2017
Hvordan takle prøver på tro

Svar fra Kirkens ledere

Hvordan takle prøver på tro

Fra en konferansetale i oktober 2012.

Youth

Store prøvelser er til for å gjøre dere sterkere, men de har potensial til å redusere eller ødelegge deres tillit til Guds Sønn, og til å svekke deres beslutning om å holde deres løfter til ham. Disse prøvelsene er ofte kamuflert, noe som gjør dem vanskelige å identifisere. De slår rot i våre svakheter, våre sårbarheter, våre følelser eller i de tingene som betyr mest for oss. En reell, men håndterlig prøve for én, kan være en heftig prøvelse for en annen.

Hvordan forblir du “standhaftig og urokkelig” (Alma 1:25) under en prøve på tro? Du fordyper deg i de tingene som bidro til å bygge kjernen i troen – du utøver tro på Kristus, du ber, du grunner på Skriftene, du omvender deg, du går i kirken og tar del i nadverden, du holder budene og du tjener andre.

Når du møter en prøve på tro – samme hva du gjør, så trekker du deg ikke bort fra Kirken! Å distansere deg fra Guds rike under en prøve på tro, er som å forlate en sikker stormkjeller akkurat idet tornadoen kommer til syne.

Apostelen Paulus sa: “Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk” (Efeserne 2:19). Det er innenfor det tilfluktssted som Kirken er, at vi beskytter vår tro. Når vi møter sammen med andre som tror, ber vi og finner svar på våre bønner. Vi tilber gjennom musikk, utveksler vitnesbyrd om Frelseren, tjener hverandre og føler Herrens Ånd. Vi tar del i nadverden, mottar prestedømmets velsignelser og går i templet. Herren erklærte: “I … ordinanser blir guddommelighetens kraft tilkjennegitt” (L&p 84:20). Når dere står overfor en prøve på tro, hold dere i trygghet blant Guds husfolk. Det er alltid en plass til dere her. Ingen prøvelse er så stor at vi ikke kan overvinne den sammen (se Mosiah 18:8–10).