1 Nifais 15
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

Tshooj 15

Lihais tej noob yuav tau txais txoj moo zoo los ntawm Lwm Haiv Neeg nyob rau hauv hnub nyoog kawg—Txoj kev sib sau ntawm cov neeg Ixayees yuav zoo li ib tsob ntoo ntseej uas muab cov ceg nyeg rov qab los txuas dua rau—Nifais txhais txoj kev ua yog toog pom ntawm tsob ntoo uas cawm neeg txoj sia thiab nws hais txog Vajtswv txoj kev txim lij uas nws muab cov neeg phem faib tawm ntawm cov neeg ncaj ncees. Kwv yees li 600–592 xyoo ua ntej yug Yexus.

1 Thiab tau muaj tias tom qab uas kuv, Nifais, tau raug tus ntsuj plig coj lawm, thiab tau pom txhua yam txhua tsav no lawm, kuv tau rov qab los rau tom kuv txiv lub tsev pheeb suab ntaub.

2 Thiab tau muaj tias kuv tau pom kuv cov tij laug, thiab lawv tseem tab tom sib cav zom zaws txog tej yam uas kuv txiv tau hais rau lawv lawm.

3 Vim nws yeej tau hais ntau yam uas tseem ceeb rau lawv, tej yam uas tsis yooj yim to taub, tsuas yog ib tug neeg yuav tsum thov tus Tswv pab xwb; thiab vim lawv tau ua lawv tej siab tej ntsws tawv qhwb qhaw, yog li ntawd lawv tsis vam khom txog tus Tswv li uas lawv yuav tsum vam khom.

4 Thiab nim no kuv, Nifais, tau tu siab heev vim yog txoj kev tawv ntawm lawv tej siab tej ntsws, thiab vim kuj yog tej yam uas kuv tau pom, thiab tau paub lawm uas yuav tsum muaj los es zam tsis dhau li vim yog noob neej tej kev phem heev ntawd.

5 Thiab tau muaj tias kuv tau qaug dag qaug zog vim yog kuv tej kev kub ntxhov, vim kuv tau xav hais tias kuv tej kev kub ntxhov yog tej uas loj tshaj txhua yam huv tib si, vim yog txoj kev puas tsuaj ntawm kuv cov neeg, vim kuv tau pom lawv txoj kev poob.

6 Thiab tau muaj tias tom qab uas kuv rov qab muaj zog lawm kuv tau hais rau kuv cov tij laug, saib xwm txheej tus dab tsi ua rau lawv pheej sib cav.

7 Thiab lawv hais tias: Saib seb, peb twb tsis to taub txog cov niag lus uas peb txiv tau hais ntsig txog cov ceg ntseej nyeg ntawm tsob ntoo ntseej, thiab hais txog Lwm Haiv Neeg.

8 Thiab kuv tau hais rau lawv tias; Nej puas tau thov tus Tswv?

9 Thiab lawv teb rau kuv tias: Peb tsis tau; vim tus Tswv tsis ua tej yam zoo li no rau peb paub li.

10 Saib seb, kuv tau hais rau lawv tias: Yog vim li cas nej thiaj tsis ceev tus Tswv tej lus txib? Yog vim li cas es nej xav kom nej piam sij, vim yog txoj kev tawv ntawm nej tej siab tej ntsws los?

11 Nej tsis nco qab txog tej yam uas tus Tswv tau hais lawm los?—Yog hais tias nej tsis txhob cia nej tej siab tej ntsws tawv qhwb qhawv, thiab thov kuv los ntawm txoj kev ntseeg, ntseeg ntsoov tias nej yeej yuav tau txais, kub siab lug ceev kuv tej lus txib, ces nej yeej yuav paub tej yam no.

12 Saib seb, kuv hais rau nej, tias tsev neeg Ixayees tau muab piv rau ib tsob ntoo ntseej, los ntawm tus Tswv tus Ntsuj Plig uas nyob hauv peb txiv; thiab saib seb tsis yog peb tawg ntawm tsev neeg Ixayees los los, thiab peb tsis yog ib ceg ntawm tsev neeg Ixayees los?

13 Thiab nim no, yam uas peb txiv hais txog txoj kev uas yuav muab cov ceg nyeg los txuas los ntawm txoj kev muaj txhij txhua ntawm Lwm Haiv Neeg, yog li no, tias nyob rau hauv hnub nyoog kawg, thaum uas peb tej noob yuav tau tso txoj kev ntseeg tseg, muaj tseeb tiag, tau ntau xyoo, thiab ntau tiam neeg tom qab uas tus Mexiyas yuav los ntawm sab nqaij tawv rau noob neej paub, ces tus Mexiyas txoj moo zoo uas muaj txhij txhua yuav los rau Lwm Haiv Neeg, thiab yuav los ntawm Lwm Haiv Neeg los mus rau peb tej xeeb leej xeeb ntxwv uas tseem seem tshuav—

14 Thiab nyob rau hnub ntawd peb cov noob uas seem tshuav yuav paub tias lawv yog ib co ntawm tsev neeg Ixayees, thiab tias lawv yog tus Tswv cov neeg uas tau khi lus cia lawm; thiab thaum ntawd lawv yuav paub thiab los mus paub txog lawv tej yawg koob, thiab kuj yuav los mus paub txog txoj moo zoo ntawm lawv tus Txhiv Dim, uas tau qhuab qhia rau lawv tej yawg koob los ntawm nws; yog li ntawd, lawv yuav los paub txog lawv tus Txhiv Dim thiab nws txoj lus qhia tseem ceeb, es kom lawv yuav paub los cuag nws thiab raug cawm dim.

