2017
Kraften som følger undervisning i læren

Undervisning på Frelserens måte

Kraften som følger undervisning i læren

Hvordan kan vi øke vår evne til å undervise i læren med kraft og myndighet?

Classrooms

Som ny misjonspresident kom jeg til vår tildelte misjon med store forventninger om misjonærmøter fylt av Ånden, som jeg husket fra da jeg var ung misjonær. Men etter å ha gjennomført vår første runde med sonekonferanser, var jeg skuffet. Ånden var ikke så rikelig tilstede som jeg hadde håpet, og noen misjonærer virket uengasjerte.

Da min hustru og jeg grunnet og ba om hvordan vi kunne innby en sterkere ånd i vårt og misjonærenes liv, ble vi ledet til å konsentrere vår undervisning om Kristi lære og dens kraft til å forandre oss. Da vi gjorde dette i månedene som fulgte, kom flere misjonærer til meg og beklaget tidligere adferd og uttrykte et ønske om å bli flinkere til å holde misjonsreglene og etterleve evangeliet.

Hva forårsaket denne endringen?

President Boyd K. Packer (1924–2015), president for De tolv apostlers quorum, sa ofte: “Sann lære som forstås, forandrer ens holdninger og adferd. Et studium av evangeliets læresetninger vil forbedre ens adferd raskere enn et studium av adferd vil forandre adferden.”1 Jeg visste dette fra før, men etter denne opplevelsen med misjonærene mine, fikk jeg mye større forståelse av Guds ords kraft og evne til å forandre hjerter (se Alma 31:5). Etter hvert som misjonen vår utviklet seg og vi fortsatte å fokusere på å undervise i læren, gjennomgikk de en forandring i hjertet, og det samme gjorde vi. Fordi vi forsto læren, forsto vi “hvorfor” vi er lydige, ikke bare “hva” og “hvordan”.

Hvorfor er undervisning i læren så effektivt?

President Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det første presidentskap, har sagt at “Guds ord er den lære som Jesus Kristus og hans profeter underviser i”.2 Sann lære er forankret i Kristus. Når hans lære undervises og mottas ved Ånden, vil den alltid styrke troen på Jesus Kristus (se Alma 32:28–43; Moroni 7:25, 31–32).3 Tro er “årsaken som fører til all handling” eller adferd.4 Når Faderen og Sønnen blir åpenbart for oss ved hjelp av åndelig ladede ord, vokser vår tro, vårt ønske om å omvende oss og adlyde øker, og vi blir forandret.

Kraften til å forandre hjerter ligger ikke hos læreren, men i “Guds ords kraft” (Alma 31:5). Bokstaver på en side eller lydbølger som kommer ut av en munn, har ingen iboende kraft til å forandre hjerter, men når sanne ord er ladet med Guds hellige ånd, kan de føre til en mektig forandring i hjertet (se 1 Korinterbrev 2:4; 1 Tessalonikerbrev 1:5; Mosiah 5:2; Alma 5:7; L&p 68:4). Når vi underviser i hans ord ved Ånden, bringer Den hellige ånd lys og sannhet til elevens hjerte (se Johannes 6:63; 2 Nephi 33:1; L&p 84:45). Når elevene åpner sitt hjerte for å motta ordet, opplyser Herrens ånd deres sinn og forandrer deres hjerte – deres motiver og adferd.

Mormons bok er et sterkt vitnesbyrd om at “sann lære som forstås, forandrer ens holdninger og adferd”. Her er noen eksempler.

  • Kong Benjamin underviste folket de ord han mottok fra en engel, og Ånden tilveiebragte en mektig forandring i deres hjerte slik at de ikke hadde “lyst til å gjøre ondt mer, men til stadig å gjøre godt” (Mosiah 5:2).

  • Da Alma den eldre underviste folket, “ble deres sjeler opplyst av det evige ords lys”, og de ble frelst (Alma 5:7; se også vers 9).

  • “På grunn av hans ords kraft” (Alma 26:13), bidro Mosiahs sønner til å tilveiebringe en fullstendig forandring i hjertet for tusenvis av lamanitter (se Alma 17:14–17; 53:10).

Hvordan kan vi forbedre oss?

Det finnes ting vi alle kan gjøre for å øke vår evne til å undervise i læren med kraft og myndighet (se Alma 17:3; Helaman 5:18). Vi trenger ingen doktorgrad i pedagogikk eller religionsstudier, men vi må betale en pris. Følgende forslag kan hjelpe deg når du ønsker å innby lærens kraft i undervisningen.

  1. Samle og lev ved ordet. For å undervise i læren med kraft og myndighet, må vi kjenne læren. Frelseren sa til Joseph og Hyrum Smith at før de søkte å forkynne hans ord, måtte de først søke å erholde det. Da ville de ha hans Ånd og hans ord, “Guds kraft til å overbevise menneskene” (L&p 11:21). Den slags forståelse “krever mer enn overfladisk lesning” slik president Howard W. Hunter (1907–95) sa. Den krever daglig, konsentrert studium.5

    Studium alene er ikke nok. Hvis vi skal kjenne læren, må vi også etterleve den (se Johannes 7:17; Alma 12:9). Flittig studium og anvendelse av Skriftene og de levende profeters ord er veien til å ha hans ords kraft “i oss” (Alma 26:13; se også Alma 17:2–3; 32:42).

  2. Undervis i læren. Vi må være nøye med bare å undervise i sann lære. Den hellige ånd er “sannhetens Ånd” (Johannes 15:26). Elever kan føle hans bekreftende vitnesbyrd når vi ikke forkynner “noe annet enn det som er av profeter og apostler” (L&p 52:36), og unngår spekulasjon og personlig tolkning. En av de beste måtene å unngå så mye som å komme i nærheten av vranglære på, er å holde vår undervisning enkel (se Mosiah 25:22; 3 Nephi 11:39–40). I tillegg bør vi knytte kommentarer og erfaringer som klassemedlemmene deler, tilbake til læresetningene vi studerer.

  3. Undervise ved Ånden. Vi må huske at undervisning aldri handler om oss. Vi må ha øyet ene og alene vendt mot Gud. Vi skal ikke underholde eller fremstille oss som et lys. Paulus sa til korinterne at han var med dem “i svakhet, under stor frykt og beven” (1 Korinterbrev 2:3; se også vers 4). Det høres ikke ut som Paulus brukte en godt innøvd og planlagt presentasjon.

    Hvis vi skal være et redskap i Guds hender til å forandre hjerter, må vi komme oss ut av veien og la Den hellige ånd undervise sannheten. Når du forbereder deg til å undervise, må du huske at det som betyr mest i klassen din, er Den hellige ånds tilstedeværelse. Gjør alt du kan for å innby Ånden i klassen. Når du underviser, må du ikke være redd for å stoppe opp slik at du kan lytte til og føle Åndens veiledning.

Når vi nyter og lever ved hvert av Guds ord og bare underviser sann lære ved Den hellige ånds kraft, vil vi oppdage at Herren forandrer vårt hjerte og hjertet til dem vi underviser. Jeg takker Gud hver dag for den forandring hans ord har ført til i mitt hjerte, og for lærere som har undervist meg sann lære med kraft og myndighet.