarahemla anevrátil a nebolo možné ho nikde po celej krajine nájsť.

10 A stalo sa, že ľud naďalej zotrvával v zlovoľnosti, aj napriek mnohému kázaniu a prorokovaniu, ktoré boli medzi nimi vysielané; a tak uplynul aj desiaty rok; a jedenásty rok uplynul tiež v neprávosti.

11 A stalo sa, že v trinástom roku začali po celej krajine vojny a sváry; lebo Gadiantonovi lupiči sa stali tak početnými a zabili tak mnohých z ľudu, a spustošili tak mnoho miest, a rozšírili toľko smrti a krviprelievania po celej krajine, že sa stalo nevyhnutným, aby všetok ľud, ako Nefiti, tak Lámániti, proti nim pozdvihli zbrane.

12 Takže, všetci Lámániti, ktorí sa obrátili k Pánovi, sa pripojili k bratom svojim Nefitom a pre bezpečie života svojho a žien svojich, a detí svojich boli nútení pozdvihnúť zbrane proti oným Gadiantonovým lupičom, áno, a tiež, aby si uhájili práva svoje a výsady cirkvi svojej a uctievania svojho, a avoľnosť svoju, a bslobodu svoju.

13 A stalo sa, že kým tento trinásty rok uplynul, Nefitom hrozilo úplné zničenie touto vojnou, ktorá sa stala nesmierne krutou.

14 A stalo sa, že tí Lámániti, ktorí sa pripojili k Nefitom, boli počítaní medzi Nefitov;

15 A ich aprekliate z nich bolo odňaté a ich koža sa stala bbielou ako koža Nefitov;

16 A ich mladí muži a ich dcéry sa stali nesmierne krásnymi a boli počítaní medzi Nefitov, a boli nazývaní Nefitmi. A tak skončil trinásty rok.

17 A stalo sa na počiatku štrnásteho roku, že vojna medzi lupičmi a ľudom Nefiho pokračovala a stala sa nesmierne krutou; a predsa ľud Nefiho získal nad lupičmi určitú prevahu, natoľko, že ich vyhnal z krajín svojich späť do hôr a do ich tajných miest.

18 A tak skončil štrnásty rok. A v pätnástom roku vyšli proti ľudu Nefiho; a pre zlovoľnosť ľudu Nefiho a pre ich mnohé sváry a rozkoly získali Gadiantonovi lupiči nad nimi veľkú prevahu.

19 A tak skončil pätnásty rok, a tak sa ľud nachádzal v stave mnohých strastí; a visel nad nimi ameč zničenia, natoľko, že ním boli skoro zrazení, a to pre neprávosť svoju.