15 Thiab thaum txog hnub ntawd lawv puas yuav tsis zoo siab thiab qhuas rau lawv tus Vajtswv uas kav ib txhis, uas yog lawv qhov chaw vam khom thiab lawv txoj kev cawm seeg? Muaj tseeb tiag, nyob rau hnub ntawd, lawv puas yuav tsis tau txais lub zog thiab txoj kev loj hlob tawg paj txi txiv los ntawm tsob txiv hmab nyeg? Muaj tseeb tiag, lawv puas yuav tsis los mus rau hauv Vajtswv pab yaj tseeb?

16 Saib seb, kuv hais rau nej tias, Muaj tseeb tiag; tsev neeg Ixayees yuav rov qab nco txog lawv dua; lawv yuav raug coj los txuas rov qab rau, vim lawv yeej yog ib tug ceg ntseej nyeg, rau tsob ntoo ntseej nyeg tseeb.

17 Thiab qhov no yog lub ntsiab ntawm yam uas peb txiv tau hais, thiab nws hais tias lawv txoj kev txais txoj moo zoo yuav tsis tau muaj los txog thaum uas Lwm Haiv Neeg ua rau lawv tawg ri niab tso; thiab nws hais tias lawv txoj kev txais txoj moo zoo yuav los ntawm Lwm Haiv Neeg los, es tus Tswv thiaj tau pub nws lub hwj chim rau Lwm Haiv Neeg pom, rau qhov uas cov Neeg Yudais los yog tsev neeg Ixayees yuav tsis kam lees yuav nws.

18 Yog li ntawd, peb txiv yeej tsis tau hais txog peb tej noob xwb, tiam sis nws yeej hais txog tag nrho tsev neeg Ixayees huv tib si, hais txog cov lus khi tseg uas yuav muaj tiav nyob rau hauv hnub nyoog kawg; uas yog cov lus cog tseg uas tus Tswv tau khi tseg rau peb tus yawg koob Anplaham, hais tias: Txhua haiv neeg uas nyob hauv lub ntiaj teb no yuav tau koob hmoov los ntawm koj tej noob.

19 Thiab tau muaj tias kuv, Nifais, tau hais ntau yam ntau tsav rau lawv ntsig txog tej yam no; muaj tseeb tiag, kuv tau hais rau lawv ntsig txog txoj kev rov qab muab cov Neeg Yudais txum tim los dua nyob rau hauv hnub nyoog kawg.

20 Thiab kuv tau rov hais Yaxayas tej lus rau lawv, tej uas nws tau hais ntsig txog txoj kev txum tim cov Neeg Yudais, los sis ntawm tsev neeg Ixayees rov qab los; thiab tom qab uas lawv raug txum tim rov qab los lawm lawv yuav tsis raug muab tov xyaw nrog Lwm Haiv Neeg ib zaug ntxiv lawm, los sis lawv yuav tsis raug muab faib tawg ri niab ntxiv lawm. Thiab tau muaj tias kuv tau hais ntau lo lus rau kuv cov tij laug, ces lawv thiaj tau tsum tsis sib cav lawm thiab thiaj tau txo lawv tej hwj chim rau tus Tswv.

21 Thiab tau muaj tias lawv tau hais rau kuv dua, hais tias: Tej yam no uas peb txiv tau pom nyob hauv zaj npau suav txhais li cas? Tsob ntoo uas nws pom ne ho txhais li cas?

22 Thiab kuv tau hais rau lawv tias: Nws yog ib yam uas sawv cev ntawm tsob ntoo uas cawm neeg txoj sia.

23 Thiab lawv tau hais rau kuv tias: Tus pas hlau uas peb txiv tau pom, es coj mus rau tsob ntoo ne ho txhais li cas?

24 Thiab kuv tau hais rau lawv tias nws yog Vajtswv txoj lus; thiab cov uas yuav mloog Vajtswv txoj lus, thiab tuav txoj lus no tsis tso, lawv yuav tsis piam sij ib zaug li; txoj kev dag ntxias thiab yeeb ncuab xib xub hluav taws yuav kov tsis yeej kom lawv poob rau hauv txoj kev dig muag, es coj lawv mus rau txoj kev puas tsuaj puas ntsoog.

25 Yog li ntawd, kuv, Nifais, tau ntuas kom lawv mloog tus Tswv txoj lus; muaj tseeb tiag, kuv tau ntuas lawv tag kuv lub dag lub zog, thiab tag kuv lub peev xwm uas kuv muaj, es kom lawv yuav mloog Vajtswv txoj lus thiab nco ntsoov ceev nws tej lus txib txhua lub caij nyoog rau txhua yam.

26 Thiab lawv tau hais rau kuv tias: Tus dej uas peb txiv tau pom ne txhais li cas?

27 Thiab kuv tau hais rau lawv tias cov dej uas kuv txiv tau pom yog txoj kev vuab tsuab; thiab muaj ntau yam uas nws lub siab xav txog es nws thiaj tsis tau pom txoj kev vuab tsuab ntawm cov dej.

28 Thiab kuv tau hais rau lawv tias nws yog ib tug kwj phem phem uas tob heev, uas tau cais cov neeg phem tawm ntawm tsob ntoo uas cawm neeg txoj sia, thiab kuj cais cov neeg phem tawm ntawm cov neeg ntseeg Vajtswv thiab.

29 Thiab kuv tau hais rau lawv tias nws yog ib qho chaw sawv cev ntawm ntuj txiag teb tsaus uas phem heev, uas tus tim tswv tau hais rau kuv tias yog npaj los rau cov neeg phem ntag.

30 Thiab kuv tau hais rau lawv tias peb txiv kuj tau pom tias Vajtswv txoj kev txim lij kuj tau faib cov neeg phem tawm ntawm cov neeg ncaj ncees; thiab qhov kev ci ntawd zoo li ib tug nplaim hluav taws ci, uas nce mus rau Vajtswv mus ib txhis thiab ib txhis, thiab tsis muaj qhov kawg li.

31 Thiab lawv tau hais rau kuv tias: Yam no puas yog muaj lub ntsiab txog txoj kev tsim txom ntawm cev nqaij daim tawv thaum tseem ua neej nyob no, los sis puas yog nws muaj lub ntsiab txog zaum theem kawg ntawm tej ntsuj plig tom qab uas cev nqaij daim tawv tau ploj tau tuag lawm, los sis puas yog nws hais txog tej yam uas yog sab cev nqaij daim tawv?

32 Thiab tau muaj tias kuv tau hais rau lawv tias qhov ntawd yog ib qho chaw sawv cev ntawm tej yam uas yog sab cev nqaij daim tawv thiab sab ntsuj plig; vim hnub ntawd yeej yuav los es lawv yuav raug txiav txim los ntawm lawv tej hauj lwm, muaj tseeb tiag, twb yog tej hauj lwm uas cev nqaij daim tawv tau ua nyob rau thaum lawv tseem ua neej nyob.

33 Yog li ntawd, yog hais tias lawv yeej yeem tuag nyob hauv lawv txoj kev phem lawv yeej yuav raug muab pov tseg thiab, raws li tej yam ntawm sab ntsuj plig, uas raws li txoj kev ncaj ncees; yog li ntawd, lawv yeej yuav raug coj los sawv ntawm Vajtswv xub ntiag, los raug txiav txim ntawm lawv tej hauj lwm; thiab yog hais tias lawv tej hauj lwm tau yog kev vuab tsuab ces lawv yeej vuab tsuab; thiab yog hais tias lawv vuab tsuab ces nws yeej yuav muaj tseeb tias lawv yuav tsis muaj peev xwm nyob tau hauv Vajtswv lub nceeg vaj; yog hais tias lawv nyob tau ces Vajtswv lub nceeg vaj kuj yog vuab tsuab tib yam thiab.

34 Tiam sis saib seb, kuv hais rau nej tias, Vajtswv lub nceeg vaj tsis vuab tsuab, thiab yuav muaj tsis tau ib yam dab tsi uas vuab tsuab nkag tau mus rau hauv Vajtswv lub nceeg vaj ib zaug li; yog li ntawd yeej yuav tsum muaj ib qho chaw uas vuab tsuab tu tseg tos rau yam uas vuab tsuab ntawd.

35 Thiab muaj ib qho chaw uas tau npaj tseg tos, muaj tseeb tiag, twb yog lub niag ntuj txiag teb tsaus uas phem heev uas kuv tau hais txog, thiab tus dab yog tus uas npaj qhov chaw ntawd ntag; yog li ntawd zaum kawg ntawm neeg tej ntsuj plig yog nrog Vajtswv nyob hauv Vajtswv lub nceeg vaj, los sis raug ntiab tawm vim txoj kev txim lij uas kuv tau hais txog ntawd.

36 Yog li ntawd, cov neeg phem yuav raug muab rho tawm ntawm cov neeg ncaj ncees, thiab tawm ntawm tsob ntoo uas cawm neeg txoj sia thiab, uas muaj cov txiv uas muaj nuj nqis tshaj thiab yog cov txiv uas qab tshaj txhua yam txiv huv tib si; muaj tseeb tiag, thiab nws yog ib qho txiaj ntsim uas zoo tshaj txhua yam txiaj ntsim ntawm Vajtswv huv tib si li. Thiab li ntawd kuv tau hais rau kuv cov tij laug. Amees.